Szkolenia otwarte:

 

Ewidencja, wycena, amortyzacja środków trwałych z uwzględnieniem zmian 2019 r.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy dotyczącej środków trwałych i zagadnień z nimi związanych. Zdobyte informacje pozwolą na sprawne poruszanie się w tej skomplikowanej problematyce. Dzięki uczestnictwu w zajęciach warsztatowych słuchacze będą mogli samodzielnie rozwiązywać pojawiające się problemy. Szkolenie pozwoli także zidentyfikować ewentualne nieprawidłowości w metodach i sposobach postępowania w zakresie dotyczącym ewidencjonowania, wyceny i amortyzowania środków trwałych.

Przedmiot szkolenia:

Podczas szkolenia zostaną omówione następujące zagadnienia:

 • Definicje środków trwałych oraz różnice definicyjne wynikające z różnych ustaw
 • Klasyfikacja środków trwałych
 • Środki trwałe własne i obce
 • Ustalanie wartości początkowej środków trwałych - zajęcia warsztatowe
 • Amortyzacja i umorzenie
 • Ulepszenie i remont środków trwałych
 • Części składowe i peryferyjne
 • Wycena środków trwałych - zajęcia warsztatowe

Uwaga: Program szkolenia uwzględnia aktualne przepisy i nowe uregulowania:

 1. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 03 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz.U.2016.1864 z dnia 2016.11.18)
 2. Krajowy Standard Rachunkowości Nr 11 ?Środki Trwałe? ? Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia uchwały Komitetu Standardów Rachunkowości (Dz. Urz. Min Roz. i Fin. z 29 maja 2017 r., poz. 105)
 3. ustawa z 23.10.2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy ? Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2193)
 4. ustawa z 23.10.2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz.2159)
 5. akty prawne właściwe dla sektora finansów publicznych

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie:

Szkolenie kierujemy do pracowników działów księgowości, przedsiębiorców, pracowników działów organizacyjno-administracyjnych zajmujących się środkami trwałymi, właścicieli i pracowników biur rachunkowych, pracowników sektora finansów publicznych  oraz wszystkich osób zainteresowanych zdobyciem pogłębionej wiedzy w zakresie zagadnień podatkowych i rachunkowych związanych ze środkami trwałymi.

Informacja dla doradców podatkowych, radców prawnych, adwokatów:

Udział w szkoleniu umożliwia uzyskanie punktów w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Uczestnicy mogą się o nie ubiegać na podstawie wystawianego przez nas certyfikatu, który skonstruowany jest zgodnie z wymogami (zawiera m.in. termin szkolenia, temat i ilość godzin).

Przykładowo: zgodnie z wymogami uchwały Krajowej Izby Doradców Podatkowych, doradcy podatkowi biorący udział w szkoleniu i obecni przez cały czas jego trwania, uzyskają za to szkolenie 5 punktów.

Więcej informacji na temat przyznawania punktów za szkolenia znajdą Państwo na stronie: https://www.podatki.biz/szkolenia/punkty_szkoleniowe/

Program szkolenia:

Część I

 1. Definicja środków trwałych
  1. w świetle ustawy o rachunkowości,
  2. w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych
  3. w świetle rozporządzenia w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych
  4. w aktach prawnych właściwych dla sektora finansów publicznych
 2. Wyjaśnienie podstawowych pojęć definicyjnych, stanowiących kryteria kwalifikacyjne środków trwałych
 3. Różnice definicyjne środków trwałych wynikające z przepisów prawnych
 4. Środki trwałe własne i obce

Część II

 1. Ustalanie wartości początkowej środków trwałych ? próg wartości 10 000 zł od 2018 r.
 2. Środki trwałe w budowie ? rozliczenie inwestycji
 3. Części składowe, peryferyjne środków trwałych oraz część dodatkowa wg KSR nr 11
 4. Trwałe odłączenie elementu środka trwałego ? korekta wartości początkowej
 5. Ulepszenie, remont i konserwacja środka trwałego - skutki właściwego ujęcia
 6. Likwidacja środków trwałych i jej etapy ? dokumentacja
 7. Wycena środków trwałych ? aktualizacja wyceny, odpisy z tytułu trwałej utraty wartości środków trwałych

Część III

 1. Leasing w ustawie o podatku dochodowym od 2019 r.
  1. Zmiany w zakresie leasingu i używania firmowych samochodów osobowych od 2019 r.
  2. Dobre i złe strony zmian 2019 r.
  3. Umowy leasingu zawarte do końca 2018 r. ? zasady rozliczania umów leasingowych
  4. Jak rozliczyć leasing po zmianach 2019 r.
  5. Wydatki z tytułu używania samochodu - tylko 75% w koszty

Część IV

 1. Amortyzacja i umorzenie
 2. Amortyzacja w prawie bilansowym
  1. Ustalenie okresu, stawki i metody amortyzacji
  2. Obowiązkowa weryfikacja stosowanych okresów i stawek amortyzacyjnych
  3. Wartość rezydualna środków trwałych
 3. Amortyzacja podatkowa
  1. Ustalanie podatkowej stawki amortyzacyjnej wg Wykazu rocznych stawek amortyzacyjnych
  2. Zasady podwyższania i obniżania stawek z Wykazu rocznych stawek amortyzacyjnych
  3. Amortyzacja liniowa jako podstawowa metoda amortyzacji podatkowej
  4. Amortyzacja degresywna (degresywno-liniowa) jako jedna z metod amortyzacji podatkowej
  5. Indywidualne stawki amortyzacyjne dla środków trwałych używanych i ulepszonych
  6. 100 % amortyzacja środków trwałych o wartości początkowej do 10 000 zł od 01 stycznia 2018 r.
  7. Amortyzacja przyspieszona dla małych podatników oraz podatników rozpoczynających działalność
  8. Amortyzacja środków trwałych nabytych jako nowe fabrycznie.
 4. Najczęściej stosowane metody amortyzacyjne
  1. Uwarunkowania wyboru metody amortyzacji
  2. Amortyzacja liniowa jako podstawowa metoda amortyzacji podatkowej
  3. Amortyzacja degresywna (degresywno-liniowa) jako jedna z metod amortyzacji podatkowej

Część V

 1. Klasyfikacja Środków Trwałych KŚT 2016
  1. przyczyny i zakres zmian KŚT 2016
  2. stosowanie nowego rozporządzenie KST 2016 od 2018 r.
  3. ogólne zasady klasyfikowania środków trwałych
 2. Struktura symboli KŚT
 3. Charakterystyka grup KŚT
  1. Grunty
  2. Budynki i lokale
  3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej
  4. Kotły i maszyny energetyczne
  5. Maszyny, urządzenia i aparaty
  6. Urządzenia techniczne
  7. Środki transportu
  8. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie
  9. Inwentarz żywy

Osoba prowadząca:

Anna Król-Błażejewska - doświadczona księgowa przedsiębiorstw i jednostek budżetowych. Wykładowca licznych szkoleń z zakresu rachunkowości i podatków oraz rozliczania projektów unijnych. Autorka publikacji dotyczących rachunkowości przedsiębiorstw, jednostek administracji publicznej i organizacji pozarządowych. W 2008 r. doradca finansowy jednostek budżetowych: OPS i PCPR w projektach systemowych województwa zachodniopomorskiego z ramienia ROPS Urzędu Marszałkowskiego. Publikuje m.in. w "Rachunkowości Budżetowej" - Infor, Wydawnictwie Wiedza i Praktyka: "Rachunkowość budżetowa" i "Rachunkowość Organizacji Pozarządowej w Polsce", a także w "Ekspercie Księgowym" i serwisie internetowym www.podatki.biz. Właścicielka biura rachunkowego od 1996 r.

Organizator szkolenia:

Dział szkoleń podatki.biz

Kontakt:
bezpłatna infolinia: 800-706-818 wew. 22
tel.: (32) 327-76-33, fax: (32) 328-50-19
e-mail: szkolenia@podatki.biz
dział szkoleń podatki.biz czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 800 - 1600

Informacje organizacyjne i koszt szkolenia:

W cenie szkolenia uczestnicy otrzymują:

a) materiały szkoleniowe,
b) obiad,
c) serwis kawowy,
d) certyfikat poświadczający ukończenie szkolenia.

Jeśli szkolenie opłacone jest w 70% lub w całości ze środków publicznych i ma charakter kształcenia lub przekwalifikowania zawodowego, jest zwolnione z VAT. Pobierz niezbędne oświadczenie w wersji doc lub pdf. Po jego otrzymaniu będziemy mogli wystawić odpowiednią fakturę do zapłaty za szkolenie.

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest: wypełnienie na naszej stronie formularza zgłoszeniowego lub jego wydrukowanie i przesłanie faksem oraz dokonanie opłaty. Link do odpowiedniego formularza znajduje się przy każdym terminie i miejscu szkolenia.

Odroczony termin płatności:

Zapisując się na to szkolenie można skorzystać z odroczonego terminu zapłaty. Mogą z niego skorzystać podmioty prowadzące działalność gospodarczą przez osoby fizyczne i prawne oraz spółki prawa cywilnego i handlowego składając zamówienie (na jednym formularzu zgłoszeniowym) na kwotę powyżej 1000 zł brutto.
 
W przypadku wyboru płatności po szkoleniu na podstawie faktury VAT z odroczonym terminem płatności Zgłaszający zobowiązany jest uiścić w terminie najpóźniej do 5 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia zaliczkę na poczet szkolenia w wysokości 50 zł netto od każdego zgłoszonego uczestnika szkolenia. Pozostałą część kwoty za szkolenie należy uiść w terminie 14 dni po dacie szkolenia.
 
Szczegółowe warunki skorzystania z odroczonego terminu płatności znajdują się w formularzu zgłoszeniowym i regulaminie sklepu.

Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu:

Rezygnacja ze szkolenia do 5 dni roboczych przed terminem szkolenia nie powoduje obciążenia Zgłaszającego żadnymi kosztami. Rezygnacja powinna nastąpić na piśmie (wystarczy wysłanie informacji o rezygnacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres szkolenia@podatki.biz). 
Niestawienie się na szkolenie lub rezygnacja ze szkolenia w terminie późniejszym niż 5 dni roboczych przed terminem szkolenia spowoduje obciążenie Zgłaszającego pełnymi kosztami szkolenia. Do momentu rozpoczęcia szkolenia istnieje możliwość zgłoszenia uczestnika zastępczego.
Wysłanie zgłoszenia na szkolenie w terminie krótszym niż 5 dni roboczych przed szkoleniem pozbawia Zgłaszającego możliwości bezkosztowej rezygnacji z udziału w szkoleniu.
Więcej informacji w regulaminie: https://www.podatki.biz/sklep/regulamin_ef_page.html
Termin i miejsce: