Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Podatek VAT i akcyza - zagadnienia ogólne

30.01.2019

Zwrot VAT z faktury zaliczkowej otrzymanej przed rejestracją działalności

Pytanie: Czy Wnioskodawczyni może ubiegać się o zwrot podatku naliczonego wynikającego z otrzymanych już faktur zaliczkowych, a potem z faktury końcowej dotyczących zakupu lokalu niemieszkalnego wraz z wyposażeniem w sytuacji gdy w danym okresie rozliczeniowym nie wykona czynności opodatkowanych na terytorium kraju oraz dostawy towarów lub świadczenia usług poza terytorium kraju?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z dnia 2 listopada 2018 r. (data wpływu 26 listopada 2018 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa Wnioskodawczyni do zwrotu podatku VAT z faktur - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 listopada 2018 r. wpłynął do tutejszego Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa Wnioskodawczyni do zwrotu podatku VAT z faktur.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawczyni razem z mężem w miesiącu czerwcu 2018 r. podpisali przedwstępną umowę sprzedaży, na mocy której zobowiązali się do zawarcia umowy skutkującej nabyciem odrębnej własności lokalu niemieszkalnego z przylegającym do niego balkonem wraz z wykończeniem i wyposażeniem lokalu w standardzie „pod klucz”, który będzie usytuowany w budynku hotelowym, a następnie do zawarcia ze sprzedawcą lokalu umowy najmu. Z uwagi na wspólność majątkową małżeńską w akcie notarialnym przenoszącym własność lokalu na rzecz Wnioskodawczyni i Jej męża, wraz z mężem będą współwłaścicielami. Z kolei w umowie najmu wynajmującym będzie Wnioskodawczyni, a Jej mąż wystąpi jako osoba, która wyrazi zgodę na zawarcie przez Wnioskodawczynię przedmiotowej umowy. Jako wynajmująca, Wnioskodawczyni zobowiąże się oddać najemcy na 10 lat z opcją przedłużenia na kolejne 10 lat lokal niemieszkalny wraz z wyposażeniem oraz przylegającym do lokalu balkonem do korzystania i pobierania pożytków w celu prowadzenia w nim działalności związanej z wynajmem lokali, a najemca zobowiąże się do zapłaty na rzecz Wnioskodawczyni czynszu.

Wnioskodawczyni wraz z mężem postanowili, że to Wnioskodawczyni będzie czerpała pożytki z tytułu najmu prywatnego, o którym mowa wyżej. W umowie przedwstępnej Wnioskodawczyni wraz z mężem wskazali, że dla celów podatkowych lokal będzie rozliczany przez Wnioskodawczynię. W związku z powyższym, otrzymane do chwili obecnej faktury zaliczkowe z czerwca i lipca 2018 r. ze stawką 23% dotyczące zakupu w późniejszym terminie lokalu niemieszkalnego wraz z wyposażeniem zostały wystawione na dane Wnioskodawczyni. Po nabyciu lokalu niemieszkalnego z wyposażeniem i zawarciu umowy najmu Wnioskodawczyni zamierza wystawiać faktury dla najemcy ze stawką 23% za wynajem lokalu niemieszkalnego wraz z wyposażeniem. Zarówno Wnioskodawczyni, jak i Jej mąż nie prowadzą działalności gospodarczej. Wcześniej działalność prowadził jedynie mąż Wnioskodawczyni. Działalność została zakończona w miesiącu lutym 2018 r. i w tym samym okresie nastąpiło jego wykreślenie z rejestru podatników podatku od towarów i usług.

W najbliższym czasie Wnioskodawczyni zamierza zarejestrować się jako podatnik VAT czynny i chce odzyskać podatek naliczony wynikający z otrzymanych do tej pory faktur zaliczkowych, a potem z faktury końcowej dotyczących zakupu lokalu niemieszkalnego wraz z wyposażeniem.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawczyni może ubiegać się o zwrot podatku naliczonego wynikającego z otrzymanych już faktur zaliczkowych, a potem z faktury końcowej dotyczących zakupu lokalu niemieszkalnego wraz z wyposażeniem w sytuacji gdy w danym okresie rozliczeniowym nie wykona czynności opodatkowanych na terytorium kraju oraz dostawy towarów lub świadczenia usług poza terytorium kraju?

Zdaniem Wnioskodawczyni:

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (ustawy o VAT), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy o VAT przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy o VAT podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o VAT działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zgodnie z art. 659 § 1 Kodeksu cywilnego przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz. W świetle powyższych przepisów należy uznać, że świadczenie usług najmu wypełnia określoną w art. 15 ust. 2 ustawy o VAT definicję działalności gospodarczej, jeżeli jest wykonywana w sposób ciągły do celów zarobkowych. W konsekwencji najem nieruchomości stanowi odpłatne świadczenie usług, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o VAT i podlega opodatkowaniu tym podatkiem na mocy art. 5 ust. 1 pkt 1. Z samej ustawy oraz przepisów wykonawczych do niej wydanych nie wynika, że w przypadku najmu lokalu niemieszkalnego wraz z wyposażeniem stosuje się zwolnienie od podatku lub jakąś preferencją stawkę VAT. Oznacza to, że w grę wchodzi stawka podstawowa VAT, czyli 23%.

Przepisy art. 86 i 87 ustawy o VAT określają warunki jakie należy spełnić, aby skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego i uzyskania zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym lub samego podatku naliczonego.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu: nabycia towarów i usług, dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy o VAT w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Przepis art. 87 ust. 2 ustawy o VAT stanowi, że zwrot różnicy podatku, z zastrzeżeniem ust. 6 i 6a, następuje w terminie 60 dni od dnia złożenia rozliczenia przez podatnika na rachunek bankowy podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju albo na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, wskazany w zgłoszeniu identyfikacyjnym, o którym mowa w odrębnych przepisach, lub na wskazany przez podatnika rachunek banku mającego siedzibę na terytorium kraju lub na rachunek spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, jako zabezpieczenie udzielanego przez ten bank lub przez tę kasę kredytu, na podstawie złożonego przez podatnika do naczelnika urzędu skarbowego, w terminie do złożenia deklaracji podatkowej, pisemnego, nieodwołalnego upoważnienia organu podatkowego, potwierdzonego przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową udzielających kredytu, do przekazania tego zwrotu. Jeżeli zasadność zwrotu wymaga dodatkowego zweryfikowania, naczelnik urzędu skarbowego może przedłużyć ten termin do czasu zakończenia weryfikacji rozliczenia podatnika dokonywanej w ramach czynności sprawdzających, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej lub postępowania podatkowego. Jeżeli przeprowadzone przez organ czynności wykażą zasadność zwrotu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, urząd skarbowy wypłaca należną kwotę wraz z odsetkami w wysokości odpowiadającej opłacie prolongacyjnej stosowanej w przypadku odroczenia płatności podatku lub jego rozłożenia na raty.

Natomiast w myśl art. 87 ust. 5a ustawy o VAT w przypadku gdy podatnik nie wykonał w okresie rozliczeniowym czynności opodatkowanych na terytorium kraju oraz czynności wymienionych w art. 86 ust. 8 pkt 1, podatnikowi przysługuje, na jego umotywowany wniosek złożony wraz z deklaracją podatkową, zwrot kwoty podatku naliczonego, podlegającego odliczeniu od podatku należnego w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą na terytorium kraju lub poza tym terytorium, w terminie 180 dni od dnia złożenia rozliczenia, z zastrzeżeniem art. 86 ust. 19. Na pisemny wniosek podatnika urząd skarbowy dokonuje zwrotu, o którym mowa w zdaniu pierwszym, w terminie 60 dni, jeżeli podatnik złoży w urzędzie skarbowym zabezpieczenie majątkowe. Przepisy ust. 2 zdanie drugie i trzecie, ust. 2a-2c oraz ust. 4a-4f stosuje się odpowiednio.

Zasada określona w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT stanowi, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje podatnikom podatku od towarów i usług w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika. Przepisy podatkowe wyłączają możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Prawo do odliczenia podatku naliczonego występuje po spełnieniu przesłanek określonych w art. 86 ust. 1 oraz w art. 88 ustawy o VAT.

Stosownie do treści art. 88 ust. 4 ustawy o VAT obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7. Z treści ww. art. 88 ust. 4 ustawy o VAT nie wynika, by do nabycia uprawnienia do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego koniecznym było posiadanie statusu podatnika VAT czynnego w momencie otrzymania faktury zaliczkowej lub zakupowej. Oznacza to, że podatnik w rozumieniu art. 15 ustawy o VAT nabywa prawo do odliczenia podatku naliczonego w momencie otrzymania faktury, lecz aby uprawnienie to zrealizować musi posiadać status podatnika VAT czynnego. Podatnik musi posiadać taki status w momencie realizacji uprawnienia.

Zgodnie z art. 96 ust. 1 ustawy o VAT podmioty, o których mowa w art. 15, są obowiązane przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5 złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne, z zastrzeżeniem ust. 3. W myśl art. 96 ust. 3 ustawy o VAT podmioty wymienione w art. 15, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 lub wykonujące wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, mogą złożyć zgłoszenie rejestracyjne.

Zatem wynajmując lokal niemieszkalny wraz z wyposażeniem Wnioskodawczyni będzie działała w charakterze podatnika podatku VAT. Wykonując w niedalekiej przyszłości opodatkowane podatkiem VAT usługi najmu Wnioskodawczyni może dokonać rejestracji jako podatnik VAT czynny.

Formułując w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT warunek związku ze sprzedażą opodatkowaną, ustawodawca nie uzależnia prawa do odliczenia od związku zakupu z obecnie wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Wystarczającym jest, że z okoliczności towarzyszących nabyciu towarów lub usług przy uwzględnieniu rodzaju prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej wynika, że zakupy te dokonane są w celu ich wykorzystania w ramach jego działalności opodatkowanej. Podatnik, aby skorzystać z prawa do odliczenia, nie musi czekać aż nabyty towar lub usługa zostaną odsprzedane lub efektywnie wykorzystane na potrzeby działalności opodatkowanej. Istotna jest intencja nabycia - jeśli dany towar lub usługa ma służyć wykonywaniu czynności opodatkowanych wówczas - po spełnieniu wymienionych w art. 86 ustawy wymogów formalnych - odliczenie jest prawnie dozwolone, oczywiście jeżeli nie wyłączają go inne przepisy ustawy lub aktów wykonawczych. Jeżeli natomiast dany towar lub usługa służy lub ma służyć czynnościom niepodlegającym opodatkowaniu lub zwolnionym z podatku VAT w momencie dokonywania zakupu podatnik nie ma prawa do odliczenia podatku VAT. Niezależnie od tego, czy dokonany zakup stanowi kompletny i zdatny do użytkowania towar czy środek trwały, czy też dokonywane są dopiero nakłady (inwestycja w toku) czy też dokonywane są płatności zaliczkowe, których efektem będzie środek trwały - podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT, jeśli tylko zakup dokonywany jest w związku z obecnie prowadzoną lub planowaną działalnością opodatkowaną.

Z uwagi na to, że lokal niemieszkalny wraz z wyposażeniem Wnioskodawczyni zamierza nabyć w celu oddania go w najem za wynagrodzeniem na rzecz podmiotu, który przeznaczy go do prowadzenia działalności związanej z wynajmem lokali, zachodzą przesłanki określone w art. 5 ustawy, a zatem mamy do czynienia ze świadczeniem usług podlegających opodatkowaniu.

Zdaniem Wnioskodawczyni, w świetle przedstawionego stanu faktycznego i przywołanych przepisów, przysługuje Wnioskodawczyni prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z otrzymanych już faktur zaliczkowych, a potem z faktury końcowej dotyczących zakupu lokalu niemieszkalnego wraz z wyposażeniem. Ustawa o VAT nie pozbawia podatnika prawa do dokonania odliczenia podatku naliczonego od zakupów, a także od uiszczonych zaliczek na poczet przyszłych zakupów, zrealizowanych przed rejestracją w VAT, o ile będą one związane z działalnością opodatkowaną. Jednocześnie w sytuacji gdy w danym okresie rozliczeniowym Wnioskodawczyni nie wykona czynności opodatkowanych na terytorium kraju oraz dostawy towarów lub świadczenia usług poza terytorium kraju przysługuje Jej prawo do zwrotu podatku naliczonego z ot...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »