Szkolenia otwarte:

 

Baza BDO - teoria i praktyka

Szkolenie przybliży Państwu obecny i planowany stan prawny i jest skierowane do osób zamierzających uzyskać lub uaktualnić wiedzę z zakresu gospodarowania odpadami oraz bazy danych odpadowych. Praktyczne zajęcia pozwolą znacznie zmniejszyć prawdopodobieństwo popełnienia błędów w prowadzonej dokumentacji oraz zmniejszyć ryzyko ewentualnych kar.
 
Celem jest podniesienie kompetencji uczestników szkolenia z zakresu zagadnień prawnych dotyczących sprawozdawczości wobec Urzędu Marszałkowskiego, zapoznanie się aktualnymi i proponowanymi zmianami za pomocą praktycznych przykładów, rozwój kompetencji uczestnika poprzez ćwiczenia poparte przykładami i poradami.

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie:

Pracowników działów ochrony środowiska, właścicieli oraz kadry menedżerskiej, analityków finansowych i bankowych, pełnomocników ds systemów zarządzania jakością, audytorów wewnętrznych i zewnętrznych systemów zarządzania jakością, księgowych oraz właścicieli i pracowników biur rachunkowych rozliczających zobowiązania publicznoprawne z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

Program szkolenia:

1. Rejestr BDO - aspekty teoretyczne
 
a) nowe kategorie przedsiębiorców objętych obowiązkiem wpisu BDO
  • wniosek elektroniczny
  • nowe wzory wniosków rejestrowych i aktualizacyjnych
b) rodzaje wpisów dla różnych podmiotów wprowadzających opakowania, produkty i produkty w opakowaniach, gospodarujących odpadami: wytwórców, transportujących, zbierających, przetwarzających, recyklerów, organizacji odzysku
c) indywidualne konta użytkowników BDO
 
2. Rejestr BDO od 1 stycznia 2020 - aspekty praktyczne
 
a) rejestracja i logowanie w bazie BDO
b) nowe moduły do prowadzenia ewidencji odpadów, omówienie i sporządzanie kart przekazania odpadów, tworzenie ewidencji odpadów, nowy moduł sprawozdań i ich omówienie
c) od 01.01.2020 r. przejęcie dotychczasowych obowiązków przez marszałków województw od Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w zakresie zużytego sprzętu i wprowadzania pojazdów, w tym składanie sprawozdań za rok 2019
 
3. Aspekty prawne
 
a) nowelizacja ustawy o odpadach, a jej wpływ na gospodarowanie odpadami w przedsiębiorstwie
b) nowe obowiązki i zadania
c) role i zakres odpowiedzialności m.in.: wytwórca, transportujący, odbierający, organizacja odzysku opakowań, organizacja samorządu gospodarczego, prowadzący recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów
d) sankcje karne za nieprzestrzeganie prawa
 
4. Baza BDO
 
a) rejestr BDO jako integralna część Bazy BDO: kogo dotyczy, jak złożyć wniosek, kary za brak wpisu do Rejestru
b) biznesowe konsekwencje braku wpisu do Rejestru BDO
c) zawartość BDO wg. ustawy
d) zadania i korzyści płynące z wdrożenia Bazy BDO
e) baza BDO jako narzędzie dla Inspekcji Ochrony Środowiska
 
5. Prowadzenie ewidencji i sprawozdawczości
 
a) indywidualne konto, rejestracja i aktualizacja danych na koncie
b) prezentacja zawartości i funkcjonalności nowych modułów Bazy BDO
c) prowadzenie ewidencji odpadów
d) przygotowanie karty przekazania odpadów (KPO), zbiorczego zestawienia o odpadach
e) częstotliwość obowiązku ewidencjonowania odpadów
f) sprawozdawczość w zakresie produktów, opakowań oraz gospodarki odpadami prowadzona w Bazie BDO
 
6. Aspekty techniczne
 
a) integracja z zewnętrznymi systemami (API)
b) export i import danych w Bazie
 
7. Plany
 
a) planowane kierunki zmian przepisów
b) dalsze prace nad uszczelnieniem systemu gospodarowania odpadami
 
8. Konsultacje indywidualne. Wręczenie certyfikatów udziału w szkoleniu

Prowadzący szkolenie:

Eksperci posiadający ponad 20-letnie doświadczenie teoretyczne i praktyczne w organizacji szkoleń z szeroko rozumianej ochrony środowiska, systemów zarządzania oraz prawa chemicznego dla biznesu oraz administracji państwowej.

Koszt szkolenia:

Koszt uczestnictwa netto wynosi :
  • 1 osoba z firmy 599 zł
  • 2-4 osoby z firmy 549 zł/osoba
  • 5-6 osóby z firmy 499 zł/osoba
  • 5 i więcej osób z firmy cena do uzgodnienia

Cena obejmuje: koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych, obiadu i przerw kawowych.

Ukończenie szkolenia zostanie potwierdzone świadectwem. 

Informacje organizacyjne:

Formularz zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a Zgłoszeniodawcą.
Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń upływa 3 dni robocze przed terminem rozpoczęcia szkolenia.

Organizator szkolenia:

Europejski Instytut Szkoleń Sp. z o.o. i dział szkoleń podatki.biz

Europejski Instytut Szkoleń Sp. z o.o.

ul. Targowa 4
03-731 Warszawa

Wszelkie informacje oraz szczegółowy harmonogram można uzyskać pod numerem telefonu: 33 307-04-37 oraz pod adresem e-mail: biuro@euro-instytut.pl, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00-16:00.

Dział szkoleń podatki.biz

bezpłatna infolinia: 800-706-818 wew. 22
tel.: (32) 327-76-33, fax: (32) 328-50-19
e-mail: szkolenia@podatki.biz
dział szkoleń podatki.biz czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 800 - 1600

Termin i miejsce: