Szkolenia otwarte:

 

Przekształcenia przedsiębiorstw - aspekty prawne i podatkowe

Cel szkolenia:

Szkolenie przedstawia sytuacje związane z przekształceniami podmiotów prowadzących działalność gospodarczą  i działania konieczne dla przeprowadzenia przekształceń. Zaprezentowane zostaną konkretne przykłady przekształceń wraz z ich oceną z prawnego i podatkowego punktu widzenia, przy uwzględnieniu skutków ekonomicznych. Skutki prawne i podatkowe oceniane są ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych zmian w prawie. Ocena skutków ekonomicznych uwzględniać będzie również koszty dokonania przekształcenia obejmujące między innymi koszty administracyjne, sądowe, kwalifikowanych jako koszty zewnętrzne, ale i koszty wewnętrzne, wynikające z konieczności dokonania zmian w strukturze kapitałowej, organizacyjnej czy personalnej. 

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie:

Szkolenie kierowane jest do właścicieli przedsiębiorstw, osób odpowiedzialnych w przedsiębiorstwie za zarządzanie finansami, restrukturyzację, organizację i funkcjonowanie, dyrektorów finansowych, doradców podatkowych, księgowych, prawników, innych osób zainteresowanych materiałem.

Informacja dla doradców podatkowych, radców prawnych, adwokatów:

Udział w szkoleniu umożliwia uzyskanie punktów w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Uczestnicy mogą się o nie ubiegać na podstawie wystawianego przez nas certyfikatu, który skonstruowany jest zgodnie z wymogami (zawiera m.in. termin szkolenia, temat i ilość godzin).

Przykładowo: zgodnie z wymogami uchwały Krajowej Izby Doradców Podatkowych, doradcy podatkowi biorący udział w szkoleniu i obecni przez cały czas jego trwania, uzyskają za to szkolenie 5 punktów.

Więcej informacji na temat przyznawania punktów za szkolenia znajdą Państwo na stronie: https://www.podatki.biz/szkolenia/punkty_szkoleniowe/

Program szkolenia:

TEMAT 1
PRZEDSIĘBIORCY - PODMIOTY PODLEGAJĄCE PRZEKSZTAŁCENIOM

 1. Typy przedsiębiorców - ogólna charakterystyka.
 2. Wymagania formalne funkcjonowania.
 3. Elementy prawa administracyjnego, koncesje, zezwolenia, inne ograniczenia.

TEMAT 2
PRZEKSZTAŁCENIA PRAWNE NA PODSTAWIE KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH

 1. Przekształcenia prawne a przekształcenia gospodarcze.
 2. Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę prawa handlowego.
 3. Opis procedury przekształcenia spółek prawa handlowego:
  • ogólny opis procedury, ograniczenia i możliwości,
  • specyfika przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową,
  • specyfika przekształcenie spółki osobowej w spółkę kapitałową,
  • specyfika przekształcenie spółki osobowej w spółkę osobową,
  • specyfika przekształcenie spółki kapitałowej w spółkę kapitałową.
 4. Skutki prawne przekształceń w poszczególnych dziedzinach prawa.

TEMAT 3
SKUTKI PODATKOWE PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO

 1. Sukcesja ogólna wynikająca z przepisów Ordynacji podatkowej.
 2. Sukcesja w zakresie NIP.
 3. Skutki przekształcenia w rejestrze statystycznym REGON.
 4. Bezpośrednie skutki przekształcenia w oparciu o przepisy ustaw o podatku VAT.
 5. Podatek PCC w przypadku przekształcenia.
 6. Zmiana statusu podatnika podatku dochodowego i jej skutki.
 7. Bezpośrednie skutki przekształcenia w oparciu o przepisy ustaw o podatku dochodowym.
 8. Problematyka kapitalizacji rezerw - skutki dla spółki oraz wspólników.
 9. Optymalizacja podatkowa oraz ograniczenie niekorzystnych skutków potencjalnego opodatkowania niepodzielonych zysków.
 10. Straty podatkowe lat ubiegłych spółki przekształcanej oraz możliwości ich dalszego odliczenia.
 11. Porównanie skutków podatkowych i finansowych dla różnych form transformacji.
 12. Optymalizacja rozwiązań podatkowych dla różnych form przekształceń.
 13. Studium przypadku, porównanie, rozliczenie podatkowe i finansowe, orzecznictwo sądowe.

TEMAT 4
SZCZEGÓŁOWA CHARAKTERYSTYKA PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI KAPITAŁOWEJ W SPÓŁKĘ OSOBOWĄ

 1. Specyfika formalno-prawna przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową.
 2. Zmiana pozycji wspólników spółki w relacjach zewnętrznych i wewnętrznych.
 3. Zmiany zasad opodatkowania podatkiem dochodowym w latach 2014-2015.
 4. Spółki komandytowo-akcyjne jako podatnicy podatku dochodowego.
 5. Specyficzna sytuacja spółki i wspólników w spółce.
 6. Skutki podatkowe - dla spółki i wspólników.
 7. Problematyka niepodzielonych zysków oraz metody ograniczenia niekorzystnych skutków podatkowych.
 8. Straty lat ubiegłych spółki oraz wspólników. Możliwość odliczenia strat w kolejnych latach.
 9. Optymalizacja prawna i podatkowa w spółce osobowej - na przykładzie spółki komandytowej.
 10. Studium przypadku, ocena skutków, porównanie, rozliczenie podatkowe i finansowe, orzecznictwo sądowe.

TEMAT 5
SPECYFICZNE PROCEDURY PRZEKSZTAŁCEŃ

 1. Przekształcenia spółdzielni pracy w spółkę prawa handlowego - zgodnie z nowelizacją Ksh z lipca 2011 r.
  • opis procedury prawnej,
  • skutki prawne, podatkowe i finansowe transformacji spółdzielni.
 2. Przekształcenie działalności przedsiębiorcy jednoosobowego w spółkę kapitałową - zgodnie z nowelizacją Ksh z lipca 2011 r.
  • opis procedury prawnej,
  • skutki prawne, podatkowe i finansowe transformacji spółdzielni.
 3. Studium przypadku, porównanie, rozliczenie podatkowe i finansowe, orzecznictwo sądowe.

TEMAT 6
PRZEKSZTAŁCENIA GOSPODARCZE ORAZ OCENA ICH SKUTKÓW

 1. Podstawy prawne transakcji kwalifikowanych jako przekształcenia gospodarcze.
 2. Likwidacja prowadzonej działalności gospodarczej i założenie spółki.
 3. Transakcje dotyczące przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części:
  • kwalifikacja cywilistyczna i podatkowa przedmiotu transakcji jako przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części,
  • warunki prawidłowej realizacji transakcji dotyczącej przedsiębiorstwa,
  • sprzedaż przedsiębiorstwa a jego wniesienie jako aportu do spółki,
  • skutki prawne transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części
 4. Aport majątku nie będącego przedsiębiorstwem. Ocena i porównanie do transakcji obejmującej przedsiębiorstwo.
 5. Porównanie i ocena skutków podatkowych:
  • zasady amortyzacji majątku nabytego przez spółkę,
  • skutki w podatku dochodowym oraz podatku VAT,
  • podatek PCC,
  • obowiązki dokumentacyjne,
  • odpowiedzialność zbywcy i nabywcy za zobowiązania podatkowe,
 6. Studium przypadku, porównanie, rozliczenie podatkowe i finansowe, orzecznictwo sądowe.

TEMAT 7
KOSZTY POSTĘPOWANIA PRZEKSZTAŁCENIOWEGO

Osoba prowadząca:

Michał Gruszczyński - radca prawny, wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Krakowie w 2000 r. Jego praktyka zawodowa obejmuje współpracę z wieloma podmiotami działającymi na rynku krajowym, ze szczególnym uwzględnieniem instytucji finansowych, banków, średnich i małych przedsiębiorstw oraz klientów indywidualnych. Jest autorem licznych publikacji, m.in. e-booka "Przekształcenia przedsiębiorstw", "Likwidacja działalności gospodarczej", "Leasing- aspekty prawne i podatkowe", "Reprezentacja, reklama, sponsoring- rozwiązywanie problemów podatkowych", "Samochód w firmie", "Przekształcenia przedsiębiorstw w ujęciu podatkowym", "Przedawnienie wierzytelności- skutki prawne, podatkowe i finansowe", oferowanych w ramach "Biblioteki Eksperta Księgowego".

Organizator szkolenia:

Dział szkoleń podatki.biz

Kontakt:
bezpłatna infolinia: 800-706-818 wew. 22
tel.: (32) 327-76-33, fax: (32) 328-50-19
e-mail: szkolenia@podatki.biz
dział szkoleń podatki.biz czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 800 - 1600

Informacje organizacyjne i koszt szkolenia:

W cenie szkolenia uczestnicy otrzymują:

a) materiały szkoleniowe,
b) obiad,
c) serwis kawowy,
d) certyfikat poświadczający ukończenie szkolenia.

Jeśli szkolenie opłacone jest w 70% lub w całości ze środków publicznych i ma charakter kształcenia lub przekwalifikowania zawodowego, jest zwolnione z VAT. Pobierz niezbędne oświadczenie w wersji doc lub pdf. Po jego otrzymaniu będziemy mogli wystawić odpowiednią fakturę do zapłaty za szkolenie.

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest: wypełnienie na naszej stronie formularza zgłoszeniowego lub jego wydrukowanie i przesłanie faksem oraz dokonanie opłaty. Link do odpowiedniego formularza znajduje się przy każdym terminie i miejscu szkolenia.

UWAGA: Prosimy nie czekać ze zgłoszeniem do ostatniej chwili. Decyzja o tym czy szkolenie się odbędzie podejmowana jest najpóźniej 5 dni roboczych przed terminem szkolenia - brak minimalnej grupy skutkuje odwołaniem szkolenia. Również w przypadku popularnych tematów lista uczestników zamykana jest ok. tydzień przed terminem.

Odroczony termin płatności:

Zapisując się na to szkolenie można skorzystać z odroczonego terminu zapłaty. Mogą z niego skorzystać podmioty prowadzące działalność gospodarczą przez osoby fizyczne i prawne oraz spółki prawa cywilnego i handlowego składając zamówienie (na jednym formularzu zgłoszeniowym) na kwotę powyżej 1000 zł brutto.
 
W przypadku wyboru płatności po szkoleniu na podstawie faktury VAT z odroczonym terminem płatności Zgłaszający zobowiązany jest uiścić w terminie najpóźniej do 5 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia zaliczkę na poczet szkolenia w wysokości 50 zł netto od każdego zgłoszonego uczestnika szkolenia. Pozostałą część kwoty za szkolenie należy uiść w terminie 14 dni po dacie szkolenia.
 
Szczegółowe warunki skorzystania z odroczonego terminu płatności znajdują się w formularzu zgłoszeniowym i regulaminie sklepu.

Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu:

Rezygnacja ze szkolenia do 5 dni roboczych przed terminem szkolenia nie powoduje obciążenia Zgłaszającego żadnymi kosztami. Rezygnacja powinna nastąpić na piśmie (wystarczy wysłanie informacji o rezygnacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres szkolenia@podatki.biz). 
Niestawienie się na szkolenie lub rezygnacja ze szkolenia w terminie późniejszym niż 5 dni roboczych przed terminem szkolenia spowoduje obciążenie Zgłaszającego pełnymi kosztami szkolenia. Do momentu rozpoczęcia szkolenia istnieje możliwość zgłoszenia uczestnika zastępczego.
Wysłanie zgłoszenia na szkolenie w terminie krótszym niż 5 dni roboczych przed szkoleniem pozbawia Zgłaszającego możliwości bezkosztowej rezygnacji z udziału w szkoleniu.
Więcej informacji w regulaminie: https://www.podatki.biz/sklep/regulamin_ef_page.html
Termin i miejsce: