Szkolenia otwarte:

 

Szkolenie online: Zamówienia publiczne w progach krajowych w nowej ustawie PZP ze szczególnym uwzględnieniem robót budowlanych

Termin i miejsce: 10.12.2020 - 11.12.2020, szkolenie on-line (inne)

1 Uczestnik cena netto 990,00 zł (1217,70 zł brutto)

formularz zgłoszeniowy:

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest uzyskanie niezbędnej wiedzy teoretycznej i praktycznej pozwalającej na wprowadzenie zmian i przygotowanie procedur obowiązujących od 1 stycznia 2021 roku.

1 stycznia 2021 roku wejdzie w życie ustawa z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019), uchwalona ustawa jest nowym aktem prawnym, który zawiera całkiem nowe rozwiązania prawne, dotychczas niewystępujące w krajowym systemie zamówień publicznych. Zmiany mają doprowadzić do podniesienia efektywności i konkurencyjności zamówień, zwiększenia udziału sektora MŚP w rynku zamówień publicznych, wzmocnienia pozycji wykonawców względem zamawiających. W trakcie szkolenia uczestnicy omówią najważniejsze zmiany nowego Pzp, dowiedzą się jak prawidłowo wg nowej ustawy przeprowadzać postępowania poniżej progów UE.

Program szkolenia:

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia poniżej progów UE na podstawie nowej ustawy PZP.

2. Planowanie zamówień:

a) nowe zasady publikacji planu postępowań,
b) obowiązkowa analiza potrzeb,
c) zawartość planu postępowań,
d) aktualizacja planu postępowań.

3. Nowe zasady szacowania wartości zamówienia:

a) szacowanie wartości zamówienia w przypadku podobnych dostaw, tożsamych usług a obowiązek łącznego szacowania wartości,
b) zasady szacowania zamówienia, podział dozwolony, podział niedozwolony,
c) moment ustalenia wartości zamówienia w przypadku udzielania zamówienia w częściach.

4. Zmiany w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania:

a) istotne zmiany w zakresie obligatoryjnych podstaw wykluczenia,
b) poszerzenie katalogu fakultatywnych podstaw wykluczenia,
c) nowa procedura składania oświadczenia o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

1. Komunikacja w postępowaniu:

a) elektroniczne środki komunikacji,
b) kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis osobisty, podpis zaufany.

5. Specyfikacja warunków zamówienia (SWZ) oraz Opis potrzeb i wymagań (OPiW):

a) kiedy należy sporządzić SWZ, a kiedy OPiW?
b) wymagana zawartość SWZ i OPiW,
c) nowe zasady udostępniania, wyjaśniania oraz wprowadzania zmian do SWZ i OPiW,
d) poszerzenie katalogu fakultatywnych podstaw wykluczenia.

6. Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w progach krajowych na podstawie nowej ustawy PZP:

a) nowy obowiązek publikacji ogłoszeń o zamówieniach bagatelnych (wymagana zawartość, zasady publikacji) - co to jest wartość jednorazowego zakupu?
b) istotne zmiany dotyczące publikacji ogłoszenia o zamówieniu, zakres treści, publikator,
c) przedmiotowe środki dowodowe: definicja, rodzaje, moment składania, zasady uzupełniania i poprawiania,
d) podmiotowe środki dowodowe: definicja, rodzaje, moment składania, zasady uzupełniania i poprawiania,
e) tryby udzielania zamówień klasycznych o wartości mniejszej niż progi unijne - tryb podstawowy - warianty, omówienie przebiegu postępowania w każdym z wariantów, partnerstwo innowacyjne, negocjacje bez ogłoszenia - specjalna przesłanka stosowania tego trybu w postępowaniu o wartości poniżej progów UE oraz zamówienie z wolnej ręki,
f) otwarcie ofert - nowe zasady, otwarcie ofert w przypadku awarii systemu informatycznego, przesłania Prezesowi UZP informacji o złożonych ofertach,
g) nowe podstawy odrzucenia oferty,
h) nowa definicja zakończenia postępowania,
i) zmiany w zakresie podstaw unieważnienia postępowania,
j) nowe zasady udzielania zamówień na usługi społeczne o wartości niższej od progu 750 000 euro.

7. Zmiany w zakresie umowy o zamówienie publiczne:

a) określenie obowiązkowych postanowień umownych, wprowadzenie klauzul abuzywnych (niedozwolonych),
b) zmiany umowy, wprowadzenie nowych zasad waloryzacji wynagrodzenia w przypadku wzrostu cen materiałów,
c) raport z realizacji umowy - kiedy należy sporządzić raport, wymagana zawartość, termin sporządzenia.

8. Zmiany dotyczące środków ochrony prawnej:

a) odwołanie w procedurze krajowej - możliwości wniesienia odwołania w postępowaniach o wartości poniżej progów unijnych,
b) kto może być pełnomocnikiem w postępowaniu odwoławczym w świetle nowej ustawy PZP?
c) utworzenie sądu zamówień publicznych,
d) pozasądowe rozwiązywanie sporów wynikających z realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego (mediacja, koncyliacja).

Informacje organizacyjne:

Cena obejmuje: dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowaną kamerą i mikrofonem oraz dostępem do Internet.
Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Godziny zajęć: 10:00 - 15:30

Harmonogram szkolenia:

  •  dzień przed szkoleniem wysłanie do Uczestników materiałów szkoleniowych w formacie PowerPoint lub/i PDF
  •  09:30 - rozpoczęcie logowania przez Uczestników
  •  10:00 - warsztat cz. I
  •  11:30 - przerwa 30-minutowa
  •  12:00 - warsztat cz. II
  •  13:30 - przerwa 30-minutowa
  •  14:00 - warsztat cz. III
  •  15:30 - zakończenie szkolenia, odpowiedzi na pytania Uczestników czat/audio

Organizator:

MDDP Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

tel. kom.: 784 933 043, 501 707 541, 784 938 142

e-mail: szkolenia@podatki.biz

Dział szkoleń podatki.biz czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 800 - 1600

Termin i miejsce:    
10.12.2020 - 11.12.2020, szkolenie on-line (inne)
1 Uczestnik cena netto 990,00 zł (1217,70 zł brutto)
wypełnij formularz zgłoszeniowy » wydrukuj formularz zgłoszeniowy »