Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

30.03.2015

Zwrot nadpłaconego podatku a prawo do odsetek

Tezy: Jeżeli nadpłata powstała w wyniku orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, o którym mowa w art. 74 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.; obecnie – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.), i organ dokonuje zwrotu podatku z tego tytułu, to obowiązek naliczenia i zapłaty oprocentowania obliczonego zgodnie z art. 78 § 5 pkt 1 o.p. zachodzi także wówczas, gdy wniosek o jej stwierdzenie i zwrot został złożony przed wydaniem orzeczenia przez TSUE, a wnioskodawca oparł wniosek o stwierdzenie nadpłaty na art. 75 § 1 lub § 2 o.p., a nie na art. 74 tej ustawy.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący - Sędzia NSA Tomasz Zborzyński, Sędzia NSA Stanisław Bogucki (sprawozdawca), Sędzia NSA Tomasz Kolanowski, Protokolant Marta Wyszkowska, po rozpoznaniu w dniu 11 lutego 2015 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 17 września 2012 r. sygn. akt III SA/Po 562/12 w sprawie ze skargi "A." sp. z o.o. z siedzibą w P. na decyzję Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 9 marca 2012 r. nr [...] w przedmiocie oprocentowania nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych 1) oddala skargę kasacyjną, 2) zasądza od Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu na rzecz "A." sp. z o.o. z siedzibą w P. kwotę 5400 (pięć tysięcy czterysta) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

UZASADNIENIE

1. Wyrokiem z dnia 17 września 2012 r. o sygn. III SA/Po 562/12 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu – po rozpoznaniu sprawy ze skargi A. spółki z o.o. w P. (dalej: spółka lub skarżąca) na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu (dalej: Dyrektor IS) z dnia 9 marca 2012 r. o nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu nadpłaty podatku od czynności cywilnoprawnych (dalej: p.c.c.) i jej oprocentowania – (1) uchylił zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję Naczelnika Pierwszego [...] Urzędu Skarbowego w P. (dalej: Naczelnik US) z dnia 15 grudnia 2011 r., nr [...]; (2) zasądził od Dyrektora IS na rzecz skarżącej kwotę 10.964 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania; (3) stwierdził, że zaskarżona decyzja nie może być wykona. Jako podstawę prawną powołano art. 145 § 1 pkt 1 lit. a/ i c/, art. 135, art. 152 oraz art. 200 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.; w skrócie: p.p.s.a.). Wyrok jest dostępny na stronie internetowej http://orzeczenia.nsa.gov.pl/.

2. Przebieg postępowania przed organami podatkowymi (przedstawiony przez WSA w Poznaniu.

2.1. Przedstawiając w uzasadnieniu wyroku przebieg postępowania WSA w Poznaniu podał, że spółka wnioskiem z dnia 10 grudnia 2009 r. wystąpiła do Naczelnika US o stwierdzenie i zwrot nadpłaty w p.c.c. w kwocie 1.713.041 zł z tytułu nienależnie uiszczonego podatku od 112 pożyczek otrzymanych przez spółkę w latach 2007 i 2008 od swojego udziałowca B. sp. z o.o., załączając do wniosku korekty deklaracji.

2.2 Naczelnik Urzędu Skarbowego w P. decyzją wydaną w dniu 6 maja 2010 r. odmówił spółce stwierdzenia nadpłaty w p.c.c. Spółka wniosła odwołanie od wskazanej wyżej decyzji.

2.3. Postanowieniem z dnia 13 lipca 2010 r., wydanym na podstawie art. 216 i art. 201 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.; dalej: o.p.), Dyrektor IS zawiesił z urzędu postępowanie do czasu rozstrzygnięcia przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: TSUE) sprawy o sygn. C-212/10. W uzasadnieniu podał, że sedno sporu w sprawie sprowadza się do wyjaśnienia, czy państwo członkowskie, które uprzednio zrezygnowało z pobierania podatku kapitałowego z tytułu zaciągnięcia pożyczki z dniem akcesji Polski do Unii Europejskiej mogło ponownie wprowadzić ten podatek z dniem 1 stycznia 2007 r. Organ wskazał na skierowane do TSUE przez WSA w Gliwicach pytanie prejudycjalne w tym zakresie, uznając, że udzielenie odpowiedzi przez TSUE będzie miało istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy. W ocenie Dyrektora IS, zadane przez WSA w Gliwicach pytanie prejudycjalne dotyczące wykładni prawa unijnego należało uznać w rozpatrywanej sprawie za zagadnienie wstępne. Postanowieniem z dnia 12 marca 2011 r., wydanym na podstawie art. 205 § 1 i art. 205a § 1 pkt 4 o.p., Dyrektor IS podjął z urzędu zawieszone postępowanie.

2.4. Decyzją z dnia 4 sierpnia 2011 r. o nr [...], wydaną na podstawie art. 233 § 1 pkt 2 lit. a/ i art. 72 o.p., Dyrektor IS uchylił decyzję Naczelnika US z dnia 6 maja 2010 r. i orzekł, że uiszczony przez spółkę podatek w kwocie 1.713.041 zł stanowi nadpłatę, która podlega zwrotowi. Decyzja ta stała się ostateczna, ponieważ, spółka nie wniosła od tej decyzji odwołania. W oparciu o wskazaną decyzję spółka otrzymała w dniu 8 września 2011 r. na rachunek bankowy zwrot nadpłaty p.c.c. wraz z odsetkami w kwocie 2.041.945 zł.

2.5. Wnioskiem z dnia 8 listopada 2011 r. spółka zwróciła się do Naczelnika US o zwrot nadpłaty p.c.c. wraz z odsetkami w części, w jakiej organ nie dokonał zwrotu całości podatku wraz z należnymi odsetkami na podstawie decyzji wydanej przez Dyrektora IS z dnia 4 sierpnia 2011 r. o nr [...]. W uzasadnieniu wniosku wskazano, że otrzymany na rachunek bankowy w dniu 8 września 2011 r. zwrot nadpłaty p.c.c. w kwocie 2.041.945 zł nie pokrywa w całości należnej kwoty nadpłaconego podatku oraz należnych z tego tytułu odsetek. Zdaniem spółki, na podstawie art. 78 § 5 pkt 1 o.p. oprocentowanie od podlegającej w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku nadpłaty przysługuje za okres od dnia powstania nadpłaty do dnia jej zwrotu. Oprocentowanie nadpłaty od dnia jej powstania do dnia jej zwrotu dotyczy wszelkich nadpłat, co do których zostało wydane i opublikowane orzeczenie TSUE, niezależnie od daty złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty. Na potwierdzenie swojego stanowiska strona powołała pismo Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów z dnia 5 marca 2009 r. o nr PK4/8012/25/ZAP/09/Ap-291. Jednocześnie, wskazując na art. 78a o.p., spółka podniosła, że z uwagi na to, iż organ podatkowy nie zwrócił kwoty wystarczającej na pokrycie nadpłaty i oprocentowania, spółka kwotę zwrotu zaliczyła proporcjonalnie na poczet nadpłaty i oprocentowania w takim stosunku, w jakim w dniu zwrotu pozostaje kwota nadpłaty do kwoty oprocentowania.

2.6. Decyzją z dnia 15 grudnia 2011 r. o nr ZP/4307-1/10, wydaną w dniu 15 grudnia 2011 r. na podstawie art. 72 § 1 pkt 2, art. 73 § 1 pkt 1, art. 75 § 1 i 2 pkt 1 lit. b/, art. 77 § 1 pkt 2, 4 i 6, art. 78 § 3 pkt 3 lit. c/, art. 207 o.p. Naczelnik US odmówił dokonania zwrotu nadpłaty p.c.c. i jego oprocentowania. W uzasadnieniu decyzji Naczelnik US wskazał, że zastosowany w sprawie przez Dyrektora IS tryb stwierdzenia nadpłaty w pełni uwzględnił żądanie spółki, która na podstawie art. 75 § 2 pkt 1 lit. b/ o.p. wniosła o stwierdzenie nadpłaty w p.c.c. w kwocie 1.712.041 zł. W ocenie Naczelnika US, Dyrektor IS nie posiadał umocowania do wydania orzeczenia w innym trybie, bowiem to strona wyznaczyła zakres postępowania, a organ nie miał podstaw do prowadzenia postępowania wbrew żądaniu strony. Organ zaznaczył, że tryb zwrotu nadpłaty inicjowany wnioskiem, o którym mowa w art. 74 o.p. ma charakter szczególny i znajduje zastosowanie tylko wówczas, gdy rzeczywiście istnieje i zostało przez podatnika powołane orzeczenie TK lub orzeczenie TSUE stwierdzające niezgodność krajowego ustawodawstwa z przepisami wspólnotowymi.

2.7. Po rozpoznaniu odwołania od ww. decyzji Naczelnika US, Dyrektor IS decyzją z dnia 9 marca 2012 r. o nr [...], wydaną na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 , art. 78 § 1 i 3 pkt 3 lit. c/ o.p., utrzymał w mocy rozstrzygniecie organu pierwszej instancji. Dyrektor IS wskazał, że w sprawie spółka wystąpiła o stwierdzenie nadpłaty w kwocie 1.713.041 zł na podstawie art. 75 § 2 pkt 1 o.p. Decyzją z dnia 9 sierpnia 2011 r. Dyrektor IS - uwzględniając żądanie strony - uchylił decyzję Naczelnika US z dnia 6 maja 2010 r. odmawiającą stwierdzenia nadpłaty w p.c.c. i orzekł, że uiszczony przez spółkę podatek w kwocie 1.713.041 zł stanowi nadpłatę, która podlega zwrotowi. Jak wskazał organ, zwrot nadpłaty nastąpił na podstawie art. 77 § 1 pkt 2 o.p.

Odpowiadając na zarzut niezgodnego z prawem naliczenia oprocentowania w myśl art. 78 § 3 pkt 3 lit. b/ o.p. zamiast art. 78 § 5 pkt 1 o.p., Dyrektor IS - podzielając stanowisko organu pierwszej instancji - wyjaśnił, że skoro art. 75 § 2 pkt 1 o.p. był trybem wyznaczonym przez stronę do prowadzenia postępowania podatkowego w sprawie stwierdzenia nadpłaty, to nieuzasadnione jest żądanie oprocentowania stwierdzonej nadpłaty na podstawie art. 78 § 5 pkt 1 o.p., tj. od dnia powstania nadpłaty. Decyzja organu podatkowego określająca nadpłatę w p.c.c. została wydana na podstawie wniosku spółki, w którym powołano jako podstawę złożenia wniosku art. 75 § 2 pkt 1 o.p. Wobec czego, jak stwierdził organ, pomimo braku w ostatecznej decyzji określającej nadpłatę wskazania art. 75 § 2 pkt 1 lit. c/ o.p., był on jednak podstawą do wydania tej decyzji. Dyrektor IS wskazał, że powołane przez stronę ww. pismo Podsekretarza Stanu w MF odnosi się wyłącznie do zwrotu nadpłat powstałych w trybie określonym w art. 74 o.p. Opisany w nim tryb postępowania nie zaistniał w sprawie. Strona nie złożyła wniosku o zwrot nadpłaty w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie wyroku TSUE, jak również nie rozszerzyła zakresu żądania złożonego wcześniej. Jak wskazał Dyrektor IS, zgodnie z art. 78 § 3 pkt 3 o.p., jeżeli do powstania nadpłaty, jak to miało miejsce w sprawie doszło w wyniku stwierdzenia jej w następstwie postępowania zainicjowanego przez podatnika, oprocentowanie tej nadpłaty zwróconej na podstawie art. 77 § 1 pkt 2 o.p. przysługuje od dnia złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty. Odnosząc się do zarzutu spółki, że poprzez zawieszenie postępowania Dyrektor IS doprowadził do sytuacji, w której źródłem powstania nadpłaty stał się wyrok TSUE, na podstawie którego wydał swoje rozstrzygnięcie, organ wyjaśnił, że zawieszenie postępowania miało na celu jedynie upewnienie się, co do zasadności powstania nadpłaty, a nie stwierdzenie na jakiej podstawie ma być dokonany zwro...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »