Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

10.10.2016

Zorganizowana część przedsiębiorstwa a opodatkowanie VAT

Pytanie podatnika: Czy zespół składników majątkowych i niemajątkowych, wyodrębniony organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie wraz z zespołem ludzkim i zobowiązaniami, należący do Wnioskodawcy, można uznać za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy VAT, a co za tym idzie, czy w przypadku wniesienia przedstawionego zespołu składników majątkowych i niemajątkowych tytułem wkładu niepieniężnego do Spółki transakcja ta nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy o VAT?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 22 kwietnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 10 czerwca 2016 r. (data wpływu 21 czerwca 2016 r.), uzupełnionym pismem z 10 września 2016 r. (data wpływu 16 września 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy VAT zespołu składników majątkowych i niemajątkowych w postaci Działalności Operacyjnej, wyłączenia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o VAT czynności polegającej na wniesieniu zespołu składników majątkowych i niemajątkowych tytułem wkładu niepieniężnego do Spółki oraz braku obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 czerwca 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy VAT zespołu składników majątkowych i niemajątkowych w postaci Działalności Operacyjnej, wyłączenia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o VAT czynności polegającej na wniesieniu zespołu składników majątkowych i niemajątkowych tytułem wkładu niepieniężnego do Spółki oraz braku obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego. Wniosek został uzupełniony pismem z 10 września 2016 r. (data wpływu 16 września 2016 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie organu z 26 sierpnia 2016 r. znak: IBPP3/4512-392/16-1/KS.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest spółką osobową prowadzącą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność gospodarczą. Głównym przedmiotem działalności prowadzonej przez Wnioskodawcę jest produkcja i sprzedaż artykułów spożywczych w szczególności przetwórstwo jaj, produkcja płynnych produktów jajecznych. Wnioskodawca w toku prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej zgromadził również majątek w postaci nieruchomości (działki, budynki, budowle i inne obiekty związane z nieruchomościami), obecnie część nieruchomości wykorzystywana jest przez Wnioskodawcę w działalności produkcyjnej (operacyjnej).

W związku z powyższym, Wnioskodawca nie wyklucza w przyszłości uregulowania i uporządkowania struktury swojej działalności gospodarczej, przez wyodrębnienie w niej dwóch podstawowych rodzajów działalności:

 1. Działalność w zakresie produkcji i sprzedaży artykułów spożywczych (dalej: Działalność Operacyjna);
 2. Działalność związaną z administracją i zarządem majątkiem Wnioskodawcy, tj. w szczególności w zakresie zarządu nieruchomościami, budowlami.

W związku z utworzeniem w przyszłości nowej, sformalizowanej struktury organizacyjnej Wnioskodawca rozdzieli faktycznie oraz prawnie wskazane powyżej obszary działalności. Wnioskodawca zamierza wyodrębnić Działalność Operacyjną jako odrębną, zorganizowaną część przedsiębiorstwa (dalej: ZCP1), która następnie może zostać wniesiona w drodze wkładu niepieniężnego do spółki komandytowej z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która to spółka nie będzie podatnikiem podatku dochodowego, tj. będzie tzw. spółką transparentną podatkowo (dalej: Spółka komandytowa). Wskutek ww. aportu, Wnioskodawca nabędzie status komandytariusza w Spółce komandytowej. Pozostała część działalności Wnioskodawcy pozostanie i będzie dalej prowadzona (Działalność administrowania majątkiem –ZCP 2)

Wnioskodawca wskazuje, że wyodrębnienie ZCP 1 i jego aport do spółki osobowej zostanie dokonane w celu rozdzielenia i zapewnienia transparentności zadań gospodarczych realizowanych przez jego firmę (działalność operacyjna i działalność w zakresie administrowania majątkiem - nieruchomościami). Aport zorganizowanej części przedsiębiorstwa w zakresie działalności operacyjnej Wnioskodawcy do spółki osobowej jest również uzasadniony z ekonomicznego punktu widzenia. Prowadzenie tego typu działalności w spółce celowej jest zdecydowanie efektywniejsze.

Przedmiotem działalności ZCP 1 w zakresie działalności operacyjnej Wnioskodawcy będzie dotychczasowa działalność - tj. w szczególności produkcja i sprzedaż artykułów spożywczych w szczególności masy jajowej.
Przedmiotem działalności drugiej zorganizowanej części przedsiębiorstwa ZCP 2 w zakresie działalności administrowania majątkiem Wnioskodawcy będzie w szczególności:

 1. zarządzanie majątkiem trwałym stanowiącym własność Wnioskodawcy poprzez w szczególności administrację nieruchomości tj. gruntami, budynkami i budowlami;
 2. dokonywanie bieżących opłat eksploatacyjnych w tym również podatku od nieruchomości;
 3. nadzór techniczny i modernizacja środków trwałych będących pod nadzorem tego ZCP.

W skład ZCP 1 - Działalności Operacyjnej, będącej przedmiotem planowanego aportu będą wchodzić w szczególności, ale nie wyłącznie następujące składniki majątkowe i niemajątkowe:

 1. środki trwałe związane z działalnością produkcyjną (Linia produkcyjna);
 2. środki transportu związane z działalnością produkcyjną (tj. samochody dostawcze, naczepy, ciągnik siodłowy);
 3. inwestycje związane z działalnością produkcyjną;
 4. elementy wyposażenia stanowisk pracy w ilości odpowiedniej do ilości zatrudnionych lub współpracujących osób (materiały biurowe, komputery, oprogramowanie, wyposażenie biurowe stanowiska pracy, tj. np. biurka, krzesła, etc.);
 5. zespół ludzki działający w ramach obszaru działania ZCP (pracownicy biurowi, kierowcy, pracownicy produkcyjni i techniczni) – w tym zatrudnieni pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych - w związku z aportem ZCP nastąpi przejście części zakładu pracy w rozumieniu art. 231 Kodeksu pracy;
 6. zobowiązania wynikające z ogólnorozumianych kosztów związanych ze wskazanym obszarem działalności, jak np. zobowiązania wobec pracowników, zleceniobiorców, zobowiązania wobec kontrahentów, itd.;
 7. zobowiązania wynikające z zaciągniętych kredytów oraz pożyczek obrotowych (pod warunkiem wyrażenia zgody na przejście tych zobowiązań przez bank);
 8. zobowiązania wynikające z zaciągniętego kredytów inwestycyjnych na zakup maszyny;
 9. należności z tytułu sprzedaży artykułów spożywczych;
 10. środki pieniężne;
 11. towary znajdujące się w stanach magazynowych;
 12. środki pieniężne niezbędne dla celów prowadzenia działalności operacyjnej na początku działalności spółki.

Szczegółowe zestawienie składników majątkowych i niemajątkowych, które będą wchodziły w skład wydzielanego ZCP 1 zostanie wskazane w uchwale wspólników spółki jawnej podjętej przed dokonaniem wydzielenia, a następnie w umowie przenoszącej własność ZCP w ramach aportu. W ramach przedsiębiorstwa Wnioskodawcy zostanie sporządzony i wprowadzony schemat organizacyjny, w którym zostaną wyodrębnione dwa piony/działy działalności, tj. pion/dział działalności obrotowej oraz pion działalności w zakresie administrowania majątkiem Wnioskodawcy. W związku z planowanym podziałem organizacyjnym Wnioskodawca zamierza wprowadzić w ramach swojego przedsiębiorstwa stosowny regulamin organizacyjny. Wskazać należy, że pion organizacyjny zajmujący się administrowaniem majątkiem Wnioskodawcy wraz ze składnikami materialnymi i niematerialnymi, kosztami oraz przychodami, należnościami i zobowiązaniami pozostanie w ramach działalności Wnioskodawcy i pozwoli na jej dalszy rozwój przy jednoczesnym umożliwieniu Wnioskodawcy racjonalnego planowania gospodarczego.

Środki trwałe, które będą potrzebne do wykonywania niektórych prac w ramach wydzielanego pionu działalności obrotowej, a które pozostaną w działalności Wnioskodawcy będą wydzierżawiane spółce komandytowej przez Wnioskodawcę (nieruchomości w tym budynki i budowle).

Na dzień dokonanego wyodrębnienia ZCP 1 przed dokonaniem aportu, w ramach obecnej struktury jako całości, Wnioskodawca będzie w stanie dokonać wyodrębnienia finansowego i księgowego swojej działalności, w ramach którego możliwe będzie wyodrębnienie w szczególności:

 1. a. kosztów (zobowiązań) związanych z prowadzoną działalnością obrotową oraz odrębnie z działalnością w zakresie administrowania majątkiem Wnioskodawcy;
 2. b. przychodów (i należności) związanych z działalnością obrotową oraz odrębnie z działalnością w zakresie administrowania majątkiem Wnioskodawcy.

Ponadto Wnioskodawca w piśmie z 10 września 2016 r. stanowiącym uzupełnienie do wniosku, wskazał, że wyodrębniona Działalność Operacyjna jest organizacyjnie i funkcjonalnie wyodrębniona w istniejącym przedsiębiorstwie, tj. występuje w strukturze organizacyjnej w prowadzonym przedsiębiorstwie (stanowi wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość), wyodrębnienie będzie wynikało z uchwały wspólników spółki.

Wyodrębnienie Działalności Operacyjnej jako samodzielnego jednostki/działu wewnętrznej w Spółce nastąpi na podstawie stosownej uchwały.

Uchwała w zakresie wyodrębnionej części ZCP 1 będzie uwzględniać aspekty wyodrębnienia finansowego i funkcjonalnego Działalności Operacyjnej w strukturze Spółki. Uchwała będzie zawierać oświadczenie o wyodrębnieniu ZCP 1 oraz wskazanie osób kierujących nim. Do uchwały zostaną załączone:

 • lista pracowników przypisanych do ZCP 1,
 • zestawienie przypisanych do Działalności Operacyjnej składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań i należności związanych z działalnością operacyjną).

Do Działalności operacyjnej zostaną alokowane składniki majątkowe niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej przez ZCP 1, tj. majątek trwały i inne aktywa służące działalności prowadzonej w ramach ZCP 1, prawa i obowiązki z umów gospodarczych związanych z działalnością operacyjną, wierzytelności (należności) i zobowiązania wynikające z Działalności Operacyjnej, środki pieniężne w kasie oraz na rachunkach bankowych Spółki, przypisane do Działalności Operacyjnej.

Wyodrębnienie funkcjonalne przejawia się tym, że wyodrębniona część posiada składniki tworzące ze sobą całość, pozwalające realizować działalność przyporządkowaną do ZCP 1 tj. produkcję i sprzedaż płynnych produktów jajecznych – artykułów spożywczych. Posiada grupę kontrahentów, którym dostarcza towary; posiada zespół pracowników, zajmujących się działalnością operacyjną tj. produkcja i sprzedaż płynnych produktów jajecznych, dysponuje majątkiem pozwalającym na realizację jej funkcji (składniki majątku będące na wyłącznym wyposażeniu ZCP 1); prowadzi działalność w sposób samodzielny i kompleksowy. Specyfika działalności prowadzonej w ramach Spółki i przypisanej następnie do ZCP 1 (działalności operacyjnej) operacyjnego działalności związanej z produkcją i sprzedażą płynnych produktów jajecznych pozwala na ich wyodrębnienie o charakterze funkcjonalnym. Wyodrębnienie działalności operacyjnej w powyższy sposób w strukturze Spółki charakteryzować się będzie przyporządkowanym zespołem osób realizującym zadania gospodarcze przynależne ZCP 1, który mógłby zarazem stanowić odrębny zakład pracy oraz majątkiem, który pozwoliłby samodzielnie funkcjonować ZCP 1 na rynku przez kontynuowanie działalności operacyjnej wykonywanej w ramach struktury przedsiębiorstwa.
Ponadto Wnioskodawca wskazał, że wyodrębniona Działalność Operacyjna stanowi zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań), przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych tj. produkcja i sprzedaż płynnych produktów jajecznych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania. W skład Działalności Operacyjnej wchodzą:

 1. Środki trwałe związane z działalnością produkcyjną (Linia produkcyjna);
 2. Środki transportu związane z działalnością produkcyjną (tj. samochody dostawcze, naczepy, ciągnik siodłowy);
 3. Inwestycje związane z działalnością produkcyjną;
 4. Elementy wyposażenia stanowisk pracy w ilości odpowiedniej do ilości zatrudnionych lub współpracujących osób (materiały biurowe, komputery, oprogramowanie, wyposażenie biurowe stanowiska pracy, tj. np. biurka, krzesła, etc);
 5. Zespół ludzki działający w ramach obszaru działania ZCP (pracownicy biurowi, kierowcy, pracownicy produkcyjni i techniczni) - w tym zatrudnieni pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych - w związku z aportem ZCP nastąpi przejście części zakładu pracy w rozumieniu art. 231 Kodeksu pracy;
 6. Zobowiązania wynikające z ogólnorozumianych kosztów związanych ze wskazanym obszarem działalności, jak np. zobowiązania wobec pracowników, zleceniobiorców, zobowiązania wobec kontrahentów, itd.;
 7. Zobowiązania wynikające z zaciągniętych kredytów oraz pożyczek obrotowych (pod warunkiem wyrażenia zgody na przejście tych zobowiązań przez bank);
 8. Zobowiązania wynikające z zaciągniętego kredytów inwestycyjnych na zakup maszyny;
 9. Należności z tytułu sprzedaży artykułów spożywczych;
 10. Środki pieniężne;
 11. Towary znajdujące się w stanach magazynowych;
 12. Środki pieniężne niezbędne dla celów prowadzenia działalności operacyjnej na początku działalności spółki ww. składniki tworzące ZCP1 tj. Działalność Operacyjną są we wzajemnych relacjach, takich że można mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów. Wszystkie te elementy składają się na całość ZCP 1.

Działalność Operacyjna stanowi zespół składników wyodrębniony finansowo. Ewidencja księgowa pozwala na wyodrębnienie należności i zobowiązań związanych z Działalnością Operacyjną. Prowadzona w Spółce rachunkowość oraz system księgowy pozwala na wyodrębnienie osiąganych przychodów i kosztów związanych z działalnością ZCP 1. Podsumowując, przez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP1) i oddzielnie finansów przedsiębiorstwa od finansów zorganizowanej części. Wyodrębnienie finansowe Działalności Operacyjnej daje możliwości ustalania odrębnych celów oraz planów finansowych dla wydzielonego zespołu składników majątkowych.

Wyodrębniona Działalność Operacyjna posiada zdolność do niezależnego działania gospodarczego jako samodzielnego podmiotu gospodarczego w ramach istniejącego przedsiębiorstwa. Wyodrębniona działalność operacyjna dysponuje majątkiem oraz pracownikami dzięki którym można wykonywać działalność operacyjną tj. produkcja i sprzedaż artykułów spożywczych, w szczególności przetwórstwo jaj, produkcja płynnych produktów jajecznych niezależnie od pozostałej części majątku.

Nabywca na bazie wyodrębnionego majątku będzie kontynuował dotychczasową działalność gospodarczą Wnioskodawcy realizowaną przez tą część przedsiębiorstwa.

Pomiędzy składnikami, które będą wniesione do spółki w drodze wkładu niepieniężnego, istnieją związki funkcjonalne umożliwiające kontynuowanie przez nabywcę dotychczasowej działalności gospodarczej.

Pion Działalności obrotowej jest to Działalność Operacyjna – ZCP 1, która w przyszłości zostanie wniesiona aportem.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

 1. Czy przedstawiony powyżej zespół składników majątkowych i niemajątkowych, wyodrębniony organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie wraz z zespołem ludzkim i zobowiązaniami (ZCP 1), należący do Wnioskodawcy, którego przedmiotem będzie działalność operacyjna w zakresie produkcji i sprzedaży artykułów spożywczych, można uznać za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy VAT, a co za tym idzie, czy w przypadku wniesienia przedstawionego zespołu składników majątkowych i niemajątkowych tytułem wkładu niepieniężnego do Spółki transakcja ta nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy o VAT?
 2. Jeśli odpowiedź na powyższe zapytanie byłaby pozytywna, to czy wniesienie zespołu składników o którym mowa w opisie zdarzenia przyszłego (ZCP 1) w ramach aportu przedsiębiorstwa, wywoła konieczność dokonania korekty VAT naliczonego, który został odliczony w ramach prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności przed wniesieniem przedsiębiorstwa?

Stanowisko Wnioskodawcy:
Zdaniem Wnioskodawcy, w przedstawionym zdarzeniu przyszłym zespół składników majątkowych i niemajątkowych, wyodrębniony organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie wraz z zespołem ludzkim i zobowiązaniami (ZCP 1), należący do Wnioskodawcy, którego przedmiotem będzie działalność operacyjna w zakresie produkcji i sprzedaży artykułów spożywczych, można uznać za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT, a co za tym idzie - w przypadku wniesienia przedstawionego zespołu składników majątkowych i niemajątkowych tytułem wkładu niepieniężnego do Spółki komandytowej, transakcja ta nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy o VAT.

Definicję zorganizowanej części przedsiębiorstwa w ustawie o VAT zawiera art. 2 pkt 27e ustawy o VAT. W myśl tego przepisu, jest to organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Opisane w przedstawionym zdarzeniu przyszłym ZCP 1 zdaniem Wnioskodawcy spełnia wszystkie warunki do uznania go za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu ww. przepisu. Definicja zawarta w ww. przepisie wskazuje, jakie kryteria musi łącznie spełniać zbiór składników majątkowych, aby zostać uznanym za zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

Zgodnie z tymi kryteriami:

 • musi istnieć w przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania;
 • zespół ten musi być wyodrębniony organizacyjnie;
 • zespół ten musi być wyodrębniony finansowo;
 • zespół ten musi być przeznaczony do realizacji określonych zadań gospodarczych wyodrębniony pod względem funkcjonalnym;
 • zespół ten musi posiadać potencjalną zdolność do samodzielnej realizacji tych zadań.

Podkreślić należy, że podstawowym wymogiem jest to, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowiła zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań). Kolejnym warunkiem jest wydzielenie tego zespołu w istniejącym przedsiębiorstwie. Wydzielenie to ma zachodzić na trzech płaszczyznach: organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej (przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych). Zdaniem Wnioskodawcy najistotniejsze znaczenie w przytoczonej powyżej definicji zorganizowanej części przedsiębiorstwa ma jej fragment końcowy. W celu ustalenia zatem, czy mamy do czynienia z zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, zbadać należy, czy nabyty zespół składników majątkowych stanowić mógłby samodzielnie działające przedsiębiorstwo. W definicji zorganizowanej części przedsiębiorstwa uwypuklony został zarówno pierwiastek organizacyjny, jak i pierwiastek wyodrębnienia finansowego.

W praktyce pojawiać się mogą problemy z rozstrzygnięciem, czy określony fragment przedsiębiorstwa stanowi jego zorganizowaną część. Definicja ustawowa posługuje się bowiem stosunkowo nieostrymi pojęciami i nakazuje badać sytuację hipotetyczną (zdolność samodzielnego funkcjonowania).

Wydaje się, że nie można postawić tezy o charakterze generalnym, pozwalającej na odróżnienie w każdym przypadku zorganizowanej części przedsiębiorstwa, lecz należy zalecić każdorazowe badanie okoliczności konkre...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »