Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

26.06.2015

Zwrot VAT w terminie 25 dni przy kompensacie zobowiązań

Pytanie podatnika: Czy Spółka ma prawo otrzymać zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w terminie 25 dni od dnia złożenia deklaracji w sytuacji, w której Spółka dokonuje wzajemnych potrąceń (kompensaty) należności regulując tym samym swoje zobowiązania i wykazując w kwocie podatku naliczonego również wartość podatku wynikającego z faktur uregulowanych w drodze wzajemnego potrącenia?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 16 marca 2015 r. (data wpływu 20 marca 2015 r.), uzupełnionym pismem z 21 maja 2015 r. (data wpływu 26 maja 2015 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do otrzymania zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w terminie 25 dni w przypadku zastosowania kompensaty zobowiązań - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 marca 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do otrzymania zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w terminie 25 dni w przypadku zastosowania kompensaty zobowiązań.

Wniosek ten został uzupełnionym pismem z 21 maja 2015 r. (data wpływu 26 maja 2015 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 18 maja 2015 r. znak: IBPP2/4512-272/15/WN.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (dalej również Spółka) prowadzi działalność w zakresie handlu towarami związanymi z transportem kolejowym i koksem, także świadczy usługi dla kolejnictwa. Spółka dokonuje dostaw towarów i świadczenia usługi zarówno na terenie kraju jak i zagranicą. Struktura kupowanych towarów i usług oraz fakt, iż duża część sprzedaży jest dokonywana za granicę powoduje, że w Spółce często występuje nadwyżka podatku naliczonego nad należnym, która była wykazywana, jako kwota do zwrotu na rachunek bankowy Spółki. Zwrot nadwyżki był dokonywany w terminie 60 dni od dnia złożenia deklaracji zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy z 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa VAT). Dla zasadności zwrotu nie miało znaczenia czy i w jaki sposób Spółka regulowała swoje zobowiązania.

Obecnie spółka zamierza wystąpić o zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w trybie art. 87 ust. 6 ustawy VAT. Spółka reguluje swoje zobowiązania z uwzględnieniem art. 22 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Regulowanie zobowiązań następuje gotówką, przelewem lub na podstawie wzajemnego potrącenia. Ponadto Spółka spełnia pozostałe warunki określone w powołanym art. 87 ust. 6 ustawy VAT.

W piśmie uzupełniającym z 21 maja 2015 r. Wnioskodawca doprecyzował opis sprawy wyjaśniając, że:

 1. Podatek naliczony, który Spółka wykaże w deklaracji VAT-7, w której wystąpi o zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w terminie 25 dni od dnia złożenia deklaracji wynikać będzie wyłącznie z faktur, które do dnia złożenia deklaracji:
  1. zostaną zapłacone za pośrednictwem przelewu bankowego,
  2. zostaną zapłacone gotówką, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z art. 22 ustawy z 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej,
  3. zostaną uregulowane poprzez wzajemne potrącenie w trybie art. 498 i nast. Kodeksu cywilnego.
 2. Wzajemne potrącenie następuje na podstawie pisemnego porozumienia, które Spółka zawiera z kontrahentem, wobec którego ma jednocześnie zobowiązania i należności. Porozumienie to jest każdorazowo zawierane na piśmie ze wskazaniem daty jego realizacji. Podstawą do zawarcia porozumienia jest art. 498 i następne Kodeksu cywilnego i jest ono realizowane zgodnie z powołanymi przepisami.
 3. Spółka jest zarejestrowana, jako podatnik VAT czynny na podstawie art. 96 ustawy z 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Spółka ma prawo otrzymać zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w terminie 25 dni od dnia złożenia deklaracji w sytuacji, w której Spółka dokonuje wzajemnych potrąceń (kompensaty) należności regulując tym samym swoje zobowiązania i wykazując w kwocie podatku naliczonego również wartość podatku wynikającego z faktur uregulowanych w drodze wzajemnego potrącenia?

Zdaniem Wnioskodawcy, ma ona prawo do otrzymania zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w trybie art. 87 ust. 6 ustawy VAT również wtedy, gdy część wykazanego do odliczenia podatku naliczonego wynika z faktur, które zostały uregulowane w drodze wzajemnego potrącenia należności (kompenasaty).

Zasady zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w terminie 25 dni od dnia złożenia deklaracji reguluje art. 87 ust. 6 ustawy VAT. Zwrot taki przysługuje w przypadku gdy kwoty podatku naliczonego, wykazane w deklaracji podatkowej, wynikają z:

 1. faktur dokumentujących kwoty należności, które zostały w całości zapłacone, z uwzględnieniem art. 22 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.),
 2. dokumentów celnych, deklaracji importowej oraz decyzji, o których mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz art. 34, i zostały przez podatnika zapłacone,
 3. importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, świadczenia usług, dla którego podatnikiem jest ich usługobiorca, lub dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, jeżeli w deklaracji podatkowej została wykazana kwota podatku należnego od tych transakcji.

Przepis art. 87 ust. 6 pkt 1 odnosi się do faktur "zapłaconych", a nie "uregulowanych", co mogłoby sugerować, że wolą ustawodawcy było ograniczenie preferencyjnych zasad zwrotu wyłącznie do tych sytuacji kiedy podatnik wyłącznie dokonuje bezpośredniej zapłaty (z uwzględnieniem art. 22 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej), pomijając te sytuacje, kiedy zobowiązanie dłużnika zostało spełnione w inny sposób. Stanowisko takie nie koresponduje zarówno z treścią ustawy o swobodzie działalności gospodarczej jak i celem ustawodawcy, którego intencją było wyłączenie z możliwości otrzymania przyśpieszonego zwrotu nadwyżki podatku wynikającej z nieuregulowanych faktur, co mogłoby być źródłem nadużyć dokonywanych ze strony podatników.

Zbieżne stanowisko z prezentowanym wyżej wyraził również Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 15 kwietnia 2014 roku (sygnatura: III SA/Wa 2374/13). W tezie wyroku czytamy: "Prawo do skorzystania ze skróconego, 25-dniowego terminu zwrotu VAT nie jest uzależnione od tego, czy zapłata nastąpiła przelewem, gotówką, czy w formie potrącenia wzajemnych należności między podatnikami."

Tożsamy pogląd odnajdujemy też w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 7 lutego 2013 roku (sygnatura: III SA/Wa 1806/12). Sąd stwierdza:

 1. Przepis art. 22 u.s.d.g., mówiący o płatnościach, zapłacie, odnosi się do spełnienia świadczenia w formie pieniężnej, rozliczeń pieniężnych. W tym też zakresie wprowadza on obowiązek regulowania należności powyżej określonej w nim kwoty za pośrednictwem rachunku bankowego. Błędne jest stanowisko, że uniemożliwia on podmiotom gospodarczym regulowanie zobowiązań w innej formie niż zapłata za pośrednictwem rachunku bankowego.
 2. Z całości unormowania art. 87 ust. 6 pkt 1 u.p.t.u. wynika, że chodzi o podatek naliczony wynikający z kwot należności, które zostały uregulowane, zobowiązanie spełniono, a jeśli pomiędzy stronami nastąpiły rozliczenia pieniężne, to musi zostać spełniony warunek dotyczący, przy przekroczeniu ustalonej kwoty, zapłaty poprzez rachunek bankowy.
 3. Przepis art. 87 ust. 6 pkt 1 u.p.t.u. należy uznać za spełniony także wtedy, gdy zamiast zapłaty należności z faktury, pomiędzy podatnikiem i wystawcą faktury dochodzi do wzajemnego potrącenia wierzytelności w wyniku którego obowiązek zapłaty wynikający z transakcji udokumentowanej fakturą wygasa.

Nie można w tym miejscu pominąć stanowiska Naczelnego Sądu Administracyjnego. Sąd ten...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »