Szkolenia otwarte:

 

Szkolenie online: Postępowanie administracyjne i egzekucja administracyjna - rozwiązania prawne w dobie pandemii SARS CoVID-19

Cel szkolenia:

Cel, korzyści: uczestnicy szkolenia zapoznają się z syntetycznie podaną wiedzą na temat rozwiązań wdrożonych do kilkudziesięciu ustaw w związku z koniecznością prowadzenia postępowań w dobie pandemii SARS CoVID-19. Uczestnicy pozyskają wiedzę co do tego czy prowadzić postępowania, co zrobić w sytuacji konieczności ich zawieszenia, jak postępować gdy mimo zawieszenia terminów procesowych nadal płyną terminy materialne, jakie wydawać pisma, jakie są obowiązki wierzycieli oraz organów egzekucji, jak gromadzić materiał dowodowy, jak zapoznawać z dokumentacja sprawy jej stronę, jak skutecznie doręczać korespondencje.

Adresaci szkolenia:

Pracownicy organów administracji publicznej prowadzący postępowania administracyjne oraz działający w postępowaniu egzekucyjnym w administracji jako wierzyciele, jak też pracownicy organów egzekucji administracyjnej (urzędy gmin, starostwa powiatowe, urzędy wojewódzkie, urzędy marszałkowskie, służby i inspekcje ( PLW, WLW, PINB, WINB, PIP, PIS), Państwowe Gospodarstwa Wodne itd.

Program szkolenia:

1. Podstawy prawne nowych rozwiązań prawnych wprowadzonych w związku z pandemią SARS-CoVID-19:

a) ustawa z dnia 2.03.2020r. Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
b) ustawa z dnia 31.03.2020 o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw
c) projekt ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2
d) projekt Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wstrzymania administracyjnych postępowań egzekucyjnych należności pieniężnych

2. Terminy materialne:

a) co to są terminy materialne w postępowaniach administracyjnych i egzekucji administracyjnej
b) brak regulacji o wstrzymaniu czy zawieszeniu biegu terminów materialnych
c) problematyka przedawnień
d) problematyka odsetek w zawieszonym postępowaniu egzekucyjnym w administracji

3. Co to są terminy procesowe w postępowaniu administracyjnym i egzekucji administracyjnej

a) wstrzymanie, zawieszenie biegu terminów procesowych (procedura postępowania organów wierzycielskich i egzekucyjnych)

4. Wstrzymanie postępowań egzekucyjnych w administracji- projekt Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wstrzymania administracyjnych postępowań egzekucyjnych należności pieniężnych, zalecenia i wytyczne Ministerstwa Finansów

5. Postępowanie w sprawie zarzutów i inne postępowania w egzekucji administracyjnej ( sprawy rokujące pozytywnym dla strony rozstrzygnięciem, sprawy rokujące negatywnym rozstrzygnięciem)

6. Nowe rozwiązania prawne w zakresie doręczania pism ( KPA, Prawo pocztowe: doręczenia hybrydowe, doręczenia bez potwierdzenia odbioru)

7. Ograniczenia czynnego udziału stron w postępowaniach administracyjnych i egzekucji administracyjnej

8. Nowa forma zapoznania się z aktami sprawy-transmisja audio

9. Uprawnienia samorządu terytorialnego w zakresie podatków lokalnych ( zwolnienia, rozłożenie na raty, odroczenie terminu do wpłaty zobowiązania)

10. Ulgi i opłata prolongacyjna w specustawie

Prowadzący:

Specjalista z dziedzin: postępowanie egzekucyjne w administracji i sądowe, prawo administracyjne materialne, postępowanie administracyjne, samorząd terytorialny, finanse publiczne, prawo cywilne materialne i procedura cywilna.

Informacje organizacyjne:

Cena obejmuje: dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.
Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Godziny zajęć: 10:00 - 14:30

Harmonogram szkolenia:

  •  dzień przed szkoleniem wysłanie do Uczestników materiałów szkoleniowych w formacie PowerPoint lub/i PDF
  •  09:30 - rozpoczęcie logowania przez Uczestników
  •  10:00 - wykład cz. I
  •  11:30 - przerwa 30-minutowa
  •  12:00 - wykład cz. II
  •  13:00 - przerwa 30-minutowa
  •  13:30 - wykład cz. III
  •  14:30 - zakończenie szkolenia, odpowiedzi na pytania Uczestników czat/audio

Organizator:

MDDP Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

tel. kom.: 784 933 043, 501 707 541, 784 938 142

e-mail: szkolenia@podatki.biz

Dział szkoleń podatki.biz czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 800 - 1600

Termin i miejsce: