Szkolenia otwarte:

 

Szkolenie on-line: Zmiany w podatku PIT w ramach pakietu Polski Ład + sesja pytań i odpowiedzi

Termin i miejsce: 28.01.2022, szkolenie on-line (inne)

1 Uczestnik cena netto 390,00 zł (479,70 zł brutto)

formularz zgłoszeniowy:

Opis szkolenia:

Rok 2022 przynosi największą rewolucję podatkową od wielu lat. Główna grupa zmian dotyczy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku od przychodów ewidencjonowanych.

Obok zmian najbardziej nagłaśnianych, takich jak podwyższenie kwoty wolnej od podatku i progu podatkowego, w uchwalonych przez Sejm przepisach pojawiło się kilkadziesiąt innych rozwiązań, których wpływ na sytuację osób fizycznych, szczególnie przedsiębiorców i osób o wyższych niż średnie dochodach jest bardzo istotny.

Autorzy nazywają swój projekt podatkowym restartem gospodarki. Przeprowadzany jest on jednak w błyskawicznym tempie z jednoczesnym wprowadzaniem wielu zmian i poprawek, co powoduje szereg obaw podatników co do tego, jakich skutków mogą spodziewać się w roku 2022.

Szkolenie, na które Państwa zapraszamy ma na celu przygotować podatników, przedsiębiorców oraz rozliczające ich biura rachunkowe do rozliczania podatku PIT w 2022 r.

Uwaga!

Po zakończeniu wykładu odbędzie się sesja pytań i odpowiedzi - bez ograniczeń czasowych, stąd godzina zakończenia szkolenia jest orientacyjna.

Cel szkolenia:

Uczestnictwo w szkoleniu pozwoli na dokonanie samodzielnej oceny wpływu zmian na sytuację podatkową w przypadku osób fizycznych prowadzących i nie prowadzących działalności gospodarczej. Wiedza zdobyta podczas szkolenia posłuży do dokonania czynności niezbędnych do zminimalizowania negatywnych skutków nowelizacji i wyboru odpowiedniej strategii podatkowej na najbliższy rok.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie kierujemy do księgowych, biur rachunkowych, doradców podatkowych i finansowych, przedsiębiorców, osób zajmujących się finansami w przedsiębiorstwach, osób osiągających dochody powyżej średniej, wspólników i osób odpowiedzialnych za płace.

Program szkolenia:

1. Podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 30 000 zł

a. Nowa kwota zmniejszająca podatek

b. Zasady odprowadzania zaliczek na podatek

 1. Wniosek o zwolnienie z poboru zaliczek
 2. Podatnicy samodzielnie odprowadzający zaliczkę na podatek

2. Podwyższenie do 120 000 zł progu podatkowego

3. Ulga dla klasy średniej

a. Kategorie dochodów objętych ulgą

b. Progi przychodów dające prawo do ulgi

c. Algorytm ustalania ulgi

d. Zasady wyliczenia ulgi przez zakład pracy (płatnika)

e. Zastosowanie ulgi przez podatników samodzielnie odprowadzających zaliczki na podatek

4. Zmiana podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne i likwidacja możliwości odliczenia jej od podatku

a. Podstawa do składek

 1. Dochód (ale nie mniej niż minimalne wynagrodzenie) - dla podatników rozliczających się wg. skali lub podatkiem liniowym

 2. Przeciętne wynagrodzenie dla ryczałtowców

 3. Minimalne wynagrodzenie dla płacących kartę podatkową

5. Zmiany w wspólnym rozliczaniu małżonków i osób samotnie wychowujących dzieci

a. Wspólne rozliczenie za niepełny rok

b. Likwidacja wspólnego rozliczenia z dzieckiem dla samotnych rodziców i wprowadzenie nowej ulgi na dzieci

c. Zmiany w zakresie ulgi na dzieci

6. Zmiany w katalogu zwolnień przedmiotowych

a. Odsetki od świadczeń zwolnionych z podatku

b. Odpłatne zbycie akcji nabytych lub objętych w pierwszej ofercie publicznej przez podatnika lub jego spadkodawcę

c. Zmiany w uldze mieszkaniowej

d. Zbycie zabytku

e. Stypendia doktoranckie w ramach konkursów Narodowego Centrum Nauki

f. Dochody wykonawców kontraktowych z tytułu dostarczania towarów i usług siłom zbrojnym USA

g. Świadczenia z tytułu instrumentów rynku pracy

h. Dochody osób przyczyniających się do likwidacji chorób zakaźnych

i. Składki na rzecz związków zawodowych

j. Ulga na powrót - dla osób osiedlających się w Polsce

k. Zmiany w uldze rehabilitacyjnej

 1. Poszerzenie katalogu wydatków dających prawo do ulgi

 2. Ulga na wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego

 3. Ulga dla opiekunów osób niepełnosprawnych

 4. Wyjaśnienie pojęcia "lek"

l. Zwolnienie dla rodzin wielodzietnych

m. Zwolnienie z PIT dla seniorów

7. Preferencje dla osób inwestujących w alternatywne spółki inwestycyjne

8. Zmiany w ulgach z tytułu działalności badawczo-rozwojowej

a. Ulga dla podatników ponoszących koszty zatrudnienia pracowników przy działalności badawczo-rozwojowej

b. Rozszerzenie katalogu kosztów kwalifikowanych

c. Zwiększenie kwot przysługujących odliczeń

d. Odliczenie kosztów produkcji nowego produktu

e. Możliwość połączenia preferencji ulgi B+R i IP Box

f. Ulga na robotyzację

9. Ulga dla podatników wspierających sport, kulturę, naukę, konserwację zabytków

10. Ryczałt od przychodów zagranicznych osób wracających do Polski (ulga RL9)

11. Zmiany w przepisach dotyczących cen transferowych

a. Zmiany w definicjach

b. Korekty cen transferowych

c. Zmiany dotyczące transakcji safe harbour

d. Zmiany w zakresie dokumentacji lokalnej

 1. Wydłużenie terminu na przygotowanie dokumentacji

 2. Narzucenie elektronicznej formy dokumentacji

 3. Zmiany w katalogu zwolnienia z obowiązku sporządzenia dokumentacji

 4. Zwolnienie z obowiązku sporządzania analizy porównawczej

 5. Wydłużenie terminu na dostarczenie dokumentacji na żądanie organu podatkowego

e. Przeniesienie oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji do informacji TPR

f. Zmiany w informacji TPR

12. Zmiany dotyczące poboru podatku u źródła

a. Definicja rzeczywistego właściciela

b. Zawężenie zakresu poboru podatku u źródła

c. Kryterium należytej staranności

d. Posługiwanie się kopią certyfikatu rezydencji

13. Przeciwdziałanie "szarej strefie" w zatrudnianiu pracowników

a. Przypisanie pracodawcom zatrudniającym na czarno dodatkowego przychodu

b. Przychód z tytułu nielegalnego zatrudnienia

c. Likwidacja obciążeń podatkowych dla pracowników zatrudnionych "na czarno"

d. Zmiany w systemie ubezpieczeń społecznych - obciążenie składkami z tytułu zatrudnienia na czarno wyłącznie pracodawcę a nie pracownika

14. Popularyzacja obrotu bezgotówkowego

a. Ulga na zakup terminala płatniczego oraz wydatków na obsługę transakcji bezgotówkowych

15. Zmiany o charakterze "uszczelniającym"

a. Likwidacja preferencji związanej z wykupem samochodu z leasingu na potrzeby prywatne przedsiębiorcy

b. Nowe zasady ustalania wartości początkowej dla prywatnych składników majątku wprowadzanych do działalności gospodarczej

c. Zmiany w zakresie 70% podatku dla odpraw z tytułu umów zarządzania

d. Zmiany w zakresie amortyzowania budynków i lokali mieszkalnych

 1. Likwidacja możliwości amortyzowania lokali i budynków mieszkalnych

e. Opodatkowanie najmu prywatnego wyłącznie ryczałtem

16. Zmiany w zakresie opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych

a. Nowe stawki ryczałtu

 1. 14% dla usług ze świadczenia usług opieki zdrowotnej

 2. 12% dla usług w zakresie IT

17. Zmiany w zakresie karty podatkowej

a. Stosowanie karty wyłącznie dla podatników którzy korzystali z tej formy na dzień 31 grudnia 2021 r.

b. Brak możliwości powrotu do opodatkowania kartą dla podatników, którzy zrezygnowali z tej formy opodatkowania

c. Ograniczenie stosowania karty dla zawodów medycznych, które uzyskały prawo do tej formy opodatkowania 1 stycznia 2021 r.

18. Przesyłanie ksiąg i ewidencji w podatku PIT w formie elektronicznej od 2023 r.

19. Zmiany w zakresie opodatkowania zagranicznej jednostki kontrolowanej (ZJK)

a. Zmiana definicji ZJK

b. Rozszerzenie katalogu dochodów biernych

20. Przejściowy podatek dochodowy dla podatników ujawniających dochody nieujawnione

a. Ograniczony okres na ujawnienie dochodów

b. Preferencja podatkowa - 8% stawka

c. Powstanie Rady do Spraw Repatriacji Kapitału - wydawanie przez nią opinii o zasadności skorzystania z ujawnienia dochodów

21. Zmiany w zakresie opodatkowania przychodów otrzymywanych przez wspólnika spółki osobowej

a. Opodatkowanie środków pieniężnych otrzymanych ze zmniejszenia udziału kapitałowego w spółce osobowej

b. Opodatkowanie składników majątku otrzymanych w związku z likwidacją spółki osobowej

22. Zmiany w zakresie ryczałtowego przychodu z tytułu korzystania z samochodu służbowego do celów prywatnych

a. Zastąpienie kryterium pojemności silnika mocą silnika

b. Jednoznaczne objęcie ryczałtem również samochodów elektrycznych

23. Zmiany w zakresie podatku z niezrealizowanych zysków (exit tax).

Trener:

Mariusz Makowski - doradca podatkowy, trener, wykładowca akademicki, ekspert w zakresie opodatkowania dochodów osiąganych przez Polaków za granicą oraz przez cudzoziemców w Polsce. Publikuje artykuły na temat opodatkowania dochodów zagranicznych w serwisie podatki.biz, w miesięczniku "Ekspert Księgowy". Jest m. in. autorem książek: "Exit tax" (Infor 2019), "Ceny transferowe. Nowa dokumentacja w 2019 r." (Infor 2019), "Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach w 2018 r." (Infor 2018), "Ceny transferowe. Dokumentacja w 2018 r." (Infor 2018), "Zatrudnianie cudzoziemców - rewolucyjne zmiany, Poradnik Gazety Prawnej 9/17" (Infor 2017), "Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych za granicą. Ujęcie praktyczne" (Difin, 2008). Prowadził szkolenia dla Krajowej Izby Doradców Podatkowych, Telewizji Polskiej, Unilever, Deloitte, Polimex - Mostostal i in. Dla portalu podatki.biz realizuje szkolenia z tematyki opodatkowania dochodów zagranicznych (m.in. Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych za granicą, Delegowanie pracowników za granicę, Zatrudnianie pracowników z zagranicy, Prowadzenie działalności gospodarczej za granicą). Prowadzi własną kancelarię podatkową (www.doradca-podatkowy.net.pl).

Informacja dla doradców podatkowych, radców prawnych, adwokatów:

Udział w szkoleniu umożliwia uzyskanie punktów w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Uczestnicy mogą się o nie ubiegać na podstawie wystawianego przez nas certyfikatu, który skonstruowany jest zgodnie z wymogami (zawiera m.in. termin szkolenia, temat i ilość godzin).

Więcej informacji na temat przyznawania punktów za szkolenia znajdą Państwo na stronie: https://www.podatki.biz/szkolenia/punkty_szkoleniowe/

Informacje organizacyjne:

Przed szkoleniem Uczestnicy otrzymują mailowo dane dostępowe do platformy e-learningowej: https://myownconference.pl oraz materiały w formie elektronicznej.

Wykład rozpoczyna się o godzinie 8.30.

Po wykładzie (z odtworzenia) odbędzie się sesja pytań i odpowiedzi z udziałem Trenera.

Uczestnicy mogą zadawać pytania do Trenera za pośrednictwem czatu zarówno w trakcie trwania wykładu jak i po jego zakończeniu.

Trener odpowiada na wszystkie pytania po zakończeniu wykładu, aż do wyczerpania zagadnień zgłoszonych przez Uczestników.

Niezbędne jest łącze internetowe o przepustowości minimum 10 MBit/s.

Przed rozpoczęciem szkolenia do Uczestników wysyłany jest skrypt lub prezentacja szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia wysyłamy do Uczestników certyfikat. 

Koszt szkolenia:

Koszt uczestnictwa netto wynosi:  390 zł

Cena obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe przesyłane w formie elektronicznej
 • certyfikat uczestnictwa przesyłany w formie tradycyjnej.

Jeśli szkolenie opłacone jest w 70% lub w całości ze środków publicznych i ma charakter kształcenia lub przekwalifikowania zawodowego, jest zwolnione z VAT. Pobierz niezbędne oświadczenie w wersji doc lub pdf. Po jego otrzymaniu będziemy mogli wystawić odpowiednią fakturę do zapłaty za szkolenie.

Honorujemy Kartę Dużej Rodziny

Posiadacze Karty Dużej Rodziny otrzymają rabat w wysokości 10% na każdy e-kurs podatki.biz.
Aby otrzymać rabat należy podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego w polu "Uwagi" podać numer aktywnej karty.
 
TU HONORUJEMY KARTĘ DUŻEJ RODZINY rodzina.gov.pl

 

Organizator szkolenia:

Dział szkoleń podatki.biz

Kontakt:
tel. kom.: 784 933 043, 501 707 541, 784 938 142
e-mail: szkolenia@podatki.biz
dział szkoleń podatki.biz czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 800 - 1600

Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu:

Rezygnacja ze szkolenia do 5 dni roboczych przed terminem szkolenia nie powoduje obciążenia Zgłaszającego żadnymi kosztami. Rezygnacja powinna nastąpić na piśmie (wystarczy wysłanie informacji o rezygnacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres szkolenia@podatki.biz). 
Nieobecność na szkoleniu lub rezygnacja ze szkolenia w terminie późniejszym niż 5 dni roboczych przed terminem szkolenia spowoduje obciążenie Zgłaszającego pełnymi kosztami szkolenia. Do momentu rozpoczęcia szkolenia istnieje możliwość zgłoszenia uczestnika zastępczego.
Wysłanie zgłoszenia na szkolenie w terminie krótszym niż 5 dni roboczych przed szkoleniem pozbawia Zgłaszającego możliwości bezkosztowej rezygnacji z udziału w szkoleniu.
Więcej informacji w regulaminie: https://www.podatki.biz/sklep/regulamin_ef_page.html
Termin i miejsce:    
28.01.2022, szkolenie on-line (inne)
1 Uczestnik cena netto 390,00 zł (479,70 zł brutto)
wypełnij formularz zgłoszeniowy » wydrukuj formularz zgłoszeniowy »