JESTEŚ W STREFIE

Zrozumieć PIT (7) Źródła przychodów – Przychody z działalności wykonywanej osobiście

W tej lekcji poznasz informacje, które mogą okazać się szczególnie istotne dla twórców, freelancerów i osób wykonujących wolne zawody – przedstawiamy bowiem charakterystykę źródła przychodów, które występuje w przypadku tej grupy najczęściej – to przychody z działalności wykonywanej osobiście.

Dodatkowo szczegółowo charakteryzujemy  umowę zlecenia i umowę o dzieło, prezentując orzecznictwo i stanowiska ZUS w sprawach kwalifikacji tych umów.

Artykuł 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT wśród źródeł przychodów wymienia działalność wykonywaną osobiście. Przychody z takiej działalności zostały dokładnie opisane w art. 13 ust. 1 ustawy, który wymienia dziewięć rodzajów takich przychodów.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (wyciąg)

(…)

Art. 13. Za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się:

1) (uchylony)

2) przychody z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, w tym z tytułu udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa, przychody z tytułu udziału w badaniach i eksperymentach prowadzonych przez podmioty tworzące system szkolnictwa wyższego i nauki, jak również przychody z uprawiania sportu, stypendia sportowe przyznawane na podstawie odrębnych przepisów oraz przychody sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych;

3) przychody z działalności duchownych, osiągane z innego tytułu niż umowa o pracę;

4) przychody z działalności polskich arbitrów uczestniczących w procesach arbitrażowych z partnerami zagranicznymi;

5) przychody otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich, bez względu na sposób powoływania tych osób, nie wyłączając odszkodowania za utracony zarobek, z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 7;

6) przychody osób, którym organ władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, sąd lub prokurator, na podstawie właściwych przepisów, zlecił wykonanie określonych czynności, a zwłaszcza przychody biegłych w postępowaniu sądowym, dochodzeniowym i administracyjnym oraz płatników, z zastrzeżeniem art. 14 ust. 2 pkt 10, i inkasentów należności publicznoprawnych, a także przychody z tytułu udziału w komisjach powoływanych przez organy władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 9;

7) przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych;

7a) przychody otrzymywane przez członków Rady Mediów Narodowych;

8) przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od:

a) osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej,

b) właściciela (posiadacza) nieruchomości, w której lokale są wynajmowane, lub działającego w jego imieniu zarządcy albo administratora - jeżeli podatnik wykonuje te usługi wyłącznie dla potrzeb związanych z tą nieruchomością,

c) przedsiębiorstwa w spadku

- z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej oraz przychodów, o których mowa w pkt 9;

9) przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej - z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 7. 

(…)

Dla wspomnianej we wstępie kategorii osób istotne mogą się okazać niektóre ze wskazanych wyżej przychodów – wymieniamy je po kolei.

To przychody z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, w tym z tytułu udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa, jak również przychody z uprawiania sportu, stypendia sportowe przyznawane na podstawie odrębnych przepisów oraz przychody sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych.

Poza tym wśród przychodów z działalności wykonywanej osobiście znajdują się przychody otrzymywane przez osoby - niezależnie od sposobu ich powoływania - należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych.

Do tej grupy przychodów należą też, powszechnie obecne w naszej praktyce gospodarczej przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło.

Ale uwaga - dotyczy to wyłącznie przychodów uzyskiwanych od wskazanych w ustawie osób i podmiotów. Są to przychody od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej.

Są to również przychody od właściciela (posiadacza) nieruchomości, w której lokale są wynajmowane, lub działającego w jego imieniu zarządcy albo administratora - jeżeli podatnik wykonuje te usługi wyłącznie dla potrzeb związanych z tą nieruchomością.

Tu krótki przykład.

Właściciel nieruchomości zlecił fotografowi sporządzenie w ramach umowy o dzieło dokumentacji fotograficznej nieruchomości, która ma zostać poddana wkrótce remontowi.

Zadowolony z jakości jego usług zatrudnił go, również w ramach umowy o dzieło, do obsługi ślubu swojej córki.

Mimo, iż zamawiający i wykonawca był ten sam, a usługi świadczone były na podstawie tego samego typu umowy i polegały na zrobieniu fotografii, źródła przychodów są odmienne.

...

Do przeczytania pozostało 80% artykułu.
Dostęp do pełnej treści wymaga aktywnej subskrypcji.

to strefa, w której Ty lub Twoi pracownicy podnosicie kwalifikacje, czytając materiały szkoleniowe i rozwiązując kolejne problemy lub testy.
Gromadzone w trakcie punkty pozwalają na uzyskanie certyfikatów ukończenia kursów i na zdobywanie atrakcyjnych nagród.

DODATKOWO:

dostęp do programu
Delegacje on-line
zniżki na
szkolenia i kursy
inne benefity

Zobacz pełną listę korzyści

Jeśli jeszcze nie korzystasz z podatki.edukacja wybierz swój rodzaj subskrypcji.

Otrzymaj dostęp już od

9,90 zł

netto
miesięcznie

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.edukacja

lub

Przejdź do zarządzania subskrypcją

Zapomniałeś hasła?