Szkolenia otwarte:

 

Szkolenie online: Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z uwzględnieniem zmian wynikających z V Dyrektywy AML

Termin i miejsce: 27.08.2021, szkolenie on-line (inne)

1 Uczestnik cena netto 550,00 zł (676,50 zł brutto)

formularz zgłoszeniowy:

Cel szkolenia:

W dniu 1 marca 2018 r. Sejm uchwalił ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Ustawa ta uchyla dotychczasowe przepisy. Z tego względu wiele instytucji jest zobowiązanych do wdrożenia nowych procedur wewnętrznych oraz przeszkolenia swoich pracowników z nowych zasad.

Do nowej ustawy zostały transponowane założenia IV Dyrektywy PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zmieniająca rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 i uchylająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE oraz dyrektywę Komisji 2006/70/WE, jak również uwzględniono rekomendacje grupy FATF. Ponadto ustawa wprowadziła nowe przepisy, które mają służyć działaniu Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.

Szkolenie uwzględnia następujące tematy, w szczególności:
1. Obowiązki instytucji obowiązanych:

a) analiza ryzyka - poziomy, sposoby, kryteria.
b) środki bezpieczeństwa finansowego:

? podstawowe - m.in. zasady identyfikacji i weryfikacji tożsamości klienta i beneficjenta rzeczywistego, ustalanie źródła pochodzenia wartości majątkowych, monitorowanie stosunków gospodarczych,
? wzmożone - opis sytuacji, rodzaje stosowanych środków, przykłady,
? uproszczone - wskazanie kiedy ustawa dopuszcza możliwość odstąpienia od stosowania środków bezpieczeństwa finansowego.

W ramach tematu środków bezpieczeństwa finansowego omówione zostaną zasady identyfikacji osób na politycznie eksponowanych stanowiskach, relacje transgraniczne, transakcje non face to face etc.

a) nowe zasady raportowania do GIIF a odstąpienie od obowiązku rejestracji, terminy, podział transakcji.
b) outsourcing,
c) procedura wewnętrzna - potrzeba dostosowania
d) stosowanie sankcji finansowych - według aktualnych i nowych zasad.

2. Nowe zasady odpowiedzialności finansowej i karnej instytucji.

Adresaci szkolenia:

Członkowie zarządu, dyr. finansowi, główni księgowi podmiotów gospodarczych, właściciele i pracownicy biur rachunkowych, biegli rewidenci w spółkach, kancelarie prawne i podatkowe, jak i podmioty uprawnione do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Program szkolenia:

1. Definicja przestępstwa prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.

2. Stosowanie szczególnych środków ograniczających przeciwko osobom, grupom i podmiotom - definicje.

3. Szczegółowe omówienie i analiza zasad nowej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady oraz IV Dyrektywy a także rekomendacji organizacji FATF, komitetu Moneyval Rady Europy.

4. Obowiązki instytucji obowiązanych, w tym osób wykonujących działalność zawodową w kontekście istniejących przepisów oraz konieczność wprowadzenia lub wdrożenia zmian w istniejących procedurach wewnętrznych, m.in:

a) analiza ryzyka, poziomy, konsekwencje,
b) Stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego (m.in. identyfikacja klienta i beneficjenta rzeczywistego, uzyskiwanie informacji dotyczących celu i zamierzonego przez klienta charakteru stosunków gospodarczych, monitorowanie stosunków gospodarczych, PEP):

 • podstawowy zakres,
 • środki uproszczone,
 • środki wzmożone.

c) obowiązek raportowania o niemożności zastosowania środków bezpieczeństwa finansowego,

 • obowiązek raportowania w ramach procedury wstrzymania transakcji lub jej blokowania przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF),
 • obowiązek informowania o zastosowanym zamrożeniu środków albo o niewykonanym udostępnieniu,

d) Dokumentowanie wykonywanych obowiązków.

5. Odpowiedzialność karna i finansowa w razie naruszenia obowiązków ustawowych. Postępowanie w przypadku wszczęcia, konsekwencje.

6. Rola i zadania Generalnego Inspektora Informacji Finansowej:

a) zasady informowania Generalnego Inspektora o transakcjach podejrzanych,
b) zasady postępowania instytucji obowiązanej w przypadku żądania wstrzymania realizacji transakcji przez Generalnego Inspektora lub Prokuraturę.

7. Studium przypadku.

8. Dyskusja, pytania.

Informacje organizacyjne:

Cena obejmuje: dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowaną kamerą i mikrofonem oraz dostępem do Internet.
Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Godziny zajęć: 10:00 - 15:30

Harmonogram szkolenia:

 •  dzień przed szkoleniem wysłanie do Uczestników materiałów szkoleniowych w formacie PowerPoint lub/i PDF
 •  09:30 - rozpoczęcie logowania przez Uczestników
 •  10:00 - warsztat cz. I
 •  11:30 - przerwa 30-minutowa
 •  12:00 - warsztat cz. II
 •  13:30 - przerwa 30-minutowa
 •  14:00 - warsztat cz. III
 •  15:30 - zakończenie szkolenia, odpowiedzi na pytania Uczestników czat/audio

Organizator:

MDDP Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

tel. kom.: 784 933 043, 501 707 541, 784 938 142

e-mail: szkolenia@podatki.biz

Dział szkoleń podatki.biz czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 800 - 1600

Termin i miejsce:    
27.08.2021, szkolenie on-line (inne)
1 Uczestnik cena netto 550,00 zł (676,50 zł brutto)
wypełnij formularz zgłoszeniowy » wydrukuj formularz zgłoszeniowy »