Szkolenia otwarte:

 

Sprawozdawczość środowiskowa i BDO w świetle najnowszych zmian prawa - szkolenie 2-dniowe

Szkolenie  przybliży Państwu obecny i planowany stan prawny i jest skierowane do osób zamierzających uzyskać lub uaktualnić wiedzę z zakresu opłat za korzystanie ze środowiska, sprawozdawczości związanej z opłatą produktową, gospodarką opakowaniami i zbiorczymi zestawieniami danych o wytwarzanych odpadach. Praktyczne zajęcia pozwolą znacznie zmniejszyć prawdopodobieństwo popełnienia błędów w prowadzonej dokumentacji oraz zmniejszyć ryzyko ewentualnych kar.

Celem jest podniesienie kompetencji uczestników szkolenia z zakresu zagadnień prawnych dotyczących sprawozdawczości wobec Urzędu Marszałkowskiego, zapoznanie się aktualnymi i proponowanymi zmianami za pomocą praktycznych przykładów, rozwój kompetencji uczestnika poprzez ćwiczenia poparte przykładami i poradami.

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie:

Pracowników działów ochrony środowiska, właścicieli oraz kadry menedżerskiej, analityków finansowych i bankowych, pełnomocników ds systemów zarządzania jakością, audytorów wewnętrznych i zewnętrznych systemów zarządzania jakością, księgowych oraz właścicieli i pracowników biur rachunkowych rozliczających zobowiązania publicznoprawne z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

Program szkolenia:

1. Przygotowanie wykazu opłatowego na podstawie danych i informacji wprowadzanych do Krajowej bazy
 
a) powiązanie listy substancji raportowanych do Krajowej bazy z listą gazów lub pyłów w wykazie
opłatowym
b) wykorzystanie danych wprowadzanych do raportu do Krajowej bazy
c) emisja z eksploatacji instalacji
d) emisja z procesów prowadzonych poza instalacją
e) emisja z eksploatacji urządzeń
f) uzupełnianie wykazu opłatowego o wyliczenie opłaty podwyższonej
g) uzupełnianie wykazu opłatowego na temat handlu emisjami
h) generowanie wykazu w formie edytowalnej
 
2. System opłat za korzystanie ze środowiska - podstawy prawne i ogólne zasady
 
a) podmioty zobowiązane do uiszczania opłat
b) terminy wnoszenia opłat
c) rodzaje działalności podlegające opłatom i sprawozdawczości
d) obowiązujące wzory wykazów i stawki opłat na 2019 rok
e) sankcje i kary za niezłożenie sprawozdania i niewniesienie właściwej opłaty
f) zwolnienia z obowiązku przesyłania wykazów
g) decyzje administracyjne wymierzające wysokość opłat za korzystanie ze środowiska
h) opłata podwyższona z tytułu braku pozwolenia
i) rodzaje korzystania ze środowiska wymagające pozwolenia i zgłoszenia
j) przedawnienie obowiązku opłatowego; jak długo należy przechowywać dokumentację
 
3. Opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza - rodzaje źródeł podlegających opłatom
 
a) źródła niewymagające pozwolenia, w tym: kotły małej mocy, środki transportu, urządzenia
klimatyzacyjne, malowanie praktyczne przykłady przedstawione na wzorach formularzy
b) sposoby obliczania opłaty za źródeł niewymagających pozwolenia
    - stawki opłat dla ryczałtu
    - wskaźniki KOBIZE
    - dane literaturowe
    - praktyczne przykłady przedstawione na wzorach formularzy
c) metodyka naliczania opłat dla instalacji wymagających pozwolenia na podstawie
    - przeprowadzanych pomiarów emisji
    - danych dostępnych z pozwolenia
    - wskaźników ministerialnych
    - praktyczne przykłady przedstawione na wzorach formularzy
d) rodzaje substancji powstających w procesach spalania i obowiązek ich ewidencjonowania
e) rozliczanie źródeł w instalacji i poza instalacją
    - prowadzenie ewidencji w zakresie posiadanych urządzeń klimatyzacyjnych
    - rozliczanie emisji z procesów spawania dostępne metodyki wyliczania opłat w tym przykłady
wskaźników literaturowych
f) źródła energetyczne i technologiczne wymagające pozwolenia, w tym: źródła spalania praktyczne
przykłady wyliczania opłaty na podstawie metod wskaźnikowych, pomiarowych, danych literaturowych
przedstawione na wzorach formularzy
 
4. Opłaty za składowanie odpadów
 
a) opłaty podwyższone za składowanie odpadów w miejscu na ten cel nieprzeznaczonym
b) obowiązek posiadania stosownego ze zezwolenia
c) opłaty podwyższone za magazynowanie odpadów w miejscu na ten cel nieprzeznaczonym
d) współczynniki podwyższające opłatę, czas magazynowania i składowania odpadów
e) przykłady wyliczenia opłaty za składowanie odpadów i opłaty podwyższonej za brak stosownego
zezwolenia w zakresie gospodarki odpadami
 
5. Baza danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami (BDO) Rejestr
 
a) podmioty zobowiązane do uzyskania numeru rejestrowego
b) opłaty za wpis do rejestru: opłata roczna i rejestrowa
c) formularz rejestrowy i aktywacyjny - prawidłowy sposób wypełnienia
d) zwolnienia z obowiązku uzyskania wpisu
e) numer rejestrowy i konto w BDO
f) wniosek o wykreślenie z rejestru
g) posługiwanie się numerem rejestrowym na dokumentach
h) sprawozdawczość w zakresie gospodarki odpadami po uruchomieniu BDO
i) sankcje i kary za brak numeru rejestrowego
j) WARSZTATY
 
6. Zbiorcze zestawienie o odpadach - zasady ogólne, podstawowe definicje
 
a) obowiązek prowadzenia ewidencji kogo dotyczy
b) wzory dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów
c) rozporządzenie w sprawie rodzajów odpadów lub ich ilości, dla których nie ma obowiązku prowadzenia
ewidencji odpadów
d) sankcje i kary za niezłożenie zbiorczego zestawienia danych o wytwarzanych opadach
e) terminy przesyłania sprawozdań
 
7. Omówienie projektowanych zmian w przepisach prawnych w zakresie sprawozdawczości
 
8. Konsultacje, dyskusja, analiza przykładów z praktyki uczestników

 

Prowadzący szkolenie:

Eksperci posiadający ponad 20-letnie doświadczenie teoretyczne i praktyczne w organizacji szkoleń z szeroko rozumianej ochrony środowiska, systemów zarządzania oraz prawa chemicznego dla biznesu oraz administracji państwowej.

Koszt szkolenia:

Koszt uczestnictwa netto wynosi:

  • 1 osoba z firmy z wyżywieniem i noclegiem - 1090 zł
  • 2-4 osoby z firmy z wyżywieniem i noclegiem - 890 zł/osoba
  • 5-6 osób z firmy z wyżywieniem i noclegiem - 790 zł/osoba
  • 5 i więcej osób z firmy z wyżywieniem i noclegiem - cena do uzgodnienia
  • 1 osoba z firmy bez wyżywienia i noclegu - 890 zł
  • 2-4 osoby z firmy bez wyżywienia i noclegu - 690 zł/osoba
  • 5 i więcej osób z firmy bez wyżywienia i noclegu - cena do uzgodnienia

Cena z wyżywieniem i noclegiem obejmuje: koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych, noclegów wraz z wyżywieniem (śniadanie, obiad, kolacja i przerwy kawowe podczas szkolenia). 

Cena bez wyżywienia i noclegu obejmuje: koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych, obiad i przerwy kawowe podczas szkolenia.

Ukończenie szkolenia zostanie potwierdzone świadectwem. 

Zakwaterowanie w pokojach 2 - osobowych, dopłata do pokoju 1 osobowego - 190 zł netto.

Informacje organizacyjne:

Formularz zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a Zgłoszeniodawcą.
Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń upływa 3 dni robocze przed terminem rozpoczęcia szkolenia.

Organizator szkolenia:

Europejski Instytut Szkoleń Sp. z o.o. i dział szkoleń podatki.biz

Europejski Instytut Szkoleń Sp. z o.o.

ul. Targowa 4
03-731 Warszawa

Wszelkie informacje oraz szczegółowy harmonogram można uzyskać pod numerem telefonu: 33 307-04-37 oraz pod adresem e-mail: biuro@euro-instytut.pl. od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00-16:00.

Dział szkoleń podatki.biz

bezpłatna infolinia: 800-706-818 wew. 22
tel.: (32) 327-76-33, fax: (32) 328-50-19
e-mail: szkolenia@podatki.biz
dział szkoleń podatki.biz czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 800 - 1600

Termin i miejsce: