Szkolenia otwarte:

 

Szkolenie online: Ceny transferowe 2020 - obowiązujący stan prawny oraz nowe przepisy

Termin i miejsce: 30.06.2020 - 01.07.2020, szkolenie on-line (inne)

1 Uczestnik cena netto 712,00 zł (875,76 zł brutto)

formularz zgłoszeniowy:

Adresaci szkolenia:

Warsztaty skierowane są do osób zajmujących się rozliczanie transakcji dokonywanych przez podmioty powiązane w grupach kapitałowych, do księgowych, kontrolerów finansowych, dyrektorów finansowych, doradców podatkowych.

Program szkolenia:

DZIEŃ I

I. Systematyka przepisów w zakresie cen transferowych

1. Definicje:

a) cena transferowa,
b) transakcja kontrolowana,
c) transakcja kontrolowana o charakterze jednorodnym.

2. Przesłanki obligujące do obowiązku dokumentacyjnego.

3. Rodzaje transakcji.

4. Transakcje wyłączone z obowiązku dokumentacyjnego.

5. Rodzaje przychodów, do których nie stosuje się przepisów o cenach transferowych.

6. Obowiązki:

a) local file,
b) analiza porównawcza,
c) master file,
d) analiza zgodności.

II. Redefinicja podmiotów powiązanych

1. Pojęcie znaczącego wpływu.

2. Powiązania kapitałowe.

3. Powiązania osobowe.

4. Powiązania z rajami podatkowymi.

III. Transakcje specyficzne a obowiązek dokumentacyjny

1. Restrukturyzacja.

2. Umowa o podziale kosztów.

3. Umowa spółki osobowej.

4. Umowa o współpracy.

5. Cash pooling.

IV. Katalog metod szacowania cen transferowych

1. Metoda porównywalny ceny niekontrolowanej:

a) porównanie wewnętrzne,
b) porównanie zewnętrzne.

2. Metoda ceny odprzedaży.

3. Metoda koszt plus.

4. Metoda podziału zysków.

5. Metoda transakcyjnej netto.

6. Technika wyceny.

7. Inne metody.

8. Hierarchia stosowania metod.

V. Dokumentacja cen transferowych

1. Elementy local file.

2. Przykładowa dokumentacja local file - transakcja materialna.

3. Przykładowa dokumentacja local file - transakcja finansowa.

VI. Dokumentacja master file

1. Elementy.

2. Przykładowa dokumentacja master file.

DZIEŃ II

VII. Zagadnienia specyficzne

1. Wyłączenia ze stosowania przepisów TP.

2. Wyłączenia z obowiązku sporządzania dokumentacji TP.

3. Recharakteryzacja i nieuznawanie transakcji - istota i warunki zastosowania przez organ podatkowy.

4. Safe harbours - pożyczki, kredyty, obligacje.

5. Safe harbours - usługi rutynowe.

6. Wykaz usług o niskiej wartości dodanej.

7. Safe harbours - pożyczki, kredyty, obligacje.

8. Secret comparables.

9. Transfer Pricing Adjustment.

10. Restrukturyzacja.

11. Kompensata warunków transakcji kontrolowanych.

VIII. Zasada ceny rynkowej. Istota i zakres stosowania

IX. Obowiązki sprawozdawcze

1. CIT-8.

2. Oświadczenie.

3. TP-R.

4. Informacje podatkowe (ORD-U/ORD-TK/ORDW1/IFT-2R).

5. Obowiązki w zakresie raportowania CBC.

X. Sankcje

1. Sankcje materialne.

2. Sankcje karne skarbowe.

XI. Analiza porównawcza

1. Podmioty zobowiązane do sporządzenia analizy porównawczej.

2. Rodzaje analiz porównawczych.

3. Bazy danych.

4. Metodologia sporządzenia analizy porównawczej:

a) wybór okresu badawczego,
b) wybór metody badawczej,
c) typowanie podmiotów do badania,
d) zastosowanie kryteriów zawężających,
e) analiza ryzyk i pełnionych funkcji,
f) korekty statystyczne,
g) wyznaczenie przedziałów miar pozycyjnych.

5. Przykładowa analiza porównawcza.

XII. Podatkowa grupa kapitałowa

1. Warunki założenia PGK.

2. PGK a obowiązek dokumentacyjny.

3. Szanse i ryzyka związane z PGK.

XIII. Ceny transferowe a raportowanie schematów podatkowych (MDR)

XIV. Kontrole w zakresie cen transferowych

1. Warunki dobrej dokumentacji cen transferowych.

2. Czynności sprawdzające a dokumentacja cen transferowych.

3. Kontrola podatkowa i celno-skarbowa a ceny transferowe.

XV. Przepisy przejściowe

1. Możliwość wyboru stosowania nowych regulacji do transakcji za 2018 rok. Szanse i zagrożenia.

2. Przepisy przejściowe dotyczące aktów wykonawczych.

Prowadzący:

dr Jarosław F.Mika - Partner, doradca podatkowy, leader zespołu cen transferowych. Doświadczenie z zakresu podatków zdobywał m.in. w KPMG, CCandM. Autor kilkunastu publikacji dotyczących problematyki prawa podatkowego (Przegląd Podatkowy, Monitor Podatkowy) oraz książek: "Ceny transferowe. 259 wyjaśnień i interpretacji" (Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2018), "Ceny transferowe. Komentarz do rozporządzenia Ministra Finansów. Metody ustalania i szacowania cen transferowych. Analiza porównywalności. Przykłady" (C.H. Beck, Warszawa 2017, Wydanie 2), "Ceny transferowe. Komentarz do rozporządzenia Ministra Finansów. Metody ustalania i szacowania cen transferowych. Analiza porównywalności" (C.H. Beck, Warszawa 2014), "Ceny transferowe. Dokumentacje podatkowe. Odpowiedzialność karna skarbowa" (C.H. Beck, Warszawa 2007), "Podatkowe aspekty działalności w specjalnych strefach ekonomicznych" (Unimex, Wrocław 2012).

Paweł Rosiński - Doradca Podatkowy, Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Słuchacz Podyplomowego Studium Podatków i Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.  W Instytucie Cen Transferowych Sp. z o.o. w Warszawie zajmuje się m.in. sporządzaniem dokumentacji cen transferowych. Posiada doświadczenie w administracji skarbowej, gdzie prowadził postępowania podatkowe z zakresu podatków dochodowych.

Beata Rawa - Absolwentka finansów i rachunkowości Szkoły Głównej Handlowej. Doświadczenie zawodowe zdobywała w międzynarodowej korporacji z branży finansowej. Lider zespołu konsultantów podatkowych w Instytucie Cen Transferowych. Specjalizuje się w przygotowywaniu analiz porównawczych dla transakcji przeprowadzanych w ramach grup kapitałowych. Współautor publikacji "Ceny transferowe. 259 wyjaśnień i interpretacji", "Leksykon cen transferowych", "Restrukturyzacja przedsiębiorstwa (ceny transferowe, przekształcenia)". Prelegent na szkoleniach z zakresu cen transferowych.

Karolina Stupak - Manager w Zespole Cen Transferowych w MDDP. Jest absolwentką kierunku prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od początku swojej kariery zawodowej specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących prawa podatkowego i cen transferowych. Przed dołączeniem do Zespołu Cen Transferowych w MDDP, zdobywała doświadczenie w kancelarii prawnej, Izbie Skarbowej w Warszawie oraz w Ministerstwie Finansów w Departamencie Podatków Dochodowych. Brała udział w prowadzeniu postępowań w zakresie uprzednich porozumień cenowych, pracach legislacyjnych oraz Forum Unii Europejskiej ds. Cen Transferowych. Posiada doświadczenie zdobyte w kancelarii prawnej, administracji podatkowej oraz biznesie. Zajmuje się tematyką planowania podatkowego, w tym szacowania ryzyka w zakresie cen transferowych, tworzeniem modeli rozliczeń wewnątrzgrupowych, polityk cen transferowych, dokumentowaniem przepływów transakcyjnych w grupach kapitałowych oraz przeprowadzaniem analiz porównawczych dla różnych typów transakcji wewnątrzgrupowych. Zajmuje się również przygotowywaniem wniosków o zawarcie uprzednich porozumień cenowych oraz doradza podatnikom w postępowaniach kontrolnych, o zawarcie uprzednich porozumień cenowych oraz w postępowaniach mających na celu eliminację podwójnego opodatkowania. Projekty w zakresie cen transferowych realizuje m.in. dla podmiotów z branży motoryzacyjnej, budowlanej, FMCG. Jest autorem publikacji z zakresu prawa podatkowego oraz prelegentem konferencji i szkoleń z zakresu cen transferowych.

Anna Hornowska - Starszy konsultant w Zespole Cen Transferowych w MDDP. Jest absolwentem kierunków: prawo oraz administracja na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, oraz absolwentką studiów podyplomowych Business Law na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Jest adwokatem w Izbie Adwokackiej w Warszawie oraz pracownikiem naukowym w Katedrze Prawa Finansowego i Ekonomii Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Związana z doradztwem podatkowym, w tym w szczególności doradztwem w zakresie cen transferowych od 2010 r. Swoje doświadczenie zdobywała w krajowych i międzynarodowych kancelariach prawnych i podatkowych, w tym m.in. CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang Pośniak i Bejm sp.k. W ramach pracy specjalizuje się w problematyce planowania podatkowego związanego z zagadnieniem cen transferowych. Uczestniczyła w szeregu projektów podatkowych i ekonomicznych w zakresie m.in. przygotowania modeli rozliczeń wewnątrzgrupowych w grupach kapitałowych, przygotowania analiz ekonomicznych i benchmarkingowych dla różnych typów transakcji wewnątrzgrupowych, przygotowania kompleksowej dokumentacji cen transferowych. Projekty w zakresie cen transferowych realizowała zarówno dla podmiotów sektora prywatnego, jak również publicznego, w tym w szczególności z branży finansowej, motoryzacyjnej, budowlanej, energetycznej, czy transportowej i in. Jest autorem publikacji z zakresu prawa podatkowego, prawa finansowego oraz prawa karnego dla wydawnictw prawniczych w tym m.in. C.H. Beck oraz WoltersKluwer, oraz prelegentem konferencji i szkoleń dla klientów i studentów z zakresu prawa finansowego i gospodarczego.

Informacje organizacyjne:

Cena obejmuje: dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowaną kamerą i mikrofonem oraz dostępem do Internet.
Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Godziny zajęć: 10:00 - 15:30

Harmonogram szkolenia:

  •  dzień przed szkoleniem wysłanie do Uczestników materiałów szkoleniowych w formacie PowerPoint lub/i PDF
  •  09:30 - rozpoczęcie logowania przez Uczestników
  •  10:00 - warsztat cz. I
  •  11:30 - przerwa 30-minutowa
  •  12:00 - warsztat cz. II
  •  13:30 - przerwa 30-minutowa
  •  14:00 - warsztat cz. III
  •  15:30 - zakończenie szkolenia, odpowiedzi na pytania Uczestników czat/audio

Organizator:

Centrum Szkoleniowe MDDP Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

tel. kom.: 784 933 043, 501 707 541, 784 938 142

e-mail: szkolenia@podatki.biz

Dział szkoleń podatki.biz czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 800 - 1600

Termin i miejsce:    
30.06.2020 - 01.07.2020, szkolenie on-line (inne)
1 Uczestnik cena netto 712,00 zł (875,76 zł brutto)
wypełnij formularz zgłoszeniowy » wydrukuj formularz zgłoszeniowy »