Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

07.01.2014

Zwrot majątku wspólnikowi występującemu ze spółki komandytowej a PIT

Pytanie podatnika: W jaki sposób należy opodatkować podatkiem dochodowym od osób fizycznych środki przekazane przez spółkę komandytową spółce jawnej tytułem wystąpienia spółki jawnej ze spółki komandytowej?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z 22 sierpnia 2013 r. (data wpływu do tut. Biura 2 września 2013 r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie:

  • sposobu ustalenie przychodu Wnioskodawczyni z tytułu zwrotu majątku wspólnikowi (spółce jawnej, której Wnioskodawczyni jest wspólnikiem) występującemu ze spółki komandytowej, następującego w formie pieniężnej - jest prawidłowe,
  • sposobu ustalenia kosztów uzyskania przychodów, a tym samym dochodu podatkowego Wnioskodawczyni z ww. tytułu - jest nieprawidłowe,
  • możliwości opodatkowania uzyskanego z ww. tytułu dochodu podatkiem liniowym - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 września 2013 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek, o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie skutków podatkowych związanych ze zwrotem majątku wspólnikowi (spółce jawnej, której Wnioskodawczyni jest wspólnikiem) występującemu ze spółki komandytowej, następującego w formie pieniężnej.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawczyni jest polskim rezydentem podatkowym oraz wspólnikiem spółki jawnej (dalej jako: „Spółka Jawna"). Wspólnikami Spółki Jawnej jest - razem z Wnioskodawczynią - 5 osób fizycznych, będących polskimi rezydentami. W czerwcu 2002 r. Spółka Jawna zakupiła prawo użytkowania wieczystego gruntu oraz prawo własności posadowionej na gruncie hali montażowo-magazynowej (dalej jako: Nieruchomość). Nieruchomość ta została wprowadzona do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Spółki Jawnej, a od budynku były dokonywane odpisy amortyzacyjne. Nieruchomość była wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej przez Spółkę Jawną (działalność handlowa). W marcu 2012 r. w Krajowym Rejestrze Sądowym została zarejestrowana spółka komandytowa (dalej: „Spółka Komandytowa"), której komandytariuszem została Spółka Jawna (wniosła wkład pieniężny). Obok Spółki Jawnej komandytariuszami powołanej Spółki Komandytowej zostały inne osoby fizyczne (nie będące wspólnikami Spółki Jawnej) oraz spółka z o.o. (także niepowiązana osobowo ze wspólnikami Spółki Jawnej). Komplementariuszem Spółki Komandytowej została jeszcze inna spółka z o.o.

W kwietniu 2012 r. została zmieniona umowa Spółki Komandytowej w ten sposób, że Spółka Jawna zobowiązała się wnieść do Spółki Komandytowej tytułem aportu wskazaną wcześniej Nieruchomość. Tego samego dnia została sporządzona umowa przenosząca użytkowanie wieczyste i własność Nieruchomości na Spółkę Komandytową. Jako wartość wkładu ustalono aktualną wartość rynkową Nieruchomości i o tyle podwyższono udział kapitałowy Spółki Jawnej w Spółce Komandytowej.

Spółka Komandytowa prowadzi działalność deweloperską, tzn. buduje na Nieruchomości budynek mieszkalny i zamierza ustanowić w nim odrębne własności lokali, które zostaną zbyte. Spółka Komandytowa zleciła więc wyburzenie istniejącej zabudowy oraz przeprowadzenie prac budowlanych na pozostałym gruncie. Zaczęła także zawierać umowy z przyszłymi nabywcami lokali. Prace budowlane są w toku.

Spółka Jawna ma prawo do 33% zysku Spółki Komandytowej. Niezależnie od prawa do udziału w zysku, ma prawo do odzyskania wartości wniesionej Nieruchomości: nastąpi to poprzez rozliczenie jej wartości z udziałem kapitałowym w Spółce Komandytowej, tyle tylko, że zamiast świadczenia w naturze (Nieruchomość będzie sprzedana), Spółka Jawna odzyska jej równowartość w pieniądzu z dnia wniesienia do Spółki Komandytowej.

Rozliczenie wartości Nieruchomości nastąpi poprzez wystąpienie Spółki Jawnej ze Spółki Komandytowej, Spółka jawna otrzyma tytułem rozliczenia równowartość przypadającego na nią udziału kapitałowego w Spółce Komandytowej. Wnioskodawczyni wybrała opodatkowanie dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej tzw. podatkiem liniowym.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

W jaki sposób należy opodatkować podatkiem dochodowym od osób fizycznych środki przekazane przez Spółkę Komandytową Spółce Jawnej tytułem wystąpienia Spółki Jawnej ze Spółki Komandytowej?

Zdaniem Wnioskodawczyni, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku (art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm., dalej: „PdofU”). Art. 9 ust. 2 PdofU, stanowi natomiast, iż dochodem ze źródła przychodów, jeżeli przepisy art. 24-25 nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 PdofU, jednym ze źródeł przychodów jest działalność gospodarcza. Zgodnie z art. 5b ust. 2 PdofU, jeżeli pozarolniczą działalność gospodarczą prowadzi spółka niemająca osobowości prawnej, przychody wspólnika z udziału w takiej spółce, określone na podstawie art. 8 ust. 1, uznaje się za przychody ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 (przychód z działalności gospodarczej). Zgodnie z art. 8 ust. 1 PdofU, przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału) oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. Art. 8 ust. 1a PdofU stanowi z kolei, iż przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, osiąganych przez podatników opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30c, nie łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust 1. Spółki osobowe, za które uważa się m.in. spółkę jawną i spółkę komandytową, nie są podatnikami podatków dochodowych, gdyż ani ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych ani od osób prawnych nie wymienia tych spółek jako podatnika żadnego z tych podatków. W związku z powyższym przychody osiągane przez spółki osobowe przypisuje się do poszczególnych wspólników będących osobami fizycznymi stosownie do art. 8 PdofU. Podobnie rzecz ma się z kosztami uzyskania przychodów.

Od 1 stycznia 2011 r. ustawodawca wyraźnie przewidział, iż wniesienie wkładu do spółki osobowej przez wspólnika będącego osobą fizyczną jest zwolnione z podatku. Art. 21 ust. 1 pkt 50b PdofU wskazuje, iż wolne od podatku są przychody z tytułu przeniesienia własności składników majątku będących przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki niebędącej osobą prawną. Wniesienie aportu przez Spółkę Jawną do Spółki Komandytowej nie spowodowało więc powstania przychodu do opodatkowania po stronie Wnioskodawczyni, ani tym bardziej po stronie którejś ze spółek (nie są podatnikami podatku dochodowego). Skoro wniesiona Nieruchomość została przeznaczona w Spółce Komandytowej pod działalność deweloperską (na sprzedaż), wobec tego nie spełnia definicji środka trwałego przewidzianej w PdofU. Nie stosuje się także wobec niej przepisów dot. ustalenia wartości początkowej środka trwałego (art. 22g ust. 1 pkt 4 PdofU), gdyż nie jest środkiem trwałym. Nie została także wprowadzona do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Spółki Komandytowej.

Zdaniem Wnioskodawczyni, w przypadku wystąpienia wspólnika ze spółki osobowej, przychodem podatkowym są środki pieniężne otrzymane przez wspólnika z tytułu wystąpienia z takiej sp...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »