Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

30.10.2015

Źródła przychodów w PIT. Umowa zlecenie a prowadzenie działalności gospodarczej

Pytanie podatnika: Czy wynagrodzenie za usługi świadczone przez Wnioskodawcę na rzecz Spółki na podstawie umów cywilnoprawnych zawartych w ramach prowadzonej przez Wnioskodawcę pozarolniczej działalności gospodarczej będzie stanowić dla Wnioskodawcy przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy PIT?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 29 lipca 2015 r. (data wpływu do tut. Biura 6 sierpnia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie możliwości zaliczenia przychodów ze świadczenia wskazanych we wniosku usług do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 sierpnia 2015 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie możliwości zaliczenia przychodów ze świadczenia wskazanych we wniosku usług do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca ma miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i podlega w Polsce obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy), zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: „Ustawy PIT”).

Od 1 grudnia 1993 r. Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, w ramach której m.in. świadczy usługi serwisowe i wdrożeniowe dotyczące sieci teletechnicznych (internetowej, telefonicznej, informatycznej) oraz sprzętu i oprogramowania specjalistycznego, a także tworzy szkoleniowo-techniczne prezentacje multimedialne oraz materiały techniczno-informacyjne. Wnioskodawca posiada numer NIP, który jest jego identyfikatorem podatkowym na potrzeby działalności gospodarczej oraz jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym.

Wnioskodawca świadczy usługi na rzecz kilku kontrahentów. Jednym z kontrahentów Wnioskodawcy jest spółka kapitałowa prawa handlowego, będąca polskim rezydentem podatkowym (dalej: „Spółka”), z którą Wnioskodawca zawarł dwie umowy cywilnoprawne o świadczenie usług. Zawarte przez Wnioskodawcę umowy nie mają charakteru umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze.

Wnioskodawca uzyskuje również przychody ze stosunku pracy, w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 1 Ustawy PIT, na podstawie umowy o pracę zawartej ze Spółką. W ramach stosunku pracy Wnioskodawca piastuje stanowisko Kierownika ds. Produkcji, podlegając służbowo Prezesowi Zarządu Spółki. Zakres obowiązków Wnioskodawcy wynikający ze stosunku pracy został szczegółowo określony w umowie o pracę oraz w dokumencie wewnętrznym Spółki pn. „Karta opisu stanowiska”. Obowiązki Wnioskodawcy, jako Kierownika ds. Produkcji, nie pokrywają się z zadaniami wykonywanymi przez Wnioskodawcę na podstawie umów zawartych ze Spółką w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej. Przedmiotowe obowiązki polegają w głównej mierze na organizowaniu i nadzorowaniu procesu produkcyjnego Spółki, w szczególności obejmują:

 • nadzorowanie procesu produkcyjnego,
 • ewidencjonowanie surowców, produktów i półproduktów,
 • zamawianie komponentów produkcyjnych,
 • przyjmowanie i realizacja zamówień produkcyjnych,
 • zarządzanie zespołem osób i koordynacja ich prac i działań,
 • dbałość o zapewnienie standardów jakościowych,
 • zapewnienie (rekrutacja) obsady stanowisk produkcyjnych,
 • nadzór nad przestrzeganiem regulaminu pracy i BHP (współpraca z osobą odpowiedzialną za BHP).

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej, na podstawie współpracy zawartej ze Spółką Wnioskodawca zobowiązał się do świadczenia na rzecz Spółki usług serwisowych, wdrożeniowych przy sieciach teletechnicznych (internetowa, telefoniczna, informatyczna) oraz w zakresie sprzętu i oprogramowania specjalistycznego. Usługami tymi są w szczególności:

 • wykonywanie wszystkich zleconych przez Spółkę napraw wymienionych w umowie sieci,
 • konfiguracja i uruchomienie nowych urządzeń oraz oprogramowania na pisemne zlecenie Spółki,
 • współpraca z dostawcami usług i urządzeń do wymienionych w umowie sieci,
 • współpraca z administratorem sieci,
 • zapewnienie codziennej kopii danych z oprogramowania i serwerów,
 • codzienna kontrola synchronizacji kopii pomiędzy serwerami w różnych lokalizacjach,
 • zapewnienie całościowej opieki w ramach specjalistycznego oprogramowania, jak „HERMES SQL, „System Serwis, „System GIT” oraz inne systemy wykorzystywane przez Spółkę,
 • kontrola poprawności działania zasilania awaryjnego,
 • kontrola oraz naprawy eksploatacyjne zasilania elektrycznego.

Świadczenie opisanych powyżej usług przez Wnioskodawcę będzie się odbywało poza godzinami pracy Wnioskodawcy, tj. w dni powszednie od godziny 16:00 do godziny 8:00 dnia następnego oraz w weekendy.

Wnioskodawca we własnym zakresie będzie zapewniał wyposażenie techniczno-serwisowe niezbędne do wykonania usługi na rzecz Spółki. Wnioskodawca będzie świadczył usługi w sposób niezależny, wynikający z przyjętej pragmatyki w oparciu o posiadaną fachową wiedzę i doświadczenie.

Z tytułu świadczenia ww. usługi Wnioskodawca będzie otrzymywał od Spółki wynagrodzenie w formie ryczałtu, które będzie wypłacane na podstawie wystawionej przez Wnioskodawcę faktury VAT. Za ewentualne dodatkowe usługi Wnioskodawca będzie otrzymywał wynagrodzenie odrębnie uzgodnione ze Spółką.

Na podstawie drugiej umowy o współpracę zawartej ze Spółką Wnioskodawca będzie świadczył usługi tworzenia materiałów techniczno-informacyjnych oraz multimedialnych. Usługami tymi są w szczególności:

 • wykonywanie wszelkich zleconych przez Spółkę prac dotyczących tworzenia informacji technicznych na potrzeby produktów multimedialnych, broszur, folderów, kart katalogowych, instrukcji obsługi stron www z zakresu produktów będących w ofercie Spółki,
 • wykonywanie wszelkich zleconych przez Spółkę prac dotyczących tworzenia informacji technicznych z zakresu produktów będących w ofercie Spółki wykorzystywanych w innych celach związanych z bieżącą działalnością Spółki.

Za każde wykonane zadanie na podstawie ww. umowy Wnioskodawca będzie otrzymywał od Spółki wynagrodzenie, którego wysokość będzie indywidualnie ustalana przed rozpoczęciem zadania. Wynagrodzenie będzie wypłacane na podstawie wystawionej przez Wnioskodawcę faktury VAT.

W ramach obu opisanych powyżej umów o współpracę Wnioskodawca będzie świadczył usługi samodzielnie, w oparciu o własny sprzęt i wyposażenie oraz w oparciu o własne materiały. Spółka nie będzie miała prawa ingerencji w sposób realizacji usług. Wnioskodawca, jako usługodawca nie będzie podlegał jakiemukolwiek kierownictwu lub nadzorowi ze strony Spółki.

Wnioskodawca, jako usługodawca będzie ponosił wobec Spółki odpowiedzialność za nienależyte wykonanie usługi. Za każdy przypadek wadliwego lub niezgodnego z umową wykonania zadania Spółka zastrzegła sobie prawo do żądania obniżenia przysługującego Wnioskodawcy wynagrodzenia w wysokości do 10%. Ponadto Wnioskodawca będzie odpowiedzialny wobec Spółki na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu cywilnego. Wnioskodawca oraz Spółka będą zobowiązani do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych oraz dokumentów uzyskanych w ramach wykonania ww. umowy.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy wynagrodzenie za usługi świadczone przez Wnioskodawcę na rzecz Spółki na podstawie umów cywilnoprawnych zawartych w ramach prowadzonej przez niego pozarolniczej działalności gospodarczej, będzie stanowić dla Wnioskodawcy przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy PIT?

Zdaniem Wnioskodawcy, wynagrodzenie za usługi świadczone na rzecz Spółki na podstawie umów cywilnoprawnych zawartych w ramach prowadzonej przez Wnioskodawcę pozarolniczej działalności gospodarczej będzie stanowić dla Wnioskodawcy przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy PIT.

Na podstawie art. 9 ust. 1 Ustawy PIT, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody (z wyjątkami, które nie mają zastosowania w niniejszej sprawie).

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy PIT, źródłem przychodów jest pozarolniczą działalność gospodarcza.

Jak wynika z art. 5a pkt 6 Ustawy PIT, ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarc...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »