Szkolenia otwarte:

 

Szkolenie online: Księga przychodów i rozchodów (KPiR) (32 h) - prowadzenie księgowości w małych podmiotach gospodarczych - kurs dzienny

Cel kursu:

Księga przychodów i rozchodów (KPiR) jest to narzędzie księgowe służące do bieżącej ewidencji księgowej wszelkich przychodów oraz wydatków firmy. Jest to najprostsza forma rozliczania się przedsiębiorstwa z urzędem skarbowym. KPiR przeznaczona jest dla osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, a także spółek cywilnych, spółek jawnych i spółek partnerskich.

Celem kursu jest przekazanie informacji na temat tego, co to jest księga przychodów i rozchodów, jakie warunki należy spełniać, aby móc korzystać z tej formy rozliczenia oraz jak prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów.

W trakcie kursu omówione zostaną etapy związane z prowadzeniem księgi, poczynając od jej założenia, kończąc na zamknięciu i likwidacji działalności gospodarczej. Poruszone zostaną takie zagadnienia jak:

 • zasady prowadzenia księgi, tak aby spełniała wszelkie wymogi prawa podatkowego
 • jakie przychody należy ewidencjonować w księdze, jak wykazywać przychody z nieodpłatnych źródeł, czy też przychody w walutach obcych
 • co jest kosztem uzyskania przychodu i jak je wykazywać w księdze
 • jak amortyzować środki trwałe i wartości niematerialne i prawne
 • jakie obowiązki w zakresie rozliczeń, ewidencji i deklaracji ciążą na podatnikach
 • jakie są obowiązki związane z prowadzeniem księgi przy zawieszeniu i zakończeniu działalności gospodarczej.

Omówieniu poszczególnych zagadnień towarzyszy szereg przykładów, kluczowe orzecznictwo oraz interpretacje podatkowe.

Adresaci kursu:

Szkolenie kierowane jest do:

 • pracowników biur rachunkowych
 • pracowników księgowości
 • właścicieli firm, którzy zamierzają prowadzić ewidencje w formie PKPiR
 • osób, które chcą otworzyć własną działalność gospodarczą.

Program szkolenia:

1. Obowiązek prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów:

a) podatkowa księga przychodów i rozchodów - podstawy prowadzenia,
b) obowiązkowe prowadzenie PKPiR,
c) zwolnienia z prowadzenia PKPiR,
d) założenie PKPiR i zawiadomienie właściwego naczelnika urzędu skarbowego,
e) podatnicy rozpoczynający działalność gospodarczą,
f) podatnicy prowadzący już działalność gospodarczą.

2. Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów:

a) rzetelne i niewadliwe prowadzenie PKPiR,
b) metoda kasowa,
c) metoda memoriałowa,
d) zapisy w poszczególnych kolumnach PKPiR,
e) kolumna 1 "Lp.",
f) kolumna 2 "Data zdarzenia gospodarczego",
g) kolumna 3 "Nr dowodu księgowego",
h) kolumna 4 i 5 "Kontrahent" - imię i nazwisko (firma) oraz adres,
i) kolumna 6 "Opis zdarzenia gospodarczego",
j) kolumna 7 "Wartość sprzedanych towarów i usług",
k) kolumna 8 "Pozostałe przychody",
l) kolumna 9 "Razem przychód (7+8)",
m) kolumna 10 "Zakup towarów handlowych i materiałów wg cen zakupu",
n) kolumna 11 "Koszty uboczne zakupu",
o) kolumna 12 "Wynagrodzenia w gotówce i w naturze",
p) kolumna 13 "Pozostałe wydatki",
q) kolumna 14 "Razem wydatki (12+13)",
r) kolumna 15 Nienazwana,
s) kolumna 16 "Koszty działalności badawczo-rozwojowej, o których mowa w art. 26e ustawy o podatku dochodowym",
t) kolumna 17 "Uwagi",
u) dowody księgowe,
v) rodzaje dowodów księgowych,
w) charakterystyka poszczególnych dowodów księgowych,
x) kasa fiskalna a zapisy w księdze,
y) ewidencja zwrotu towarów i uznanych reklamacji,
z) ewidencja oczywistych pomyłek,
aa) data ujęcia raportów z kasy fiskalnej w PKPiR,
bb) postępowanie z fakturami wystawionymi na podstawie paragonów,
cc) poprawianie błędnych zapisów w PKPiR,
dd) ogólne wytyczne dotyczące poprawiania błędnych zapisów w PKPiR,
ee) poprawianie błędnych zapisów w PKPiR prowadzonej przy użyciu programu,
ff) przechowywanie PKPiR,
gg) miejsce przechowywania,
hh) termin przechowywania.

3. Przychody ewidencjonowane w PKPiR:

a) co jest przychodem?
b) wyłączenia z przychodów,
c) przychody z innych źródeł,
d) przychody zwolnione,
e) powstanie przychodu,
f) data powstania przychodu,
g) korekty przychodu,
h) przychody z nieodpłatnych źródeł,
i) przychody w walucie obcej,
j) przeliczenie przychodu na złote,
k) sposób i podstawa zapisów w PKPiR,
l) przykładowe transakcje skutkujące powstaniem przychodu w walucie obcej.

4. Koszty uzyskania przychodów:

a) co jest kosztem uzyskania przychodu?
b) koszty bezpośrednie i pośrednie,
c) koszty wyłączone z kosztów uzyskania przychodów,
d) dokumentowanie poniesienia kosztu,
e) data poniesienia kosztu,
f) rozliczanie kosztów - zasady ogólne,
g) metoda memoriałowa,
h) metoda uproszczona (kasowa),
i) koszty na przełomie roku,
j) koszty w walucie obcej,
k) przeliczenie kosztu na złote,
l) sposób i podstawa zapisów w PKPiR,
m) przykładowe transakcje skutkujące powstaniem kosztu w walucie obcej.

5. Wybrane kategorie przychodów:

a) sprzedaż wyrobów, towarów handlowych i usług, sposób zapisów w PKPiR,
b) przykład zapisu w księdze środków trwałych,
c) dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo zwrot wydatków,
d) dofinansowanie wyłączone z przychodów,
e) dofinansowanie zwolnione z opodatkowania,
f) dofinansowanie opodatkowane,
g) dodatnie różnice kursowe,
h) sposób i podstawa zapisów w PKPiR,
i) przykładowa transakcja skutkująca powstaniem różnic kursowych,
j) nieodpłatne świadczenia.

6. Wybrane kategorie kosztów:

a) zakup towarów handlowych i materiałów,
b) moment i podstawa ujęcia w księdze,
c) koszty uboczne zakupu,
d) zakup towarów innych niż handlowe i materiałów biurowych,
e) wykorzystanie nabytego towaru handlowego na potrzeby wewnętrzne,
f) przykładowe transakcje zakupu towarów handlowych (materiałów),
g) zakup usług,
h) usługi stanowiące koszty uboczne zakupu towarów handlowych i materiałów,
i) usługi bezpośrednio związane z wykonaniem wyrobu gotowego,
j) przykładowe transakcje nabycia usług,
k) wynagrodzenia i inne świadczenia,
l) moment ujęcia w kosztach uzyskania przychodów wynagrodzeń z tytułu umowy o pracę oraz związanych z nimi składek opłacanych przez pracodawcę,
m) moment ujęcia w kosztach uzyskania przychodów wynagrodzeń z tytułu umowy-zlecenia i umowy o dzieło oraz związanych z nimi składek opłacanych przez podatnika,
n) dodatkowe ewidencje - karty przychodów,
o) podróż służbowa, dokumentowanie podróży służbowej,
p) reprezentacja i reklama,
q) ujemne różnice kursowe,
r) różnice kursowe na rozrachunkach,
s) wycena własnych środków w walutach obcych,
t) używanie samochodu osobowego,
u) koszty związane z nabyciem i użytkowaniem samochodu osobowego wprowadzonego do ewidencji środków trwałych,
v) samochód firmowy,
w) leasing finansowy,
x) leasing operacyjny,
y) wydatki sfinansowane dotacjami, subwencjami, dopłatami oraz innymi nieodpłatnymi świadczeniami otrzymanymi na pokrycie kosztów albo zwrot wydatków,
z) zakup środków trwałych sfinansowany dotacją, subwencją lub inną formą dofinansowania,
aa) wydatki pokryte jednorazowymi środkami dla bezrobotnych na podjęcie działalności.

7. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych:

a) metody amortyzacji,
b) amortyzacja liniowa,
c) amortyzacja degresywna (degresywno-liniowa),
d) amortyzacja jednorazowa,
e) indywidualna stawka amortyzacji,
f) amortyzacja przedmiotów leasingu,
g) amortyzacja obcych środków trwałych,
h) remonty i ulepszenia środków trwałych,
i) likwidacja środka trwałego, zaprzestanie używania.

8. Miesięczne i roczne rozliczenia:

a) obowiązki po zakończeniu miesiąca,
b) kontrola poprawności i podsumowanie zapisów po zakończeniu miesiąca,
c) obliczanie zaliczki na podatek dochodowy (miesięcznej albo kwartalnej),
d) rozliczenie roczne - ustalenie dochodu na podstawie PKPiR,
e) spis z natury,
f) ustalenie dochodu na podstawie PKPiR i wyliczenie podatku w kolejnych krokach.

9. Ewidencje i deklaracje podatkowe:

a) ewidencje podatkowe,
b) ewidencja sprzedaży bezrachunkowej,
c) ewidencja sprzedaży do celu zwolnienia z VAT do limitu sprzedaży (ewidencja uproszczona VAT),
d) ewidencja sprzedaży do celu zwolnienia z kasy fiskalnej,
e) rejestr VAT,
f) ewidencja wyposażenia,
g) inne ewidencje,
h) deklaracje podatkowe - wypełnianie deklaracji podatkowych na podstawie księgi i ewidencji.

10. Zawieszenie i zakończenie działalności gospodarczej a PKPiR.

11. Zawieszenie prowadzenia działalności a PKPiR.

12. Zakończenie działalności gospodarczej a PKPIR.

13. Wykaz składników majątku.

14. Remanent likwidacyjny (spis z natury).

15. Wycena składników objętych spisem.

16. Rozliczenie podatku.

Informacje organizacyjne:

Szkolenie zwolnione z VAT.

Cena obejmuje:  dostęp do platformy w czasie realizacji kursu, autorskie materiały szkoleniowe, zaświadczenie wydawane na drukach MEN.

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowaną kamerą i mikrofonem oraz dostępem do Internet.
Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Zajęcia odbywają się:

 • w godzinach: 9.00 - 16.00
 • w trakcie kursu przewidziane są przerwy, które będą ustalane wedle potrzeb w toku zajęć z wykładowcą.

Organizator:

MDDP Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

tel. kom.: 784 933 043, 501 707 541, 784 938 142

e-mail: szkolenia@podatki.biz

Dział szkoleń podatki.biz czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 800 - 1600

Termin i miejsce: