Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

26.01.2015

Zwolnienie studenta z czesnego. Skutki podatkowe

Pytanie podatnika: Czy z uwagi na wyjątkowo trudną sytuację materialną studenta zwolnienie z opłat za usługi edukacyjne oraz umorzenie odsetek naliczonych za nieterminową zapłatę należności, o których mowa w regulaminach pobierania opłat i zarządzeniu Rektora, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? Czy Uczelnia ma obowiązek wystawienia informacji PIT-8C z danego tytułu?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r. poz. 749, ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770, ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 14 października 2014 r. (data wpływu do Biura – 21 października 2014 r.), uzupełnionym 14 stycznia 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zwolnienia z opłat za usługi edukacyjne oraz umorzenia odsetek za nieterminową zapłatę należności – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 października 2014 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zwolnienia z opłat za usługi edukacyjne oraz umorzenia odsetek za nieterminową zapłatę należności.

Z uwagi na fakt, iż wniosek nie spełniał wymogów formalnych, w piśmie z 23 grudnia 2014 r. znak: IBPB II/1/415-864/14/BJ wezwano Wnioskodawcę o jego uzupełnienie. Wniosek uzupełniono 14 stycznia 2015 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest uczelnią publiczną działającą na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. W oparciu o regulacje prawne, wynikające z przedmiotowej ustawy, do podstawowych zadań Uczelni należy m. in.: kształcenie studentów w celu zdobywania i uzupełniania wiedzy oraz umiejętności niezbędnych w pracy zawodowej, a także prowadzenie studiów podyplomowych, kursów i szkoleń w celu kształcenia nowych umiejętności niezbędnych na rynku pracy w systemie uczenia się przez całe życie.

Zasady pobierania opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Uczelnię określają stosowne uchwały Senatu w sprawie wprowadzenia:

  • „Regulaminu pobierania opłat za usługi edukacyjne związane z kształceniem studentów na studiach pierwszego i drugiego stopnia niestacjonarnych w Uczelni oraz innych opłat”;
  • „Regulaminu pobierania opłat za dodatkowe usługi edukacyjne związane z powtarzaniem zajęć na studiach pierwszego i drugiego stopnia stacjonarnych w Uczelni z powodu niezadowalających wyników w nauce oraz innych opłat”.

Zgodnie z zapisami zawartymi w przedmiotowych uchwałach w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach, Rektor może zwolnić studenta z obowiązku wniesienia opłaty w części lub całości, a także umorzyć odsetki naliczone za nieterminową zapłatę w przypadku udokumentowanej trudnej sytuacji materialnej studenta, a także okoliczności losowych powodujących przejściową trudną sytuację materialną. Do podania do Rektora student powinien dołączyć zaświadczenie o zarobkach swoich i zarobkach członków rodziny (w przypadku braku zatrudnienia – zaświadczenie z powiatowego urzędu pracy o pozostawaniu w rejestrze bezrobotnych) oraz inne zaświadczenia dokumentujące zaistnienie zdarzeń losowych i trudną sytuację materialną.

Dodatkowo, zgodnie ze Statutem Uczelni, uchwalanym przez Senat Uczelni, Rektorowi przysługuje prawo wydawania zarządzeń i decyzji administracyjnych oraz innych aktów o charakterze porządkowo-organizacyjnym.

Kwestie związane z opłatami za usługi edukacyjne wnoszonymi przez studentów cudzoziemców reguluje odrębne zarządzenie Rektora, wydane m. in. w oparciu o zapisy art. 99 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Wskazane zarządzenie zawiera zapis, iż w przypadku udokumentowanej trudnej sytuacji materialnej cudzoziemca lub w przypadku podjęcia przez niego nauki na drugim kierunku studiów lub kształcenia w innej formie na warunkach odpłatności, Rektor, na pisemny wniosek zainteresowanego, może obniżyć mu opłatę za studia lub zwolnić z niej całkowicie.

W piśmie z 9 stycznia 2015 r. (data wpływu do Biura – 14 stycznia 2015 r.), stanowiącym uzupełnienie wniosku, Wnioskodawca wskazał, że zwolnienie z opłat za usługi edukacyjne oraz umorzenie odsetek za nieterminową zapłatę należności, z uwagi na trudną sytuację materialną studenta, ma charakter świadczeń pomocy materialnej i świadczenia te zostały przyznane na podstawie przepisów Prawo o szkolnictwie wyższym.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

  1. Czy z uwagi na wyjątkowo trudną sytuację materialną studenta zwolnienie z opłat za usługi edukacyjne oraz umorzenie odsetek naliczonych za nieterminową zapłatę należności, o których mowa w regulaminach pobierania opłat i zarządzeniu Rektora, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych...
  2. Czy Uczelnia ma obowiązek wystawienia informacji PIT-8C z danego tytułu...

Wnioskodawca stoi na stanowisku, że przedmiotowe świadczenia korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wnioskodawca wskazał, że w myśl art. 99 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, uczelnia publiczna może pobierać opłaty za świadczone usługi edukacyjne związane z:
1.kształceniem studentów na studiach niestacjonarnych oraz uczestników niestacjonarnych studiów doktoranckich;
1a.kształceniem studentów na studiach stacjonarnych, jeżeli są to ich studia na drugim...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »