Szkolenia otwarte:

 

Szkolenie on-line: Podatek u źródła (WHT) z uwzględnieniem najnowszych i planowanych zmian

Opis szkolenia:

Polskie podmioty, dokonując zakupu od firm z zagranicy, niejednokrotnie są zobowiązane, będąc płatnikiem, potrącić podatek od wynagrodzenia i odprowadzić go do urzędu skarbowego. Obowiązek ten wynika zarówno z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania jak i ustaw o podatku dochodowym. Jest to tak zwany "podatek u źródła" (ang. "witholding tax").

Zastosowanie tych przepisów rodzi szereg praktycznych problemów związanych z rodzajem i wartością transakcji, stawki podatku, stosowania umów o unikaniu podwójnego opodatkowania czy rodzajem i zakresem informacji, przekazywanych administracji podatkowej. Sytuację komplikuje fakt, że przepisy ulegają nieustannym i zasadniczym zmianom, z których część weszła w życie w 2021 r., a część zacznie obowiązywać wkrótce.

Uwaga!

Po zakończeniu wykładu odbędzie się sesja pytań i odpowiedzi - bez ograniczeń czasowych, stąd godzina zakończenia szkolenia jest orientacyjna.

Cel szkolenia:

Dzięki szkoleniu uczestnicy poznają zasady praktycznego stosowania przepisów dotyczących podatku u źródła. Szkolenie pozwoli poznać szczegółowe regulacje podatkowe związane z rozliczaniem otrzymywanych i wypłacanych należności z uwzględnieniem zmian w ustawach podatkowych a także Konwencji Modelowej OECD i umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie:

Adresatami szkolenia są osoby dokonujące rozliczeń w zakresie pobierania i odprowadzania podatku u źródła, a także rozliczania podatku pobranego w innym państwie; pracownicy działów kadr odpowiedzialni za rozliczenia pracowników wyjeżdżających za granicę (podróż służbowa i oddelegowanie); osoby odpowiedzialne za prawidłowe funkcjonowanie i podatkowe rozliczanie zakładu (oddziału); pracownicy i właściciele biur rachunkowych, doradcy podatkowi.

Szczegółowy program szkolenia:

I. Zasady obliczania oraz poboru podatku u źródła (WHT)

1. Istota i zakres podatku u źródła

 • Siedziba lub miejsce zamieszkania podatnika
 • Definicja płatnika dla celów podatku u źródła
 • Ograniczony oraz nieograniczony obowiązek podatkowy
 • Dochody osiąganie na terytorium Polski

2. Podstawa prawna

 • Konwencja modelowa OECD
 • Ustawy podatkowe CIT/PIT
 • Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (zasady stosowania)

3. Zasady opodatkowania podatkiem u źródła

 • Zasady obliczenia i poboru podatku u źródła
 • Możliwości "ubruttowienia" należności
 • Certyfikat rezydencji oraz oświadczenia niezbędne do prawidłowego rozliczenia podatku u źródła
 • Definicja "wypłaty"
 • Wynagrodzenie płatnika (klauzula "gross up")
 • Instytucja uprawnionego odbiorcy "beneficial owner"
 • Szczególne regulacje dotyczące opodatkowania podatkiem u źródła podmiotów powiązanych
 • Praktyczne problemy związane z rozliczeniem podatku u źródła w przypadku usług Google, Facebook itp.
 • Kursy walut i ich znaczenie dla rozliczenia podatku u źródła

4. Przedmiot opodatkowania:

a) Odsetki

 • Definicja (odsetki od kredytów i pożyczek, odsetki od zobowiązań, odsetki karne)

- Cash pooling
- Stawki podatkowe
- Zasady zwolnienia odsetek z podatku u źródła na podstawie ustaw podatkowych
- Opodatkowanie odsetek podatkiem u źródła na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania

b) Należności licencyjne

- Dzieło literackie, artystyczne i naukowe
- Znaki towarowe
- Know-how
- Licencje na programy komputerowe
- Prawa do używania praw autorskich
- Licencje do emisji programów telewizyjnych oraz audycji radiowych
- Użytkowanie urządzenia przemysłowego
- Odszkodowania z tytułu naruszeń
- Stawka podatkowa,
- Zasady stosowania zwolnień
- Opodatkowanie licencji na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania

c) Dywidendy

- Definicja
- Zaliczka na poczet dywidend
- Umorzenie udziałów i akcji
- Warunki stosowania zwolnienia

d) Usługi niematerialne

- Definicjapojęcia
- Usługi doradcze
- Usługi księgowe
- Usługi badania rynku
- Usługi prawne
- Usługi reklamowe
- Usługi zarządzania i kontroli
- Usługi rekrutacji i pozyskania personelu
- Udzielanie poręczeń i gwarancji
- Świadczenia o podobnym charakterze - definicja pojęcia oraz zasady stosowania

e) Działalność widowiskowa, rozrywkowa i sportowa

f) Działalność przedsiębiorstw żeglugi morskiej i powietrznej w tym podatek u źródła od biletów lotniczych

g) Stosowanie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania

- WHT w przypadku pracy najemnej
- Opodatkowanie WHT dyrektorów, członków zarządów oraz rad nadzorczych
- Podatek u źródła od zysków kapitałowych.
- Opodatkowanie zysków przedsiębiorstw
- Opodatkowanie sportowców i artystów
- Pozostałe zasady

5. Projekt objaśnień w zakresie podatku u źródła i jego znaczenie dla rozliczeń WHT

6. Należyta staranność w podatku u źródła

- Jakie podjąć czynności aby dochować należytej staranności?

- Konsekwencje braku dochowania należytej staranności

7. Pojecie rzeczywistej działalności gospodarczej - metody weryfikacji

8. Definicji rzeczywistego właściciela (beneficial owner) i jej znaczenie w prawidłowym rozliczeniu podatku u źródła

9. Wersje elektroniczne certyfikatu rezydencji

9. Zwolnienia od poboru podatku WHT od odsetek i dyskonta od listów zastawnych i obligacji

10. Podatek u źródła za obowiązek raportowania schematów podatkowych (MDR)

11. Stosowanie klauzuli "look through approach"

12. Obowiązki dokumentacyjne

- Deklaracja
- Informacje IFT
- Pozostałe obowiązku dokumentacyjne

13. Sankcje za nieprawidłowe rozliczenie podatku u źródła:

- 10 % dodatkowe zobowiązanie podatkowe

- Kodeks karny skarbowy - zasady przypisania winy osobie odpowiedzialnej oraz wysokość sankcji karnej

- Stosowanie stawek podstawowych oraz naliczanie odsetek

- Sankcje karne skarbowe w przypadku Pay and refund

14. Pay and refund - zmiana zakresu oraz zasad stosowania zwolnień oraz niższych stawek w podatku u źródła - znaczenie limitu 2 mln. zł wypłaty (kolejne odroczenie stosowania przepisów do 30.06.2021 roku)

- Zasady liczenia limitu 2 mln zł
- Opinia o stosowaniu zwolnienia z poboru podatku u źródła
- Oświadczenie płatnika
- Zasady ubiegania się o zwrot podatku pobranego przez płatnika
- Zmiany zasad poboru podatku u źródła

II. Zmiany w WHT wprowadzone w roku 2021

1. Odroczenie terminu obowiązywania Pay and refund do 30.06.2021 roku - praktyczne znaczenie dla płatnika

2. Zmiana właściwości organu podatkowego

III. Projekt zmian w przepisach podatku u źródła w roku 2021

1. Objaśnienia w zakresie podatku u źródła (zapowiedź)

2. Ograniczenia stosowania mechanizmu "Pay and refund" tylko do płatności o charakterze biernym (odsetki, licencje, dywidendy) - wyłączenie usług niematerialnych

3. Ograniczenia stosowania mechanizmu "Pay and refund" tylko do pomiotów powiązanych

4. Wyłączenie mechanizm "Pay and refund" w transakcjach pomiędzy rezydentami

5. Zmiany w definicji "rzeczywistego właściciela"

6. Zmiany w definicji "należytej staranności"

7. Rozszerzenie zakresu zastosowania opinii o stosowaniu zwolnienia z WHT (umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, podatek PIT)

8. Zmiany w zasadach podpisywania oświadczeń przez płatnika w zakresie stosowania mechanizmu "Pay and refund"

9. Zmiany w zakresie sankcji za podanie nieprawdy w oświadczeniu płatnika

10. Możliwość wprowadzenia zasady "look through approach"

11. Opracowanie wzoru formularza "beneficjenta rzeczywistego"

12. Wyłączenie koncepcji "beneficjenta rzeczywistego" w przypadku zwolnienia z WHT dywidend pomiędzy podmiotami powiązanymi.

13. Pozostałe zmiany

IV. Konwencja MLI - zmiany w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania

1. "Principal Purpose Test" - uzasadnienie ekonomiczne w podatku u źródła

2. Minimalny okres posiadania udziałów 365 dni w przypadku podatku u źródła z tytułu dywidendy

3. Pozostałe zmiany

V. Zmiany w podatku WHT z uwzględnieniem pakietu "Polski Ład"

VI. Sesja pytań i odpowiedzi

Osoba prowadząca:

Arkadiusz Duda - Licencjonowany doradca podatkowy (nr 12132). Posiada szeroką wiedzę oraz praktyczne umiejętności zdobyte w wyniku 15 letniej praktyki zawodowej w jednej z największych spółek giełdowych w Polsce oraz we współpracy z szeregiem kancelarii podatkowych i prawnych. Specjalizuje się w podatku VAT, podatkach dochodowych oraz podatku od nieruchomości. Uczestniczył w wielu kluczowych na rynku polskim, projektach optymalizujących zobowiązania podatkowe spółek w tym w największym w skali kraju projekcie optymalizacji podatku od nieruchomości.

Posiada szeroką wiedzę oraz doświadczenie w prowadzeniu sporów z organami podatkowymi oraz w reprezentacji podatnika przed sądami administracyjnymi. Zajmował się koordynacją kilkuset postępowań podatkowych. Doświadczenie zdobywał również w ramach współpracy z Kancelarią Podatkową Zimny Doradcy Podatkowi. Przeprowadził szereg szkoleń i seminariów podatkowych m.in. we współpracy z Krajową Izbą Podatkową, Univers Konsulting - edukacja. Jacyno i Modzelewski Sp. z o.o., Verte Centrum Szkoleń i Rozwoju Kadr, Ośrodkiem Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. W. Pańki Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej a także Krajową Radą Spółdzielczą w Warszawie. W zakresie szkoleń współpracował również z wydawnictwem Taxpress S.C. gdzie dodatkowo publikuję w miesięczniku Prawo Finansów Publicznych.

Informacja dla doradców podatkowych, radców prawnych, adwokatów:

Udział w szkoleniu umożliwia uzyskanie punktów w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Uczestnicy mogą się o nie ubiegać na podstawie wystawianego przez nas certyfikatu, który skonstruowany jest zgodnie z wymogami (zawiera m.in. termin szkolenia, temat i ilość godzin).

Więcej informacji na temat przyznawania punktów za szkolenia znajdą Państwo na stronie: https://www.podatki.biz/szkolenia/punkty_szkoleniowe/

Informacje organizacyjne:

Przed szkoleniem Uczestnicy otrzymują mailowo dane dostępowe do platformy e-learningowej: https://myownconference.pl oraz materiały w formie elektronicznej.

Wykład rozpoczyna się o godzinie 9.00.

Po wykładzie (z odtworzenia) odbędzie się sesja pytań i odpowiedzi z udziałem Trenera.

Uczestnicy mogą zadawać pytania do Trenera za pośrednictwem czatu zarówno w trakcie trwania wykładu jak i po jego zakończeniu.

Trener odpowiada na wszystkie pytania po zakończeniu wykładu, aż do wyczerpania zagadnień zgłoszonych przez Uczestników.

Niezbędne jest łącze internetowe o przepustowości minimum 10 MBit/s.

Przed rozpoczęciem szkolenia do Uczestników wysyłany jest skrypt lub prezentacja szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia wysyłamy do Uczestników certyfikat. 

Koszt szkolenia:

Koszt uczestnictwa netto wynosi:  390 zł

Cena obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe przesyłane w formie elektronicznej
 • certyfikat uczestnictwa przesyłany w formie tradycyjnej.

Jeśli szkolenie opłacone jest w 70% lub w całości ze środków publicznych i ma charakter kształcenia lub przekwalifikowania zawodowego, jest zwolnione z VAT. Pobierz niezbędne oświadczenie w wersji doc lub pdf. Po jego otrzymaniu będziemy mogli wystawić odpowiednią fakturę do zapłaty za szkolenie.

Honorujemy Kartę Dużej Rodziny

Posiadacze Karty Dużej Rodziny otrzymają rabat w wysokości 10% na każdy e-kurs podatki.biz.
Aby otrzymać rabat należy podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego w polu "Uwagi" podać numer aktywnej karty.
 
TU HONORUJEMY KARTĘ DUŻEJ RODZINY rodzina.gov.pl

 

Organizator szkolenia:

Dział szkoleń podatki.biz

Kontakt:
tel. kom.: 784 933 043, 501 707 541, 784 938 142
e-mail: szkolenia@podatki.biz
dział szkoleń podatki.biz czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 800 - 1600

Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu:

Rezygnacja ze szkolenia do 5 dni roboczych przed terminem szkolenia nie powoduje obciążenia Zgłaszającego żadnymi kosztami. Rezygnacja powinna nastąpić na piśmie (wystarczy wysłanie informacji o rezygnacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres szkolenia@podatki.biz). 
Nieobecność na szkoleniu lub rezygnacja ze szkolenia w terminie późniejszym niż 5 dni roboczych przed terminem szkolenia spowoduje obciążenie Zgłaszającego pełnymi kosztami szkolenia. Do momentu rozpoczęcia szkolenia istnieje możliwość zgłoszenia uczestnika zastępczego.
Wysłanie zgłoszenia na szkolenie w terminie krótszym niż 5 dni roboczych przed szkoleniem pozbawia Zgłaszającego możliwości bezkosztowej rezygnacji z udziału w szkoleniu.
Więcej informacji w regulaminie: https://www.podatki.biz/sklep/regulamin_ef_page.html
Termin i miejsce: