Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

27.12.2012

Zwrot kosztów budowy przyłącza a przychód w PIT

Urządzenie wodociągowo-kanalizacyjne, służące do doprowadzania do nieruchomości wody i odprowadzania z niej ścieków, z chwilą połączenia z siecią przestaje być częścią składową nieruchomości, uzyskując status samoistnej rzeczy ruchomej. Wynagrodzenie otrzymane przez osobę, która urządzenie takie wybudowała z własnych środków i zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków odpłatnie przekazała je gminie lub przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu, stanowi przychód z odpłatnego zbycia innych rzeczy w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ustawy . o podatku dochodowym od osób fizycznych - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Zbigniew Kmieciak, Sędziowie NSA Tomasz Zborzyński (sprawozdawca), WSA del. Beata Cieloch, Protokolant Barbara Mróz, po rozpoznaniu w dniu 24 października 2012 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej Dyrektora Izby Skarbowej w P. działającego z upoważnienia Ministra Finansów od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 26 października 2010 r. sygn. akt I SA/Wr 797/10 w sprawie ze skargi D. P. na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w P. działającego z upoważnienia Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2010 r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych:

1) oddala skargę kasacyjną,
2) zasądza od Dyrektora Izby Skarbowej w P. działającego z upoważnienia Ministra Finansów na rzecz D. P. kwotę 120 (słownie: sto dwadzieścia) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

UZASADNIENIE

Zaskarżonym wyrokiem Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu uwzględnił skargę D.P. i uchylił indywidualną interpretację Ministra Finansów w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Stan sprawy Sąd przedstawił następująco:

We wniosku z dnia 29 stycznia 2010 r. o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego skarżący podał, że wybudował urządzenie wodociągowo-kanalizacyjne wchodzące w skład magistrali wodociągowej i kanalizacyjnej należącej do gminy, z którą następnie zawarł umowę odpłatnego przejęcia wybudowanego urządzenia. Zadał pytanie, czy otrzymane od gminy w wyniku umowy wynagrodzenie stanowi przychód, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (obecnie: Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm., dalej: u.p.d.o.f.), zajmując stanowisko, że nie stanowi ono przychodu z innych źródeł i nie podlega opodatkowaniu, ponieważ od wybudowania urządzenia upłynęło już pięć lat, a wynagrodzenie stanowi tylko zwrot poniesionych kosztów, gdyż zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ze zm.) koszt budowy takich urządzeń obciąża właściciela sieci, czyli gminę.

W indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 23 kwietnia 2010 r. Minister Finansów uznał stanowisko skarżącego za nieprawidłowe, stwierdzając, że z zgodnie z art. 9 ust. 1 i ust. 2, art. 11 ust. 1 i art. 20 ust. 1 i art. 22 ust. 1 u.p.d.o.f. zwrot nakładów na wybudowanie urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych stanowi przychód z tzw. innych źródeł, który po pomniejszeniu o udokumentowane koszty, to jest wydatki związane z jego wybudowaniem, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu skarżący zarzucił naruszenie art. 9 ust. 1 i art. 20 ust. 1 u.p.d.o.f., podnosząc, że zwrot poniesionych wydatków na wybudowanie urządzenia wodociągowo-kanalizacyjnego nie jest przychodem, nie wystąpił bowiem element przysporzenia majątkowego. Istotne jest też to, że zwrot wydatków nastąpił po upływie pięciu lat od ich poniesienia, co dowodzi powstania straty, a nie przychodu. Skarżący zwrócił także uwagę na treść art. 49 ustawy z dnia 24 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm., dalej: K.c.), w myśl którego z chwilą podłączenia urządzenia do sieci staje się ono z mocy prawa jego częścią, bez potrzeby dokonywana jakichkolwiek działań w tym zakresie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu uwzględnił skargę na podstawie art. 146 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270, dalej: P.p.s.a.), stwierdzając, że organ interpretacyjny naruszył art. 9 ust. 1, art. 11 ust. 1 i art. 20 ust. 1 u.p.d.o.f. przez uznanie, że zwrot poniesionych przez skarżącego wydatków stanowi przychód podlegający opodatkowaniu. Sąd wskazał, że istotnym elementem cechującym przychody podatkowe jest ich bezzwrotność - tylko przysporzenie majątkowe, które nie podlega zwrotowi, to znaczy ma charakter definitywny, może być traktowane jako przychód podlegający opodatkowaniu. Otrzymane przez skarżącego należności pieniężne z tytułu wybudowania urządzenia wodociągowo-kanalizacyjnego z uwagi na ich zwrotny charakter nie mogą być traktowane jako przychód podatkowy. Zwrotny charakter nakładów wynika z faktu, że na mocy regulacji zawartych w cytowanej ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, zaopatrzenie w wodę oraz budowa i utrzymanie urządzeń wodno-kanalizacyjnych jest zadaniem własnym gminy, która ma obowiązek rozliczenia nakładów poniesionych przez inną osobę w celu realizacji tego zadania. Rozliczenie to nie powoduje powstania przysporzenia po stronie czyniącego pierwotnie nakład, gdyż ma ono charakter zwrotny. Nie ma przy tym znaczenia, kto jest lub kto był właścicielem przekazanych gminie urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, są to bowiem rzeczy szczególnego rodzaju, których obrót objęty jest szczególną regulacją, toteż nawet jeśli gmina lub prowadzone przez nią przedsiębiorstwo nie nabędą ich na własność na mocy umowy zawartej z ich właścicielem (tym, który je wybudował) i tak z chwilą przyłączenia tych urządzeń do sieci stają się one jej częścią.

W wywiedzionej od powyższego wyroku skardze kasacyjnej Minister Finansów wniósł o jego uchylenie w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu we Wrocławiu oraz o zasądzenie zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

Na podstawie art. 174 pkt 1 P.p.s.a. zarzucił naruszenie prawa materialnego przez niewłaściwą wykładnię art. 9 ust. 1, art. 11 ust. 1 i art. 20 ust. 1 u.p.d.o.f., polegającą na błędnym przyjęciu, że otrzymane przez skarżącego należności z tytułu wybudowania urządzenia wodociągowo-kanalizacyjnego z uwagi na ich zwrotny charakter nie mogą być traktowane jako przychód podlegający opodatkowaniu.

W uzasadnieniu skargi kasacyjnej podniósł, że świadczenie pieniężne, stanowiące rezultat rozliczeń pomiędzy gminą a skarżącym, spowoduje powstanie po stronie tego ostatniego korzyści majątkowej. Przychód z tego tytułu należy zakwalifikować do przychodów z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 u.p.d.o.f.

W odpowiedzi na skargę kasacyjną skarżący wniósł o jej oddalenie oraz o zasądzenie zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

Nacz...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »