Zwrot kosztów podróży osobom niebędącym pracownikami a PIT

Pytanie podatnika: Czy na Wnioskodawcy – jako płatniku – będzie ciążył obowiązek poboru i odprowadzenia podatku (zaliczki na podatek) w związku z wypłaceniem zaproszonym gościom krajowym i zagranicznym należności z tytułu zwrotu kosztów i wydatków za wyżywienie oraz nocleg, czy też Wnioskodawca nie ma takiego obowiązku z racji tego, że należności te będą korzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 27 marca 2015 r. (data wpływu 2 kwietnia 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 29 czerwca 2015 r. (data wpływu 2 lipca 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 kwietnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wniosek nie spełniał wymogów, określonych w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613), w związku z czym pismem z dnia 22 czerwca 2015 r., Nr IPTPB1/4511-201/15-2/SJ, wezwano Wnioskodawcę, na podstawie art. 169 § 1 i § 2 w zw. z art. 14h ustawy Ordynacja podatkowa, do jego uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. Wezwanie wysłane zostało w dniu 22 czerwca 2015 r. (data doręczenia 23 czerwca 2015 r.). Uzupełnienie wniosku wpłynęło w dniu 2 lipca 2015 r. (data nadania 30 czerwca 2015 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Co roku Wnioskodawca organizuje konkursy oraz inne wydarzenia (konferencje, seminaria, warsztaty, wykłady, kursy – zwane dalej Imprezami), na które zapraszani są goście specjalni z kraju i z zagranicy. Do udziału w powyższych imprezach, Rektor zaprasza osoby zasiadające w jury konkursów, wykładowców, profesorów wizytujących, artystów i innych twórców związanych z uczelnią (zwani dalej osobami zaproszonymi). Osoby zaproszone przez Wnioskodawcę przyjeżdżają z różnych miast Polski i z zagranicy. Bez zwrotu kosztów uczestnictwo tych osób nie byłoby możliwe.

Osoby zaproszone, m.in. zasiadające w jury organizowanych przez Wnioskodawcę konkursów, artyści zaproszeni do zaprezentowania swoich dokonań artystycznych, nie otrzymują z tego tytułu wynagrodzenia (Wnioskodawca nie posiada z tymi osobami umowy o pracę). Jednakże Wnioskodawca zamierza zwracać im koszty podróży, wyżywienia i noclegu.
W najbliższym czasie Wnioskodawca organizuje 70-lecia powstania uczelni. W związku z czym zaplanowanych jest szereg uroczystości, w których uczestniczyć będą osoby zaproszone. Uczestnicy poniosą wydatki związane z podróżą, wyżywieniem oraz noclegiem, przy czym uczelnia zwróci tym uczestnikom poniesione przez nich ww. uzgodnione koszty.

W uzupełnieniu wniosku dodano, że:

 1. zwrot kosztów podróży, wyżywienia i noclegów osobom zaproszonym nastąpi na podstawie rachunków zawierających zestawienie poniesionych i należycie udokumentowanych kosztów (np. bilety),
 2. osoby zaproszone (przed przybyciem) zostaną poinformowane, że otrzymają zwrot poniesionych wydatków,
 3. zwrot kosztów podróży, wyżywienia i noclegu osobom zaproszonym będzie zaliczany do kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawcy (płatnika),
 4. zwrot kosztów podróży, wyżywienia i noclegu osobom zaproszonym będzie miał związek z osiąganiem przychodu Wnioskodawcy poprzez działalność dydaktyczną,
 5. Wnioskodawca chce pokryć koszty biletów, koszty paliwa, koszty wyżywienia i noclegu według przedstawionych rachunków, jednak nie więcej niż limit przyjęty w przepisach wydanych przez Ministra właściwego do spraw pracy w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju,
 6. przez koszty dodatkowe należy rozumieć koszty wymagane do uiszczenia, a wynikające z regulaminów przewoźnik, np. opłata dodatkowa za bagaż. Odnośnie tego, jakie koszty Wnioskodawca ma na myśli pisząc o kosztach przejazdu Wnioskodawca stwierdził, że chodzi o koszty paliwa, koszty biletów, jednak nie więcej niż limit przyjęty w przepisach wydanych przez ministra właściwego do spraw pracy w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku):

Czy na Wnioskodawcy – jako płatniku – będzie ciążył obowiązek poboru i odprowadzenia podatku (zaliczki na podatek) w związku z wypłaceniem zaproszonym gościom krajowym i zagranicznym (pełniącym funkcje jurorów) należności z tytułu zwrotu kosztów i wydatków za wyżywienie oraz nocleg, czy też Wnioskodawca nie ma takiego obowiązku z racji tego, że należności te będą korzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Zdaniem Wnioskodawcy (ostatecznie przedstawionym w uzupełnieniu wniosku), pokrycie przez Wnioskodawcę kosztów udziału osób zaproszonych na imprezy uczelni, stanowi dla osób zaproszonych przychód z innych źródeł, podlegający, co do zasady, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Wobec faktu, że Wnioskodawca ma status płatnika, przedstawione zdarzenie przyszłe ma związek z możliwą odpowiedzialnością podatkową jako płatnika.

Jednocześnie, zdaniem Wnioskodawcy, do wskazanych kosztów znajdzie zastosowanie zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b), z uwzględnieniem art. 21 ust. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa o PIT), do wysokości określonej w odrębnych ustawach lub przepisach wydanych przez ministra właściwego do spraw pracy. Wnioskodawca, w odniesieniu do przychodów podlegających zwolnieniu, nie będzie zobowiązany do sporządzenia informacji PIT-8C i przekazania jej osobie zaproszonej oraz właściwemu organowi podatkowemu. W związku z tym nie ciążą na Wnioskodawcy, jako płatniku, jakiekolwiek obowiązki związane z obliczeniem, pobraniem i odprowadzeniem do urzędu skarbowego podatku (zaliczki na podatek).

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o PIT, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej, zaniechano poboru podatku.

Art. 10 ust. 1 ustawy o PIT zawiera katalog źródeł przychodów, wśród których znajdują się również, tak zwane inne źródła (art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT).

W myśl art. 20 ust. 1 ustawy o PIT, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT, uważa się, m.in. nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 ustawy o PIT.

Zdaniem Wnioskodawcy powyższy przepis powinien być rozumiany w ten sposób, że do przychodów z innych źródeł, w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT, należy, co do zasady, zaliczyć każdy przychód, który nie mieści się w pozostałych źródłach przychodów, o których mowa w art. 12-14 i 17 ustawy o PIT. Jednocześnie fakt użycia w przepisie art. 20 ust. 1 ustawy o PIT sformułowania „w szczególności” dowodzi, że zawarta w tym przepisie definicja przychodów z innych źródeł ma charakter otwarty i może obejmować również inne rodzaje przychodów niż wyraźnie tam wymienione.

W ocenie Wnioskodawcy, pokrycie przez Wnioskodawcę określonych kosztów związanych z uczestnictwem osób zaproszonych w imprezie powoduje powstanie, co do zasady, po stronie osób zaproszonych przychodu na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Pokrycie kosztów oznacza bowiem wymierne i konkretne przysporzenie majątkowe po stronie osób zaproszonych, polegające na tym, że osoba zaproszona w związku ze swoim uczestnictwem w imprezie nie musi ponosić kosztów we własnym zakresie i tym samym nie uszczupla swojego majątku (co miałoby miejsce w sytuacji, gdyby osoba zaproszona chciała uczestniczyć w imprezie bez wsparcia Wnioskodawcy, przez co musiałaby ponieść powyższe koszty we własnym zakresie).

Przychód uzyskiwany przez osobę zaproszoną w związku z pokryciem przez Wnioskodawcę kosztów podróży i uczestnictwa w imprezie powinien być traktowany jako przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 oraz art. 20 ust. 1 ustawy o PIT.

Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w szeregu interpretacji indywidualnych wydawanych przez organy podatkowe w odniesieniu do analogicznych zdarzeń przyszłych, np. w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 31 października 2008 r. (Nr IPPB2/415-1326/08-3/MK), w której stwierdzono że – w przypadku formy współpracy nieprzewidującej jakiegokolwiek świadczenia zwrotnego w zamian za uzyskane finansowanie – „zwrot kosztów podróży uczestnikom międzynarodowej konferencji będzie stanowił przychód z innych źródeł.”

Zwolnienie przychodu osób zaproszonych z podatku (jako należności za czas podróży osoby niebędącej pracownikiem).

Jak wskazano powyżej, zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o PIT, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Z powyższego wynika, że opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych nie podlegają, m.in. dochody wymienione w art. 21 ustawy o PIT. Z kolei, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy o PIT, wolne od podatku dochodowego są diety i inne należności za czas podróży osoby niebędącej pracownikiem – do wysokości określonej w odrębnych ustawach lub w przepisach wydanych przez ministra właściwego do spraw pracy, w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 13 ustawy o PIT.

Zgodnie zaś z art. 21 ust. 13 pkt 1 ustawy o PIT, powyższe zwolnienie stosuje się m.in., jeżeli otrzymane świadczenia nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów i zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów.

Z powyższego wynika, że w sytuacji, w której:

 1. występuje – z jednej strony – podmiot niebędący pracodawcą osoby fizycznej oraz – z drugiej strony – osoba fizyczna (podatnik) niebędąca pracownikiem tego podmiotu,
 2. osoba fizyczna niebędąca pracownikiem odbywa podróż,
 3. osoba fizyczna otrzymuje (uzyskuje) od podmiotu niebędącego pracodawcą diety i inne należności za czas podróży,

spełnione są warunki określone w art. 21 ust. 13 pkt 1 ustawy o PIT, a wartość otrzymanych diet i innych należności za czas podróży podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych, do limitów wynikających z odpowiednich, odrębnych przepisów.

Co do rozumienia pojęcia „podróży” dla celów zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy o PIT, należy wskazać na utrwalony, jednolity pogląd przedstawiany w interpretacjach indywidualnych, wydawanych przez organy podatkowe, zgodnie z którym zakres zastosowania tego przepisu jest szeroki i obejmuje efektywnie wszelkie podróże osób niebędących pracownikami, niezależnie od tego, czy pomiędzy taką osobą a podmiotem niebędącym pracodawcą istnieje jakikolwiek stosunek prawny, czy też nie.

Potwierdzeniem takiego utrwalonego podejścia – w odniesieniu do sytuacji analogicznych do zdarzenia przyszłego, będącego przedmiotem wniosku ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »