Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

07.08.2015

Zwrot nadpłaty w VAT. Orzeczenie TSUE a przedawnienie zobowiązania

Wniosek o zwrot nadpłaty w podatku od towarów i usług, złożony po upływie terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego (art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej), jest bezskuteczny, nawet w sytuacji, gdy ta nadpłata powstała w wyniku orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (art. 74 pkt 1 O.p.). Regulacja ta jest zgodna z zasadą równoważności i nie narusza zasady skuteczności prawa unijnego - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Janusz Zubrzycki, Sędzia NSA Arkadiusz Cudak (sprawozdawca), Sędzia WSA (del.) Izabela Najda - Ossowska, Protokolant Krzysztof Zaleski, po rozpoznaniu w dniu 28 maja 2015 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej P. sp. z o. o. z siedzibą w W. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 18 grudnia 2013 r., sygn. akt III SA/Wa 1528/13 w sprawie ze skargi P. sp. z o. o. z siedzibą w W. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia 26 kwietnia 2013 r., nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu nadpłaty w podatku od towarów i usług za okres od lipca do listopada 2004 r.:

1) oddala skargę kasacyjną,
2) zasądza od P. sp. z o. o. z siedzibą w W. na rzecz Dyrektora Izby Skarbowej w W. kwotę 2700 (słownie: dwa tysiące siedemset) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

UZASADNIENIE

Zaskarżonym wyrokiem z dnia 18 grudnia 2013 roku, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w sprawie o sygnaturze akt III SA/Wa 1528/13, działając na podstawie art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 roku poz. 270 ze zm.,) dalej p.p.s.a., oddalił skargę P. sp. z o.o. z siedzibą w W. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 26 kwietnia 2013 roku w przedmiocie odmowy zwrotu nadpłaty w podatku od towarów i usług za okres od lipca do listopada 2004 roku. 1. Przebieg postępowania przed organami podatkowymi Skarżąca Spółka wnioskiem z 22 grudnia 2010 r. zwróciła się do Naczelnika Urzędu Skarbowego o stwierdzenie nadpłaty w podatku od towarów i usług za miesiące od lipca do grudnia 2004 r. w łącznej kwocie 82 808, 71 zł. Wraz z wnioskiem złożyła korekty deklaracji VAT-7 za ww. okresy rozliczeniowe. W uzasadnieniu wniosku powołała się na wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (dalej "ETS") z dnia 30 września 2010 r. w sprawie Oasis East Sp. z o.o. (C-395/09). Zwróciła także uwagę, że w orzeczeniu tym Trybunał uznał, iż przepis art. 88 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm., zwanej też dalej "ustawą o VAT") jest niezgodny z prawem wspólnotowym, tj. art. 17 ust. 6 Szóstej Dyrektywy Rady 77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych - wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku, zwanej dalej "VI Dyrektywą", oraz art. 176 Dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, zwanej dalej "Dyrektywą 112".

Postanowieniem z dnia 20 stycznia 2010 r. organ odmówił wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nadpłaty ze względu na upływ terminu określonego w art. 79 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 roku poz. 749 ze zm., dalej jako O.p.), skutkujący wygaśnięciem prawa do złożenia przedmiotowego wniosku w odniesieniu do ww. okresów. Jednocześnie organ poinformował, iż wniosek w części dotyczącej podatku za grudzień 2004 r. będzie podlegał rozpatrzeniu w odrębnym postępowaniu. Dyrektor Izby Skarbowej, po rozpatrzeniu wniesionego w dniu 4 lutego 2011 r. zażalenia, postanowieniem z 13 kwietnia 2011 r. utrzymał w mocy postanowienie organu pierwszej instancji. Skarżąca pismem z 4 lutego 2011 r. złożyła kolejny wniosek o zwrot nadpłaty w podatku od towarów i usług za okres od lipca do grudnia 2004 r. Jako podstawę złożonego wniosku również podała wyrok ETS z dnia 30 września 2010 r. w sprawie Oasis East Sp. z o. o. Spółka w uzasadnieniu wskazała, iż dopiero złożenie wniosku o zwrot nadpłaty powoduje rozpoczęcie biegu do wygaśnięcia prawa do zwrotu nadpłaty. Nie jest zatem możliwe, ażeby mogło dojść do przedawnienia możliwości złożenia wniosku o zwrot nadpłaty lub samej nadpłaty jeszcze przed złożeniem tego wniosku. W jej ocenie, zgodnie z art. 80 § 1 O.p., prawo do zwrotu nadpłaty wygasa po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin jej zwrotu. Natomiast termin zwrotu nadpłaty został określony w art. 77 § 1 pkt 4 O.p. i jest to 30 dni od dnia złożenia wniosku w trybie art. 74 ww. ustawy. Naczelnik Urzędu Skarbowego postanowieniem z 4 maja 2011 r., odmówił wszczęcia postępowania w sprawie zwrotu nadpłaty w podatku od towarów i usług za miesiące od lipca do grudnia 2004 r. Organ zaznaczył, że w zakresie dotyczącym miesięcy od lipca do listopada 2004 r. postanowieniem z dnia 20 stycznia 2011 r. odmówił wszczęcia postępowania, a postanowienie to zostało utrzymane w mocy postanowieniem Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 13 kwietnia 2011 r. W zakresie zaś miesiąca grudnia 2004 r., nadpłata została zwrócona Skarżącej we wnioskowanej kwocie. Dyrektor Izby Skarbowej, po rozpoznaniu zażalenia z 13 maja 2011 r., wniesionego na postanowienie organu pierwszej instancji, postanowieniem z dnia 14 lipca 2011 r. utrzymał w mocy postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia 4 maja 2011 r. W uzasadnieniu organ odwoławczy podkreślił, że z uwagi na fakt, iż wniosek Skarżącej z dnia 4 lutego 2011 r. wniesiony na podstawie art. 74 pkt 1 Ordynacji podatkowej, dotyczy również nadpłaty za okres od lipca do grudnia 2004 r. powstałej w wyniku orzeczenia ETS z 30 września 2010 r., ponowne prowadzenie postępowania w tym zakresie jest niedopuszczalne. Tym samym stwierdził, iż nie można dopuścić, aby w obrocie prawnym pozostawały dwa rozstrzygnięcia wydane w takiej samej sprawie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, w wyniku wniesionej przez Skarżącą skargi, wyrokiem z dnia 15 czerwca 2012 r., sygn. akt III SA/Wa 2556/11, uchylił zaskarżone postanowienie i poprzedzające je postanowienie organu pierwszej instancji. W ocenie Sądu rozstrzygnięcie sprawy inną decyzją ostateczną stanowi negatywną przesłankę do wszczęcia postępowania i na podstawie art. 165a Ordynacji podatkowej stanowi podstawę do odmowy wszczęcia postępowania. Zdaniem Sądu w sprawie wniosku z dnia 30 grudnia 2010 r. nie została jednak wydana żadna decyzja rozstrzygająca sprawę co do istoty. Natomiast postanowienie w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nadpłaty nie powoduje powstania stanu rzeczy osądzonej. W związku z tym to postanowienie nie mogło stanowić podstawy odmowy wszczęcia postępowania w związku z wnioskiem z dnia 4 lutego 2011 r. o zwrot nadpłaty. Jednocześnie Sąd wskazał, iż wniosek Skarżącej z dnia 30 grudnia 2010 r. i wydane przez Naczelnika Urzędu Skarbowego postanowienie z dnia 4 maja 2011 r. dotyczyło postępowania w sprawie stwierdzenia nadpłaty w podatku od towarów i usług za miesiące od lipca do listopada 2004 r. Fakt, iż organ odwoławczy uznał, że wniosek ten winien być rozpatrzony w trybie art. 74 pkt 1 Ordynacji podatkowej jako wniosek o zwrot nadpłaty, nie zmienia tego, że utrzymał on postanowienie organu pierwszej instancji w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nadpłaty. Sąd wskazał jednocześnie, że odnośnie zwrotu Spółce nadpłaty za grudzień 2004 r., w aktach sprawy brak jest dowodu potwierdzającego dokonanie tego zwrotu.

W dalszej kolejności, Naczelnik Urzędu Skarbowego decyzją z dnia 21 grudnia 2012 r. umorzył postępowanie w sprawie z uwagi na bezprzedmiotowość wniosku z dnia 4 lutego 2011 r., w zakresie nadpłaty w podatku od towarów i usług za grudzień 2004 r., gdyż Spółka otrzymała całą kwotę nadpłaty wraz z oprocentowaniem. Następnie organ decyzją z dnia 21 stycznia 2013 r. odmówił zwrotu nadpłaty w kwocie określonej we wniosku z dnia 4 lutego 2011 r. za miesiące od lipca do listopada 2004 r. W uzasadnieniu organ podkreślił, iż w sprawie zaszła negatywna przesłanka do złożenia wniosku o zwrot nadpłaty, jaką jest przedawnienie prawa do złożenia wniosku w związku z brakiem możliwości skutecznej korekty zobowiązania podatkowego z uwagi na jego przedawnienie. Wskazał, że prawo do złożenia wniosku o zwrot nadpłaty po wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Organ dodał, że wnioski o stwierdzenie nadpłaty zarówno z dnia 22 grudnia 2010 r., jak i 4 lutego 2011 r., za miesiące od lipca do listopada 2004 r., wniesione zostały ponad rok po wygaśnięciu zobowiązania podatkowego wskutek przedawnienia, które nastąpiło 31 grudnia 2009 r. Tym samym organ podniósł, iż postanowieniem z dnia 20 grudnia 2012 r. uznał korekty deklaracji VAT-7 za miesiące od lipca do listopada 2004 r., złożone w dniu 30 grudnia 2010 r., za bezskuteczne ze względu na wygaśnięcie zobowiązania wskutek przedawnienia. Dyrektor Izby Skarbowej decyzją z 26 kwietnia 2013 r. utrzymał w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia 21 stycznia 2013 r., podzielając argumentację tam zawartą. 2. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie Sąd podniósł, że istotą sporu w rozpoznawanej sprawie jest kwestia przedawnienia prawa do złożenia wniosku o zwrot nadpłaty wynikającej z orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Zaznaczył, że okoliczności faktyczne sprawy są bezsporne i zostały ustalone prawidłowo, a sprowadzają się tylko do stwierdzen...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »