Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

12.06.2015

Zwrot towarów: Brak podpisu klienta a korekta sprzedaży na kasie fiskalnej

Pytanie podatnika: Czy w sytuacji kiedy na skutek odstąpienia od umowy klient zwraca Wnioskodawcy towar za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera, i nie składa podpisu na protokole przyjęcia zwrotu towarów, Wnioskodawca uprawniony jest do skorygowania zapisu kasy fiskalnej, dokonanego w związku z zakupem zwracanych towarów, w odrębnej ewidencji, o której mowa § 3 ust. 4 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących, a co za tym idzie obniżenia podstawy opodatkowania podatkiem VAT o kwotę zwróconej płatności za towar?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 9 lutego 2015 r. (data wpływu 12 lutego 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 4 maja 2015 r. (data wpływu 6 maja 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie skorygowania zapisów kasy fiskalnej w związku ze zwrotem towaru, a w konsekwencji możliwości obniżenia podstawy opodatkowania - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 lutego 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie skorygowania zapisów kasy fiskalnej w związku ze zwrotem towaru, a w konsekwencji możliwości obniżenia podstawy opodatkowania.

Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 4 maja 2015 r. (data wpływu 6 maja 2015 r.) o doprecyzowanie zdarzenia przyszłego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca zwana dalej również Wnioskodawcą lub Spółką zajmuje się sprzedażą detaliczną odzieży dla kobiet wieku 30 + lat. Jest to sprzedaż o charakterze konsumenckim. Sprzedaż jest prowadzona za pośrednictwem sieci placówek handlowych -sklepów stałych oraz za pośrednictwem Internetu. Sprzedaż za pośrednictwem Internetu odbywa się przy użyciu platformy zamieszczonej na stronie internetowej utrzymywanej przez Wnioskodawcę pod nazwą ……, która dla uproszczenia będzie dalej zwana sklepem internetowym lub sklepem …...

Oczywiście sprzedaż czy to w sklepach stacjonarnych czy to w sklepie internetowym jest ewidencjonowana za pomocą kas rejestrujących.

Sprzedaż w sklepie internetowym podlega przepisom o umowach między przedsiębiorcami a konsumentami zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość w rozumieniu ustawy o prawach konsumentów. Zatem konsumentom dokonującym zakupów w sklepie internetowym za pośrednictwem platformy ….. przysługuje uprawnienie do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od zawartej z Wnioskodawcą umowy, o którym mowa w przepisie art. 27 ustawy o prawach konsumentów i następnych przepisach. Wnioskodawca umożliwia swoim klientom zawieranie umów sprzedaży drogą elektroniczną, zatem zgodnie z treścią przepisu art. 30 ust. 3 ustawy o prawach konsumenta Wnioskodawca zobowiązany jest do umożliwienia swoim klientkom złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną. Po złożeniu takiego oświadczenia strony umowy, od której odstąpiono, czyli Wnioskodawca oraz klient odstępujący od umowy wykonują niezwłocznie wynikające z takiego odstąpienia obowiązki. Wnioskodawca dokonuje zwrotu płatności w sposób w jaki płatność za sprzedany towar odzieżowy została dokonana przez klienta, chyba że klient wyrazi wolę zwrotu pieniędzy w inny sposób. Zwrot płatności może być dokonany przelewem bankowym na rachunek konsumenta bądź przy użyciu systemu Dotpay bądź gotówką w którymkolwiek stacjonarnym sklepie jeśli klient wyrazi taką wolę. Zwrot zapłaty w systemie Dotpay lub przelewem bankowym jest rejestrowany w systemach bankowych - potwierdzeniem będą tu wyciągi bankowe. Zwrot gotówką jest dokumentowany stosownym protokołem, dokumentującym również zwrot towarów w sklepie stacjonarnym. Protokół podpisywany przez klienta i sprzedawcę w sklepie stacjonarnym dokumentuje zarówno zwrot towarów jak i zwrot płatności jeśli na życzenie klienta obydwa zwroty są dokonywane w sklepie stacjonarnym. Natomiast zwrot towarów na skutek złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy może nastąpić w zależności od woli klienta w sklepie stacjonarnym jak i za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera, gdzie towar zwraca się na wskazany przez wnioskodawcę adres. W przypadku zwrotu towaru w sklepie stacjonarnym spisywany jest protokół dokumentujący zarówno zwrot pieniędzy jak i zwrot towaru. Jest to potwierdzenie zwrotu towaru i pieniędzy. W przypadku zwrotu towaru za pośrednictwem poczty lub kuriera nie jest sporządzony żaden protokół bowiem jest to niemożliwe na odległość. Zwracany towar oraz odstępujący od umowy konsument zwracający towar są identyfikowanie na podstawie dokumentów pocztowych adresie nadawcy oraz kodów na metkach na towarze. Za pomocą kodów można zidentyfikować zarówno odstępującego od umowy klienta jak i samą transakcję, od której konsument odstąpił, której przedmiotem był zwracany towar. Po zwrocie towarów i ich identyfikacji w sposób wskazany powyżej towar jest przyjmowany na powrót do ewidencji jako towar handlowy przeznaczony do powtórnej sprzedaży na podstawie dokumentu nazywanego korektą. Wszystkie te dokumenty są przechowywane przez Spółkę.

Dodać przy tym należy, iż Wnioskodawca może zalecić swoim klientom zwracającym towar, aby do przesyłki dołączali podpisany formularz identyfikujący klienta i towar jednak nie może wymagać załączenia takiego formularza ani tym bardziej nie może od jego załączenia warunkować zwrotu pieniędzy, czy tym bardziej warunkować skuteczności odstąpienia od umowy. Po pierwsze, zgodnie z przepisem art. 32 ust. 1 i 3 ustawy o prawach konsumentów, przedsiębiorca ma obowiązek zwrócić dokonaną zapłatę w ciągu 14 dni licząc od dnia odstąpienia od umowy. Przedsiębiorca może powstrzymać się ze zwrotem pieniędzy do czasu zwrotu towaru, jednak jeśli zwrot towaru nastąpi w sklepie czy pocztą, niezależnie od tego czy z pisemnym oświadczeniem klienta czy bez, musi on zwrócić płatność klientowi. Po drugie, zgodnie z pkt 44 preambuły dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów (...), (Dz.UrzUEL.2011.304.64, której wdrożenie stanowi ustawa o prawach konsumenta, konsument powinien mieć możliwość odstąpienia od umowy, posługując się własnymi słowami, pod warunkiem że jego oświadczenie o odstąpieniu od umowy skierowane do przedsiębiorcy jest jednoznaczne. „Pismo, telefon lub odesłanie towarów wraz z jasnym oświadczeniem mogłyby odpowiadać temu wymogowi, ale ciężar dowodu, że odstąpienie od umowy miało miejsce w terminie ustalonym w niniejszej dyrektywie, powinien spoczywać na konsumencie. Dlatego w interesie konsumenta leży, aby - informując przedsiębiorcę o swoim odstąpieniu od umowy - korzystał on z trwałego nośnika" (pkt 44 preambuły dyrektywy). Zatem obligowanie konsumenta do uzyskania pisemnego potwierdzenia odstąpienia od umowy, sprzeciwiałaby się przepisom ustawy o prawach konsumenta i implementowanej przez nie dyrektywy. Celem tych przepisów jest bowiem przede wszystkim ujednolicenie ram regulacyjnych na poziomie Unii Europejskiej. Wymaganie złożenia pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy tworzyłoby różnice w traktowaniu konsumentów w różnych państwach członkowskich UE. O ile w przypadku zwrotu towaru w sklepie, jedynym sposobem na utrwalenie czynności materialnotechnicznej jaką stanowi zwrot towarów jest podpisanie stosownych oświadczeń przez klienta i sklep, o tyle w przypadku zwrotu za pośrednictwem poczty, gdzie zwrot towarów jest udokumentowany w inny sposób. Wymaganie od klienta sporządzania dodatkowego oświadczenia byłoby zobowiązaniem go do pisemnego potwierdzenia odstąpienia od umowy, co wręcz stanowiłoby praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów, co mogłoby stanowić przyczynę nałożenia kary przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Zatem w przypadku odstąpienia od umowy przez klienta Wnioskodawcy i zwrotu towaru za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera, nie będzie możliwe sporządzenia podpisanego przez klienta - nabywcę zwrotu towaru, a co więcej wymaganie od klienta podpisania takiego protokołu byłoby sprzeczne z prawem i mogło za to naruszenie prawa spowodować nałożenie na Wnioskodawcę kary pieniężnej.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, iż jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Sprzedaż towarów, które są przedmiotem zwrotu jest dokonywana na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną jakie składa klient zawiera oświadczenie woli, iż klient odstępuje od umowy oraz dane identyfikujące umowę, takie jak jej data - data zakupu, specyfikacja zakupionych towarów, w sposób pozwalający na ich jednoznaczne przypisanie do umowy. Zwrot towarów, sprzedanych za pośrednictwem Internetu jest dokumentowany w zależności od tego czy następuje za pośrednictwem operatora pocztowego czy też w sklepie. Wnioskodawca zatem gromadzi dokumenty potwierdzające sprzedaż, a także przesłane drogą elektroniczną oświadczenie o odstąpieniu od umowy (wydruk), w przypadku zwrotu osobistego przez klienta w sklepie - protokół przyjęcia zwrotu towaru podpisany przez obie strony, w przypadku jego przesłania za pośrednictwem kuriera lub operatora - kopertę lub inne opakowanie przesyłki z danymi klienta zwracającego towar, datą nadania przysyłki rejestrowanej zawierającej w celu zwrotu towaru oraz kopie dokumentu potwierdzającego odbiór zwracanego towaru, dokumenty polecenie przyjęcia towaru do magazynu, protokół przyjęcia zwrotu towaru, który w przypadku zwrotu dokonanego w sklepie będzie zawierał podpis sprzedawcy i klienta, a w przypadku zwrotu dokonanego za pośrednictwem operatora pocztowego będzie podpisany wyłącznie przez Wnioskodawcę, potwierdzenie zwrotu zapłaconej ceny (przekaz, przelew, system dotpay, potwierdzenie zwrotu gotówką) - zwrot pieniędzy nastąpi dopiero po zwrocie towaru. Zwrot towarów sprzedawanych za pośrednictwem Internetu jest ujmowany przez Wnioskodawcę w odrębnej ewidencji, o której mowa § 3 ust. 4 rozporządzenie Ministra Finansów z 14 marca 2013 roku w sprawie kas rejestrujących, która będzie posiadała elementy, wymienione w § 3 ust. 4 punkty 1 - 6 wspomnianego rozporządzenia. W przypadku zwrotu dokonywanego za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera, Wnioskodawca sporządza jednostronny protokół przyjęcia zwrotu towaru, w którym nie będzie podpisu klienta zwracającego towar. Na podstawie tej ewidencji możliwa jest identyfikacja zwróconego towaru z zamówieniem złożonym przez konkretnego klienta, przy czym klientowi zwracane są pieniądze dopiero po zwrocie towaru, zatem bez identyfikacji klienta i jego zamówienia nie nastąpi zwrot pieniędzy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w opisanym stanie faktycznym, w sytuacji kiedy na skutek odstąpienia od umowy klient zwraca Wnioskodawcy towar za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera, i nie składa podpisu na protokole przyjęcia zwrotu towarów, Wnioskodawca uprawniony jest do skorygowania zapisu kasy fiskalnej, dokonanego w zwi...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »