Szkolenia otwarte:

 

Transakcje na rynku wierzytelności - aspekty prawne, finansowe i podatkowe

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest prezentacja problemów prawnych i podatkowych związanych ze sprzedażą wierzytelności i praw wraz z przykładami. Szkolenie dotyczy zagadnień z obszaru prawa, finansów i podatków - z perspektywy wszystkich stron umowy. W ramach elementów szczegółowych opisane zostaną elementy istotne z punktu widzenia przepisów prawa cywilnego i skutki cesji dotyczące wierzytelności leasingowych, faktoringu, cesji na zabezpieczenie. Szkolenie odnosi się nadto do elementów porównawczych w odniesieniu do klasycznej windykacji należności.

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie:

Właściciele przedsiębiorstw, w szczególności podmioty dochodzące należności od kontrahentów, osoby odpowiedzialne w przedsiębiorstwach za obrót należnościami (zbycie i nabycie), pośrednicy finansowi, dyrektorzy finansowi, doradcy podatkowi, księgowi, prawnicy, inne osoby zainteresowane materiałem.

Szczegółowy program szkolenia
wydrukuj program szkolenia

Temat 1
Przelew zgodnie z Kodeksem cywilnym

1. Pojęcie i istota przelewu w Kodeksie cywilnym
2. Przedmiot przelewu
3. Forma czynności prawnej
4. Strony umowy przelewu
5. Skutki dla stron
6. Dobra wiara dłużnika oraz poręczyciela
7. Wstąpienie w prawa wierzyciela
8. Zmiana wierzyciela a zmiana dłużnika
9. Kontynuacja zabezpieczeń wierzytelności
10. Ograniczenia prawne w zbywaniu wierzytelności

Temat 2
Szczegółowe zagadnienia dotyczące przelewu

1. Sprzedaż bezwarunkowa a sprzedaż powiernicza
2. Szczególne przypadki przelewu - cesja leasingu, faktoring, przelew na zabezpieczenie
3. Sprzedaż wierzytelności bankowych
4. Wierzytelności przyszłe, przedawnione, nieściągalne i kwestionowane
5. Sekurytyzacja, restrukturyzacja zobowiązań i sanacja finansów jako skutki przelewu
6. Sprzedaż wierzytelności a windykacja sądowa i egzekucyjna

Temat 3
Skutki podatkowe przelewu wierzytelności

1. Skutki w podatku VAT
2. Skutki w podatku dochodowym dla stron umowy
3. Skutki w podatku od czynności cywilnoprawnych
4. Szczególne skutki podatkowe przelewu
5. Porównanie skutków zgodnie z prawem europejskim oraz prawem krajowym

Temat 4
Skutki księgowe i rachunkowe

1. Księgowanie sprzedaży wierzytelności - z punktu widzenia zbywcy
2. Księgowanie sprzedaży wierzytelności - z punktu widzenia nabywcy
3. Skutki księgowe zmiany wierzyciela dla dłużnika
4. Przykłady różnych sposobów księgowania

Temat 5
Skutki finansowe

1. Ocena skutków finansowych przelewu dla stron
2. Prezentacja przykładów cesji wierzytelności
3. Porównanie skutków finansowych na różnych przykładach
4. Optymalizacja finansowo-podatkowa cesji wierzytelności

Temat 6
Wzory umów i przykłady rozwiązań stosowanych w praktyce

Organizator szkolenia:

Dział szkoleń podatki.biz

Kontakt:

bezpłatna infolinia: 800-706-818 wew. 22
tel.: (32) 327-76-33, fax: (32) 328-50-19
e-mail: szkolenia@podatki.biz
dział szkoleń podatki.biz czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 800 - 1600

Osoba prowadząca:

Michał Gruszczyński - radca prawny, wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Krakowie w 2000 r. Jego praktyka zawodowa obejmuje współpracę z wieloma podmiotami działającymi na rynku krajowym, ze szczególnym uwzględnieniem instytucji finansowych, banków, średnich i małych przedsiębiorstw oraz klientów indywidualnych. Jest autorem licznych publikacji, m.in. e-booka "Przekształcenia przedsiębiorstw", "Likwidacja działalności gospodarczej", "Leasing- aspekty prawne i podatkowe", "Reprezentacja, reklama, sponsoring- rozwiązywanie problemów podatkowych", "Samochód w firmie", "Przekształcenia przedsiębiorstw w ujęciu podatkowym", "Przedawnienie wierzytelności- skutki prawne, podatkowe i finansowe", oferowanych w ramach "Biblioteki Eksperta Księgowego".

Informacje organizacyjne i koszt szkolenia:

W cenie szkolenia uczestnicy otrzymują:

a) materiały szkoleniowe,
b) obiad,
c) serwis kawowy,
d) certyfikat poświadczający ukończenie szkolenia.

Jeśli szkolenie opłacone jest w 70% lub w całości ze środków publicznych i ma charakter kształcenia lub przekwalifikowania zawodowego, jest zwolnione z VAT. Pobierz niezbędne oświadczenie w wersji doc lub pdf. Po jego otrzymaniu będziemy mogli wystawić odpowiednią fakturę do zapłaty za szkolenie.

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest: wypełnienie na naszej stronie formularza zgłoszeniowego lub jego wydrukowanie i przesłanie faksem oraz dokonanie opłaty. Link do odpowiedniego formularza znajduje się przy każdym terminie i miejscu szkolenia.

Odroczony termin płatności:

Zapisując się na to szkolenie można skorzystać z odroczonego terminu zapłaty. Mogą z niego skorzystać podmioty prowadzące działalność gospodarczą przez osoby fizyczne i prawne oraz spółki prawa cywilnego i handlowego składając zamówienie (na jednym formularzu zgłoszeniowym) na kwotę powyżej 1000 zł brutto.

W przypadku wyboru płatności po szkoleniu na podstawie faktury VAT z odroczonym terminem płatności Zgłaszający zobowiązany jest uiścić w terminie najpóźniej do 5 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia zaliczkę na poczet szkolenia w wysokości 50 zł netto od każdego zgłoszonego uczestnika szkolenia. Pozostałą część kwoty za szkolenie należy uiść w terminie 14 dni po dacie szkolenia.

Szczegółowe warunki skorzystania z odroczonego terminu płatności znajdują się w formularzu zgłoszeniowym i regulaminie sklepu.

Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu:

Rezygnacja ze szkolenia do 5 dni roboczych przed terminem szkolenia nie powoduje obciążenia Zgłaszającego żadnymi kosztami. Rezygnacja powinna nastąpić na piśmie (wystarczy wysłanie informacji o rezygnacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres szkolenia@podatki.biz). 

Niestawienie się na szkolenie lub rezygnacja ze szkolenia w terminie późniejszym niż 5 dni roboczych przed terminem szkolenia spowoduje obciążenie Zgłaszającego pełnymi kosztami szkolenia. Do momentu rozpoczęcia szkolenia istnieje możliwość zgłoszenia uczestnika zastępczego.

Wysłanie zgłoszenia na szkolenie w terminie krótszym niż 5 dni roboczych przed szkoleniem pozbawia Zgłaszającego możliwości bezkosztowej rezygnacji z udziału w szkoleniu.

Więcej informacji w regulaminie: https://www.podatki.biz/sklep/regulamin_ef_page.html

Termin i miejsce: