Szkolenia otwarte:

 

Szkolenie online: VAT i CIT 2021 w służbie zdrowia

Adresaci szkolenia:

Szkolenie skierowane jest do członków zarządu, dyr. finansowych, głównych księgowych, kierowników i specjalistów działów finansowo-księgowych, komórek zajmujących się wyliczaniem zobowiązań podatkowych, jak i pozostałej kadry menedżerskiej reprezentującej branżę służby zdrowia.

Program szkolenia:

DZIEŃ I

Rewolucyjne zmiany w VAT 2020 r. istotne w służbie zdrowia

1. Biała lista podatników VAT:

a) zakres danych przechowywanych w rejestrze podatników,
b) konsekwencje podatkowe dokonania zapłaty należności wynikającej z faktury bez pośrednictwa rachunku płatniczego lub za pośrednictwem rachunku nieujętego w wykazie - nowe sankcje w VAT i CIT,
c) zawiadomienie o zapłacie należności na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96 B ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług - druk ZAW NR - analiza wniosku z objaśnieniami.

2. Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności (split payment):

a) system split payment jako system obowiązkowy dla wybranych transakcji,
b) zasady stosowania mechanizmu podzielonej płatności,
c) podzielona płatność a zastrzeżenia umowne co do sposób dokonywania zapłaty,
d) podzielona płatność a zapłata na rzecz podmiotu innego niż sprzedawca,
e) lista transakcji objętych obowiązkowym mechanizmem split payment,
f) zasady wystawiania faktur do transakcji objętych obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności,
g) nowe sankcje za niestosowanie obowiązkowej podzielonej płatności,
h) nowe regulacje a prywatne rachunki bankowe wykorzystywane w działalności gospodarczej,
i) podzielona płatność a krajowe transakcje w walucie obcej,
j) podzielona płatność a transakcje z kontrahentami zagranicznymi,
k) zasady uwalniania środków z konta VAT,
l) zmiana zasad stosowania solidarnej odpowiedzialności na gruncie VAT w związku z wprowadzeniem obowiązkowej podzielonej płatności.

3. Zastąpienie deklaracji VAT-7 plikiem JPK:

a) co należy rozumieć przez "likwidację" deklaracji VAT?
b) zmiana struktury JPK,
c) wprowadzenie nowej sankcji za przesyłanie ewidencji VAT zawierającej błędy i nieprawidłowości,
d) nowe ewidencje VAT.

4. Nowa matryca stawek VAT oraz Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS)

a) modyfikacja zasad stosowania PKWiU,
b) wprowadzenie nomenklatury scalonej CN jako podstawy identyfikacji towarów na gruncie VAT,
c) WIS - nowy instrument ochrony prawnej,
d) zasady występowania po WIS,
e) zakres ochrony przysługujący na mocy WIS.

5. Nowe zasady stosowania kas fiskalnych w 2020 r.:

a) nowe zasady wystawiania faktur do paragonów,
b) nowe sankcje przewidziane za nieprawidłowe wystawianie faktur do paragonów.

6. Zasady zwolnienia z opodatkowania VAT usług świadczonych w branży medycznej:

a) zakres przedmiotowy zwolnienia z opodatkowania VAT,
b) zakres podmioty zwolnienia z VAT,
c) usługi świadczone bez skierowania lekarskiego a zwolnienie z VAT,
d) wydawanie zaświadczeń oraz odpisu dokumentacji medycznej a zwolnienie z VAT,
e) usługi świadczone na rzecz podmiotów leczniczych poza miejscem prowadzenia przez nie
działalności a zwolnienie z VAT,
f) zwolnienie z VAT dostaw towarów niezbędnych do świadczenia usług zwolnionych z
opodatkowania VAT,
g) usługi szkoleniowe zwolnione z opodatkowania VAT,
h) stawka VAT w przypadku usług noclegowych świadczonych na rzecz opiekunów pacjentów.

7. Zasady rozpoznawania obowiązku podatkowego oraz wystawiania faktur VAT w przypadku branży
medycznej:

a) pojęcie "wykonania usługi" w przypadku świadczeń zdrowotnych,
b) zasady rozpoznawania obowiązku podatkowego w przypadku świadczeń rozliczanych z NFZ,
c) obowiązek podatkowy w przypadku usług badawczych,
d) zasady wystawiania faktur VAT w przypadku świadczeń medycznych (termin wystawienia
faktury, treść faktury, podanie podstawy prawnej zwolnienia z opodatkowania VAT),
e) wystawianie faktur korygujących,
f) zasady wystawiania not korygujących.

8. Zasady odliczania VAT przez podmioty z branży medycznej:

a) zasady dokonywania alokacji nabyć do sprzedaży opodatkowanej oraz zwolnionej z VAT,
b) możliwość odliczania VAT przez spółki celowe powołane do administrowania
nieruchomościami,
c) ograniczenia w odliczaniu VAT w przypadku pojazdów samochodowych,
d) zasady obliczania proporcji sprzedaży,
e) obroty nieuwzględniane przy obliczaniu proporcji sprzedaży,
f) odliczanie VAT z uwzględnieniem tzw. prewspółczynnika.

9. Reguły dotyczące korygowania VAT przez podmioty z branży medycznej:

a) korekta roczna podatku VAT,
b) korekta środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
c) korekta związana ze zmianą prawa do odliczenia VAT,
d) korekta dotycząca pojazdów samochodowych,
e) korekta VAT odnośnie nieruchomości,
f) korekty związane z prewspółczynnikiem sprzedaży.

10. Pytania i odpowiedzi.

DZIEŃ II

CIT 2020 służby zdrowia (publiczne i niepubliczne ZOZ-y)

1. Zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych od 1.01.20 - analiza nowych wyzwań stawianych podatnikom z uwzględnieniem specyfiki branżowej:

a) Płatność za zakupiony towar/usługę wyłącznie na zgłoszony rachunek bankowy a ograniczenie prawa do rozpoznania KUP

 • płatność za zakupiony towar/usługę wyłącznie na zgłoszony rachunek bankowy - jak przeprowadzić weryfikację rachunku w tzw. białej liście MF?
 • transakcje w walutach obcych sposobem na uniknięcie nowego ograniczenia w KUP?
 • rachunki bankowe za granicą - czy fiskus wyrzuci z kosztów podatnikom wydatki realizowane przy ich wykorzystaniu?
 • transakcje z podmiotem prowadzącym ukrytą działalność gospodarczą - jak kontrolować czy osoba fizyczna jest jednak przedsiębiorcom i płatność na jej rzecz podlega nowemu ograniczeniu?
 • zapis umowny czy ustawowy - która treść ma pierwszeństwo w stosowaniu?
 • zawiadomienie ZAW-NR - praktyczna analiza mechanizmu zgłaszania,
 • wyjaśnienia MF w zakresie płatności na rachunek niezgłoszony - praktyczne wątpliwości.

b) Obniżona stawka CIT dla większego kręgu podatników - podwyższenie limitu dla statusu małego podatnika.

c) Mikrorachunek w płatnościach podatkowych.

d) Ulga na złe długi w podatku CIT:

 • Konsekwencje po stronie dłużnika i wierzyciela,
 • zakres i mechanizm stosowania, sposób naliczania terminu wystąpienia,
 • ograniczenia w transakcjach,
 • przepisy przejściowe.

2. Zmiana systemu poboru WHT od 1.07.20 - rewolucyjne zasady w podatku u źródła, kompleksowa analiza:

 • dywidendy, należności licencyjne, odsetki w świetle dwóch mechanizmów rozliczenia WHT - jak i kiedy stosować ,"stare" i ,"nowe" zasady,
 • procedura należytej staranności - kto i kiedy powinien ją wprowadzić, czy zabezpieczenie jest warte dodatkowych kosztów?
 • wyjaśnienia MF dot. WHT - jak ich treść zabezpiecza nas przed zakusami fiskusa?
 • kopia certyfikatu rezydencji - jak liczyć limit, do jakich transakcji wyłączenie obowiązku posiadania ,"dokumentu urzędowego" znajduje zastosowanie;
 • zmiany a zapisy umów o unikaniu podwójnego opodatkowania - zakres stosowania.

3. Plany i pomysły MF związane z przeciwdziałaniem agresywnej optymalizacji w CIT: Centralny Rejestr Podatników, Uproszczone Porozumienie Cenowe, Dyrektywa CIT.

4. Praktyczne konsekwencje zmian w CIT zrealizowanych w 2019 r. ze szczególnym uwzględnieniem praktycznych konsekwencji i bieżących stanowisk fiskusa wypracowanych sporami z MF:

a) Podatek od przychodów z budynków - nowa odsłona podatku od nieruchomości komercyjnych z rozszerzonym katalogiem przedmiotu opodatkowania!
b) Darowizna na szkołę w kosztach podatkowych - koniec z sponsoringiem niewłaściwym!
c) Mniejsze obowiązki informacyjne w zakresie różnic kursowych, zaliczek uproszczonych i wyborze roku podatkowego niepokrywającego się z rokiem kalendarzowym - kiedy w praktyce zastosujemy nowe przepisy?
d) Możliwość jednorazowego rozliczenia straty do wysokości 5 mln PLN - narzędzie umożliwiające szybsze ekonomiczne rozpoznanie straty.
e) Nowe zasady funkcjonowania ulgi na działalność badawczo - rozwojową.
f) Obniżka stawki CIT do 9 % - a co z podwyżką CIT w zakresie zysków kapitałowych?
g) Zatrzymanie kapitału w spółce - odliczenie tzw. odsetek hipotetycznych.
h) Innovation BOX - preferencyjne zasady opodatkowania dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej.
i) Samochody w działalności przedsiębiorstwa

 • nowe limity amortyzacji samochodów z napędem spalinowym i elektrycznym,
 • wyższy limit dla ubezpieczenia (co z ubezpieczeniem GAP, NNW czy OC?),
 • eksploatacja pojazdów wykorzystywanych w trybie mieszanym - rewolucyjne ograniczenie prawa do rozpoznania KUP,
 • leasing, najem, dzierżawa i umowy o podobnym charakterze - ograniczenie prawa do rozpoznania KUP,
 • samochód wykorzystywany tylko i wyłącznie na cele związane z działalnością gospodarczą - ewidencja przebiegu pojazdu, jakie zagrożenia czyhają na firmy?
 • pojazdy specjalne i ciężarowe - czy zmiany mają do nich zastosowanie?
 • przepisy przejściowe - kto i do kiedy może stosować ,"stare" przepisy?

j) ,"Exit tax" - czy najnowsze wyjaśnienia MF ułatwiły zidentyfikowanie dodatkowego opodatkowania?
k) Ceny transferowe - zmiany wraz z podsumowanie kompleksowości problematyki:

 • kto już nie ma obowiązku sporządzania dokumentacji TP - nowy katalog zwolnień o charakterze przedmiotowym,
 • nowa definicja podmiotów powiązanych,
 • benchmark jako element dokumentacji local file,
 • TP-R nowe elektroniczne sprawozdanie uproszczone - czy fiskus będzie wiedział jeszcze więcej?
 • nowe limity transakcyjne dla obowiązków dokumentacyjnych,
 • ,"safe harbour" czyli prostsza dokumentacja dla pożyczek,
 • przepisy przejściowe - jak zastosować nowe korzystne regulacje do dokumentacji za rok 2018?

l) Pozostałe zmiany.

5. Wybrana problematyka zakresie podatku dochodowego od osób prawnych w specyfice problematyki branżowej z uwzględnieniem najnowszych stanowisk Dyrektora KIS i orzecznictwa sądów administracyjnych:

a) Przychody podatkowe - kompleksowa analiza regulacji prawnych:

 • moment rozpoznania przychodu,
 • świadczenia częściowo i całkowicie nieodpłatne,
 • odsetki, zasądzone koszty sądowe, odszkodowania, kary umowne - zasady rozpoznawania przychodu kasowo,
 • refakturowanie - kompleksowa analiza rozliczenia przychodu podatkowego;

b) Koszty pośrednio i bezpośrednio związane z przychodami w ujęciu specyfiki służby zdrowia:

 • kwalifikacja kosztu, ponoszenie kosztu na przełomie roku podatkowego - moment ujęcia,
 • refakturowanie - problematyka rozpoznania kosztów uzyskania przychodów,
 • zasady dokumentacji kosztowej - dowody i wymogi dokumentacyjne,
 • korygowanie kosztów uzyskania przychodów,
 • kary umowne, odszkodowania, płatności stanowiące wpływ do budżetu Państwa i JST - kompleksowa analiza, problematyka wadliwości oraz opóźnienia w realizacji usług,
 • ograniczenia KUP - mechanizm cienkiej kapitalizacji, zakup usług niematerialnych od podmiotów powiązanych, przekroczenie limitu gotówkowego,
 • wierzytelności, straty ze zbycia wierzytelności - możliwości rozpoznania kosztu podatkowego;

c) Problematyka świadczeń na rzecz pracowników i współpracowników - kompleksowa analiza kosztów i przychodów w podatkach dochodowych.
d) Akcje marketingowe w służbie zdrowia - regulacje przychodowe i kosztowe w podatkach dochodowych z uwzględnieniem obowiązków dokumentacyjnych.
e) Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w branży- kwalifikacja infrastruktury budowlanej, mechanizm amortyzacji, identyfikacja części składowych oraz procesów ulepszenia/modernizacji/remontu.

6. Wybrane, najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych oraz stanowiska fiskusa w zakresie CIT.

7. Pytania i odpowiedzi - dyskusja.

Informacje organizacyjne:

Cena obejmuje: dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowaną kamerą i mikrofonem oraz dostępem do Internet.
Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Godziny zajęć: 10:00 - 15:30

Harmonogram szkolenia:

 •  dzień przed szkoleniem wysłanie do Uczestników materiałów szkoleniowych w formacie PowerPoint lub/i PDF
 •  09:30 - rozpoczęcie logowania przez Uczestników
 •  10:00 - warsztat cz. I
 •  11:30 - przerwa 30-minutowa
 •  12:00 - warsztat cz. II
 •  13:30 - przerwa 30-minutowa
 •  14:00 - warsztat cz. III
 •  15:30 - zakończenie szkolenia, odpowiedzi na pytania Uczestników czat/audio

Organizator:

MDDP Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

tel. kom.: 784 933 043, 501 707 541, 784 938 142

e-mail: szkolenia@podatki.biz

Dział szkoleń podatki.biz czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 800 - 1600

Termin i miejsce: