Szkolenia otwarte:

 

Szkolenie online: Akademia kadr 2022 - kompendium zmian w prawie pracy na przestrzeni ostatnich lat oraz z uwzględnieniem projektowanych zmian dotyczących dyrektywy Work Life Balance, m.in. pracy zdalnej, kontroli trzeźwości pracowników oraz dyrektywy związanej ze zgłaszaniem nieprawidłowości (tzw. sygnaliści) - 3-dniowe warsztaty

Termin i miejsce: 25.10.2022 - 27.10.2022, szkolenie on-line (inne)

1 Uczestnik cena netto 1300,00 zł (1599,00 zł brutto)

formularz zgłoszeniowy:

Termin i miejsce: 21.11.2022 - 23.11.2022, szkolenie on-line (inne)

1 Uczestnik cena netto 1300,00 zł (1599,00 zł brutto)

formularz zgłoszeniowy:

Termin i miejsce: 19.12.2022 - 21.12.2022, szkolenie on-line (inne)

1 Uczestnik cena netto 1300,00 zł (1599,00 zł brutto)

formularz zgłoszeniowy:

Prace nad projektami zmian w Kodeksie pracy nabierają tempa. Sejm 23.06.2022r. zajął się pierwszym czytaniem nowelizacji Kodeksu pracy dotyczącej wprowadzenia prewencyjnej kontroli pracowników na obecność w ich organizmach alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu, a także wprowadzenia regulacji dotyczących pracy zdalnej. Z kolei w 06.2022 dyrektywa work-life balance została poddana uzgodnieniom międzyresortowym. Unijna dyrektywa dotycząca sygnalistów nie znalazła póki co odzwierciedlenia w obowiązujących przepisach prawa krajowego, ale pracodawcy, którzy się do niej nie stosują mogą narazić się na negatywne konsekwencje pewnych działań ze strony pracowników.

Warsztat ?Akademia kadr 2022? ma na celu przygotować pracodawców na nadchodzące duże zmiany przepisów prawa pracy. Zakres zmian jest szeroki a przygotowanie się do ich wdrożenia będzie wymagać czasu. Bez znajomości tej materii odpowiednie dostosowanie się do nowych regulacji będzie utrudnione. Szkolenie jest niezbędnikiem, w przygotowaniu się, do nowych wymagań oraz przypomnieniem praktycznych konsekwencji zmian w przepisach prawa pracy, dokonanych na przestrzeni ostatnich lat.

Proponujemy intensywny warsztat składający się z trzech jednodniowych szkoleń skierowanych do osób zajmujących się sprawami kadrowymi i nie tylko. Warsztaty są prowadzone w formie dyskusji i studium praktycznych przypadków.

Dyrektywa work-life balance niesie za sobą rewolucyjne zmiany w zakresie uprawnień rodzicielskich. Pracownik będzie mógł wykorzystać urlop rodzicielski na nowych zasadach. Będzie to miało też przełożenie na wysokość zasiłku macierzyńskiego. Pracodawca będzie również ograniczony w zakresie zlecania pracy w godzinach nadliczbowych pracownikom opiekującym się dziećmi do lat 8. W przepisach prawa pracy pojawi się nieznane wcześniej pojęcie urlopu opiekuńczego. Nowelizacja dotyka również tematyki elastycznej organizacji pracy i urlopu ojcowskiego. To tylko część z planowanych zmian, które szerzej zostaną przedstawione Państwu podczas szkolenia. Praca zdalna i kontrola trzeźwości pracowników.

Praca zdalna w końcu ma zastąpić telepracę i znaleźć swoje źródło uregulowania w Kodeksie pracy. Prowadzący szkolenie zaznajomi uczestników z zasadami zlecenia i rozliczania pracy zdalnej. Ta sama nowelizacja Kodeksu pracy dotyczy też prewencyjnej kontroli pracowników na obecność w ich organizmach alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu. Odpowiednie regulacje w Kodeksie pracy są oczekiwane i niezbędne z uwagi chociażby na szeroko zakrojoną ochronę danych osobowych pracowników. W opinii organów zajmujących się ochroną danych osobowych informacje o obecności w organizmie pracownika alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu stanowią dane dotyczące zdrowia. Pracownicy kadr powinni posiadać niezbędną wiedzę w tym zakresie chociażby po to aby nie narazić pracodawcy na odpowiedzialność z tego tytułu.

Dyrektywa dotycząca ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa tzw. sygnalistów. Ustawodawca nie dokonał terminowej implementacji dyrektywy. Czy pracownik może w takiej sytuacji powołać się bezpośrednio na zapisy dyrektywy? Czy pracodawcy grożą z tego tytułu konsekwencje? Prowadzący szkolenie postara się udzielić uczestnikom odpowiedzi na te pytania i zasugerować prawidłowe wzorce postępowań działów kadrowych. Działy kadr czeka mnóstwo pracy związanej z przygotowaniem się do zmian. A to tylko część z zagadnień, które zostaną omówione podczas prezentowanego szkolenia.

Cel kursu:

Uporządkowanie posiadanej wiedzy oraz jej aktualizacja w zakresie najnowszych zmian prawnych. Szkolenie ugruntowuje praktyczne umiejętności osób zajmującymi się sprawami kadrowymi, które przygotowują umowy o pracę, zwalniają pracowników, prowadzą akta osobowe, rozliczają urlopy wypoczynkowe, rodzicielskie, wychowawcze, ojcowskie i inne nieobecności, a także planują i rozliczają czas pracy. Omówione zostaną m.in. liczne kontrowersje na tle nowelizacji przepisów z ostatnich miesięcy. Ponadto, szkolenie uwzględnia bieżące interpretacje urzędowe oraz nowe wyroki Sądu Najwyższego. Ważną częścią Akademii jest doskonalenie umiejętności stosowania kontrowersyjnych przepisów o planowaniu i rozliczaniu czasu pracy. Szkolenie uwzględnia również bieżące interpretacje urzędowe oraz nowe wyroki Sądu Najwyższego. Zastosowana formuła szkoleń ma charakter warsztatowy, ukierunkowany na stosowanie prawa pracy w praktyce. 

Adresaci kursu:

Kierownicy, menedżerowie, starsi specjaliści i specjaliści działów kadr i płac oraz działów personalnych.

Program szkolenia:

DZIEŃ I

PRACA ZDALNA WEDŁUG PROJEKTU Z CZERWCA 2022r., AKTA OSOBOWE PO ZMIANACH PRAWNYCH ORAZ ZATRUDNIANIE I ZWALNIANIE PRACOWNIKÓW

Warsztat aktualizujący i uzupełniający wiedzę w zakresie zawierania i rozwiązywania umów o pracę oraz prowadzenia teczki osobowej pracownika. Ponadto omówione zostaną założenia projektu Kodeksu pracy z czerwca 2022r. dotyczące pracy zdalnej i obowiązujące obecnie regulacje w tym zakresie. W kontekście akt osobowych przedstawione zostaną rewolucyjne zmiany, które weszły w życie od 1.01.2019 r. (np. związane z nową strukturą teczki osobowej), zmiany w Kodeksie pracy obowiązujące od 4.05.2019r. (m.in. zmiana zakresu danych, których można żądać od kandydata do pracy i pracownika), zmiany w zakresie świadectw pracy od 7.09.2019 r. Wyjaśnione zostanie co niesie za sobą dla pracodawców zmiana przepisów regulujących wykroczenia przeciwko prawom pracownika, która weszła w życie 1.12.2020 r. Nie zabraknie też tematów takich jak: optymalne zatrudnienie pracowników przy wykorzystaniu różnych rodzajów umów, ustalanie limitów zatrudnienia na czas określony, jak przygotować się do rozwiązania umowy o pracę.

1. Dokumentacja pracownicza po rewolucyjnej zmianie przepisów:

? konsekwencje wprowadzenia do polskiego porządku prawnego pojęcia dokumentacji pracowniczej,

? kiedy pracodawca stosuje 10-letni, a kiedy 50-letni okres przechowywania akt osobowych?

? obowiązek informowania pracowników o okresie przechowywania akt - kiedy i jak go wypełnić?

? ponowne zatrudnienie pracownika, a kontynuacja prowadzenia akt osobowych,

? jakie dokumenty umieścić w części A,B i C akt osobowych po zmianach przepisów; czy i kiedy należy dostosować akta osobowe do nowych regulacji prawnych?

? części A1, B1, C1 w aktach osobowych to sztuczny wymysł czy praktyczna pomoc?

? część D akt osobowych - zasady prowadzenia.

? dokumentacja urlopowa - czy możliwa jest wyłącznie elektroniczna forma takiej dokumentacji?

? dokumentacja dotycząca czasu pracy elektroniczna czy papierowa?

? ewidencja czasu pracy,

? czy i jakie dokumenty muszą być prowadzone w formie pisemnej?

? okres przechowywania dokumentacji pracowniczej a data nawiązania stosunku pracy.

2. Umowy o pracę - limitowanie oraz wypełnianie:

? w jaki sposób zawierać umowy o pracę na odległość?

? rodzaje umów o pracę, czy i kiedy warto poprzedzać zatrudnienie na czas nieokreślony innymi rodzajami umowy o pracę, kiedy można ponownie zatrudnić na okres próbny?

? poprzedzenie zatrudnienia na umowę o pracę umową cywilnoprawną,

? umowa przedwstępna czy wcześniejsze podpisanie umowy z osobą zatrudnioną u innego pracodawcy?

? kiedy podpisać pierwszą i kolejną umowę o pracę, jak poprawnie określić wynagrodzenie aby nie spotkać się z zarzutem dyskryminacji w zakresie wynagradzania, jak poprawnie określić miejsce pracy, umowa o pracę niepełnoetatowca a obowiązki dot. wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe.

? Zawieranie terminowych umów o pracę - stosowanie limitu ilościowego i czasowego w praktyce (jak liczyć terminy w prawie pracy), czy limity obowiązują także przy zatrudnieniu pracownika po kilkuletniej przerwie? Przypadki uzasadniające odstąpienie od limitów dla umowy terminowej - w tym budząca wątpliwości klauzula "przyczyn obiektywnych", procedura wymagana w przypadku odstąpienia od limitu dla umów terminowych oraz konsekwencje prawne jej naruszenia,

? umowa na zastępstwo z uwagi na zatrudnienie osoby zastępującej "zastępcę" oraz aktualna linia orzecznicza Sądu Najwyższego dotycząca zatrudnienia na zastępstwo w sytuacji, gdy pracownik zastępowany jest obecny w pracy, ale pracodawca powierzył mu wykonywanie innych obowiązków.

? umowa o pracę zawarta z pracownikiem, którego praca jest uzależniona od warunków atmosferycznych.

? zakaz konkurencji w umowie o pracę.

3. Ustanie oraz przekształcenie stosunku pracy:

? zwolnienie pracownika z uwagi na pandemię COVID-19, zwolnienie pracownika wykonującego pracę zdalną, zwolnienie pracownika podczas izolacji lub kwarantanny,

? rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron,

? wypowiedzenie terminowej umowy o pracę - w tym ustalanie okresu wypowiedzenia,

? utrata zaufania, częste nieobecności, konfliktowość i inne przyczyny wypowiedzenia bezterminowej umowy o pracę z uwzględnieniem bieżącego orzecznictwa Sądu Najwyższego,

? zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy - zasady i forma,

? rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia,

? czasowe powierzenie innych zadań bez wypowiadania umowy,

? porozumienie zmieniające,

? wypowiedzenie zmieniające.

4. Świadectwo pracy - zasady wydawania i niuanse wypełniania poszczególnych rubryk:

? zawarcie kolejnej umowy przy nieprzerwanym zatrudnieniu a świadectwo pracy,

? termin wystawiania świadectwa pracy przypadający na sobotę,

? wypełnianie rubryk dotyczących okresu zatrudnienia, zajmowanych stanowisk, podstawy prawnej i trybu rozwiązania umowy o pracę,

? uwarunkowania prawne dot. sprostowania świadectwa pracy obowiązujące od 7.09.2019 r.

5. Praca zdalna w ujęciu projektu nowelizacji Kodeksu pracy w tym:

? definicja pracy zdalnej a wynikające z niej dla pracodawcy konsekwencje,

? zasady świadczenia pracy zdalnej,

? rola porozumienia dotyczącego pracy zdalnej,

? regulamin pracy zdalnej (wymóg formalny a praktyczna potrzeba jego stworzenia),

? obowiązki pracodawcy zlecającego pracę zdalną,

? praca zdalna a przychód ze stosunku pracy,

? kontrola w miejscu świadczenia pracy zdalnej,

? ograniczenia co do zlecania pracy zdalnej,

? wymiar ustawowy pracy zdalnej.

 

DZIEŃ II

URLOPY WYPOCZYNKOWE I INNE NIEOBECNOŚCI ORAZ UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z RODZICIELSTWEM W TYM UPRAWNIENIA WYNIKAJĄCE Z DYREKTYWY WORK-LIFE BALANCE I OCHRONA SYGNALISTÓW

Projekt ustawy o zmianie Kodeksu pracy z czerwca 2022r. stanowi wdrożenie do polskiego porządku prawnego postanowień dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady (UE). Pracownicy zatrudnieni na umowach o pracę na czas określony zyskają większe uprawnienia. Zmiany będą też dotyczyły m.in. większych uprawnień pracowników w zakresie podejmowania dodatkowego zatrudnienia. Wymiar zwolnień od pracy ma być powiększony. Urlop macierzyński, rodzicielski i ojcowski będzie udzielany na zmienionych zasadach. Kodeks pracy ma być również wzbogacony o zupełnie nową regulację prawną dotyczącą urlopów opiekuńczych.

Podczas szkolenia zostaną również omówione założenia projektu ustawy z kwietnia 2022r. dotyczącego ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa tzw. sygnalistów. Warsztat ma też na celu udoskonalenie umiejętności w zakresie udzielenia i rozliczania urlopów takich jak: wypoczynkowy, dodatkowy i bezpłatny. Uczestnicy na praktycznych przykładach poszerzą wiedzę w zakresie: proporcjonalnego rozliczania urlopów wypoczynkowych pracowników pełnoetatowych i niepełno-etatowych, redukowania zaległości urlopowych oraz rozliczania urlopu wypoczynkowego pracownika niepełnosprawnego. Tematyka szkolenia obejmuje również niuanse udzielania i dokumentowania: urlopów okolicznościowych, zwolnień związanych z wezwaniami do sądu (związanych i niezwiązanych z wykonywaną pracą), urlopów szkoleniowych oraz wielu rodzajów innych zwolnień. Ważną częścią szkolenia jest przedstawienie problematyki uprawnień związanych z rodzicielstwem. Przedstawiona zostanie m.in. tematyka przepisów w zakresie udzielania urlopów pracownikom-rodzicom (macierzyński, rodzicielski, wychowawczy, ojcowski), w tym m.in. zasad dzielenia urlopu rodzicielskiego na części, odraczania wykorzystania urlopu rodzicielskiego, udzielenia urlopu ojcowskiego na części, wykorzystywania zwolnienia na dziecko w wymiarze godzinowym (m.in. w odniesieniu do niepełnoetatowców oraz w sytuacji zmiany wymiaru etatu w trakcie roku). Nie zabraknie również wyjaśnienia jak wygląda usprawiedliwianie nieobecności podczas izolacji kwarantanny oraz jakie są możliwości kontroli przez pracodawcę zwolnienia lekarskiego pracownika.

1. Projekt nowelizacji Kodeksu pracy z czerwca 2022 r. wdrażający dyrektywę work life balance w tym:

? zmiany w zasadach nawiązywania i rozwiązywania umów o pracę na czas określony,

? zmiany w zakresie uprawnień pracownika w razie nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę,

? znowelizowana treść informacji o warunkach zatrudnienia z art. 29 § 3 Kodeksu pracy,

? dodatkowe uprawnienia w zakresie zwolnień od pracy,

? przyznanie pracownikom prawa do urlopu opiekuńczego,

? zmiany dotyczące urlopów macierzyńskich, rodzicielskich i ojcowskich.

2. Założenia projektu ustawy z kwietnia 2022 r. w sprawie sygnalistów w tym w szczególności:

? kwestia naruszenia prawa zdefiniowana w projekcie ustawy,

? omówienie kręgu podmiotów objętych ochroną projektowanych przepisów,

? wyłączenia spod zakresu działania ustawy,

? zasady odpowiedzialności sygnalisty,

? anonimizacja danych osobowych,

? zakaz działań odwetowych i środki ochrony sygnalisty,

? procedury zgłoszeń wewnętrznych i zewnętrznych,

? termin wejścia w życie przepisów w odniesieniu do poszczególnych kategorii pracodawców,

? odpowiedzialność za naruszenie przepisów o sygnalistach w projekcie ustawy.

3. Proporcjonalny urlop wypoczynkowy pracownika pełnoetatowego i niepełnoetatowego:

? zasady zaokrąglania przy obliczeniach urlopowych,

? zmiana pracodawcy w trakcie roku,

? urlop proporcjonalny niepełnoetatowca,

? zmiana wymiaru etatu w trakcie miesiąca,

? Urlop uzupełniający - stały czy proporcjonalny?

? Potrącanie urlopu z tytułu nadwyżkowego wykorzystania go u poprzedniego pracodawcy.

? Pula urlopowa i udzielanie urlopu na godziny.

? Urlop wypoczynkowy przy równoległym zatrudnieniu.

4. Nabycie urlopu w pierwszym roku kariery zawodowej:

? rozliczanie urlop z dołu,

? brak obowiązku zaokrąglania wymiaru urlopu,

? rozliczanie urlopu przy zmianie pracodawcy w trakcie pierwszego roku pracy,

? pierwszy urlop w przypadku podjęcia pracy w ostatnich tygodniach roku kalendarzowego.

5. Tryby udzielania urlopu wypoczynkowego i zmiana terminu urlopu:

? termin końcowy udzielenia urlopu wypoczynkowego,

? realizacja wymogu zaplanowania co najmniej 14 dniowej części,

? plan urlopowy a wnioski urlopowe - różnica z punktu widzenia uprawnień pracodawcy,

? urlop udzielany na żądanie pracownika (czy pracodawca może odmówić udzielenia takiego urlopu, forma składania wniosku, termin złożenia wniosku, data wykorzystania urlopu na żądanie),

? przymusowe udzielenie pracownikowi urlopu wypoczynkowego (okres wypowiedzenia, problem z terminowym wykorzystaniem urlopu,

? zmiana terminu urlopu z uwagi na potrzeby pracodawcy,

? choroba pracownika i inne okoliczności uniemożliwiające kontynuację urlopu.

6. Realizacja urlopów na zasadach szczególnych dodatkowy urlop wypoczynkowy pracownika niepełnosprawnego (ustalenie łączne czy oddzielne, nieterminowe dostarczenie orzeczenia o niepełnosprawności, rozliczanie proporcjonalne urlopu dodatkowego, data od której ustala się uprawnienia).

7. Urlop bezpłatny:

? tryb udzielenia urlopu bezpłatnego,

? zakaz stosowania przymusowych urlopów bezpłatnych na czas przestoju,

? urlop bezpłatny a staż pracy.

8. Urlopy okolicznościowe i inne rodzaje zwolnień od pracy:

? obowiązek usprawiedliwienia nieobecności w pracy a poinformowanie pracodawcy o przyczynach nieobecności w pracy,

? zwolnienia lekarskie, z uwzględnieniem kontroli zwolnień lekarskich przez pracodawcę,

? izolacja, kwarantanna - usprawiedliwienie nieobecności w pracy, praca zdalna podczas izolacji lub kwarantanny,

? zasady udzielania urlopów okolicznościowych, ? kategorie zdarzeń oraz relacje rodzinne uprawniających do urlopu okolicznościowego,

? zwolnienia lekarskie,

? wezwanie do sądu w charakterze świadka w sprawach związanych i niezwiązanych z wykonywaną pracą,

? zwolnienia od pracy związane z wezwaniem przez inne instytucje państwowe,

? zwolnienia od pracy działaczy związkowych,

? zwolnienia od pracy społecznego inspektora pracy,

? zwolnienia od pracy honorowych krwiodawców,

? zwolnienia od pracy aplikantów i doktorantów.

9. Urlopy i zwolnienia związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych:

? pracownicy uprawnieni do urlopów i zwolnień od pracy,

? wymiar urlopu szkoleniowego i dodatkowych zwolnień od pracy,

? umowa lojalnościowa,

? problem dorozumianego przyznania uprawnień.

10. Urlop macierzyński i rodzicielski:

? prawo do urlopu macierzyńskiego i jego wymiar,

? aktualny wymiar urlopu rodzicielskiego,

? zasady dzielenia urlopu rodzicielskiego na części - w tym wyjątki od udzielania urlopu w tygodniach oraz stosowanie części mniejszej niż 6 tygodni,

? możliwość odroczenia w czasie wykorzystania części urlopu rodzicielskiego,

? łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą - w tym wydłużenie proporcjonalne urlopu rodzicielskiego.

11. Urlop wychowawczy oraz alternatywne obniżenie wymiaru etatu:

? aktualny okres na wykorzystanie urlopu wychowawczego,

? zasady ochrony pracownika przed wypowiedzeniem po złożeniu wniosku o urlop wychowawczy,

? termin na złożenie wniosku o urlop wychowawczy,

? zasada powiązania liczby części urlopu wychowawczego z liczbą części urlopu rodzicielskiego,

? wpływ przepisów o urlopach wychowawczych na urlopy wypoczynkowe,

? problemy na tle nowych możliwości nadużyć po zmianie przepisów o urlopach wychowawczych,

? maksymalny próg obniżenia etatu alternatywnego w stosunku do urlopu wychowawczego,

? ochrona przed wypowiedzeniem w okresie obniżenia etatu.

12. Urlop ojcowski:

? wymiar urlopu ojcowskiego,

? termin na wykorzystanie urlopu ojcowskiego,

? podział urlopu ojcowskiego na części,

? zasady wnioskowania o urlop ojcowski.

13. Korzystanie ze zwolnienia na opiekę nad dzieckiem - niuanse:

? korzystanie ze zwolnienia na dziecko na dni i na godziny pracy,

? pierwszy wniosek w roku - jako określenie sposobu korzystania ze zwolnienia w danym roku,

? korzystanie ze zwolnienia na dziecko przez pracowników zatrudnionych w systemie równoważnym oraz na część etatu,

? zmiana etatu w trakcie roku a wymiar zwolnienia godzinowego,

? wykorzystanie zwolnienia w wymiarze godzinowym a praca nadliczbowa,

? wymiar godzinowy zwolnienia pracownika z obniżoną normą czasu pracy (np. niepełnosprawnego).

 

DZIEŃ III

TAJNIKI PLANOWANIA I ROZLICZANIA CZASU PRACY

Warsztat ukierunkowany na uporządkowanie i aktualizację wiedzy z zakresu kontrowersyjnego tematu planowania i rozliczania czasu pracy. Omówione zostaną m.in. zmiany w strukturze dokumentacji czasu pracy wynikające z nowych przepisów o dokumentacji pracowniczej, najnowsze zmiany dające wybranej grupie pracowników rodziców szczególne uprawnienia w zakresie czasu pracy, najnowszy wyrok SN dotyczący wymogu stosowania odpoczynku dobowego i tygodniowego przy dyżurze ?na telefon?, zasady rozliczania czasu pracy w przypadku odbywania przez pracownika podróży służbowej i szkolenia, zasady ustalania wartości dodatku za pracę w nadgodzinach sobotnich, niedzielnych i świątecznych w systemie podstawowym i równoważnym, interpretacja MRPiPS dotycząca wystąpienia choroby pracownika w dniu odbierania czasu wolnego za nadgodziny i dnia wolnego za święto, interpretacja PIP nt. odpracowywania wyjścia prywatnego przez pracowników niepełnosprawnych objętych obniżoną normą dobową oraz ograniczenia prawne dotyczące pełnienia dyżurów weekendowych. Szkolenie uwzględnia również m.in. tematykę wyjść prywatnych, sporządzania i modyfikowania rozkładów czasu pracy oraz ruchomego czasu pracy. Nie zabraknie wskazówek jak się ma kodeksowa regulacja czasu pracy do pracy zdalnej.

1. Najważniejsze dokumenty i pojęcia z zakresu czasu pracy:

? pojęcie rozkładu czasu pracy, harmonogramu czasu pracy, grafiku, tygodnia i doby pracowniczej,

? karta ewidencji czasu pracy, lista obecności, harmonogram czasu pracy - wymogi prawne w zakresie dokumentacji dotyczącej czasu pracy wynikające ze znowelizowanych przepisów o dokumentacji osobowej,

? z jakim wyprzedzeniem i na jaki okres sporządzić harmonogramy czasu pracy?

2. Wybrane zasady planowania czasu pracy:

? normy czasu pracy dla systemu podstawowego, równoważnego i zadaniowego,

? zasada przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy,

? ustalanie wymiaru czasu pracy za okresy rozliczeniowe oraz w sytuacji pracy przez część miesiąca lub na część etatu,

? prawne możliwości w zakresie uelastycznienia doby pracowniczej (regulacja regulaminowa i indywidualne wnioski pracownicze).

3. Nowe szczególne uprawnienia niektórych pracowników rodziców:

? kategorie uprawnionych pracowników-rodziców,

? obowiązkowe uwzględnianie wniosków o telepracę, rozkład indywidualny, przerywany i ruchomy czas pracy,

? podstawy odmowy realizacji wniosku.

4. Udzielanie odpoczynku dobowego i tygodniowego:

? ustalanie wymaganego okresu odpoczynku dobowego,

? skracanie i równoważenie odpoczynku dobowego,

? wezwanie pracownika do pracy w trakcie odpoczynku dobowego,

? czy pracownik korzystający z odpoczynku dobowego musi mieć włączony telefon służbowy na prośbę pracodawcy?

? Ustalanie wymaganego odpoczynku tygodniowego.

? Sytuacje uzasadniające skrócenie odpoczynku tygodniowego.

? Świadczenie pracy przez wiele dni po kolei - ograniczenia prawne.

5. Zlecanie i rozliczanie pracy w nadgodzinach:

? sposoby zlecania pracy nadliczbowej,

? ograniczenia prawne w zakresie pracy nadliczbowej -limity roczny i w okresie rozliczeniowym,

? czy praca nadliczbowa może zostać ujęta w harmonogramie gdy wiadomo o niej z większym wyprzedzeniem?

? ustalanie przekroczenia dobowego i średnio-tygodniowego w systemie podstawowym i równoważnym,

? praca nadliczbowa a rozliczanie pracy w wolne soboty, niedziele i święta,

? kompensowanie nadgodzin czasem wolnym,

? interpretacja MRPiPS dotycząca wystąpienia choroby pracownika w dniu odbierania czasu wolnego za nadgodziny oraz dnia wolnego za święto,

? różnice prawne w zakresie kompensaty nadgodzin na wniosek i bez wniosku pracownika.

6. Praca w wolne soboty, niedziele i święta:

? czy dodatkowa praca w wolne soboty może być skompensowana zwiększonym wynagrodzeniem? Jakie sankcje z tego tytułu grożą ze strony inspektorów PIP?

? czy możliwe jest zaplanowanie pracy przez 6 dni w tygodniu przy zachowaniu przeciętnej 40 godzinnej normy tygodniowej?

? rozliczanie pracy w wolną sobotę w wymiarze przekraczającym normę dobową,

? udzielanie dnia wolnego za pracę w niedziele i święta,

? stosowanie zastępczej kompensaty finansowej za pracę niedzielną i świąteczna - w wymiarze obejmującym normę dobową i dłuższym,

? rekompensowanie pracy sobotniej, niedzielnej i świątecznej w przypadku, gdy obejmowała ona wymiar krótszy lub dłuższy niż 8 godzin,

? udzielanie co czwartej niedzieli wolnej w świetle interpretacji PIP.

7. Praca dodatkowa kadry kierowniczej:

? kategorie kadry kierowniczej,

? osoba zarządzająca zakładem a nadgodziny,

? kierownik komórki organizacyjnej a nadgodziny.

Informacje organizacyjne:

Istnieje możliwość wzięcia udziału tylko w wybranym dniu szkolenia.

Cena obejmuje:  dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat

Wymagania:

  • Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowaną kamerą i mikrofonem oraz dostępem do Internet.
  • Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Godziny zajęć: 

  •  rozpoczęcie logowania przez Uczestników: 9:30
  •  szkolenie: 10:00 - 15:30
  •  w trakcie szkolenia przewidziane są przerwy, które będą ustalane wedle potrzeb w toku zajęć z trenerem

 

Organizator:

ADN Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

tel. kom.: 784 933 043, 501 707 541, 784 938 142

e-mail: szkolenia@podatki.biz

Dział szkoleń podatki.biz czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 800 - 1600

Termin i miejsce:    
25.10.2022 - 27.10.2022, szkolenie on-line (inne)
1 Uczestnik cena netto 1300,00 zł (1599,00 zł brutto)
wypełnij formularz zgłoszeniowy » wydrukuj formularz zgłoszeniowy »
21.11.2022 - 23.11.2022, szkolenie on-line (inne)
1 Uczestnik cena netto 1300,00 zł (1599,00 zł brutto)
wypełnij formularz zgłoszeniowy » wydrukuj formularz zgłoszeniowy »
19.12.2022 - 21.12.2022, szkolenie on-line (inne)
1 Uczestnik cena netto 1300,00 zł (1599,00 zł brutto)
wypełnij formularz zgłoszeniowy » wydrukuj formularz zgłoszeniowy »