Zwolnienie z podatku od spadku i darowizn nie dla konkubenta

Z uzasadnienia: Przepis art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn jest przepisem przewidującym wyjątek od ogólnych reguł opodatkowania, wobec czego wykluczona jest interpretacja rozszerzająca. Zwolnienie to ma charakter przywileju podatkowego (finansowego), którego uzyskanie jest możliwe na równych zasadach dla taksatywnie wskazanych w nim podmiotów, po spełnieniu ściśle określonych kryteriów formalnych.

SENTENCJA
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Joanna Zdzienicka-Wiśniewska (spr.), Sędziowie Sędzia WSA Marek Kraus, Sędzia NSA Alicja Stępień, Protokolant Starszy Sekretarz Sądowy Sylwia Górny, po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 2 czerwca 2015 r. sprawy ze skargi A. D. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 15 stycznia 2015 r. nr [...] w przedmiocie uchylenia decyzji ostatecznej w sprawie podatku od spadków i darowizn oddala skargę.

UZASADNIENIE
Postanowieniem z dnia 7 kwietnia 2011 r. sygn. akt XII Ns 2078/10 Sąd Rejonowy G.-P. potwierdził nabycie w całości, na podstawie testamentu notarialnego, praw do spadku po I. W. (zmarłej w dniu 27 października 2010 r.) przez pana A. D. Przedmiotowe postanowienie uprawomocniło się z dniem 29 kwietnia 2011 r.

W dniu 20 maja 2011 r. do Urzędu Skarbowego wpłynęło zeznanie podatkowe o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych (SD-3), dotyczące nabycia przez pana A. D. spadku w postaci:

  • lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość o powierzchni użytkowej 41,10 m2 wraz z udziałem w częściach wspólnych nieruchomości, objętego księgą wieczystą KW nr [...] położonego w P. G. przy ul. [...] o zadeklarowanej wartości 140.000 zł,
  • udziału wynoszącego ½ część w prawie własności samochodu osobowego marki OPEL CORSA nr rejestracyjny [...] rok produkcji 1995 o zadeklarowanej wartości 1.500 zł.

W części F.2. Zeznania "Długi, ciężary, nakłady" wskazane zostało zadłużenie tytułem niespłaconego kredytu w kwocie 11.343 zł oraz koszty postępowania spadkowego w wysokości 2.440 zł. Łączna czysta wartość nabytego spadku została określona na poziomie 127.716, 88 zł. W pozycji zeznania dotyczącej stopnia krewniactwa ze spadkodawcą zamieszczony został zapis "osoba obca"

Decyzją z dnia 17 czerwca 2011 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego ustalił panu A. D. podatek od spadków i darowizn w wysokości 23.330 zł.

Postanowieniem z dnia 6 października 2011 r. organ podatkowy I instancji wznowił, na wniosek podatnika z dnia 26 września 2011 r., postępowanie podatkowe zakończone przedmiotową decyzją, z uwagi na fakt, że córka spadkodawczyni wystąpiła do sądu z roszczeniem o zachowek w wysokości 90.000 zł. Następnie postanowieniem z dnia 3 listopada 2011 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego zawiesił wznowione postępowanie do czasu rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez Sąd Okręgowy Wydział I Cywilny.

W dniu 6 marca 2013 r. do Urzędu Skarbowego wpłynęło postanowienie Sądu Okręgowego sygn. akt I C 788/11 z dnia 12 lutego 2013 r. zasądzające m. in. od pana A. D. na rzecz pani K. S. kwotę 56.828,44 zł wraz z ustawowymi odsetkami.

W wyniku złożonej przez spadkobiercę apelacji od powyższego orzeczenia, Sąd Apelacyjny w dniu 18 lutego 2014 r. wydał wyrok (sygn. akt I ACa 781/13), w którym zasądzony zachowek został obniżony do kwoty 14.207,11 zł wraz z odsetkami płatnymi od dnia 30 lipca 2011 r. do dnia zapłaty.

Postanowieniem z dnia 25 kwietnia 2014 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego podjął z urzędu zawieszone - w trybie wznowieniowym postępowanie podatkowe.

Decyzją z dnia 31 lipca 2014 r. Naczelnik uchylił decyzję z dnia 17 czerwca 2011 r. w części dotyczącej ustalonego zobowiązania podatkowego oraz ustalił panu A. D. podatek od spadków i darowizn od nabycia spadku w wysokości 20.488 zł.

Dyrektor Izby Skarbowej, po rozpoznaniu odwołania, decyzją z dnia 15 stycznia 2015 r. utrzymał w mocy rozstrzygnięcie organu I instancji.

W pierwszej kolejności Dyrektor wskazał, że zasadnie organ I instancji uznał, że w niniejszej sprawie zachodzi przesłanka określona w art. 240 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 749, ze zm.) z uwagi na wystąpienie przez córkę spadkodawczyni z roszczeniem o wypłatę zachowku.

Następnie, przywołując treść art. 7 ust. 1-3 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t. jedn. Dz. U. z 2009 r. nr 93, poz. 768 ze zm.), art. 991 § 1 -2 i art. 1007 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.), art. 365 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz. U. Z 2014 r. poz. 101 ze zm.) a także orzecznictwo sądów administracyjnych oraz Sądu Najwyższego, Dyrektor wyjaśnił, że z akt sprawy wynika, iż wyrokiem z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie o sygn. akt I ACa 781/13 Sąd Apelacyjny I Wydział Cywilny zmienił wyrok z dnia 12 lutego 2013 r. sygn. akt I C 788/11 zasądzając na rzecz córki spadkodawczyni kwotę 14.207.11 zł wraz z ustawowymi odsetkami. Z pozyskanego w toku postępowania odwoławczego polecenia przelewu z dnia 4 marca 2014 r. wynika natomiast, że kwota 14.207,11 zł została przekazana pani K. S. tytułem "należności głównej z wyroku SA GDA z dn. 18 lutego 2014 r."

Tym samym, skoro wysokość zachowku została ostatecznie ustalona przez Sąd Apelacyjny wyrokiem z dnia 18 lutego...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »