Zobowiązanie podatkowe określone w decyzji jest ostateczne?

Tezy: Nie można kwestionować ani też zmieniać wysokości zobowiązania podatkowego, wynikającego z ostatecznej decyzji określającej wydanej na podstawie art. 21 § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) mocą deklaracji korygującej połączonej z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący - Sędzia NSA Antoni Hanusz, Sędzia NSA Beata Cieloch, Sędzia NSA Maciej Jaśniewicz (sprawozdawca), Protokolant Katarzyna Latkowska-Kłoczko, po rozpoznaniu w dniu 20 grudnia 2016 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej B. A. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 18 czerwca 2014 r. sygn. akt I SA/Wr 581/14 w sprawie ze skargi B. A. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej we Wrocławiu z dnia 2 stycznia 2014 r. nr [...] w przedmiocie nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2007 r. 1) oddala skargę kasacyjną, 2) zasądza od B. A. na rzecz Dyrektora Izby Skarbowej we Wrocławiu kwotę 180 (słownie: sto osiemdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

Uzasadnienie

1.1. Wyrokiem z dnia 18 czerwca 2014 r. o sygn. akt I SA/Wr 581/14, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę B. A. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej we Wrocławiu z dnia 2 stycznia 2014 r. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania podatkowego w sprawie stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2007 r.

1.2. Z uzasadnienia wyroku Sądu I instancji wynika, iż postanowieniem Naczelnika Urzędu Skarbowego w L. z dnia 1 października 2013 r. odmówiono Skarżącej wszczęcia postępowania podatkowego w sprawie stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2007 r. Organ I instancji wskazał, że Skarżąca zawnioskowała do Naczelnika [...] US W. o stwierdzenie nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2007 r. z tytułu objęcia udziałów w spółce mającej osobowość prawną w zamian za wkład niepieniężny. Skarżąca podkreśliła, że wobec niej było prowadzone postępowanie podatkowe związane z wniesieniem przez nią aportu niepieniężnego do spółki z o. o. Wskazała, że w wyniku podjętych w tym postępowaniu ustaleń organy podatkowe uznały, iż z tego tytułu powstał u niej przychód podlegający opodatkowaniu, co znalazło ostateczny wyraz w decyzji Dyrektora IS w Warszawie z dnia 2 maja 2012 r., określającej podatek w wysokości 238.655 zł. Dodała, że decyzji tej nie skarżyła do sądu administracyjnego. Podniosła, że została wprowadzona w błąd przez spółkę, która informowała ją, że przedmiotem aportu jest zorganizowana część przedsiębiorstwa. Zaznaczyła, że w dniu 26 czerwca 2012 r. złożyła - uznane przez spółkę przed sądem - oświadczenie, uchylając się od skutków czynności prawnej polegającej na wniesieniu do spółki aportu w postaci dwóch mieszkań. W ocenie strony, uchylenie się od skutków czynności prawnej powoduje, że czynności tej w ogóle nie uznaje się za dokonaną i że - na gruncie podatkowym - dochodzi do unicestwienia czynności powodującej obowiązek zapłaty podatku. Naczelnik Urzędu Skarbowego działając na podstawie art. 165a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.; dalej zwana: "Ordynacja podatkowa") odmówił wszczęcia postępowania podatkowego we wnioskowanym przez stronę zakresie. Uzasadnił, że skoro w obrocie prawnym pozostaje decyzja ostateczna, określająca stronie zobowiązanie w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2007 r., to do czasu, kiedy decyzja ta nie zostanie wzruszona w trybach nadzwyczajnych, brak jest podstaw do orzekania w zakresie nadpłaty w tym podatku. Od powyższego rozstrzygnięcia wywiedzione zostało zażalenie.

1.3. Postanowieniem z dnia 2 stycznia 2014 r. Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu utrzymał w mocy postanowienie organu I instancji. W uzasadnieniu organ odwoławczy wskazał, że Dyrektor Izby Skarbowej poddał analizie przepisy regulujące procedurę związaną z żądaniem stwierdzenia nadpłaty (art. 75 § 1 i § 2 Ordynacji podatkowej). Wskazał, że w sprawie zobowiązanie podatkowe strony nie powstało w sposób przewidziany w art. 21 ust. 1 pkt 1) Ordynacji podatkowej i że wysokość tego zobowiązania wynika z decyzji ostatecznej. Uznał, że w sytuacji, gdy w obrocie prawnym pozostaje decyzja ostateczna, określająca podatek za dany okres, podatnikowi nie przysługuje prawo żądania stwierdzenia nadpłaty w tym podatku. Podkreślił, że zmiana takiej decyzji może nastąpić tylko w przewidzianych w Ordynacji podatkowej, w trybach nadzwyczajnych. Zauważył, że wbrew twierdzeniu strony nie można kwestionować samej zasady naliczania podatku, bez zakwestionowania jego wymiaru.

2.1. W skardze do WSA we Wrocławiu, Skarżąca wniosła o uchylenie postanowienia i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania. Strona zarzuciła naruszenie art. 21 § 1 pkt 1) w zw. z art. 75 § 2 ust. 1 Ordynacji podatkowej poprzez błędne uznanie, że podatek, do którego zapłaty była ona zobowiązana, nie jest podatkiem powstałym w sposób przewidziany w art. 21 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej. Niezbadanie, czy z treści wniosku złożonego przez stronę nie wynika, że dotyczy on wszczęcia jednego z postępowań nadzwyczajnych, o których mowa w rozdziałach 17-20 Ordynacji podatkowej.

2.2. W uzasadnieniu skargi Skarżąca podniosła, że uznanie, iż w sprawie nie można procedować w zakresie nadpłaty, wobec istnienia w obrocie prawnym ostatecznej decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego, nie oznacza, że należało w ogóle odmówić wszczęcia postępowania. Według strony, mając na uwadze, że o ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »