Szkolenia otwarte:

 

Rachunkowość i zarządzanie finansami wspólnoty mieszkaniowej

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest poruszenie zagadnień rzeczywistych potrzeb w zakresie księgowości pojawiających się w praktyce codziennej działalności wspólnot i podanie sposobu ich rozwiązania. Szkolenie przeznaczone jest dla zarządców nieruchomości, służy poszerzeniu posiadanej wiedzy z zakresu finansów i rozliczeń okresowych wspólnot mieszkaniowych.

Informacja dla doradców podatkowych, radców prawnych, adwokatów:

Udział w szkoleniu umożliwia uzyskanie punktów w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Uczestnicy mogą się o nie ubiegać na podstawie wystawianego przez nas certyfikatu, który skonstruowany jest zgodnie z wymogami (zawiera m.in. termin szkolenia, temat i ilość godzin).

Przykładowo: zgodnie z wymogami uchwały Krajowej Izby Doradców Podatkowych, doradcy podatkowi biorący udział w szkoleniu i obecni przez cały czas jego trwania, uzyskają za to szkolenie 5 punktów.

Więcej informacji na temat przyznawania punktów za szkolenia znajdą Państwo na stronie: https://www.podatki.biz/szkolenia/punkty_szkoleniowe/

Program szkolenia:

 1. Obowiązki rejestracyjne wspólnot mieszkaniowych
  • Podstawy prawne funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych
  • Obowiązki rejestracyjne: urząd statystyczny, urząd skarbowy, ZUS
  • Wspólnoty mieszkaniowe jako podatnicy podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług
 2. Księgowość wspólnot mieszkaniowych na podstawie ustawy o własności lokali
  • Ewidencja pozaksięgowa kosztów zarządu nieruchomością wspólną, zaliczek, rozliczeń oraz innych tytułów na rzecz nieruchomości wspólnej
  • Cel prowadzenia obowiązkowej ewidencji pozaksięgowej
  • Prezentacja sprawozdania finansowego na podstawie ustawy o własności lokali
 3. Rachunkowość wspólnot mieszkaniowych prowadzących księgi rachunkowe zgodnie z ustawą o rachunkowości
  • Teoria rachunkowości - zagadnienia ogólne, polityka rachunkowości
  • Sprawozdania finansowe wspólnot mieszkaniowych sporządzone na podstawie ustawy o rachunkowości
  • Przykładowy Plan Kont wspólnot mieszkaniowych
  • Najczęściej występujące operacje księgowe wspólnot mieszkaniowych - dekretacja
  • Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
  • Fundusze specjalne wspólnot mieszkaniowych
  • Rozrachunki wspólnot mieszkaniowych
 4. Zamknięcie ksiąg rachunkowych wspólnot mieszkaniowych
  • Przygotowanie do zamknięcia ksiąg rachunkowych
  • Zamknięcie ksiąg rachunkowych wspólnoty mieszkaniowej
  • Rozliczenia roczne wspólnot mieszkaniowych
 5. Rozliczenia świadczeń medialnych wspólnot mieszkaniowych
  • Rozliczenie kosztów dostarczania gazu
  • Koszt centralnego ogrzewania i podgrzania wody
  • Rozliczenie kosztów dostarczania wody i odprowadzania ścieków
  • Rozliczenie kosztów wody i ścieków w podziale na poszczególnych użytkowników lokali wspólnoty mieszkaniowej
 6. Opłaty i bieżące rozliczenia wspólnot mieszkaniowych
  • Roczne rozliczenia wspólnot mieszkaniowych
  • Wyznaczenie wysokości zaliczek
 7. Plan gospodarczy wspólnot mieszkaniowych
  • Dane do opracowania planu gospodarczego
  • Sporządzanie planu gospodarczego
  • Zakres rzeczowy planu gospodarczego
  • Zmiany planu gospodarczego
  • Kalkulowanie opłat zaliczkowych na utrzymanie nieruchomości wspólnej
 8. Okresowe zebrania wspólnot mieszkaniowych
  • Tryb zwołania zebrań według ustawy o własności lokali
  • Tryb głosowania uchwał
  • Podsumowanie pracy zarządcy nieruchomości
  • Przebieg zebrania wspólnoty
  • Przygotowanie i prezentacja materiałów na zebraniu
  • Uchwały i listy do głosowania

Osoba prowadząca:

Anna Król-Błażejewska - doświadczona księgowa przedsiębiorstw i jednostek budżetowych. Wykładowca licznych szkoleń z zakresu rachunkowości i podatków oraz rozliczania projektów unijnych. Autorka publikacji dotyczących rachunkowości przedsiębiorstw, jednostek administracji publicznej i organizacji pozarządowych. W 2008 r. doradca finansowy jednostek budżetowych: OPS i PCPR w projektach systemowych województwa zachodniopomorskiego z ramienia ROPS Urzędu Marszałkowskiego. Publikuje m.in. w "Rachunkowości Budżetowej" - Infor, Wydawnictwie Wiedza i Praktyka: "Rachunkowość budżetowa" i "Rachunkowość Organizacji Pozarządowej w Polsce", a także w "Ekspercie Księgowym" i serwisie internetowym www.podatki.biz. Właścicielka biura rachunkowego od 1996 r.

Organizator szkolenia:

Dział szkoleń podatki.biz

Kontakt:
bezpłatna infolinia: 800-706-818 wew. 22
tel.: (32) 327-76-33, fax: (32) 328-50-19
e-mail: szkolenia@podatki.biz
dział szkoleń podatki.biz czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 800 - 1600

Informacje organizacyjne i koszt szkolenia:

W cenie szkolenia uczestnicy otrzymują:

a) materiały szkoleniowe,
b) obiad,
c) serwis kawowy,
d) certyfikat poświadczający ukończenie szkolenia,
e) karnet zniżkowy Educationis ważny 24 miesiące.

Jeśli szkolenie opłacone jest w 70% lub w całości ze środków publicznych i ma charakter kształcenia lub przekwalifikowania zawodowego, jest zwolnione z VAT. Pobierz niezbędne oświadczenie w wersji doc lub pdf. Po jego otrzymaniu będziemy mogli wystawić odpowiednią fakturę do zapłaty za szkolenie.

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest: wypełnienie na naszej stronie formularza zgłoszeniowego lub jego wydrukowanie i przesłanie faksem oraz dokonanie opłaty. Link do odpowiedniego formularza znajduje się przy każdym terminie i miejscu szkolenia.

UWAGA: Prosimy nie czekać ze zgłoszeniem do ostatniej chwili. Decyzja o tym czy szkolenie się odbędzie podejmowana jest najpóźniej 5 dni roboczych przed terminem szkolenia - brak minimalnej grupy skutkuje odwołaniem szkolenia. Również w przypadku popularnych tematów lista uczestników zamykana jest ok. tydzień przed terminem.

Odroczony termin płatności:

Zapisując się na to szkolenie można skorzystać z odroczonego terminu zapłaty. Mogą z niego skorzystać podmioty prowadzące działalność gospodarczą przez osoby fizyczne i prawne oraz spółki prawa cywilnego i handlowego składając zamówienie (na jednym formularzu zgłoszeniowym) na kwotę powyżej 1000 zł brutto.
 
W przypadku wyboru płatności po szkoleniu na podstawie faktury VAT z odroczonym terminem płatności Zgłaszający zobowiązany jest uiścić w terminie najpóźniej do 5 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia zaliczkę na poczet szkolenia w wysokości 50 zł netto od każdego zgłoszonego uczestnika szkolenia. Pozostałą część kwoty za szkolenie należy uiść w terminie 14 dni po dacie szkolenia.
 
Szczegółowe warunki skorzystania z odroczonego terminu płatności znajdują się w formularzu zgłoszeniowym i regulaminie sklepu.

Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu:

Rezygnacja ze szkolenia do 5 dni roboczych przed terminem szkolenia nie powoduje obciążenia Zgłaszającego żadnymi kosztami. Rezygnacja powinna nastąpić na piśmie (wystarczy wysłanie informacji o rezygnacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres szkolenia@podatki.biz). 
Niestawienie się na szkolenie lub rezygnacja ze szkolenia w terminie późniejszym niż 5 dni roboczych przed terminem szkolenia spowoduje obciążenie Zgłaszającego pełnymi kosztami szkolenia. Do momentu rozpoczęcia szkolenia istnieje możliwość zgłoszenia uczestnika zastępczego.
Wysłanie zgłoszenia na szkolenie w terminie krótszym niż 5 dni roboczych przed szkoleniem pozbawia Zgłaszającego możliwości bezkosztowej rezygnacji z udziału w szkoleniu.
Więcej informacji w regulaminie: https://www.podatki.biz/sklep/regulamin_ef_page.html
Termin i miejsce: