Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

31.12.2015

Źródła przychodów. Jak kwalifikować odsetki?

Z uzasadnienia: Skoro odsetki, jako świadczenie akcesoryjne są bezpośrednio i ściśle związane z przychodem z tytułu odpłatnego zbycia akcji, a odsetki te nie mogłyby powstać, gdyby nie obowiązek zapłaty ceny za akcje, to nie ma uzasadnionych podstaw do przyjęcia, że należność główna oraz odsetki za nieterminowe uiszczenie ceny za zbyte akcje powinny być przypisane do dwóch odrębnych źródeł przychodów.

SENTENCJA
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Izabela Kucznerowicz Sędziowie Sędzia WSA Katarzyna Wolna-Kubicka Sędzia WSA Dominik Mączyński (spr.) Protokolant: st. sekr. sąd. Ewa Szydłowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 grudnia 2015 r. sprawy ze skargi [...] na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej [...] z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT-36) za 2007 r. I. uchyla zaskarżoną decyzję; II. zasądza od Dyrektora Izby Skarbowej [...] na rzecz skarżących kwotę [...] tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

UZASADNIENIE
Decyzją z dnia [...] kwietnia 2015 r. nr [...] Naczelnik Urzędu Skarbowego w X. odmówił K. A. oraz B. A. stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2007 r.

W motywach swojego rozstrzygnięcia organ podatkowy I instancji wyjaśnił, że skarżący dokonali wspólnego rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych składając w dniu [...] kwietnia 2008 r. zeznanie PIT-36, w którym wykazano podatek należny w kwocie [...] zł, sumę pobranych zaliczek w kwocie [...] zł oraz podatek do zapłaty w kwocie [...] zł. Wyjaśniono przy tym, że wynikający z deklaracji podatek do zapłaty został w całości wpłacony w dniu [...] kwietnia 2008 r.

Następnie w dniu [...] grudnia 2013 r. do Urzędu Skarbowego w X. wpłynął wniosek K. A. o stwierdzenie nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2007 r. w kwocie [...] zł. W dniu [...] lutego 2014 r. do wniosku dołączono poprawną pod względem formalnym korektę zeznania podatkowego za 2007 r., w której wykazano podatek należny w kwocie [...] zł, sumę pobranych zaliczek w kwocie [...] zł oraz podatek do zapłaty w kwocie [...] zł. We wniosku o stwierdzenie nadpłaty powołano się na wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 lipca 2013 r. sygn. akt II FSK 2378/11, wskazując, że uzasadnienie tego wyroku w pełni uzasadnia wniosek o stwierdzenie nadpłaty, bez konieczności przytaczania poczynionych w tym wyroku wywodów prawnych odnośnie wymagalności przychodu należnego.

W ocenie Naczelnika Urzędu Skarbowego w X. z porównania korekty zeznania PIT-36 za 2007 r. dołączonej do wniosku o stwierdzenie nadpłaty, z pierwotnie złożonym zeznaniem wynika, że w korekcie deklaracji nie wykazano do opodatkowania przychodów K. A. z innych źródeł w kwocie [...] zł uprzednio zadeklarowanych do opodatkowania. Zaznaczono przy tym, że E. S.A. wystawiła informację PIT-8C, z której wynika, że w 2007 r. K. A. osiągnęła przychód z tytułu odsetek za zwłokę w zapłacie za akcje Z. S.A. (dalej jako Z. S.A.) w kwocie [...] zł, oraz przychód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych w kwocie [...] zł. Ustalono również, że wyrokiem z dnia [...] lipca 2007 r. sygn. akt [...] Sąd Rejonowy dla [...] w W. zasądził od E. S.A. na rzecz K. A. kwotę [...] zł wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od poszczególnych terminów płatności.

Zdaniem organu I instancji w niniejszej sprawie nie jest sporny stan faktyczny, z którego wynika, że w 2007 r. K. A. otrzymała ustawowe odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty przez E. S.A. za nabyte akcje Z. S.A. w kwocie [...] zł. Istota sporu sprowadza się do oceny, czy ustawowe odsetki otrzymane w 2007 r. podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym w rozliczeniu za 2007 r. Organ zaznaczył przy tym, że w powołanym we wniosku o stwierdzenie nadpłaty wyroku NSA z dnia 26 lipca 2013 r. o sygn. akt II FSK 2378/11 wyjaśniono, jak należy rozumieć datę powstania przychodu należnego z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych, nie wypowiadając się przy tym w kwestii odsetek ustawowych zapłaconych w związku z nieterminową zapłatą należności wynikającej z umowy sprzedaży akcji.

W ocenie Naczelnika Urzędu Skarbowego w X. odsetki są świadczeniem ubocznym, bo warunkiem powstania uprawnienia do odsetek jest istnienie długu głównego i jego wymagalność, pomimo to jednak roszczenie o odsetki ma charakter samoistny. Mając powyższe na uwadze organ podatkowy I instancji stwierdził, że wyłączenie z opodatkowania należności głównej nie oznacza, iż nie podlegają opodatkowaniu odsetki od niej. W ocenie Naczelnika Urzędu Skarbowego w X. dochód z tytułu odsetek ustawowych należy zakwalifikować do przychodów z innych źródeł, wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Użyte w ostatnim ze wskazanych przepisów sformułowanie "w szczególności" wskazuje bowiem, że definicja przychodów z innych źródeł ma charakter otwarty i nie ma przeszkód, aby do tej kategorii zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w treści tego przepisu. Zdaniem Naczelnika Urzędu Skarbowego w X. o przychodzie podatkowym z innych źródeł należy mówić w każdym przypadku, gdy u podatnika wystąpią realne korzyści majątkowe. Wyjaśniono przy tym, że zasądzonych na rzecz K. A. odsetek nie można zakwalifikować do żadnego ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1-8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w szczególności do przychodów z kapitałów pieniężnych i praw majątkowych. Zgodnie bowiem z przepisem art. 17 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przy ustalaniu wartości przychodów z odpłatnego zbycia papierów wartościowych stosuje się odpowiednio przepisy art. 19 powołanej ustawy. Zgodnie z kolei z art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Zdaniem organu podatkowego I instancji omawiana regulacja wyklucza zaliczenie do przychodów z odpłatnego zbycia papierów wartości zasądzonych odsetek ustawowych, ponieważ nie są one elementem ceny określonej w umowie sprzedaży akcji.

W uzasadnieniu swojej decyzji Naczelnik Urzędu Skarbowego w X. wyjaśnił również, że przepis art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że za przychód z kapitałów pieniężnych uważa się m.in. należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mając...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »