Szkolenia otwarte:

 

Szkolenie online: Menedżer ochrony środowiska (3 dni)

Podczas szkolenia dowiecie się Państwo o:

 • najistotniejszych aspektach prawidłowego zarządzania środowiskiem
 • wymaganiach wynikających z aktów prawnych oraz kierunkach działań celem dostosowania się do nowych wymogów dotyczących gospodarki odpadami w przedsiębiorstwie praktycznej optymalizacji procesów środowiskowych
 • praktycznej optymalizacji procesów środowiskowych,
 • obowiązkach raportowania do KOBIZE
 • ewidencji i sprawozdawczości BDO
 • sposobie naliczania opłat środowiskowych

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie:

Szkolenie przeznaczone jest dla osób bezpośrednio bądź pośrednio odpowiedzialnych za realizację obowiązków wynikających z obowiązującego prawa.

Pracowników działów ochrony środowiska, właścicieli oraz kadry menedżerskiej, analityków finansowych i bankowych, pełnomocników ds systemów zarządzania jakością, audytorów wewnętrznych i zewnętrznych systemów zarządzania jakością, księgowych oraz właścicieli i pracowników biur rachunkowych rozliczających zobowiązania publicznoprawne z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

Zakres tematyczny:

 • prawne aspekty zarządzania środowiskiem
 • postępowanie administracyjne z pozycji strony: rozprawa administracyjna, odwołanie oddecyzji, skarga na bezczynność organu
 • kompetencje organów administracyjnych w zakresie ochrony środowiska
 • zasady prawidłowego przygotowania raportów oraz sporządzania sprawozdań
 • uprawnienia instytucji kontrolnych
 • studia przypadków

Program szkolenia:

Gospodarka odpadami (I - szy dzień szkolenia 9:00-17:00)
 • Uwarunkowania prawne

 • Zmiany wprowadzone przez ustawę z dnia 20 lipca 2018r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw

 • Przegląd najważniejszych przepisów z zakresu gospodarki odpadami (dyrektywy, ustawy, rozporządzenia) wg aktualnego stanu prawnego z uwzględnieniem najważniejszych obowiązków przedsiębiorców wynikające z tych przepisów

 • Zakres obowiązywania ustawy o odpadach, wyłączenia

 • Omówienie obowiązujących Definicji z uwzględnieniem stosowania ich w praktyce

 • Zasady i sposób klasyfikacji odpadów wg. przepisów ustawy o odpadach rozporządzenia ws. katalogu odpadów

 • Hierarchia sposobów postępowania z odpadami z uwzględnieniem konsekwencji prawnych wynikających z nie przestrzegania przez przedsiębiorców przepisów w tym zakresie

 • Zasada bliskości

 • Obowiązki prowadzących magazynowanie i składowanie odpadów, a w tym dopuszczalny czas magazynowania odpadów oraz wizyjny system kontroli miejsc magazynowania lub składowania odpadów

 • Usuwanie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania

 • Przenoszenie odpowiedzialności za zagospodarowanie odpadów (w tym szczególne przypadki dotyczące odpadów niebezpiecznych) z uwzględnieniem uprawnień odbiorcy odpadów (wymagane decyzje) oraz konsekwencji wynikających z przekazywania odpadów odbiorcom do tego nie uprawnionym

 • Pozwolenia na wytwarzanie odpadów, w tym: zmiany w zakresie informacji podawanych we wnioskach, uzgodnienia z zakresu ochrony przeciwpożarowej, Zaświadczenia o niekaralności

 • Zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów (w zakresie odzysku i unieszkodliwiania) a w szczególności: masy magazynowanych odpadów, pojemności miejsc magazynowania odpadów (w tym sposoby ich wyliczania), uzgodnienia z Inspekcją Ochrony Środowiska, Państwową Strażą Pożarną i organami gminy, Zaświadczenia o niekaralności i Oświadczenia

 • Transport odpadów (zasady, wymagane uzgodnienia)

 • Ewidencja odpadów, a w tym aktualny stan prawny w zakresie obowiązków prowadzących ewidencje odpadów, zwolnienia z prowadzenia ewidencji

 • Sprawozdawczość odpadowa

 • Wstrzymywanie działalności posiadacza odpadów (omówienie rodzajów przewinień za które grozi wstrzymanie oraz procedura postępowania organów kontrolnych)

 • Przepisy karne i kary pieniężne

 

Baza BDO - ewidencja i sprawozdawczość odpadów (II - gi dzień szkolenia 9:00-17:00)

 • Obowiązki przedsiębiorców podlegających Ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r.  o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

  • Rodzaje opakowań objętych obowiązkiem recyklingu i odzysku

  • Obowiązki edukacyjne dla wprowadzających na rynek produkty w opakowaniach

  • Porozumienia dotyczące opakowań wielomateriałowych i opakowań po produktach niebezpiecznych, zmiany dotyczące  kaucjonowania opakowań po środkach niebezpiecznych

  • Nowe zasady rozliczania opakowań wielomateriałowych oraz środków niebezpiecznych w opakowaniach

  • Zwolnienia z ustawowych obowiązków dla wprowadzających produkty w opakowaniach

  • Rejestr BDO przedsiębiorców podlegających ustawie

  • Zasady obliczania poziomów odzysku i recyklingu - nowy sposób obliczania opakowań wprowadzonych na rynek

  • Przykłady wyliczania wysokości należnej opłaty produktowej

  • Obowiązki organów administracji oraz nowe administracyjne kary pieniężne

 • Obowiązki przedsiębiorców podlegających ustawie o bateriach i akumulatorach

  • definicje ustawowe

  • rejestr przedsiębiorców w BDO

  • obowiązki wprowadzających baterie lub akumulatory

  • obowiązki sprawozdawcze wynikające z ustawy

  • wzory formularzy

  • wyłączenia z zakresu obowiązywania ustawy - pomoc de minimis

  • zmiany dotyczące prowadzenia kampanii edukacyjnych

 •  Rejestr BDO

  • nowe kategorie przedsiębiorców objętych obowiązkiem BDO

   • wniosek elektroniczny

   • nowe wzory wniosków rejestrowych i aktualizacyjnych

  • rodzaje wpisów dla różnych podmiotów - wprowadzających opakowania, produkty i produkty w opakowaniach, gospodarujących odpadami: wytwórców, transportujących, zbierających, przetwarzających, recyklerów, organizacji odzysku, itd.

  • indywidualne konta użytkowników BDO

  • kary pieniężne za nieprzestrzeganie przepisów

  • wykreślenie z urzędu z rejestru na skutek rażących naruszeń przepisów prawa

  • najnowsze zmiany w przepisach ustawy o odpadach w zakresie BDO

 • Rejestr BDO od 1 stycznia 2020

  • rejestracja i logowanie w bazie BDO

  • nowe moduły do prowadzenia ewidencji odpadów i składania sprawozdań dotyczących produktów, opakowań i odpadów

  • rodzaje sprawozdań i terminy składania

  • od 01.01.2020 r. przejęcie dotychczasowych obowiązków przez marszałków województw od Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w zakresie zużytego sprzętu i wprowadzania pojazdów, w tym składanie sprawozdań za rok 2019

 • Opłata recyklingowa za torebki foliowe:

  • najnowsze zmiany w przepisach ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz ustawy o odpadach

  • obowiązki prowadzących jednostki handlu detalicznego

  • obowiązek rejestracji w BDO

  • system księgowy poza bazą BDO - płatności z tytułu opłaty recyklingowej na konta urzędów marszałkowskich

  • pierwsze sprawozdanie za rok 2019 wprowadzane za pośrednictwem bazy BDO

 

Prawo Ochrony Środowiska oraz inne Ustawy związane z emisjami (III - ci dzień szkolenia 9:00-17:00)
 • Obowiązki i wymagania wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska:

  • monitoring jakości powietrza

  • podstawowe kryteria oceny oddziaływania instalacji na stan powietrza - standardy jakości powietrza oraz wartości odniesienia substancji w powietrzu

  • pozwolenia w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza oraz zgłoszenia instalacji

  • szczególny przypadek pozwolenia emisyjnego - pozwolenie zintegrowane

  • metodyka analizy rozprzestrzeniania się substancji w powietrzu na potrzeby wniosków o wydanie pozwoleń emisyjnych

  • postępowania kompensacyjne przy wydawaniu pozwoleń emisyjnych

 • Przepisy ustawy Prawo ochrony środowiska sankcjonujące korzystanie ze środowiska w zakresie emisji do powietrza, wynikające z dyrektywy 2010/75/UE o emisjach przemysłowych (IED), w tym:

  • wymagania dotyczące pozwoleń zintegrowanych, między innymi w kontekście granicznych wielkości emisyjnych wynikających z konkluzji BAT

  • funkcjonujące mechanizmy derogacyjne przewidziane dla istniejących dużych źródeł spalania paliw w związku z wymaganiami emisyjnych IED (Przejściowy Plan Krajowy, derogacja 17500, derogacja ciepłownicza)

  • zasady łączenia źródeł spalania paliw

 • Standardy emisyjne i pomiary wielkości emisji
  Szczegółowe wymagania rozporządzenia z 1 marca 2018 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów oraz rozporządzenia z 30 października 2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody - dotyczące:

  • instalacji spalania paliw

  • instalacji spalania i współspalania odpadów

  • instalacji, w których używane są rozpuszczalniki organiczne zawierające LZO (procesy rozpuszczalnikowe, do których stosuje się wymagania w zakresie standardów emisyjnych, warunki uznawania standardów za dotrzymane oraz odstępstwa od standardów, plany obniżenia emisji ? warunki i zasady stosowania planów, pomiary wielkości emisji LZO)

 • Zmiana przepisów wykonawczych do ustawy Prawo Ochrony Środowiska związane z transpozycją dyrektywy 2015/2193/UE w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów energetycznego spalania (MCP)

 • Nowe obowiązki wynikające z wprowadzonych konkluzji BAT w odniesieniu do dużych obiektów energetycznego spalania z dnia 31.07.2018 roku

Informacje organizacyjne:

 • przed szkoleniem Uczestnicy otrzymują mailowo dane dostępowe do platformy e-learningowej oraz materiały szkoleniowe
 • platforma e-learningowa: https://myownconference.pl
 • po każdej partii materiału odbywają się konsultacje, natomiast na ewentualne bardziej złożone pytania trener odpowie mailowo po szkoleniu

Wykładowcy - pracownicy wydziałów ochrony środowiska Urzędów Marszałkowskich bezpośrednio odpowiedzialni za wykonanie omawianego prawa.

Formularz zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem a Zgłoszeniodawcą.

Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń upływa 3 dni robocze przed terminem rozpoczęcia.

Koszt szkolenia:

3 dni szkolenia

1 osoba z firmy 1190 zł

2-4 osoby z firmy 1090 zł/osoba

5 i więcej osób z firmy 890 zł /osoba

1 wybrany dzień szkolenia

1 osoba z firmy 449 zł

2-4 osoby z firmy 399 zł/osoba

5 i więcej osób z firmy do uzgodnienia

 

Cena obejmuje koszt uczestnictwa i materiałów szkoleniowych.
Ukończenie zostanie potwierdzone świadectwem.

Organizator szkolenia:

Europejski Instytut Szkoleń Sp. z o.o. i dział szkoleń podatki.biz

Europejski Instytut Szkoleń Sp. z o.o.

ul. Targowa 4
03-731 Warszawa

Wszelkie informacje oraz szczegółowy harmonogram można uzyskać pod numerem telefonu: 33 822 00 14 oraz pod adresem e-mail: biuro@euro-instytut.pl, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00-16:00.

Dział szkoleń podatki.biz

tel. kom.: 784 933 043, 501 707 541, 784 938 142
e-mail: szkolenia@podatki.biz
dział szkoleń podatki.biz czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 800 - 1600

Termin i miejsce: