Szkolenia otwarte:

 

Szkolenie online: Menedżer ochrony środowiska (4 dni)

Podczas szkolenia dowiecie się Państwo o:

 • najistotniejszych aspektach prawidłowego zarządzania środowiskiem
 • wymaganiach wynikających z aktów prawnych oraz kierunkach działań celem dostosowania się do nowych wymogów dotyczących gospodarki odpadami w przedsiębiorstwie
 • praktycznej optymalizacji procesów środowiskowych
 • obowiązkach raportowania do KOBIZE
 • ewidencji i sprawozdawczości BDO
 • sposobie naliczania opłat środowiskowych

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie:

Szkolenie przeznaczone jest dla osób bezpośrednio bądź pośrednio odpowiedzialnych za realizację obowiązków wynikających z obowiązującego prawa.

Pracowników działów ochrony środowiska, właścicieli oraz kadry menedżerskiej, analityków finansowych i bankowych, pełnomocników ds systemów zarządzania jakością, audytorów wewnętrznych i zewnętrznych systemów zarządzania jakością, księgowych oraz właścicieli i pracowników biur rachunkowych rozliczających zobowiązania publicznoprawne z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

Zakres tematyczny:

 • prawne aspekty zarządzania środowiskiem
 • postępowanie administracyjne z pozycji strony: rozprawa administracyjna, odwołanie oddecyzji, skarga na bezczynność organu
 • kompetencje organów administracyjnych w zakresie ochrony środowiska
 • zasady prawidłowego przygotowania raportów oraz sporządzania sprawozdań
 • uprawnienia instytucji kontrolnych
 • studia przypadków

Program szkolenia:

Prawo Ochrony Środowiska oraz inne Ustawy związane z emisjami (I - szy dzień szkolenia 9:00-17:00)

Obowiązki i wymagania wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska:

 • monitoring jakości powietrza
 • podstawowe kryteria oceny oddziaływania instalacji na stan powietrza standardy jakości powietrza oraz wartości odniesienia substancji w powietrzu
 • pozwolenia w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza oraz zgłoszenia instalacji
 • szczególny przypadek pozwolenia emisyjnego pozwolenie zintegrowane
 • metodyka analizy rozprzestrzeniania się substancji w powietrzu na potrzeby wniosków o wydanie pozwoleń emisyjnych
 • postępowania kompensacyjne przy wydawaniu pozwoleń emisyjnych
 • przepisy ustawy Prawo ochrony środowiska sankcjonujące korzystanie ze środowiska w zakresie emisji do powietrza, wynikające z dyrektywy 2010/75/UE o emisjach przemysłowych (IED), w tym: wymagania dotyczące pozwoleń zintegrowanych, między innymi w kontekście granicznych wielkości emisyjnych wynikających z konkluzji BAT, funkcjonujące mechanizmy derogacyjne przewidziane dla istniejących dużych źródeł spalania paliw w związku z wymaganiami emisyjnych IED (Przejściowy Plan Krajowy, derogacja 17500, derogacja ciepłownicza)
 • zasady łączenia źródeł spalania paliw
 • standardy emisyjne i pomiary wielkości emisji
 • szczegółowe wymagania rozporządzenia z 1 marca 2018 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów oraz rozporządzenia z 30 października 2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody dotyczące:
  • instalacji spalania paliw
  • instalacji spalania i współspalania odpadów
  • instalacji, w których używane są rozpuszczalniki organiczne zawierające LZO (procesy rozpuszczalnikowe, do których stosuje się wymagania w zakresie standardów emisyjnych, warunki uznawania standardów za dotrzymane oraz odstępstwa od standardów, plany obniżenia emisji warunki i zasady stosowania planów, pomiary wielkości emisji LZO)
 • zmiana przepisów wykonawczych do ustawy Prawo Ochrony Środowiska związane z transpozycją dyrektywy 2015/2193/UE w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów energetycznego spalania (MCP)
 • nowe obowiązki wynikające z wprowadzonych konkluzji BAT w odniesieniu do dużych obiektów energetycznego spalania z dnia 31.07.2018 roku
Gospodarka odpadami (II - gi dzień szkolenia 9:00-17:00)
 • Uwarunkowania prawne
 • Zmiany wprowadzone przez ustawę z dnia 20 lipca 2018r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw
 • Przegląd najważniejszych przepisów z zakresu gospodarki odpadami (dyrektywy, ustawy, rozporządzenia) wg aktualnego stanu prawnego z uwzględnieniem najważniejszych obowiązków przedsiębiorców wynikające z tych przepisów
 • Zakres obowiązywania ustawy o odpadach, wyłączenia
 • Omówienie obowiązujących Definicji z uwzględnieniem stosowania ich w praktyce
 • Zasady i sposób klasyfikacji odpadów wg. przepisów ustawy o odpadach rozporządzenia ws. katalogu odpadów
 • Hierarchia sposobów postępowania z odpadami z uwzględnieniem konsekwencji prawnych wynikających z nie przestrzegania przez przedsiębiorców przepisów w tym zakresie
 • Zasada bliskości
 • Obowiązki prowadzących magazynowanie i składowanie odpadów, a w tym dopuszczalny czas magazynowania odpadów oraz wizyjny system kontroli miejsc magazynowania lub składowania odpadów
 • Usuwanie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania
 • Przenoszenie odpowiedzialności za zagospodarowanie odpadów (w tym szczególne przypadki dotyczące odpadów niebezpiecznych) z uwzględnieniem uprawnień odbiorcy odpadów (wymagane decyzje) oraz konsekwencji wynikających z przekazywania odpadów odbiorcom do tego nie uprawnionym
 • Pozwolenia na wytwarzanie odpadów, w tym: zmiany w zakresie informacji podawanych we wnioskach, uzgodnienia z zakresu ochrony przeciwpożarowej, Zaświadczenia o niekaralności
 • Zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów (w zakresie odzysku i unieszkodliwiania) a w szczególności: masy magazynowanych odpadów, pojemności miejsc magazynowania odpadów (w tym sposoby ich wyliczania), uzgodnienia z Inspekcją Ochrony Środowiska, Państwową Strażą Pożarną i organami gminy, Zaświadczenia o niekaralności i Oświadczenia
 • Transport odpadów (zasady, wymagane uzgodnienia)
 • Ewidencja odpadów, a w tym aktualny stan prawny w zakresie obowiązków prowadzących ewidencje odpadów, zwolnienia z prowadzenia ewidencji
 • Sprawozdawczość odpadowa
 • Wstrzymywanie działalności posiadacza odpadów (omówienie rodzajów przewinień za które grozi wstrzymanie oraz procedura postępowania organów kontrolnych)
 • Przepisy karne i kary pieniężne

Baza BDO - ewidencja i sprawozdawczość odpadów (III - ci dzień szkolenia 9:00-17:00)

 • Obowiązki przedsiębiorców podlegających Ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r.  o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

  • Rodzaje opakowań objętych obowiązkiem recyklingu i odzysku
  • Obowiązki edukacyjne dla wprowadzających na rynek produkty w opakowaniach
  • Porozumienia dotyczące opakowań wielomateriałowych i opakowań po produktach niebezpiecznych, zmiany dotyczące  kaucjonowania opakowań po środkach niebezpiecznych
  • Nowe zasady rozliczania opakowań wielomateriałowych oraz środków niebezpiecznych w opakowaniach
  • Zwolnienia z ustawowych obowiązków dla wprowadzających produkty w opakowaniach
  • Rejestr BDO przedsiębiorców podlegających ustawie
  • Zasady obliczania poziomów odzysku i recyklingu - nowy sposób obliczania opakowań wprowadzonych na rynek
  • Przykłady wyliczania wysokości należnej opłaty produktowej
  • Obowiązki organów administracji oraz nowe administracyjne kary pieniężne
 • Obowiązki przedsiębiorców podlegających ustawie o bateriach i akumulatorach

  • definicje ustawowe
  • rejestr przedsiębiorców w BDO
  • obowiązki wprowadzających baterie lub akumulatory
  • obowiązki sprawozdawcze wynikające z ustawy
  • wzory formularzy
  • wyłączenia z zakresu obowiązywania ustawy - pomoc de minimis
  • zmiany dotyczące prowadzenia kampanii edukacyjnych
 •  Rejestr BDO

  • nowe kategorie przedsiębiorców objętych obowiązkiem BDO
  • wniosek elektroniczny
  • nowe wzory wniosków rejestrowych i aktualizacyjnych
  • rodzaje wpisów dla różnych podmiotów - wprowadzających opakowania, produkty i produkty w opakowaniach, gospodarujących odpadami: wytwórców, transportujących, zbierających, przetwarzających, recyklerów, organizacji odzysku, itd.
  • indywidualne konta użytkowników BDO
  • kary pieniężne za nieprzestrzeganie przepisów
  • wykreślenie z urzędu z rejestru na skutek rażących naruszeń przepisów prawa
  • najnowsze zmiany w przepisach ustawy o odpadach w zakresie BDO
 • Rejestr BDO od 1 stycznia 2020

  • rejestracja i logowanie w bazie BDO
  • nowe moduły do prowadzenia ewidencji odpadów i składania sprawozdań dotyczących produktów, opakowań i odpadów
  • rodzaje sprawozdań i terminy składania
  • od 01.01.2020 r. przejęcie dotychczasowych obowiązków przez marszałków województw od Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w zakresie zużytego sprzętu i wprowadzania pojazdów, w tym składanie sprawozdań za rok 2019
 • Opłata recyklingowa za torebki foliowe:

  • najnowsze zmiany w przepisach ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz ustawy o odpadach
  • obowiązki prowadzących jednostki handlu detalicznego
  • obowiązek rejestracji w BDO
  • system księgowy poza bazą BDO - płatności z tytułu opłaty recyklingowej na konta urzędów marszałkowskich
  • pierwsze sprawozdanie za rok 2019 wprowadzane za pośrednictwem bazy BDO

Opłaty za korzystanie ze środowiska (IV - ty dzień szkolenia 9:00-17:00)

System opłat za korzystanie ze środowiska ? podstawy prawne i ogólne zasady:

 • podmioty zobowiązane do uiszczania opłat
 • terminy wnoszenia opłat
 • rodzaje działalności podlegające opłatom i sprawozdawczości
 • obowiązujące wzory wykazów i stawki opłat za 2021 r.
 • sankcje i kary za niezłożenie sprawozdania i niewniesienie właściwej opłaty
 • zwolnienia z obowiązku przesyłania wykazów
 • decyzje administracyjne wymierzające wysokość opłat za korzystanie ze środowiska
 • opłata podwyższona z tytułu braku pozwolenia
 • rodzaje korzystania ze środowiska wymagające pozwolenia i zgłoszenia
 • systemy ułatwiające przygotowanie sprawozdania
 • przedawnienie obowiązku opłatowego; jak długo należy przechowywać dokumentację

Przygotowanie wykazu opłatowego za 2021 rok na podstawie danych i informacji wprowadzanych do Krajowej bazy:

 • emisja i opłaty ze środków stosowanych do dezynfekcji
 • czy i kiedy należy wykazać emisję ze spalania sadzy
 • emisja za pył PM 10 i PM 2,5 w opłatach za korzystanie ze środowiska
 • powiązanie listy substancji raportowanych do Krajowej bazy z listą gazów lub pyłów w wykazie opłatowym
 • wykorzystanie danych wprowadzanych do raportu do Krajowej bazy
 • emisja z eksploatacji instalacji
 • emisja z procesów prowadzonych poza instalacją
 • emisja z eksploatacji urządzeń
 • uzupełnianie wykazu opłatowego o wyliczenie opłaty podwyższonej
 • uzupełnianie wykazu opłatowego na temat handlu emisjami
 • generowanie wykazu w formie edytowalnej

Opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza - rodzaje źródeł podlegających opłatom:

 • źródła niewymagające pozwolenia, w tym: kotły małej mocy, środki transportu, urządzenia klimatyzacyjne, malowanie - praktyczne przykłady przedstawione na wzorach formularzy
 • sposoby obliczania opłaty za źródeł niewymagających pozwolenia
 • metodyka naliczania opłat dla instalacji wymagających pozwolenia na podstawie
 • rodzaje substancji powstających w procesach spalania i obowiązek ich ewidencjonowania
 • rozliczanie źródeł w instalacji i poza instalacją
 • źródła energetyczne i technologiczne wymagające pozwolenia, w tym: źródła spalania ? praktyczne przykłady wyliczania opłaty na podstawie metod wskaźnikowych, pomiarowych danych literaturowych przedstawione na wzorach formularzy

Opłaty za składowanie odpadów:

 • opłaty podwyższone za składowanie odpadów w miejscu na ten cel nieprzeznaczonym
 • obowiązek posiadania stosownego zezwolenia
 • opłaty podwyższone za magazynowanie odpadów w miejscu na ten cel nieprzeznaczonym
 • współczynniki podwyższające opłatę, czas magazynowania i składowania odpadów
 • przykłady wyliczenia opłaty za składowanie odpadów i opłaty podwyższonej za brak stosownego zezwolenia w zakresie gospodarki odpadami

Omówienie projektowanych zmian w przepisach prawnych w zakresie sprawozdawczości

Konsultacje, dyskusja, analiza przykładów z praktyki uczestników

 

Informacje organizacyjne:

 • przed szkoleniem Uczestnicy otrzymują mailowo dane dostępowe do platformy e-learningowej oraz materiały szkoleniowe
 • platforma e-learningowa: https://myownconference.pl
 • po każdej partii materiału odbywają się konsultacje, natomiast na ewentualne bardziej złożone pytania trener odpowie mailowo po szkoleniu

Wykładowcy - pracownicy wydziałów ochrony środowiska Urzędów Marszałkowskich bezpośrednio odpowiedzialni za wykonanie omawianego prawa.

Formularz zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem a Zgłoszeniodawcą.

Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń upływa 3 dni robocze przed terminem rozpoczęcia.

Koszt szkolenia:

4 dni szkolenia

1 osoba z firmy 1590 zł

2-4 osoby z firmy 1290 zł/osoba

5 i więcej osób z firmy 1090 zł /osoba

1 wybrany dzień szkolenia

1 osoba z firmy 449 zł

2-4 osoby z firmy 399 zł/osoba

5 i więcej osób z firmy do uzgodnienia

Cena obejmuje koszt uczestnictwa i materiałów szkoleniowych.
Ukończenie zostanie potwierdzone świadectwem.

Organizator szkolenia:

Europejski Instytut Szkoleń Sp. z o.o. i dział szkoleń podatki.biz

Europejski Instytut Szkoleń Sp. z o.o.

ul. Targowa 4
03-731 Warszawa

Wszelkie informacje oraz szczegółowy harmonogram można uzyskać pod numerem telefonu: 33 822 00 14 oraz pod adresem e-mail: biuro@euro-instytut.pl, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00-16:00.

Dział szkoleń podatki.biz

tel. kom.: 784 933 043, 501 707 541, 784 938 142
e-mail: szkolenia@podatki.biz
dział szkoleń podatki.biz czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 800 - 1600

Termin i miejsce: