Szkolenia e-learningowe:

 

Zrozumieć pełną księgowość

Przejdź do sklepu, aby zamówić e-kurs: Zrozumieć pełną księgowość

Prowadzenie ksiąg rachunkowych nie jest prostym zadaniem. Często trudno odnaleźć się w plątaninie kont księgowych, analityk i stosie faktur, które trzeba rozliczyć. Krótko mówiąc, bywa ciężko. Opracowaliśmy przekrojowy e-kurs, którego ukończenie z pewnością ułatwi Ci poruszanie się w tej skomplikowanej materii.
 
W trakcie e-kursu poznasz podstawy prawa bilansowego, zdobędziesz praktyczne umiejętności księgowania wielu rodzajów operacji i - co najważniejsze - zrozumiesz, na czym polegają mechanizmy rządzące rachunkowością, dzięki czemu Twój rozwój zawodowy z pewnością nabierze tempa.

Jak przebiega e-kurs

Po udostępnieniu e-kursu uzyskujesz dostęp do wszystkich materiałów, w kolejności zalecanej przez redakcję działu szkoleń podatki.biz. Materiały są prezentowane w formacie HTML i dostępne w każdej chwili i w każdej popularnej przeglądarce internetowej. Raz w miesiącu materiały są aktualizowane do bieżącego stanu prawnego.

Po aktualizacji masz dostęp zarówno do poprzednich, jak i do bieżącej wersji każdej z lekcji, przy czym pierwsza wersja obejmuje stan prawny na dzień udostępnienia e-kursu.

W celach poglądowych udostępniamy krótki mikro e-kurs demonstracyjny:

Składki ZUS 2020 - ulgi, preferencje i wyłączenia - czyli jak płacić mniejsze składki ZUS

Mikro e-kurs demonstracyjny pozwala zapoznać się ze sposobem prezentacji materiałów szkoleniowych - w innych e-kursach jest on podobny.

Program:

Lekcja 1

Wprowadzenie do rachunkowości

 • Pojęcie i zakres rachunkowości, jednostki, których dotyczą przepisy ustawy o rachunkowości, najważniejsze definicje, omówienie zasad rachunkowości


Lekcja 2

Prowadzenie ksiąg rachunkowych

 • Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, dokumentacja księgowa, otwieranie i zamykanie ksiąg, składniki ksiąg rachunkowych, dowody księgowe, polityka rachunkowości, zasady dotyczące przechowywania dokumentacji księgowej


Lekcja 3

Ewidencjonowanie i dokumentowanie operacji gospodarczych

 • Pojęcie i zasady funkcjonowania konta księgowego, rodzaje kont księgowych, zasada podwójnego zapisu, zakładowy plan kont, ewidencja syntetyczna i analityczna, zestawienie obrotów i sald


Lekcja 4

Inwentaryzacja

 • Terminy, częstotliwość i zakres inwentaryzacji, dokumentowanie inwentaryzacji, majątek trwały i obrotowy


Lekcja 5

Wycena aktywów i pasywów

 • Pojęcie ceny nabycia, kosztu wytworzenia, wartości godziwej, wycena po cenach sprzedaży netto, aktywa i pasywa wyrażone w walutach obcych, ewidencja zdarzeń gospodarczych


Lekcja 6

Amortyzacja bilansowa środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

 • Wartość początkowa środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, odpisy amortyzacyjne, różnice między amortyzacją bilansową a podatkową, ewidencja zdarzeń gospodarczych


Lekcja 7

Dokonywanie odpisów aktualizujących

 • Rodzaje należności, które mogą być aktualizowane, ujęcie księgowe odpisów aktualizujących, skutki ustania przyczyny do dokonania odpisu aktualizującego, ewidencja zdarzeń gospodarczych


Lekcja 8

Rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów oraz rezerwy

 • Pojęcie biernych i czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, obowiązek dokonywania rozliczeń międzyokresowych kosztów, przychody przyszłych okresów, ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych, pojęcie i ewidencjowanie rezerw


Lekcja 9

Rozrachunki handlowe z dostawcami i odbiorcami

 • Charakterystyka i zasady ewidencji, należności i zobowiązania z tytułu dostaw, zaliczki na dostawy, różnice kursowe, wycena na moment pierwszego ujęcia i na dzień bilansowy (odpisy aktualizujące), rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu podatków dochodowych i VAT


Lekcja 10

Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń i innych świadczeń na rzecz pracowników

 • Charakterystyka i klasyfikacja rozrachunków z pracownikami, ewidencja rozrachunków z tytułu wynagrodzeń, rozrachunki z ZUS z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, pozostałe rozrachunki z pracownikami, rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu PIT


Lekcja 11

Koszty podstawowej działalności operacyjnej

 • Pojęcie i klasyfikacja kosztów, układ rodzajowy kosztów, układ kalkulacyjny kosztów, kalkulacja kosztów


Lekcja 12

Przychody podstawowej działalności operacyjnej

 • Pojęcie, charakterystyka i klasyfikacja przychodów, wycena przychodów ze sprzedaży, pojęcie współmierności kosztów i przychodów


Lekcja 13

Przychody i koszty pozostałej działalności operacyjnej oraz działalności finansowej

 • Charakterystyka, klasyfikacja, wycena i ewidencja przychodów i kosztów pozostałej działalności operacyjnej oraz przychodów i kosztów finansowych, pojęcie wyniku finansowego jednostki


Lekcja 14

Sprawozdanie finansowe jednostki

 • Terminy sporządzenia sprawozdania, elementy sprawozdania, zatwierdzenie sprawozdania, rachunkowe ujęcie kosztów związanych z przygotowaniem, zatwierdzeniem i publikacją sprawozdania, badanie i ogłaszanie sprawozdań


Lekcja 15

Krajowe i międzynarodowe standardy rachunkowości

 • Zasady stosowania krajowych i międzynarodowych standardów rachunkowości

Autorem kursu jest:

Krzysztof Koślicki - ekspert w dziedzinie prawa podatkowego i rachunkowości. Autor wydanych przez Wydawnictwo Ekspert Księgowy książek, m.in. "Bilansowe zamknięcie roku" oraz "Księgi handlowe dla początkujących - problemy praktyczne", autor wielu publikacji prasowych, omówień i analiz. Ukończył studia w zakresie prawa i administracji na Uniwersytecie Warszawskim. Pracował jako konsultant podatkowy w renomowanej firmie doradczej oraz jako redaktor prowadzący w "Gazecie Prawnej".

Organizator e-kursu:

Dział szkoleń podatki.biz

Koszt e-kursu:

 • 290 zł netto (356,70 zł brutto)

W abonamencie - 96 zł netto

Posiadacze abonamentu uzyskują jednoczesny dostęp do wszystkich e-kursów www.kursy.podatki.biz - warunkiem jest przystąpienie do abonamentu na minimum 12 miesięcy i wniesienie pierwszej opłaty miesięcznej w wysokości 96 zł netto (108,08 zł z VAT). Tutaj znajdziesz szczegółowe informacje o abonamencie.

Cena obejmuje:

 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej,
 • dostęp do testów on-line,
 • nośnik z materiałami i dodatkami po ukończeniu e-kursu,
 • certyfikat poświadczający ukończenie e-kursu.

Honorujemy Kartę Dużej Rodziny

Posiadacze Karty Dużej Rodziny otrzymają rabat w wysokości 10% na każdy e-kurs podatki.biz.
 
Aby otrzymać rabat, podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego w polu Uwagi wpisz numer aktywnej karty.
 
TU HONORUJEMY KARTĘ DUŻEJ RODZINY rodzina.gov.pl

Przejdź do sklepu, aby zamówić e-kurs: Zrozumieć pełną księgowość

E-kurs dostępny jest on-line dla Uczestnika w dniu jego zamówienia i opłacenia lub w kolejnym dniu roboczym.

Więcej informacji: www.kursy.podatki.biz

Termin i miejsce: