Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

07.08.2014

Zwrot VAT nie może być opóźniany

Z uzasadnienia: Postanowienie przedłużające termin zwrotu nie może być dowolnie uzasadniane. Organ podatkowy powinien wskazać na powody odmowy dokonania zwrotu i przedstawić istniejące w tym przedmiocie wątpliwości. Podatnik w tym zakresie powinien otrzymać jasną informację, z czego wynika powód zakwestionowania zasadności zwrotu podatku.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Paweł Janusz Lewkowicz, sędzia WSA Jacek Pruszyński (spr.), sędzia WSA Urszula Barbara Rymarska, Protokolant st. sekretarz sądowy Beata Borkowska, po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 9 lipca 2014 r. sprawy ze skargi M. K. na postanowienie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w B. z dnia [...] stycznia 2014 r. nr [...] w przedmiocie przedłużenia terminu zwrotu różnicy podatku od towarów i usług za miesiąc grudzień 2013 r. do czasu zakończenia weryfikacji rozliczenia VAT-7 1. uchyla zaskarżone postanowienie, 2. stwierdza, że zaskarżone postanowienie nie może być wykonane w całości, 3. zasądza od Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w B. na rzecz skarżącej M. K. kwotę 357 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt siedem złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

UZASADNIENIE

Postanowieniem z [...] stycznia 2014 r., nr [...] Naczelnik Urzędu Skarbowego w B. na podstawie art. 87 ust. 2 w związku z art. 14 ust. 9a, 9d i 9g ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.) – dalej: "u.p.t.u." oraz art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) – dalej: "o.p." przedłużył termin zwrotu różnicy podatku od towarów i usług VAT za grudzień 2013 r. w kwocie 598.238,19 zł do czasu zakończenia weryfikacji rozliczenia VAT–7 złożonego przez K. K. K., M. K. s.c. G. (dalej Spółka) dokonywanego pod kątem zasadności wykazanego zwrotu.

Organ podatkowy wskazał, że w dniu[...] stycznia 2014 r. do urzędu skarbowego wpłynęła deklaracja VAT - 7 Spółki za grudzień 2013 r. z wnioskiem o zwrot podatku w terminie 25-dniowym. Do złożonej deklaracji nie załączono spisu z natury na dzień likwidacji Spółki, a w dniu [...] stycznia 2014 r. dołączono aktualną umowę spółki i numery kont bankowych wspólników. Umowa Spółki została zawarta w dniu [...] lipca 2013 r. pomiędzy M. K., a K. K., natomiast rozwiązana została w dniu [...] grudnia 2013 r.

Organ stwierdził, że dokonanie zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w kwocie 598.238,19 zł, wykazanego w deklaracji VAT-7 za grudzień 2013 r. wymaga dalszego sprawdzenia jego zasadności. W toku przeprowadzonych kontroli podatkowych w zakresie sprawdzenia prawidłowości i rzetelności rozliczenia podatku od towarów i usług za sierpień i październik 2013 r. stwierdzono bowiem, że podmioty od których Spółka nabywała towar, które dokonywały jego transportu oraz, którym ten towar został sprzedawany, są ze sobą powiązane osobowo. W związku z powyższym należało wyjaśnić, jaki udział w tych transakcjach miała Spółka. Wskazanym zatem było dokonanie czynności sprawdzających u kontrahentów Spółki oraz przeprowadzenie kontroli podatkowej u wspólników zlikwidowanej Spółki w zakresie sprawdzenia przysługującego prawa zwrotu różnicy podatku wykazanego w deklaracji podatkowej za okres, w którym Spółka była podatnikiem zarejestrowanym jako podatnik VAT czynny.

Nie zgadzając się z w/w rozstrzygnięciem, M. K. były wspólnik Spółki w dniu [...] lutego 2014 r. złożyła wezwanie do usunięcia naruszenia prawa.

W odpowiedzi na powyższe Naczelnik Urzędu Skarbowego w B. pismem z [...] marca 2014 r. stwierdził, że w sprawie prawa nie naruszono.

W skardze wniesionej do Sądu M. K. zaskarżonemu postanowieniu zarzuciła naruszenie:
1. art. 87 ust. 2 i 6 u.p.t.u. poprzez zaniechanie zwrotu nadwyżki podatku naliczonego pomimo ustawowego obowiązku,
2. zasad postępowania podatkowego, tj.:
– art. 191 § 1 o.p. poprzez dowolną ocenę, że w sprawie wystąpił wymóg dodatkowego zweryfikowania rozliczenia podatnika, pomimo,
że zgromadzony w sprawie dotychczas materiał dowodowy, w tym potwierdzenie dokonania transakcji dostaw wewnątrzwspólnotowych przez kontrahentów strony, wskazują na zasadność wniosku strony o dokonanie zwrotu nadwyżki podatku,
– art. 124 o.p. poprzez zaniechanie wyjaśnienia przesłanek postanowienia
o przedłużenie terminu do zwrotu VAT za grudzień 2013 r., pozorując jedynie jego uzasadnienie, powołując jako argumenty wątpliwości co do transakcji dokonanych w okresie sierpnia i października 2013 r., w stosunku do których zostało przeprowadzone postępowanie sprawdzające potwierdzające zasadność zwrotu VAT.

Na tej podstawie skarżąca wniosła o uchylenia zaskarżonego postanowienia w całości i zasądzenie kosztów postępowania sądowego.

W uzasadnieniu swego stanowiska skarżąca podniosła, że w sprawie nie zachodziły merytoryczne przesłanki do przedłużenia terminu zwrotu podatku, ponieważ kontrola podatkowa została wszczęta dopiero w dniu [...] lutego 2014 r.

Skarżąca wskazała, że twierdzenie organu o powiązaniach osobowych podmiotów, od których Spółka nabywała towary oraz podmiotów, do których towary sprzedawała nie znajduje potwierdzenia w materiale dowodowym. Jedynymi kontrahentami, od którego Spółka nabywała towary w okresach sierpnia i października była T. sp. z o.o. Odbiorcą dostaw była spółka Y. z siedzibą w M. O. (Słowacja). Jak wynika z odpisu KRS T. sp. z o.o., jedynym wspólnikiem spółki oraz jedynym członkiem jej zarządu był I. B. Jedynym wspólnikiem i osobą uprawnioną do reprezentacji firmy Y. był P. C.. Powiązania osobowe nie występowały również pomiędzy Spółką podatnika, a jej kontrahentami.

Nadto zdaniem strony, wątpliwości co do transakcji dokonanych w sierpniu i październiku 2013 r. nie uzasadniają przedłużenia terminu zwrotu VAT za inny okres, tj. grudzień 2013 r.

Odnosząc się do argumentacji zawartej w piśmie z [...] marca 2014 r., iż Spółka, która odniosła "sukces gospodarczy" została zlikwidowana po 6 miesiącach, skarżąca podniosła, że rozpoczęła jednocześnie działalność w formie spółki z o.o. Ponadto wbrew twierdzeniem organu, spółka T. korzysta z bazy magazynowej, którą wynajmuje, posiada również "klasyczne" biuro. Natomiast transport dokonywany był na koszt - dostawców i odbiorców, stąd brak faktur w tym zakresie. Jedynie w przypadku transakcji dokumentowanej fakturą z [...] grudnia 2013 r. dostawa dokonywana była na koszt i zlecenie Spółki. Skarżąca wskazała, że w spornym okresie nie dokonywała żadnych czynności na rzecz Y. Dokonana dostawa towarów na rzecz firmy Y. miała miejsce w okresach wcześniejszych, których nie dotyczy sprawa i, w zakresie których zostały przeprowadzone czynności weryfikujące potwierdzające zasadność zwrotu podatku. W transakcjach tych Y. była nabywcą towarów, zaś jedynie transport dokonywała firma E. sp. z o.o., która nie była dostawcą towaru. Naturalnym jest, że odbiorca dysponujący "własnym" transportem nie będzie poszukiwał transportu zewnętrznego. Ponadto skarżąca wskazała, że wprawdzie w dniu [...] marca 2014 r. odmówiła zeznań, ale w dniu [...] marca 2014 r. złożyła obszerne wyjaśnienia w formie pisemnej.

Skarżąca podkreśliła także, że zwrot VAT-u wynika z dokonanej dostawy wewnątrzwspólnotowej podatnika. Wszyscy odbiorcy towarów potwierdzili dokonanie tego rodzaju czynności, wykazując jednocześnie nabycie wewnątrzwspólnotowe towarów. Potwierdzają to dane zawarte w systemie VIES.

Dalszą argumentację odnośnie braku merytorycznych podstaw do wydania zaskarżonego postanowienia skarżąca przedstawiła w piśmie procesowym z [...] lipca 2014 r.

W odpowiedzi na skargę Naczelnik Urzędu Skarbowego w B. wniósł o jej oddalenie.

Organ wyjaśnił, że wydając skarżone rozstrzygnięcie w pierwszej kolejności oparł się na wynikach kontroli przeprowadzonych za wcześniejsze okresy, tj. sierpień i październik 2013 r. Z uwagi na powzięte informacje o nieprawidłowościach pomiędzy Spółką, a jej kontrahentami w dniu [...] stycznia 2014 r. wszczęto kontrolę podatkową w zakresie sprawdzenia rzetelności i prawidłowości rozliczenia podatku od towarów i usług za grudzień 2013 r. W dniu wszczęcia kontroli Ma. K. nie poinformowała kontrolujących o likwidacji Spółki z dniem [...] grudnia 2013 r.

Po uzyskaniu tych informacji postanowieniem z [...] lutego 2014 r. organ odstąpił od prowadzenia kontroli podatkowej. W dniu [...] stycznia 2014 r. wystawiono upoważnienie do przeprowadzenia kontroli w tym zakresie na wspólniczki zlikwidowanej Spółki. Upoważnienia doręczono w dniu [...] lutego 2014 r. i w tym dniu została formalnie wszczęta kontrola podatkowa.

Odpowiadając na zarzuty skargi organ wskazał, że działalność Spółki trwała tylko 6 miesięcy i jak wynika z kontroli dokumentów Spółki przeprowadzanej za wcześniejsze okresy rozliczeniowe (...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »