Szkolenia otwarte:

 

Szkolenie online: Akademia kadr 2021 - po zmianach w prawie pracy i z uwzględnieniem regulacji pracy zdalnej - 3-dniowe warsztaty

Termin i miejsce: 20.10.2021 - 22.10.2021, szkolenie on-line (inne)

1 Uczestnik cena netto 1300,00 zł (1599,00 zł brutto)

formularz zgłoszeniowy:

Termin i miejsce: 22.11.2021 - 24.11.2021, szkolenie on-line (inne)

1 Uczestnik cena netto 1300,00 zł (1599,00 zł brutto)

formularz zgłoszeniowy:

Intensywny warsztat składający się z trzech 1-dniowych szkoleń skierowanych do osób zajmujących się sprawami kadrowymi. Podczas szkolenia Uczestnicy uporządkują posiadaną wiedzę oraz zapoznają się ze zmianami w prawie pracy, które weszły w życie na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy i te które wejdą w 2020 roku.

Na przestrzeni ostatnich dni tematem numer 1 w prawie pracy stała się praca zdalna. Wobec ubogiej regulacji ustawowej (ustawa z dnia 2.3.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych), z organizacją tej pracy wiąże się szereg wątpliwości i pytań: w jakiej formie wydać polecenie pracy zdalnej, jak nadzorować i kontrolować pracę zdalną, jak rozliczać czas pracy zdalnej, jakie warunki bhp i kto zapewnia je przy pracy zdalnej, czy warto wprowadzić regulamin pracy zdalnej. Czy pracownik zachowuje prawo do wszystkich składników wynagrodzenia w razie pracy zdalnej. Czy pracodawca może udzielić pracownikom zaległego urlopu w okresie kwarantanny albo wysłać pracowników na urlop bezpłatny? Pandemia COVID-19 pociąga wreszcie za sobą konieczność modyfikacji lub nawet rozwiązania stosunku pracy. Czy Koronawirus stanowi uzasadnioną przyczynę wypowiedzenia umowy o pracę?

Cel kursu:

Uporządkowanie posiadanej wiedzy oraz jej aktualizacja w zakresie najnowszych zmian prawnych. Szkolenie ugruntowuje praktyczne umiejętności osób zajmującymi się sprawami kadrowymi, które przygotowują umowy o pracę, zwalniają pracowników, prowadzą akta osobowe, rozliczają urlopy wypoczynkowe, rodzicielskie, wychowawcze, ojcowskie i inne nieobecności, a także planują i rozliczają czas pracy. Omówione zostaną m.in. liczne kontrowersje na tle nowelizacji przepisów z ostatnich miesięcy. Ponadto, szkolenie uwzględnia bieżące interpretacje urzędowe oraz nowe wyroki Sądu Najwyższego. Ważną częścią Akademii jest doskonalenie umiejętności stosowania kontrowersyjnych przepisów o planowaniu i rozliczaniu czasu pracy. Szkolenie uwzględnia również bieżące interpretacje urzędowe oraz nowe wyroki Sądu Najwyższego. Zastosowana formuła szkoleń ma charakter warsztatowy, ukierunkowany na stosowanie prawa pracy w praktyce. 

Adresaci kursu:

Kierownicy, menedżerowie, starsi specjaliści i specjaliści działów kadr i płac oraz działów personalnych.

Program szkolenia:

DZIEŃ I
AKTA OSOBOWE PO ZMIANACH PRAWNYCH ORAZ ZATRUDNIANIE I ZWALNIANIE PRACOWNIKÓW. PRACA ZDALNA

Warsztat aktualizujący i uzupełniający wiedzę w zakresie zawierania i rozwiązywania umów o pracę oraz prowadzenia teczki osobowej dla pracownika oraz dodatkowo wyjaśniające specyfikę organizowania pracy zdalnej pracowników (polecanie takiej pracy, kontrola i nadzór pracownika przy pracy zdalnej, czas pracy zdalnej, wynagrodzenie przy pracy zdalnej, bhp przy pracy zdalnej). Przedstawione zostaną zmiany w zakresie prowadzenia akt osobowych, które weszły w życie od 2019 r. (np. związane z nową strukturą teczki osobowej), zmiany w Kodeksie pracy obowiązujące od 4 maja 2019 r. (m.in. zmiana zakresu danych, których można żądać od kandydata do pracy i pracownika), zmiany w zakresie świadectw pracy od 7 września 2019 r. Wyjaśnione zostanie co niesie za sobą dla pracodawców zmiana przepisów regulujących wykroczenia przeciwko prawom pracownika, która wejdzie w życie 1.12.2020 r. Nie zabraknie tematów takich jak: optymalne zatrudnienie pracowników przy wykorzystaniu różnych rodzajów umów, ustalanie limitów zatrudnienia na czas określony, jak przygotować się do rozwiązania umowy o pracę.

1. Dokumentacja pracownicza po rewolucyjnej zmianie przepisów:

- kiedy pracodawca stosuje 10-letni, a kiedy 50-letni okres przechowywania akt osobowych,
- obowiązek informowania pracowników o okresie przechowywania akt - kiedy i jak go wypełnić;
- ponowne zatrudnienie pracownika, a kontynuacja prowadzenia akt osobowych,
- jakie dokumenty w części A,B i C akt osobowych po zmianach przepisów; czy trzeba dostosować akta osobowe do nowej regulacji,
- część D teczki osobowej - zasady prowadzenia,
- możliwość tworzenia części A1, B1, C1 i kolejnych,
- Dokumentacja urlopowa - czy możliwa jest wyłącznie elektroniczna forma takiej dokumentacji, okres przechowywania,
- Dokumentacja dotycząca czasu pracy, elektroniczna czy papierowa ewidencja czasu pracy, jakie dokumenty muszą być prowadzone w formie pisemnej, okres przechowywania,

2. Umowy o pracę - limitowanie oraz wypełnianie:

- rodzaje umów o pracę, czy i kiedy warto poprzedzać zatrudnienie na czas nieokreślony innymi rodzajami umowy o pracę, kiedy można ponownie zatrudnić na okres próbny,
- poprzedzenie zatrudnienia na umowę o pracę umową cywilnoprawną,
- umowa przedwstępna czy wcześniejsze podpisanie umowy z osobą zatrudnioną u innego pracodawcy;
- pomocniczy wzór umowy o pracę, gdzie można znaleźć, kiedy podpisać pierwszą i kolejną umowę o pracę, jak poprawnie określić wynagrodzenie aby nie spotkać się z zarzutem dyskryminacji w zakresie wynagradzania, jak poprawnie określić miejsce pracy, umowa o pracę niepełnoetatowca a obowiązki dot. wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe,
- zawieranie terminowych umów o pracę - stosowanie limitu ilościowego i czasowego w praktyce (jak liczyć terminy w prawie pracy),czy limity obowiązują także przy zatrudnieniu pracownika po kilkuletniej przerwie? przypadki uzasadniające odstąpienie od limitów dla umowy terminowej - w tym budząca wątpliwości klauzula ?przyczyn obiektywnych?, procedura wymagana w przypadku odstąpienia od limitu dla umów terminowych oraz konsekwencje prawne jej naruszenia,
- umowa na zastępstwo z uwagi na zatrudnienie osoby zastępującej ?zastępcę? oraz aktualny wyrok SN dotyczący zatrudnienia na zastępstwo w sytuacji, gdy pracownik zastępowany jest obecny w pracy, ale pracodawca powierzył mu wykonywanie innych obowiązków,
- umowa o pracę zawarta z pracownikiem, którego praca jest uzależniona od warunków atmosferycznych,
- zakaz konkurencji w umowie o pracę.

3. Ustanie oraz przekształcenie stosunku pracy:
- rozwiązanie umowy za porozumieniem stron,
- wypowiedzenie terminowej umowy o pracę - w tym ustalanie okresu wypowiedzenia,
- utrata zaufania, częste nieobecności, konfliktowość i inne przyczyny wypowiedzenia bezterminowej umowy o pracę z uwzględnieniem bieżącego orzecznictwa Sądu Najwyższego,
- zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy - zasady i forma,
- rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia,
- czasowe powierzenie innych zadań bez wypowiadania umowy,
- porozumienie zmieniające,
- wypowiedzenie zmieniające.

4. Świadectwo pracy zasady wydawania i niuanse wypełniania poszczególnych rubryk:
- zawarcie kolejnej umowy przy nieprzerwanym zatrudnieniu a świadectwo pracy,
- termin wystawiania świadectwa pracy przypadający na sobotę,
- wypełnianie rubryk dotyczących okresu zatrudnienia, zajmowanych stanowisk, podstawy prawnej i trybu rozwiązania umowy o pracę,
- uwarunkowania prawne dot. sprostowania świadectwa pracy obowiązujące od 7 września 2019 r.

5. Wybrane zmiany w prawie pracy w 2020 r.
- ?Praca zdalna? w ustawie z dnia 2.3.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, obowiązek czy uprawnienie pracodawcy, czy pracownik może odmówić przychodzenia do pracy z uwagi na COVID-19, jak polecić i zorganizować pracę zdalną, praca zdalna a czas pracy, nadgodziny przy pracy zdalnej, bhp przy pracy zdalnej, czy warto wprowadzić regulamin pracy zdalnej, odpowiedzialność porządkowa pracownika przy pracy zdalnej, Pandemia Koronawirusa, a modyfikacja lub rozwiązanie stosunku pracy, Koronawirus, a wysłanie pracownika na zaległy urlop wypoczynkowy, Koronawirus, a urlop bezpłatny, zasady wynagradzania przy pracy zdalnej,
- jakie zmiany czekają pracodawców od 1.12.2020 r. w związku ze zmianą przepisów sankcjonujących wykroczenia przeciwko prawom pracownika (art. 281 i 282 Kodeksu pracy).

DZIEŃ II
URLOPY WYPOCZYNKOWE I INNE NIEOBECNOŚCI ORAZ UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z RODZICIELSTWEM

Warsztat doskonalący umiejętności w zakresie udzielenia i rozliczania urlopów takich jak: wypoczynkowy, dodatkowy i bezpłatny. Uczestnicy na praktycznych przykładach doskonalą m.in. umiejętności w zakresie: proporcjonalnego rozliczania urlopów wypoczynkowych pracowników pełnoetatowych i niepełno-etatowych, redukowania zaległości urlopowych oraz rozliczania urlopu wypoczynkowego pracownika niepełnosprawnego. Tematyka szkolenia obejmuje również niuanse udzielania i dokumentowania: urlopów okolicznościowych, zwolnień związanych z wezwaniami do sądu (związanych i niezwiązanych z wykonywaną pracą), urlopów szkoleniowych oraz wielu rodzajów innych zwolnień. Ważną częścią szkolenia jest przedstawienie problematyki uprawnień związanych z rodzicielstwem. Przedstawiona zostanie m.in. tematyka przepisów w zakresie udzielania urlopów pracownikom-rodzicom (macierzyński, rodzicielski, wychowawczy, ojcowski), w tym m.in. zasad dzielenia urlopu rodzicielskiego na części, odraczania wykorzystania urlopu rodzicielskiego, udzielenia urlopu ojcowskiego na części, wykorzystywania zwolnienia na dziecko w wymiarze godzinowym (m.in. w odniesieniu do niepełnoetatowców oraz w sytuacji zmiany wymiaru etatu w trakcie roku).

1. Proporcjonalny urlop wypoczynkowy pracownika pełnoetatowego i niepełnoetatowego:
- zasady zaokrąglania przy obliczeniach urlopowych,
- zmiana pracodawcy w trakcie roku,
- urlop proporcjonalny niepełnoetatowca,
- zmiana wymiaru etatu w trakcie miesiąca,
- urlop uzupełniający - stały czy proporcjonalny?
- potrącanie urlopu z tytułu nadwyżkowego wykorzystania u poprzedniego pracodawcy,
- pula urlopowa i udzielanie urlopu na godziny,
- urlop wypoczynkowy przy równoległym zatrudnieniu.

2. Nabycie urlopu w pierwszym roku kariery zawodowej:
- rozliczanie urlop z dołu,
- brak obowiązku zaokrąglania wymiaru urlopu,
- rozliczanie urlopu przy zmianie pracodawcy w trakcie pierwszego roku pracy,
- pierwszy urlop w przypadku podjęcia pracy w ostatnich tygodniach roku kalendarzowego.

3. Tryby udzielania urlopu wypoczynkowego i zmiana terminu urlopu:
- termin końcowy udzielenia urlopu wypoczynkowego,
- realizacja wymogu zaplanowania części co najmniej 14 dniowej,
- plan urlopowy a wnioski urlopowe - różnica z punktu widzenia uprawnień pracodawcy,
- urlop udzielany na żądanie pracownika (czy pracodawca może odmówić udzielenia takiego urlopu, forma składania wniosku, termin złożenia wniosku, data wykorzystania urlopu na żądanie),
- przymusowe udzielenie pracownikowi urlopu wypoczynkowego (okres wypowiedzenia, problem z terminowym wykorzystaniem urlopu,
- zmiana terminu urlopu z uwagi na potrzeby pracodawcy,
- choroba pracownika i inne okoliczności uniemożliwiające kontynuację urlopu.

4. Realizacja urlopów na zasadach szczególnych:
- urlop dodatkowy pracownika niepełnosprawnego (ustalenie łączne czy oddzielne, nieterminowe dostarczenie orzeczenia o niepełnosprawności, rozliczanie proporcjonalne urlopu dodatkowego, data od której ustala się uprawnienia),

5. Urlop bezpłatny:
- tryb udzielenia urlopu bezpłatnego,
- zakaz stosowania przymusowych urlopów bezpłatnych na czas przestoju,
- urlop bezpłatny a staż pracy.

6. Urlopy okolicznościowe i inne rodzaje zwolnień od pracy:
- zasady udzielania urlopów okolicznościowych,
- kategorie zdarzeń oraz relacje rodzinne uprawniających do urlopu okolicznościowego.
- zwolnienia lekarskie,
- wezwanie do sądu w charakterze świadka w sprawach związanych i niezwiązanych z wykonywaną pracą,
- zwolnienia związane z wezwaniem przez inne instytucje państwowe,
- zwolnienia działaczy związkowych,
- zwolnienia społecznego inspektora pracy,
- zwolnienia honorowych krwiodawców,
- zwolnienia powodziowe,
- nowy rodzaj zwolnienia dla pracowników-myśliwych zajmujących się odstrzałem sanitarnym,
- zwolnienia aplikantów i doktorantów.

7. Urlopy i zwolnienia związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych:
- pracownicy uprawnieni do urlopów i zwolnień,
- wymiar urlopu szkoleniowego i dodatkowych zwolnień,
- umowa lojalnościowa,
- problem dorozumianego przyznania uprawnień.

8. Urlop macierzyński i rodzicielski:
- prawo do urlopu macierzyńskiego i jego wymiar,
- urodzenie martwe lub śmierć dziecka przy porodzie,
- aktualny wymiar urlopu rodzicielskiego,
- zasady dzielenia urlopu rodzicielskiego na części - w tym wyjątki od udzielania urlopu w tygodniach oraz stosowanie części mniejszej niż 6 tygodni,
- możliwość odroczenia w czasie wykorzystania części urlopu rodzicielskiego,
- łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą - w tym wydłużenie proporcjonalne urlopu rodzicielskiego.

9. Urlop wychowawczy oraz alternatywne obniżenie wymiaru etatu:
- aktualny okres na wykorzystanie urlopu wychowawczego,
- zasady ochrony pracownika przed wypowiedzeniem po złożeniu wniosku o urlop wychowawczy,
- termin na złożenie wniosku o urlop wychowawczy,
- zasada powiązania liczby części urlopu wychowawczego z liczbą części urlopu rodzicielskiego,
- wpływ przepisów o urlopach wychowawczych na urlopy wypoczynkowe,
- problemy na tle nowych możliwości nadużyć po zmianie przepisów o urlopach wychowawczych,
- maksymalny próg obniżenia etatu alternatywnego w stosunku do urlopu wychowawczego ,
- ochrona przed wypowiedzeniem w okresie obniżenia etatu.

10. Urlop ojcowski:
- wymiar urlopu ojcowskiego,
- termin na wykorzystanie urlopu ojcowskiego,
- podział urlopu ojcowskiego na części,
- zasady wnioskowania o urlop ojcowski.

11. Korzystanie ze zwolnienia na opiekę nad dzieckiem - niuanse:
- korzystanie ze zwolnienia na dziecko na dni i na godziny,
- pierwszy wniosek w roku - jako określenie sposobu korzystania ze zwolnienia w danym roku,
- korzystanie ze zwolnienia na dziecko przez pracowników zatrudnionych w systemie równoważnym oraz na część etatu,
- zmiana etatu w trakcie roku a wymiar zwolnienia godzinowego,
- wykorzystanie zwolnienia w wymiarze godzinowym a praca nadliczbowa,
- wymiar godzinowy zwolnienia pracownika z obniżoną normą czasu pracy (np. niepełnosprawnego).

DZIEŃ III
TAJNIKI PLANOWANIA I ROZLICZANIA CZASU PRACY

Warsztat ukierunkowany na uporządkowanie i aktualizację wiedzy z zakresu kontrowersyjnego tematu planowania i rozliczania czasu pracy. Omówione zostaną m.in. zmiany w strukturze dokumentacji czasu pracy wynikające z nowych przepisów o dokumentacji pracowniczej, najnowsze zmiany dające wybranej grupie pracowników rodziców szczególne uprawnienia w zakresie czasu pracy, najnowszy wyrok SN dotyczący wymogu stosowania odpoczynku dobowego i tygodniowego przy dyżurze ?na telefon?, zasady rozliczania czasu pracy w przypadku odbywania przez pracownika podróży służbowej i szkolenia, zasady ustalania wartości dodatku za pracę w nadgodzinach sobotnich, niedzielnych i świątecznych w systemie podstawowym i równoważnym, interpretacja MRPiPS dotycząca wystąpienia choroby pracownika w dniu odbierania czasu wolnego za nadgodziny i dnia wolnego za święto, interpretacja PIP nt. odpracowywania wyjścia prywatnego przez pracowników niepełnosprawnych objętych obniżoną normą dobową oraz ograniczenia prawne dotyczące pełnienia dyżurów weekendowych. Szkolenie uwzględnia również m.in. tematykę wyjść prywatnych, sporządzania i modyfikowania rozkładów czasu pracy oraz ruchomego czasu pracy.
1. Najważniejsze dokumenty i pojęcia z zakresu czasu pracy:
- pojęcie rozkładu czasu pracy, harmonogramu czasu pracy, grafiku, tygodnia i doby pracowniczej,
- karta ewidencji czasu pracy, lista obecności, harmonogram czasu pracy - wymogi prawne w zakresie dokumentacji dotyczącej czasu pracy wynikające ze znowelizowanych przepisów o dokumentacji osobowej,
- z jakim wyprzedzeniem i na jaki okres sporządzić harmonogramy czasu pracy?

2. Wybrane zasady planowania czasu pracy:
- normy czasu pracy dla systemu podstawowego, równoważnego i zadaniowego,
- zasada przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy,
- ustalanie wymiaru czasu pracy za okresy rozliczeniowe oraz w sytuacji pracy przez część miesiąca lub na część etatu,
- prawne możliwości w zakresie uelastycznienia doby pracowniczej (regulacja regulaminowa i indywidualne wnioski pracownicze),

3. Nowe szczególne uprawnienia niektórych pracowników rodziców od 6 czerwca 2018 r.
- kategorie uprawnionych pracowników-rodziców,
- obowiązkowe uwzględnianie wniosków o telepracę, rozkład indywidualny, przerywany i ruchomy czas pracy,
- podstawy odmowy realizacji wniosku.

4. Udzielanie odpoczynku dobowego i tygodniowego:
- ustalanie wymaganego okresu odpoczynku dobowego,
- skracanie i równoważenie odpoczynku dobowego,
- wezwanie pracownika do pracy w trakcie odpoczynku dobowego,
- czy pracownik korzystający z odpoczynku dobowego musi mieć włączony telefon służbowy na prośbę pracodawcy?
- ustalanie wymaganego odpoczynku tygodniowego,
- sytuacje uzasadniające skrócenie odpoczynku tygodniowego,
- świadczenie pracy przez wiele dni po kolei - ograniczenia prawne.

5. Zlecanie i rozliczanie pracy w nadgodzinach:
- sposoby zlecania pracy nadliczbowej,
- ograniczenia prawne w zakresie pracy nadliczbowej - limity roczny i w okresie rozliczeniowym,
- czy praca nadliczbowa może zostać ujęta w harmonogramie gdy wiadomo o niej z większym wyprzedzeniem?
- ustalanie przekroczenia dobowego i średnio-tygodniowego w systemie podstawowym i równoważnym,
- praca nadliczbowa a rozliczanie pracy w wolne soboty, niedziele i święta,
- kompensowanie nadgodzin czasem wolnym,
- interpretacja MRPiPS dotycząca wystąpienia choroby pracownika w dniu odbierania czasu wolnego za nadgodziny oraz dnia wolnego za święto,
- różnice prawne w zakresie kompensaty nadgodzin na wniosek i bez wniosku pracownika.

6. Praca w wolne soboty, niedziele i święta:
- czy dodatkowa praca w wolne soboty może być skompensowana zwiększonym wynagrodzeniem? - potencjalne sankcje ze strony inspektorów PIP,
- czy możliwe jest zaplanowanie pracy przez 6 dni w tygodniu przy zachowaniu przeciętnej 40 godzinnej normy tygodniowej?
- rozliczanie pracy w wolną sobotę w wymiarze przekraczającym normę dobową,
- udzielanie dnia wolnego za pracę w niedziele i święta,
- stosowanie zastępczej kompensaty finansowej za pracę niedzielną i świąteczna - w wymiarze obejmującym normę dobową i dłuższym,
- rekompensowanie pracy sobotniej, niedzielnej i świątecznej w przypadku, gdy obejmowała ona wymiar krótszy lub dłuższy niż 8 godzin,
- udzielanie co czwartej niedzieli wolnej w świetle interpretacji PIP.

7. Praca dodatkowa kadry kierowniczej:
- kategorie kadry kierowniczej,
- osoba zarządzająca zakładem a nadgodziny,
- kierownik komórki organizacyjnej a nadgodziny.

Informacje organizacyjne:

Istnieje możliwość wzięcia udziału tylko w wybranym dniu szkolenia.

Cena obejmuje:  dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat

Wymagania:

  • Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowaną kamerą i mikrofonem oraz dostępem do Internet.
  • Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Godziny zajęć: 10:00 - 14:30

Harmonogram szkolenia:

  •  dzień przed szkoleniem wysłanie do Uczestników materiałów szkoleniowych w formacie PowerPoint lub/i PDF
  •  09:30 - rozpoczęcie logowania przez Uczestników
  •  10:00 - warsztat cz. I
  •  12:00 - przerwa 30-minutowa
  •  12:30 - warsztat cz. II
  •  14:30 - zakończenie szkolenia, odpowiedzi na pytania Uczestników czat/audio

Organizator:

MDDP Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

tel. kom.: 784 933 043, 501 707 541, 784 938 142

e-mail: szkolenia@podatki.biz

Dział szkoleń podatki.biz czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 800 - 1600

Termin i miejsce:    
20.10.2021 - 22.10.2021, szkolenie on-line (inne)
1 Uczestnik cena netto 1300,00 zł (1599,00 zł brutto)
wypełnij formularz zgłoszeniowy » wydrukuj formularz zgłoszeniowy »
22.11.2021 - 24.11.2021, szkolenie on-line (inne)
1 Uczestnik cena netto 1300,00 zł (1599,00 zł brutto)
wypełnij formularz zgłoszeniowy » wydrukuj formularz zgłoszeniowy »