Szkolenia otwarte:

 

Szkolenie online: VAT i CIT 2021 w branży budowlanej i deweloperskiej

Termin i miejsce: 27.04.2021 - 28.04.2021, szkolenie on-line (inne)

1 Uczestnik cena netto 890,00 zł (1094,70 zł brutto)

formularz zgłoszeniowy:

Adresaci szkolenia:

Szkolenie skierowane jest do członków zarządu, dyr. finansowych, głównych księgowych, kierowników i specjalistów działów finansowo-księgowych, komórek zajmujących się wyliczaniem zobowiązań podatkowych, jak i pozostałej kadry menedżerskiej reprezentującej branżę budowlaną i deweloperską.

Program szkolenia:

DZIEŃ I

Rewolucyjne zmiany w VAT 2020 istotne dla branży budowlanej i deweloperskiej

1. Biała lista podatników VAT:

a) zakres danych przechowywanych w rejestrze podatników,
b) konsekwencje podatkowe dokonania zapłaty należności wynikającej z faktury bez pośrednictwa rachunku płatniczego lub za pośrednictwem rachunku nieujętego w wykazie - nowe sankcje w VAT i CIT,
c) zawiadomienie o zapłacie należności na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96 B ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług - druk ZAW NR - analiza wniosku z objaśnieniami.

2. Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności (split payment):

a) system split payment jako system obowiązkowy dla wybranych transakcji,
b) zasady stosowania mechanizmu podzielonej płatności,
c) podzielona płatność a zastrzeżenia umowne co do sposób dokonywania zapłaty,
d) podzielona płatność a zapłata na rzecz podmiotu innego niż sprzedawca,
e) lista transakcji objętych obowiązkowym mechanizmem split payment,
f) zasady wystawiania faktur do transakcji objętych obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności,
g) nowe sankcje za niestosowanie obowiązkowej podzielonej płatności,
h) nowe regulacje a prywatne rachunki bankowe wykorzystywane w działalności gospodarczej,
i) podzielona płatność a krajowe transakcje w walucie obcej,
j) podzielona płatność a transakcje z kontrahentami zagranicznymi,
k) zasady uwalniania środków z konta VAT,
l) zmiana zasad stosowania solidarnej odpowiedzialności na gruncie VAT w związku z wprowadzeniem obowiązkowej podzielonej płatności,
m) likwidacja odwrotnego obciążenia w obrocie krajowym.

3. Zastąpienie deklaracji VAT-7 plikiem JPK:

a) co należy rozumieć przez "likwidację" deklaracji VAT?
b) zmiana struktury JPK,
c) wprowadzenie nowej sankcji za przesyłanie ewidencji VAT zawierającej błędy i nieprawidłowości,
d) nowe ewidencje VAT.

4. Nowa matryca stawek VAT oraz Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS)

a) modyfikacja zasad stosowania PKWiU,
b) wprowadzenie nomenklatury scalonej CN jako podstawy identyfikacji towarów na gruncie VAT,
c) WIS - nowy instrument ochrony prawnej,
d) zasady występowania po WIS,
e) zakres ochrony przysługujący na mocy WIS.

5. Praktyczne aspekty powstawania obowiązku podatkowego w przypadku branży budowlanej oraz deweloperskiej:

a) pojęcie dostawy nieruchomości,
b) protokół jako moment wykonania usługi budowlanej - wyrok TSUE z dnia 2 maja 2019 r. w sprawie Budimex S.A. (C-,224/18 Budimex S.A.),
c) kontrakty realizowane na bazie FIDIC a powstanie obowiązku podatkowego,
d) zasady rozliczania zaliczek, przedpłat oraz zadatków,
e) opodatkowanie najmu oraz dzierżawy,
f) usługi ciągłe a moment powstania obowiązku podatkowego - nowa linia orzecznictwa sądowego,
g) data wystawienia faktur a moment powstania obowiązku podatkowego.
h) moment otrzymania zapłaty jako moment powstania obowiązku podatkowego,
i) obowiązek podatkowy z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
j) obowiązek podatkowy w przypadku importu usług,
k) rozliczanie usług świadczonych na rzecz zagranicznych klientów.

6. Dokumentowanie czynności opodatkowanych VAT w przypadku branży budowlanej i deweloperskiej:

a) ogólne zasady dotyczące wystawiania faktur VAT,
b) terminy na wystawianie faktur VAT,
c) orzeczenia krajowych sądów administracyjnych odnośnie konsekwencji przedwczesnego wystawiania faktur.
d) anulowanie faktur, korekta in minus "do zera",
e) korekty faktur - zasady rozliczania korekt in plus oraz in minus.
f) ważny wyrok NSA dot. elektronicznego potwierdzania odbioru faktur korygujących.

7. Stosowanie prawidłowej stawki VAT oraz zwolnień z VAT w branży budowlanej oraz deweloperskiej:

a) stosowanie stawki 8% w przypadku dostawy obiektów objętych społecznym programem mieszkaniowym,
b) dostawa lokalu w standardzie wykończenia "pod klucz" a stawka VAT,
c) stawka VAT właściwa dla usług budowlanych dotyczących budownictwa mieszkaniowego
d) stawka 23% dla terenów budowlanych,
e) pojęcie terenów budowlanych i możliwość stosowania zwolnienia z VAT przy dostawie gruntów,
f) zwolnienie przy dostawie nieruchomości zabudowanych a podatek PCC - pole do optymalizacji podatkowej,
g) zwolnienia obligatoryjne a zwolnienia fakultatywne przy dostawie nieruchomości.

8. Odliczanie podatku naliczonego w branży budowlanej i deweloperskiej:

a) zasady odliczenia podatku naliczonego,
b) transakcje z kontrahentami niezarejestrowanymi jako podatnicy VAT czynni,
c) należyta staranność, jej kryteria a działanie w dobrej wierze,
d) intensyfikacja działań MF w celu ograniczenia zjawiska pustych faktur,
e) środki ograniczania ryzyk podatkowych związanych z nierzetelnością kontrahentów,
f) zarzut uczestnictwa w oszustwie podatkowym oraz sposoby bronienia się przed tym zarzutem
g) błędy w fakturowaniu a możliwość odliczenia VAT,
h) szczególne wymogi odliczenia VAT w przypadku WNT, importu usług, odwrotnego obciążenia - orzeczenia krajowych sądów administracyjnych odnośnie regulacji dotyczących mechanizmu odwrotnego obciążenia oraz "rozjeżdżającego się" podatku należnego i naliczonego po upływie 3 miesięcy;
i) odliczanie VAT w przypadku wydatków związanych z pojazdami samochodowymi,
j) karty paliwowe - wyrok TSUE z 15 maja 2019 r. w sprawie Vega International (sygn. C-235/18).

9. Pytania i odpowiedzi.

DZIEŃ II

CIT 2020 r. w branży budowlanej i deweloperskiej

1. Zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych od 1.01.20 - analiza nowych wyzwań stawianych podatnikom z uwzględnieniem specyfiki branży budowlanej i deweloperskiej:

a) Płatność za zakupiony towar/usługę wyłącznie na zgłoszony rachunek bankowy a ograniczenie prawa do rozpoznania KUP

 • płatność za zakupiony towar/usługę wyłącznie na zgłoszony rachunek bankowy - jak przeprowadzić weryfikację rachunku w tzw. białej liście MF?
 • transakcje w walutach obcych sposobem na uniknięcie nowego ograniczenia w KUP?
 • rachunki bankowe za granicą - czy fiskus wyrzuci z kosztów podatnikom wydatki realizowane przy ich wykorzystaniu?
 • transakcje z podmiotem prowadzącym ukrytą działalność gospodarczą - jak kontrolować czy osoba fizyczna jest jednak przedsiębiorcom i płatność na jej rzecz podlega nowemu ograniczeniu?
 • zapis umowny czy ustawowy - która treść ma pierwszeństwo w stosowaniu?
 • zawiadomienie ZAW-NR - praktyczna analiza mechanizmu zgłaszania,
 • wyjaśnienia MF w zakresie płatności na rachunek niezgłoszony - praktyczne wątpliwości.

b) Obniżona stawka CIT dla większego kręgu podatników - podwyższenie limitu dla statusu małego podatnika.
c) Mikrorachunek w płatnościach podatkowych.
d) Ulga na złe długi w podatku CIT:

 • konsekwencje po stronie dłużnika i wierzyciela,
 • zakres i mechanizm stosowania, sposób naliczania terminu wystąpienia,
 • ograniczenia w transakcjach,
 • przepisy przejściowe.

2. Zmiana systemu poboru WHT od 1.07.20 - rewolucyjne zasady w podatku u źródła, kompleksowa analiza:

 • dywidendy, należności licencyjne, odsetki w świetle dwóch mechanizmów rozliczenia WHT - jak i kiedy stosować ,"stare" i ",nowe" zasady,
 • procedura należytej staranności - kto i kiedy powinien ją wprowadzić, czy zabezpieczenie jest warte dodatkowych kosztów?
 • wyjaśnienia MF dot. WHT - jak ich treść zabezpiecza nas przed zakusami fiskusa?
 • kopia certyfikatu rezydencji - jak liczyć limit, do jakich transakcji wyłączenie obowiązku posiadania ,"dokumentu urzędowego" znajduje zastosowanie;
 • zmiany a zapisy umów o unikaniu podwójnego opodatkowania - zakres stosowania.

3. Plany i pomysły MF związane z przeciwdziałaniem agresywnej optymalizacji w CIT: Centralny Rejestr Podatników, Uproszczone Porozumienie Cenowe, Dyrektywa CIT.

4. Praktyczne konsekwencje zmian w CIT zrealizowanych w 2019 r. ze szczególnym uwzględnieniem praktycznych konsekwencji i bieżących stanowisk fiskusa wypracowanych w branży budowlanej i deweloperskiej:

a) Darowizna na szkołę w kosztach podatkowych - koniec z sponsoringiem niewłaściwym!

b) Mniejsze obowiązki informacyjne w zakresie różnic kursowych, zaliczek uproszczonych i wyborze roku podatkowego niepokrywającego się z rokiem kalendarzowym - kiedy w praktyce zastosujemy nowe przepisy?

c) Możliwość jednorazowego rozliczenia straty do wysokości 5 mln PLN - narzędzie umożliwiające szybsze ekonomiczne rozpoznanie straty.

d) Zatrzymanie kapitału w spółce - odliczenie tzw. odsetek hipotetycznych.

e) Samochody w działalności przedsiębiorstwa

 • nowe limity amortyzacji samochodów z napędem spalinowym i elektrycznym,
 • wyższy limit dla ubezpieczenia (co z ubezpieczeniem GAP, NNW czy OC?),
 • eksploatacja pojazdów wykorzystywanych w trybie mieszanym - rewolucyjne ograniczenie prawa do rozpoznania KUP,
 • leasing, najem, dzierżawa i umowy o podobnym charakterze - ograniczenie prawa do rozpoznania KUP,
 • samochód wykorzystywany tylko i wyłącznie na cele związane z działalnością gospodarczą - ewidencja przebiegu pojazdu, jakie zagrożenia czyhają na firmy?
 • pojazdy specjalne i ciężarowe - czy zmiany mają do nich zastosowanie?
 • przepisy przejściowe - kto i do kiedy może stosować ,"stare" przepisy?

f) ,"Exit tax" - czy najnowsze wyjaśnienia MF ułatwiły zidentyfikowanie dodatkowego opodatkowania?

g) Ceny transferowe - zmiany wraz z podsumowanie kompleksowości problematyki:

 • kto już nie ma obowiązku sporządzania dokumentacji TP - nowy katalog zwolnień o charakterze przedmiotowym,
 • nowa definicja podmiotów powiązanych,
 • benchmark jako element dokumentacji local file,
 • TP-R nowe elektroniczne sprawozdanie uproszczone - czy fiskus będzie wiedział jeszcze więcej?
 • nowe limity transakcyjne dla obowiązków dokumentacyjnych,
 • ,"safe harbour" czyli prostsza dokumentacja dla pożyczek oraz usług o niskiej wartości dodanej;

h) Pozostałe zmiany.

5. Wybrana problematyka zakresie podatku dochodowego od osób prawnych w specyfice problematyki branży budowlanej i deweloperskiej z uwzględnieniem najnowszych stanowisk Dyrektora KIS i orzecznictwa sądów administracyjnych:

a) Przychody podatkowe - kompleksowa analiza regulacji prawnych:

 • moment rozpoznania przychodu - całkowite i częściowe wykonanie usługi budowlanej, etapy budowy, protokół zdawczo - odbiorczy, przejściowe świadectwo płatności, usługi realizowane w okresach rozliczeniowych,
 • sprzedaż lokalu - umowa przedwstępna, zaliczka, protokół, akt notarialny, umowa przyrzeczenia - data powstania przychodu podatkowego,
 • przedpłaty - zaliczki, zadatki - rozpoznanie przychodu podatkowego,
 • świadczenia częściowo i całkowicie nieodpłatne,
 • odsetki, zasądzone koszty sądowe, odszkodowania, kary umowne - zasady rozpoznawania przychodu kasowo,
 • moment rozpoznania przychodu w przypadku świadczenia usług w ramach generalnego wykonawstwa i podwykonawstwa, konsorcjum, umowy wspólnego przedsięwzięcia, kaucja gwarancyjna,
 • refakturowanie - kompleksowa analiza rozliczenia przychodu podatkowego.

b) Koszty pośrednio i bezpośrednio związane z przychodami w ujęciu specyfiki branży budowlanej i deweloperskiej:

 • kwalifikacja kosztu, ponoszenie kosztu na przełomie roku podatkowego - moment ujęcia,
 • refakturowanie - problematyka rozpoznania kosztów uzyskania przychodów,
 • zasady dokumentacji kosztowej - dowody i wymogi dokumentacyjne,
 • korygowanie kosztów uzyskania przychodów,
 • rozliczenie kosztów przez konsorcjanta, podwykonawcę, lidera konsorcjum,
 • realizacja kontraktu budowlanego, roboty w toku - szczególny rodzaj kosztu, identyfikacja momentu powstania KUP,
 • koszty sprzedaży lokali, czynności deweloperskie, problematyka zawiązania wspólnoty mieszkaniowej,
 • szczególne rodzaje kosztów - wykonanie zastępcze, odpłatne zajęcie pasa drogowego, przebudowa drogi publicznej, wycinka drzew i krzewów, infrastruktura wod - kan i energetyczna,
 • kary umowne, odszkodowania, płatności stanowiące wpływ do budżetu Państwa i JST - kompleksowa analiza, problematyka wadliwości oraz opóźnienia w realizacji usług budowlanych,
 • ograniczenia KUP - mechanizm cienkiej kapitalizacji, zakup usług niematerialnych od podmiotów powiązanych, przekroczenie limitu gotówkowego,
 • wierzytelności, straty ze zbycia wierzytelności - możliwości rozpoznania kosztu podatkowego;

c) Problematyka świadczeń na rzecz pracowników i współpracowników - kompleksowa analiza kosztów i przychodów w podatkach dochodowych.

d) Akcje marketingowe w branży medialnej - regulacje przychodowe i kosztowe w podatkach dochodowych z uwzględnieniem obowiązków dokumentacyjnych.

e) Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w branży budowlanej i deweloperskiej - ustalenie wartości początkowej, problematyka wynikająca ze szczególnych form nabycia (zakup, komis, zamiana, wytworzenie, aport) metody i stawki amortyzacji, ustalenie wartości rezydualnej, remont/konserwacja a ulepszenie/modernizacja (praktyka bieżących stanowisk KAS), wątpliwości związane z częściami składowymi i peryferyjnymi (zasady wydzielania części składowych i peryferyjnych, wydzielenie środka trwałego w wyniku odłączenia części składowej lub peryferyjnej, dołączenie środka trwałego do wartości początkowej składnika majątku jako części składowej lub peryferyjnej), straty (możliwość rozpoznania KUP), środki trwałe w budowie, likwidacja, dotacje, inwestycje w obcym środku trwałym, zaniechanie inwestycji.

6. Wybrane, najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych oraz stanowiska fiskusa w zakresie CIT kluczowe dla branży budowlanej i deweloperskiej.

7. Pytania i odpowiedzi - dyskusja.

Informacje organizacyjne:

Cena obejmuje: dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowaną kamerą i mikrofonem oraz dostępem do Internet.
Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Godziny zajęć: 10:00 - 15:30

Harmonogram szkolenia:

 • dzień przed szkoleniem wysłanie do Uczestników materiałów szkoleniowych w formacie PowerPoint lub/i PDF
 • 09:30 - rozpoczęcie logowania przez Uczestników
 • 10:00 - wykład cz. I
 • 11:30 - przerwa 30-minutowa
 • 12:00 - wykład cz. II
 • 13:30 - przerwa 30-minutowa
 • 14:00 - wykład cz.III
 • 15:30 - zakończenie szkolenia, odpowiedzi na pytania Uczestników czat/audio

Organizator:

MDDP Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

tel. kom.: 784 933 043, 501 707 541, 784 938 142

e-mail: szkolenia@podatki.biz

Dział szkoleń podatki.biz czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 800 - 1600

Termin i miejsce:    
27.04.2021 - 28.04.2021, szkolenie on-line (inne)
1 Uczestnik cena netto 890,00 zł (1094,70 zł brutto)
wypełnij formularz zgłoszeniowy » wydrukuj formularz zgłoszeniowy »