Szkolenia otwarte:

 

Szkolenie online: Akademia kontrolera finansowego (80 h) - kurs weekendowy

Cel kursu:

Kontroler finansowy to osoba o szerokim zakresie obowiązków. Często doradca Zarządu, odpowiedzialny za merytoryczną interpretację szeroko rozumianych wielkości finansowych. Celem kursu KONTROLER FINANSOWY jest zapoznanie Uczestników z możliwościami zastosowania interdyscyplinarnych narzędzi w procesie zarządzania przedsiębiorstwem oraz wypracowanie kompetencji kontrolera finansowego. Kurs jest ukierunkowany na prezentację nowoczesnych instrumentów controllingu w zakresie zwiększenia efektywności gospodarowania zasobami firmy. Uczestnicy kursu zapoznają się z metodologią wdrożenia i funkcjonowania systemu controllingu, a także nauczą się wykorzystywać informacje udostępnianie przez system rachunkowości zarządczej w procesie podejmowania decyzji.

Adresaci kursu:

Kurs skierowany jest przede wszystkim do pracowników działów controllingu, specjalistów do spraw planowania oraz wszystkich, którzy w pracy wykorzystują narzędzia rachunkowości zarządczej.

Program szkolenia:

1. Rola kontrolera finansowego, etyka zawodowa i warsztat pracy/ 1h

2. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa/ 16 h

a) podstawy prawne rachunkowości przedsiębiorstw,
b) prowadzenie ksiąg rachunkowych w przedsiębiorstwie,
c) zasady rachunkowości,
d) majątek podmiotu gospodarczego i źródła jego finansowania,
e) operacje gospodarcze bilansowe i wynikowe,
f) wycena operacji gospodarczych w rachunkowości,
g) rachunek kosztów przedsiębiorstwa,
h) zasady ustalania wyniku finansowego,
i) sprawozdanie finansowe, jego elementy i wartości informacyjne,
j) obowiązki przedsiębiorstwa w zakresie sporządzania, badania, zatwierdzania i ogłaszania sprawozdań finansowych,
k) ustawa o rachunkowości a MSR.

3. Wprowadzenie do matematyki finansowej/ 3 h

a) procent prosty a procent składany,
b) znaczenie dyskontowania w technikach finansowych,
c) wykorzystanie funkcji finansowych.

4. Rachunkowość zarządcza/ 8 h

a) funkcje i rola rachunkowości zarządczej,
b) klasyfikacja kosztów dla celów decyzyjnych:
- proces decyzyjny,
- znaczenie kosztów w procesie decyzyjnym,
- koszty utraconych możliwości a koszty księgowe,
- koszty a rozmiar działalności,
c) rachunek kosztów pełnych i zmiennych, wieloblokowy rachunek kosztów:
- metody wyodrębniania kosztów stałych i zmiennych,
- rachunek kosztów pełnych i zmiennych w sprawozdawczości,
- rachunek kosztów pełnych i zmiennych z kalkulacja kosztów wytworzenia,
- prezentacja zysku operacyjnego w rachunku kosztów pełnych i  zmiennych,
d) analiza koszt - wolumen-zysk:
- założenia i podstawowe wielkości analizy koszt - wolumen - zysk,
- rachunek zysków i strat na potrzeby analizy koszt - wolumen - zysk,
e) decyzje krótkoterminowe:
- koszty istotne i nieistotne,
- czynności towarzyszące podejmowaniu decyzji krótkoterminowych,
- rodzaje decyzji krótkoterminowych.

5. Controlling kosztów i controlling personalny/ 8 h

a) struktura budżetu oraz kontrola jego wykonania,
b) rachunek kosztów zmiennych (analiza breakeven),
c) analiza odchyleń (analiza wariancyjna),
d) metoda ABC w zarządzaniu kosztami,
e) ustalanie mierników wykonania (KPI),
f) instrumenty controllingu personalnego,
g) system zarządzanie przez cele (MBO),
h) mierniki procesowe i wynikowe (leading and lagging).

6. Controlling inwestycyjny i controlling finansowy/ 13 h

a) analiza opłacalności projektów inwestycyjnych metodami dyskontowymi,
b) pułapki w wycenie projektów inwestycyjnych,
c) zarządzanie portfolio projektów podzielnych i niepodzielnych,
d) analiza scenariuszowa i analiza wrażliwości,
e) metody symulacyjne w ocenie inwestycji,
f) analiza wskaźnikowa organizacji z perspektywy zarządu, właściciela i kredytodawcy,
g) dźwignia operacyjna i dźwignia finansowa,
h) wycena wartości przedsiębiorstwa przy fuzjach i przejęciach,
i) zarządzanie wartością (budowanie drzewa wartości).

7. Podstawy planowania finansowego/ 8 h

Zajęcia komputerowe
a) planowanie operacyjne gotówki,
b) plany i budżety operacyjne (krótkookresowe),
c) planowanie sprawozdań finansowych metodą procentu od sprzedaży,
d) wykorzystanie funkcji regresji w planowaniu finansowym,
e) model stabilnego rozwoju w planowaniu finansowym.
Modelowanie preliminarza wydatków w firmie w powiązaniu z budżetem firmy i systemem ewidencji przychodów i kosztów. Zarządzanie operacyjne przepływami gotówki w firmie.

8. Analiza finansowa przedsiębiorstwa prowadzącego pełną sprawozdawczość/ 16 h:

Zajęcia komputerowe
a) analiza podstawowych sprawozdań finansowych przedsiębiorstwa (podstawy teoretyczne):
- bilans,
- rachunek zysków i strat,
- rachunek przepływów pieniężnych (budowa i powiązania z pozostałymi sprawozdaniami),
- informacja dodatkowa,
- zestawienia zmian w kapitale/funduszu własnym,
b) wstępna analiza sprawozdań finansowych przedsiębiorstwa:
- analiza pozioma i pionowa,
- badanie struktury kapitałowo-majątkowej,
- określenie źródeł finansowania majątku (kredyt obrotowy, kredyt inwestycyjny, harmonogram spłaty dostosowany do przepływów pieniężnych, rata balonowa, mechanizm spłaty Cash Sweep),
c) określenie kondycji finansowej przedsiębiorstwa - analiza wskaźnikowa:
- wskaźniki płynności (bieżącej, szybkiej, gotówkowej),
- wskaźniki zadłużenia (wskaźniki struktury bilansu, wskaźniki możliwości obsługi długu),
- wskaźniki aktywności (rotacji zapasów, należności, zobowiązań , cyklu gotówki),
- wskaźniki efektywności (ROA, ROE, dekompozycja wskaźników rentowności),
- wskaźniki obsługi zadłużenia (DSCR, IRS),
d) analiza cyrkulacji funduszy w przedsiębiorstwie:
- rachunek przepływów kapitału obrotowego netto ( zasady konstrukcji i analiza),
- rachunek przepływów pieniężnych (zasady konstrukcji i analiza),
- elementy zarządzania płynnością przedsiębiorstwa,
e) analiza projektów inwestycyjnych firmy w ramach inwestycji odtworzeniowych,
f) zasady prowadzenia wieloparametrowej analizy wrażliwości modelu finansowego, zbudowanie modułu analizy wrażliwości,
g) analiza sygnałów wczesnego ostrzegania o ryzyku upadłości przedsiębiorstwa:
- istota i rola systemów ostrzegania o ryzyku upadłości,
- podstawowe założenia konstrukcji systemów,
- przykładowe systemy,
- analiza kluczowych elementów systemu finansowego przedsiębiorstwa i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem systemów ostrzegania.

9. Audyt jako forma wspomagania zarządzania i ryzyka/ 8h

a) audyt wewnętrzny:
- czym jest audyt,
- Międzynarodowe Standardy Profesjonalnej Praktyki Audytora,
b) zarządzanie ryzykiem korporacyjnym :
- zarządzanie ryzykiem korporacyjnym, kontrola wewnętrzna i audyt,
- rola i ograniczenia audytora w ocenie i usprawnianiu ładu korporacyjnego,
c) model zarządzania ryzykiem w korporacji:
- budowanie struktury procesów,
- identyfikacja krytycznych punktów w strukturze procesów,
- stworzenie mapy ryzyk,
- badanie efektywności kontroli wewnętrznych w pokryciu mapy ryzyk, oraz opracowanie planów ich optymalizacji.
d) ryzyko nadużyć:
- świadomość ryzyka nadużyć,
- strategia zarządzania ryzykiem.

Informacje organizacyjne:

Szkolenie jest zwolnione z VAT.

Istnieje możliwość dokonania zapłaty w II ratach: pierwsza wpłata przed rozpoczęciem kursu (po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia), druga w terminie 30 dni od daty rozpoczęcia kursu.

Cena obejmuje:  dostęp do platformy w czasie realizacji kursu, autorskie materiały szkoleniowe, zaświadczenie wydawane na drukach MEN.

Wymagania:

  • Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowaną kamerą i mikrofonem oraz dostępem do Internet.
  • Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Zajęcia odbywają się:

  • w godzinach: 9.00 - 16.00
  • w trakcie kursu przewidziane są przerwy, które będą ustalane wedle potrzeb w toku zajęć z wykładowcą.

Organizator:

MDDP Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

tel. kom.: 784 933 043, 501 707 541, 784 938 142

e-mail: szkolenia@podatki.biz

Dział szkoleń podatki.biz czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 800 - 1600

Termin i miejsce: