Szkolenia otwarte:

 

Szkolenie online: Specjalista ds. cen transferowych (28 h) - praktyczne warsztaty w zakresie sporządzania dokumentacji cen transferowych z uwzględnieniem ostatnich zmian w prawie - kurs weekendowy

Cel kursu:

Celem kursu jest przedstawienie aktualnych informacji z zakresu cen transferowych i podatkowych przepisów dotyczących podmiotów powiązanych oraz metod szacowania cen transferowych, procedur sporządzania podatkowej dokumentacji cen transferowych, metodologii sporządzania analizy porównawczej. Kurs krok po kroku uczy tworzyć dokumentację dla różnego rodzaju transakcji.

Adresaci kursu:

Kurs skierowany jest do osób zajmujących się rozliczanie transakcji dokonywanych przez podmioty powiązane w grupach kapitałowych, do księgowych, kontrolerów finansowych, dyrektorów finansowych, doradców podatkowych.

Program szkolenia:

DZIEŃ I

I. Regulacje prawne w zakresie cen transferowych:

1. Przepisy UoCIT i rozporządzenia wykonawcze.

2. Regulacje OECD oraz regulacje prawa unijnego, plany wynikające z prac Komisji Europejskiej.

3. Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania - wpływ na problematykę dokumentacyjną.

4. Stanowiska MF - wytyczne, interpretacje ogólne, portal podatkowy.

II. Zmiany w cenach transferowych z uwzględnieniem zmian - różne wymogi dla poszczególnych stanów prawnych.

1. Skutki praktyczne wejścia w życie nowych przepisów.

2. Zakres zmian od 2016 r. i 2017 r.:

a) zwiększenie progu procentowego dla ustalania powiązań kapitałowych.
b) zwiększenie limitów obrotów (przychodów lub kosztów) dla obowiązku sporządzenia dokumentacji.
c) obowiązek sporządzenia dokumentacji za następny rok podatkowy po przekroczeniu progu.
d) nowe obowiązki dokumentacyjne - wprowadzenie różnych rodzajów dokumentacji:

  • Dokumentacja krajowa / podstawowa - "Local File",
  • Dokumentacja krajowa / podstawowa - "Local File" rozbudowana o tzw. analizę porównawczą,
  • Dokumentacja na poziomie grupy - "Master File",
  • Raportowanie według krajów - "Country - By - Country Reporting" ,

e) polityka cen transferowych w ramach dokumentacji "Master File",
f) obowiązek sporządzania dokumentacji cen transferowych dla spółek osobowych,
g) rozszerzenie treści (elementów) dokumentacji m.in. o załączniki do dokumentacji,
h) możliwość żądania przez organ sporządzenia dokumentacji dla transakcji nieprzekraczającej limitów,
i) obowiązek okresowego przeglądu dokumentacji,
j) obowiązek składania oświadczeń o sporządzeniu dokumentacji w terminie 3 miesięcy od zakończenia roku podatkowego,
k) obowiązek sporządzania tzw. informacji o grupie,
l) Obowiązek składania sprawozdania w sprawie transakcji z podmiotami powiązanymi - sprawozdanie CIT - TP.

3. Zmiany 2019 - kompleksowa analiza nowych wytycznych i poszerzonego zakresu elementów dokumentacji:

a) wybór metody weryfikacji cen transferowych - hierarchizacja, skutki praktyczne,
b) korekta cen transferowych,
c) odstąpienie od określenia dochodu (straty) podatnika w zakresie wysokości narzutu na kosztach usług w praktyce,
d) odstąpienie od określenia dochodu (straty) podatnika w zakresie wysokości oprocentowania pożyczki,
e) korekta dochodów,
f) lokalna dokumentacja cen transferowych - nowe wymogi dokumentacyjne,
g) wartość transakcji kontrolowanej - limity, skutki dla warunków sporządzania,
h) przesłanki wyłączenia obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji ? nowe wyłączenia,
i) grupowa dokumentacja cen transferowych - nowe wytyczne, terminy i wymogi,
j) analiza porównawcza, analiza zgodności - aktualizacja, zastosowanie w praktyce,
k) TP-R - nowe sprawozdanie uproszczone,
l) przepisy przejściowe - stosowanie nowych zasad do dokumentacji roku 2018.

DZIEŃ II

I. Szczegółowy zakres dokumentacji podatkowej w znowelizowanych przepisach:

1. Zakres dokumentacji "local file" - elementy konieczne, w tym dane finansowe oraz analiza porównywalności.

2. Zakres dokumentacji "master file" - elementy konieczne, w tym informacje o grupie oraz polityka cen tran sferowych.

3. Zakres sprawozdania CIT-CBC.

II. Identyfikacja podmiotów powiązanych z uwzględnieniem praktycznych problemów:

1. Rozszerzenie definicji podmiotów powiązanych o jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (spółki osobowe).

2. Powiązania kapitałowe

3. Personalne i rodzinne.

4. Powiązania pionowe i poziome

5. Powiązania bezpośrednie i pośrednie.

6. Powiązania z podmiotami z tzw. rajów podatkowych.

7. Powiązania poprzez zakład - obowiązek sporządzenia dokumentacji dla transakcji pomiędzy polskim podatnikiem a jego zagranicznym zakładem.

III. Dokumentacja cen transferowych z uwzględnieniem najnowszych zmian:

1. Zakres transakcji objętych obowiązkiem dokumentacyjnym (wyjaśnienie pojęcia "transakcji" w rozumieniu przepisów CIT, problem refakturowania).

2. Objęcie obowiązkiem dokumentacyjnym umów spółek osobowych.

3. Objęcie obowiązkiem dokumentacyjnym tzw. umów wspólnego przedsięwzięcia oraz umów o podobnym charakterze.

4. Obowiązujące progi kwotowe w zakresie obowiązku sporządzenia dokumentacji.

5. Zakres i treść dokumentacji.

6. Analiza funkcjonalna.

7. Strategia gospodarcza.

8. Sposoby i metody ustalania cen transakcyjnych:

a) metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej w aspekcie zewnętrznym i wewnętrznym,
b) metoda ceny odprzedaży,
c) metoda rozsądnej marży koszt plus,
d) metody zysku transakcyjnego,
e) inne metody.

9. Sankcje związane z brakiem dokumentacji.

10. Zasady i tryb ponoszenia odpowiedzialności związanej z naruszeniem regulacji w zakresie cen transferowych oraz brakiem dokumentacji (w szczególności KKS).

DZIEŃ III

III. Case study

IV. Kontrole z zakresu cen transferowych

1. Krajowy Plan Działań Administracji Podatkowej a kontrole cen transferowych.

2. Statystki oraz wyniki ostatnio przeprowadzonych kontroli.

3. Główne obszary ryzyka.

4. Jak przygotować się do kontroli z zakresu cen transferowych - wskazówki praktyczne (zasad i tryb prowadzenia kontroli, zakres wymaganych dokumentów, postępowanie podatnika podczas kontroli).

5. Ograniczenie odpowiedzialności zarządu i służb finansowo - księgowych w zakresie cen transferowych:

a) sporządzenie procedur z zakresie transakcji z podmiotami powiązanymi (polityka cen transferowych),
b) wprowadzenie zasad obiegu i gromadzenia dokumentów w zakresie cen transferowych,
c) możliwość uzyskania interpretacji indywidualnych prawa podatkowego,
d) przygotowywanie dokumentacji przez podmioty zewnętrzne a odpowiedzialność zarządu i służb finansowo - księgowych.

V. Szczególne zasady w zakresie sporządzania i weryfikacji dokumentacji cen transferowych

1. Szacowanie dochodu.

2. Korekty dochodowości.

3. Transakcje zagregowane.

4. Szczególne warunki ustalania wartości rynkowej dóbr niematerialnych i usług.

5. Restrukturyzacja działalności.

6. Katalog usług o niskiej wartości dodanej.

7. Katalog wydatków udziałowca (akcjonariusza).

8. Zakład i oddział w rozumieniu cen transferowych.

9. Eliminowanie podwójnego opodatkowania.

10. Porozumienia w sprawie cen transferowych.

VI. Analiza porównawcza

1. Pojęcie analizy porównawczej - informacje podstawowe

2. Elementy analizy porównawczej

3. Etapy oraz metody przeprowadzania analizy porównawczej

4. Czynniki porównywalności

5. Wskaźniki stosowane w analizie danych porównawczych.

6. Źródła danych

7. Problemy praktyczne związane z kontrolą i sporządzeniem analiz porównawczej.

DZIEŃ IV

I. Sporządzanie dokumentacji cen transferowych - warsztaty praktyczne:

1. Metodologia prac nad sporządzeniem dokumentacji cen transferowych.

2. Sporządzenie przykładowych dokumentacji:

a) umowy sprzedaży / nabycia towarów,
b) umowy sprzedaży / nabycia usług,
c) transakcje dotyczące usług niematerialnych,
d) transakcje dotyczące wartości niematerialnych i prawnych,
e) umowy o współponoszeniu kosztów (CCA),
f) transakcje dotyczące udostępniania składników majątku (np. najem / dzierżawa),
g) usługi finansowe - pożyczki / poręczenia / gwarancje,
h) alokacja przychodów i kosztów pomiędzy centralą a oddziałem,
i) analizy benchmarkingowe

II. Podsumowanie - omówienie wybranych zagadnień i dyskusja.

Informacje organizacyjne:

Szkolenie jest zwolnione z VAT.

Cena obejmuje:  dostęp do platformy w czasie realizacji kursu, autorskie materiały szkoleniowe, zaświadczenie wydawane na drukach MEN.

Wymagania:

  • Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowaną kamerą i mikrofonem oraz dostępem do Internet.
  • Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Zajęcia odbywają się:

  • w godzinach: 10.00 - 16.00
  • w trakcie kursu przewidziane są przerwy, które będą ustalane wedle potrzeb w toku zajęć z wykładowcą.

Organizator:

MDDP Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

tel. kom.: 784 933 043, 501 707 541, 784 938 142

e-mail: szkolenia@podatki.biz

Dział szkoleń podatki.biz czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 800 - 1600

Termin i miejsce: