Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

23.10.2015

Zniesienie współwłasności nieruchomości wykorzystywanej w działalności jednego z małżonków

Pytanie podatnika: Wnioskodawca był wspólnikiem dwuosobowej spółki cywilnej. W 2004 r. wspólnicy nabyli nieruchomość na współwłasność, przy czym Wnioskodawca wraz z żoną posiadali 1/2 udziału we współwłasności (na prawach ustawowej wspólności majątkowej). Po likwidacji spółki zniesiono współwłasności nieruchomości w ten sposób, że cała nieruchomość została przyznana drugiemu współwłaścicielowi, a na rzecz Wnioskodawcy zasądzono spłatę tytułem wyrównania jego udziału, w pięciu ratach (solidarnie z żoną). Czy cały uzyskany przez Wnioskodawcę przychód z odpłatnego zniesienia współwłasności należy uznać jako przychód z działalności gospodarczej?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 30 czerwca 2015 r. (data wpływu 3 lipca 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 24 września 2015 r. (data wpływu 28 września 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania przychodu w związku ze zniesieniem współwłasności nieruchomości wykorzystywanej w prowadzonej działalności gospodarczej w formie Spółki cywilnej - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 lipca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wniosek ten nie spełniał wymogów, o których mowa w art. 14b § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613), w związku z czym pismem z dnia 15 września 2015 r., Nr IPTPB1/4511-383/15-2/MD, na podstawie art. 169 § 1 i § 2 w zw. z art. 14h wymienionej ustawy, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie do uzupełnienia ww. wniosku wysłano w dniu 15 września 2015 r. (data doręczenia 17 września 2015 r.). Wnioskodawca uzupełnił ww. wniosek pismem z dnia 24 września 2015 r. (data wpływu 28 września 2015 r.), nadanym za pośrednictwem placówki pocztowej w dniu 24 września 2015 r.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca od 2007 r. do dnia 12 czerwca 2013 r. był wspólnikiem dwuosobowej Spółki cywilnej. Wnioskodawca, Jego żona oraz drugi wspólnik Spółki cywilnej w 2004 r. nabyli nieruchomość X na współwłasność, przy czym Wnioskodawca wraz z żoną posiadali 1/2 udziału we współwłasności (na prawach ustawowej wspólności majątkowej), a drugi wspólnik Spółki cywilnej pozostałą 1/2 udziału w tej nieruchomości (wraz z żoną). W 2007 r. na ww. nieruchomości w ramach Spółki cywilnej rozpoczęła się inwestycja polegająca na budowie budynku wypoczynkowo-konferencyjnego. Budynek został wprowadzony do Spółki cywilnej jako środek trwały, wykorzystywany przez Spółkę cywilną w jej działalności gospodarczej. W dniu 12 czerwca 2013 r. nastąpiła likwidacja Spółki cywilnej i począwszy od 12 czerwca 2013 r. budynek na nieruchomości X był wykorzystywany tylko w jednoosobowej działalności gospodarczej drugiego wspólnika. Ponieważ dalsze istnienie współwłasności nieruchomości X straciło sens gospodarczy, w dniu 13 października 2014 r. nastąpiło uprawomocnienie postanowienia Sądu o zniesieniu współwłasności powyższej nieruchomości w ten sposób, że cała nieruchomość została przyznana drugiemu współwłaścicielowi, a na rzecz Wnioskodawcy zasądzono spłatę tytułem wyrównania Jego udziału, w pięciu ratach (solidarnie z żoną). Pierwsza rata została uiszczona w grudniu 2014 r., po połowie, na rzecz Wnioskodawcy i Jego małżonki. Wnioskodawca wraz z małżonką pozostają w ustawowej wspólności majątkowej. Wnioskodawca obecnie prowadzi działalność gospodarczą niezwiązaną z nieruchomością X. Żona Wnioskodawcy nie prowadzi działalności gospodarczej.

W piśmie z dnia 24 września 2015 r. Wnioskodawca doprecyzowując stan faktyczny wskazał, że:

 1. Począwszy od lutego 2013 r. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcji pelletu i opakowań w ramach Spółki cywilnej. Prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów, dochody uzyskiwane z powyższej działalności gospodarczej opodatkowane są podatkiem liniowym.
 2. Dochody Wnioskodawcy z tytułu wcześniej prowadzonej działalności gospodarczej w formie Spółki cywilnej opodatkowane były podatkiem liniowym.
 3. Spółka cywilna zajmowała się organizacją wesel, imprez, konferencji, usług hotelarskich i wypoczynkowych.
 4. Dla potrzeb działalności gospodarczej w Spółce cywilnej prowadzono podatkową księgę przychodów i rozchodów.
 5. Budowę budynku wypoczynkowo-konferencyjnego zakończono w maju 2012 r.
 6. Grunt, na którym został wybudowany budynek wypoczynkowo-konferencyjny, stanowi jedną całość i był wykorzystywany do działalności gospodarczej Spółki cywilnej, w której Wnioskodawca był wspólnikiem.
 7. Budynek został wprowadzony do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Spółki cywilnej w maju 2012 r.
 8. Grunt nie został wprowadzony do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Spółki cywilnej.
 9. Nieruchomość nie została wniesiona aportem do Spółki cywilnej.
 10. Zgodnie z postanowieniem Sądu o zniesieniu współwłasności nieruchomości, ustalone zostały następujące terminy rat: pierwsza rata płatna w terminie do dnia 13 października 2014 r., druga rata w terminie do dnia 30 czerwca 2015 r., trzecia rata w terminie do 31 grudnia 2015 r., czwarta rata w terminie do 30 czerwca 2016 r., piąta rata w terminie do 31 grudnia 2016 r.
 11. Nie wykazał kwoty otrzymanej w 2014 r. raty w zeznaniu podatkowym za 2014 r.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

 1. Czy cały uzyskany przez Wnioskodawcę przychód (w kwocie przypadającej na Niego części spłaty) z odpłatnego zniesienia współwłasności należy uznać jako przychód z działalności gospodarczej Wnioskodawcy?
 2. W wypadku uznania, że u Wnioskodawcy w wyniku odpłatnego zniesienia współwłasności powstaje przychód z działalności gospodarczej, to czy ulega on obniżeniu o koszt nabycia udziału w nieruchomości oraz nakłady poniesione na budowę budynku wypoczynkowo-konferencyjnego na nieruchomości X?

Zdaniem Wnioskodawcy,

Ad. 1)

Cały przychód (w kwocie przypadającej na Wnioskodawcę części spłaty) otrzymany przez Niego w wyniku sądowego zniesienia współwłasności należy uznać za przychód z Jego działalności gospodarczej. Nieruchomość X, będąca do 13 października 2014 r. przedmiotem współwłasności, była wykorzystywana w działalności gospodarczej Wnioskodawcy oraz Jego wspólnika.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), za przychód z działalności gospodarczej, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. Natomiast stosownie do art. 14 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodem z działalności gospodarczej są również:

1. przychody z odpłatnego zbycia składników majątku będących:

 1. środkami trwałymi albo wartościami niematerialnymi i prawnymi, podlegającymi ujęciu w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 2. składnikami majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa ustalona zgodnie z art. 22g nie przekracza 1 500 zł,
 3. składnikami majątku, które ze względu na przewidywany okres używania równy lub krótszy niż rok nie zostały zaliczone do środków trwałych albo wartości niematerialnych i prawnych,
 4. składnikami majątku stanowiącymi spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego lub udział w takim prawie, które zgodnie z art. 22n ust. 3 nie podlegają ujęciu w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

- wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą lub przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej, z zastrzeżeniem ust. 2c; przy określaniu wysokości przychodów przepisy ust. 1 i art. 19 stosuje się odpowiednio.

Reasumując, cały przychód (w kwocie przypadającej na Wnioskodawcę części spłaty) należy uznać u Wnioskodawcy za przychód z Jego działalności gospodarczej.

Ad. 2)

W wypadku uznania, że zasądzona spłata Wnioskodawcy stanowi u Niego przychód z działalności gospodarczej, przychód Wnioskodawcy ulega obniżeniu o koszt nabycia udziału w nieruchomości oraz nakłady poniesione na budowę budynku wypoczynkowo- konferencyjnego na nieruchomości X. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy.

W przypadku zbycia nieruchomości, do kosztów uzyskania przychodu zalicza się udokumentowane koszty nabycia lub wytworzenia, powiększone o udokumentowane nakłady poczynione w czasie posiadania nieruchomości. Powstający u Wnioskodawcy przychód z działalności gospodarczej ulega więc obniżeniu o koszt nabycia udziału w nieruchomości X, a także o koszty poniesione na budowę budynku wypoczynkowo-konferencyjnego na tej nieruchomości.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »