Szkolenia otwarte:

 

Szkolenie on-line: Podatek u źródła (WHT) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Polskim Ładem

Termin i miejsce: 21.07.2022, szkolenie on-line (inne)

1 Uczestnik cena netto 490,00 zł (602,70 zł brutto)
2 Uczestników cena netto 440,00 zł (541,20 zł brutto) za osobę, oszczędzasz 10%

3 Uczestników cena netto 390,00 zł (479,70 zł brutto) za osobę, oszczędzasz 20%

formularz zgłoszeniowy:

Opis szkolenia:

Polskie podmioty, dokonując zakupu od firm z zagranicy, niejednokrotnie są zobowiązane jako płatnik potrącić podatek od wynagrodzenia i odprowadzić go do urzędu skarbowego. Obowiązek ten wynika zarówno z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, jak i z ustaw o podatku dochodowym. Jest to tak zwany podatek u źródła (ang. withholding tax).

Zastosowanie tych przepisów rodzi szereg problemów dotyczących rodzaju i wartości transakcji, stawki podatku, stosowania umów o unikaniu podwójnego opodatkowania czy rodzaju i zakresu informacji przekazywanych administracji podatkowej. Sytuację komplikuje fakt, że przepisy ulegają ciągłym i zasadniczym zmianom. Rewolucyjne zmiany w podatku u źródła weszły w życie 1 stycznia 2022 r. W szkoleniu uwzględniamy te zmiany oraz podajemy przykłady ich zastosowania.

Uwaga!

Po zakończeniu wykładu odbędzie się sesja pytań i odpowiedzi - bez ograniczeń czasowych, stąd godzina zakończenia szkolenia jest orientacyjna.

Cel szkolenia:

Dzięki szkoleniu Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat praktycznego stosowania przepisów dotyczących podatku u źródła z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1 stycznia 2022 r. Szkolenie pozwoli poznać szczegółowe regulacje podatkowe związane z rozliczaniem otrzymywanych i wypłacanych należności, wynikające z przepisów ustaw podatkowych, Konwencji modelowej OECD i umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie:

Adresatami szkolenia są osoby dokonujące rozliczeń w zakresie pobierania i odprowadzania podatku u źródła, a także rozliczania podatku pobranego w innym państwie; pracownicy działów kadr odpowiedzialni za rozliczenia pracowników wyjeżdżających za granicę (podróż służbowa i oddelegowanie); osoby odpowiedzialne za prawidłowe funkcjonowanie i podatkowe rozliczanie zakładu (oddziału); pracownicy i właściciele biur rachunkowych, doradcy podatkowi.

Szczegółowy program szkolenia:

1. Istota i zakres podatku u źródła

- Siedziba lub miejsce zamieszkania podatnika

- Definicja płatnika dla celów podatku u źródła

- Ograniczony oraz nieograniczony obowiązek podatkowy

- Dochody osiąganie na terytorium Polski

2. Podstawa prawna

- Konwencja modelowa OECD

- Ustawy o CIT i o PIT

- Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (zasady stosowania)

3. Zasady opodatkowania podatkiem u źródła

- Zasady obliczenia i poboru podatku u źródła

- Możliwości "ubruttowienia" należności

- Certyfikat rezydencji oraz oświadczenia niezbędne do prawidłowego rozliczenia podatku u źródła

- Definicja wypłaty

- Wynagrodzenie płatnika (klauzula gross-up)

- Instytucja uprawnionego odbiorcy beneficial owner

- Szczególne regulacje dotyczące opodatkowania podatkiem u źródła podmiotów powiązanych

- Praktyczne problemy związane z rozliczeniem podatku u źródła w przypadku usług Google, Facebook itp.

- Kursy walut i ich znaczenie dla rozliczenia podatku u źródła

4. Przedmiot opodatkowania

a) Odsetki

- Definicja (odsetki od kredytów i pożyczek, odsetki od zobowiązań, odsetki karne)

Cash pooling

- Stawki podatkowe

- Zasady zwolnienia odsetek z podatku u źródła na podstawie ustaw podatkowych

- Opodatkowanie odsetek podatkiem u źródła na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania

b) Należności licencyjne, prawa autorskie, prawa patentowe, prawa do użytkowania urządzeń, know-how i inne należności bierne

- Dzieło literackie, artystyczne i naukowe

- Znaki towarowe

- Know-how

- Licencje na programy komputerowe

- Prawa do używania praw autorskich

- Licencje do emisji programów telewizyjnych oraz audycji radiowych

- Użytkowanie urządzenia przemysłowego

- Odszkodowania z tytułu naruszeń

- Stawka podatkowa,

- Zasady stosowania zwolnień

- Opodatkowanie licencji na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania

c) Dywidendy

- Definicja

- Zaliczka na poczet dywidend

- Umorzenie udziałów i akcji

- Warunki stosowania zwolnienia

d) Usługi niematerialne

- Definicja pojęcia

- Usługi doradcze

- Usługi księgowe

- Usługi badania rynku

- Usługi prawne

- Usługi reklamowe

- Usługi zarządzania i kontroli

- Usługi rekrutacji i pozyskania personelu

- Udzielanie poręczeń i gwarancji

- Świadczenia o podobnym charakterze - definicja pojęcia oraz zasady stosowania

e) Działalność widowiskowa, rozrywkowa i sportowa

f) Działalność przedsiębiorstw żeglugi morskiej i powietrznej w tym podatek u źródła od biletów lotniczych

g) Należności wypłacane na rzecz osób fizycznych

h) Stosowanie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania

- WHT w przypadku pracy najemnej

- Opodatkowanie WHT dyrektorów, członków zarządów oraz rad nadzorczych

- Podatek u źródła od zysków kapitałowych.

- Opodatkowanie zysków przedsiębiorstw

- Opodatkowanie sportowców i artystów

- Pozostałe zasady

5. Projekt objaśnień oraz zapowiedź objaśnień w zakresie podatku u źródła i jego znaczenie dla rozliczeń WHT

6. Należyta staranność w podatku u źródła

- Obowiązek stosowania należytej staranności

- Pojęcie należytej staranności

- Czynności, jakie trzeba podjąć, aby dochować należytej staranności

- Konsekwencje braku dochowania należytej staranności

7. Pojęcie rzeczywistej działalności gospodarczej - metody weryfikacji

8. Definicja rzeczywistego właściciela (beneficial owner) i jej znaczenie w prawidłowym rozliczeniu podatku u źródła

- Definicja pojęcia

- Zakres stosowania

- Metody weryfikacji kontrahenta

- Test rzeczywistego właściciela

- Obowiązki ustawowe składania oświadczenia

- Konsekwencje braku weryfikacji kontrahenta

9. Certyfikaty rezydencji

- Zasady obowiązujące przed pandemią COVID

- Zasady obowiązujące w czasie pandemii (Tarcza COVID)

- Regulacje obowiązujące od 1 stycznia 2022 r. (Polski Ład)

- Wersja elektroniczna certyfikatu rezydencji

10. Zwolnienia od poboru WHT od odsetek i dyskonta od listów zastawnych i obligacji

11. Podatek u źródła za obowiązek raportowania schematów podatkowych (MDR)

12. Stosowanie klauzuli look-through approach

13. Obowiązki dokumentacyjne

- Deklaracja

- Informacje IFT

- Pozostałe obowiązki dokumentacyjne

14. Sankcje za nieprawidłowe rozliczenie podatku u źródła

- Dodatkowe zobowiązanie podatkowe

- Kodeks karny skarbowy - zasady przypisania winy osobie odpowiedzialnej oraz wysokość sankcji karnej

- Stosowanie stawek podstawowych oraz naliczanie odsetek

- Sankcje karne skarbowe w przypadku pay and refund z uwzględnieniem zmian od 2022 roku (Polski Ład)

15. Zasady zaliczania WHT zapłaconego przez podmioty polskie za granicą

16. Mechanizm pay and refund - zmiana zakresu i zasad stosowania zwolnień oraz niższych stawek w podatku u źródła - znaczenie limitu 2 mln zł - z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Polskim Ładem

- Mechanizm pay and refund

- Zmiana zakresu stosowania mechanizmu od 2022 roku (należności bierne, podmioty powiązane, dywidendy zagraniczne)

- Kryterium podmiotowe i kwotowe

- Typ płatności

- Znaczenie powiązań pomiędzy podmiotami

- Beneficjent rzeczywisty - ograniczenie obowiązku badania do wymogów ustawowych

- Zasady liczenia limitu 2 mln zł

- Opinia o stosowaniu preferencji z poboru podatku u źródła (rozszerzenie zakresu stosowania)

- Oświadczenie płatnika (nowe zasady podpisywania i składania)

- Zasady ubiegania się o zwrot podatku pobranego przez płatnika

- Odpowiedzialność karna

17. Zmiany w podatku u źródła wprowadzone Polskim Ładem

- Zmiany w mechanizmie pay and refund

- Doprecyzowanie definicji rzeczywistego właściciela

- Przesłanka rzeczywistej działalności gospodarczej

- Kryterium należytej staranności

- Uzależnienie wymogów proceduralnych od wymogów materialnych

- Posługiwanie się kopią certyfikatu rezydencji

- Podatek u źródła w przypadku zakładu

- Pozostałe zmiany

Osoba prowadząca:

Arkadiusz Duda - Licencjonowany doradca podatkowy (nr 12132). Posiada szeroką wiedzę oraz praktyczne umiejętności zdobyte w wyniku 15 letniej praktyki zawodowej w jednej z największych spółek giełdowych w Polsce oraz we współpracy z szeregiem kancelarii podatkowych i prawnych. Specjalizuje się w podatku VAT, podatkach dochodowych oraz podatku od nieruchomości. Uczestniczył w wielu kluczowych na rynku polskim, projektach optymalizujących zobowiązania podatkowe spółek w tym w największym w skali kraju projekcie optymalizacji podatku od nieruchomości.

Posiada szeroką wiedzę oraz doświadczenie w prowadzeniu sporów z organami podatkowymi oraz w reprezentacji podatnika przed sądami administracyjnymi. Zajmował się koordynacją kilkuset postępowań podatkowych. Doświadczenie zdobywał również w ramach współpracy z Kancelarią Podatkową Zimny Doradcy Podatkowi. Przeprowadził szereg szkoleń i seminariów podatkowych m.in. we współpracy z Krajową Izbą Podatkową, Univers Konsulting - edukacja. Jacyno i Modzelewski Sp. z o.o., Verte Centrum Szkoleń i Rozwoju Kadr, Ośrodkiem Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. W. Pańki Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej a także Krajową Radą Spółdzielczą w Warszawie. W zakresie szkoleń współpracował również z wydawnictwem Taxpress S.C. gdzie dodatkowo publikuję w miesięczniku Prawo Finansów Publicznych.

Informacja dla doradców podatkowych, radców prawnych, adwokatów:

Udział w szkoleniu umożliwia uzyskanie punktów w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Uczestnicy mogą się o nie ubiegać na podstawie wystawianego przez nas certyfikatu, który skonstruowany jest zgodnie z wymogami (zawiera m.in. termin szkolenia, temat i ilość godzin).

Więcej informacji na temat przyznawania punktów za szkolenia znajdą Państwo na stronie: https://www.podatki.biz/szkolenia/punkty_szkoleniowe/

Informacje organizacyjne:

Przed szkoleniem Uczestnicy otrzymują mailowo dane dostępowe do platformy e-learningowej: https://myownconference.pl oraz materiały w formie elektronicznej.

Wykład rozpoczyna się o godzinie 9.00.

Po wykładzie (z odtworzenia) odbędzie się sesja pytań i odpowiedzi z udziałem Trenera.

Uczestnicy mogą zadawać pytania do Trenera za pośrednictwem czatu zarówno w trakcie trwania wykładu jak i po jego zakończeniu.

Trener odpowiada na wszystkie pytania po zakończeniu wykładu, aż do wyczerpania zagadnień zgłoszonych przez Uczestników.

Niezbędne jest łącze internetowe o przepustowości minimum 10 MBit/s.

Przed rozpoczęciem szkolenia do Uczestników wysyłany jest skrypt lub prezentacja szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia wysyłamy do Uczestników certyfikat. 

Koszt szkolenia:

Cena obejmuje:

  • uczestnictwo w szkoleniu
  • materiały szkoleniowe przesyłane w formie elektronicznej
  • certyfikat uczestnictwa przesyłany w formie tradycyjnej.

Jeśli szkolenie opłacone jest w 70% lub w całości ze środków publicznych i ma charakter kształcenia lub przekwalifikowania zawodowego, jest zwolnione z VAT. Pobierz niezbędne oświadczenie w wersji doc lub pdf. Po jego otrzymaniu będziemy mogli wystawić odpowiednią fakturę do zapłaty za szkolenie.

Istnieje również możliwość dofinansowania kosztów szkoleń od 80 do 100% wartości z Krajowego Funduszu Szkoleniowego KFS obsługiwanego przez Powiatowe Urzędy Pracy. Wystarczy złożyć wniosek we właściwym urzędzie (uczestnicy przygotowują wniosek we własnym zakresie).

Pakiety rabatowe:

  1. Zgłoś się na więcej niż jedno szkolenie i skorzystaj z rabatu na wszystkie (im więcej szkoleń tym niższa cena):
  • 2 szkolenia - cena netto 440 zł (541,20 zł brutto) za szkolenie, oszczędzasz 10%
  • 3 szkolenia i więcej - cena nrtto 390 zł (541,20 zł brutto) za szkolenie, oszczędzasz 20%
  1. Przy zgłoszeniu więcej niż jednego uczestnika na dane szkolenie - rabat dla wszystkich:
  • 2 Uczestników - cena netto 440 zł (541,20 zł brutto) za osobę, oszczędzasz 10%
  • 3 Uczestników i więcej - cena netto 390,00 zł (479,70 zł brutto) za osobę, oszczędzasz 20%

Uwaga - pakiety rabatowe łączą się, a obniżone ceny widoczne są już podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego.

  • Np. zgłaszając 2 Uczestników na 3 szkolenia - cena netto 340 zł za szkolenie/os.

Honorujemy Kartę Dużej Rodziny

Posiadacze Karty Dużej Rodziny otrzymają rabat w wysokości 10% na każdy e-kurs podatki.biz.
Aby otrzymać rabat należy podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego w polu "Uwagi" podać numer aktywnej karty.
 
TU HONORUJEMY KARTĘ DUŻEJ RODZINY rodzina.gov.pl

 

Organizator szkolenia:

Dział szkoleń podatki.biz

Kontakt:
tel. kom.: 784 933 043, 501 707 541, 784 938 142
e-mail: szkolenia@podatki.biz
dział szkoleń podatki.biz czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 800 - 1600

Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu:

Rezygnacja ze szkolenia do 5 dni roboczych przed terminem szkolenia nie powoduje obciążenia Zgłaszającego żadnymi kosztami. Rezygnacja powinna nastąpić na piśmie (wystarczy wysłanie informacji o rezygnacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres szkolenia@podatki.biz). 
Nieobecność na szkoleniu lub rezygnacja ze szkolenia w terminie późniejszym niż 5 dni roboczych przed terminem szkolenia spowoduje obciążenie Zgłaszającego pełnymi kosztami szkolenia. Do momentu rozpoczęcia szkolenia istnieje możliwość zgłoszenia uczestnika zastępczego.
Wysłanie zgłoszenia na szkolenie w terminie krótszym niż 5 dni roboczych przed szkoleniem pozbawia Zgłaszającego możliwości bezkosztowej rezygnacji z udziału w szkoleniu.
Więcej informacji w regulaminie: https://www.podatki.biz/sklep/regulamin_ef_page.html
Termin i miejsce:    
21.07.2022, szkolenie on-line (inne)
1 Uczestnik cena netto 490,00 zł (602,70 zł brutto)
2 Uczestników cena netto 440,00 zł (541,20 zł brutto) za osobę, oszczędzasz 10 %
3 Uczestników cena netto 390,00 zł (479,70 zł brutto) za osobę, oszczędzasz 20 %
wypełnij formularz zgłoszeniowy » wydrukuj formularz zgłoszeniowy »