Zmiany w VAT od lipca. Odliczanie podatku od zakupów opłaconych kartą paliwową

Pytanie podatnika: Czy spółce począwszy od 1 lipca 2015 r. przysługuje prawo do odliczenia 50% kwoty podatku naliczonego, zgodnie z art. 86a ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług wykazanego na fakturach VAT wystawianych na jej rzecz, a dokumentujących nabycie towarów i usług przy użyciu kart paliwowych, z których spółka korzysta na podstawie i na zasadach wskazanych w umowie?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 29 kwietnia 2015 r. (data wpływu 4 maja 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia 50% kwoty podatku naliczonego od dnia 1 lipca 2015 r. wykazanego na fakturach VAT dokumentujących nabycie towarów i usług przy użyciu kart paliwowych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 maja 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia 50% kwoty podatku naliczonego od dnia 1 lipca 2015 r. wykazanego na fakturach VAT dokumentujących nabycie towarów i usług przy użyciu kart paliwowych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

X sp. z o.o. (zwana dalej „Spółką”) jest podatnikiem podatku VAT. Spółka ma podpisane umowy leasingowe na samochody z firmą ... (Polska) sp. z o.o. oraz Y sp. z o.o. Samochody te są wykorzystywane przez spółkę do celów służbowych oraz są wykorzystywane przez pracowników spółki również do celów prywatnych na podstawie umów cywilnoprawnych.

W dniu 6 listopada 2012 r. X zawarła ze spółką „... spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie umowę o usługi serwisowe (zwaną dalej „umową”). Na podstawie umowy, Y dostarcza spółce karty paliwowe V. PL obowiązujące na stacjach ... S.A. (zwanej dalej „... ”), które uprawniają spółkę do nabywania określonych towarów i usług, m.in. paliw. Y ma koncesję na obrót paliwami. Karty paliwowe są wystawiane na poszczególne pojazdy będące przedmiotem umów leasingu z terminem ważności 24 miesiące, bez możliwości realizacji transakcji w przypadku nie wpisania aktualnego przebiegu pojazdu.

Y jest operatorem kart paliwowych i współpracuje z dostawcami paliw. Dostawcy paliw wystawiają klientom firmy Y karty paliwowe, które uprawniają klientów do nabycia na określonych stacjach paliw towarów i usług wskazanych na kartach. Karty paliwowe umożliwiają klientom Y bezgotówkowe rozliczenia z tytułu nabywanych towarów i usług. Następnie, dostawcy paliw wystawiają faktury na firmę Y za towary i usługi nabyte na stacjach paliwowych przez klientów Y, którzy nabyli wyżej wskazane towary i usługi na podstawie kart paliwowych. Następnie Y refakturuje koszty towarów i usług nabytych przez swoich klientów i wystawia klientom faktury VAT.

Y prowadzi dla spółki rozliczenia związane z nabywaniem za pomocą kart paliwowych towarów i usług, jak również sporządza raporty transakcji dokonanych za pomocą kart paliwowych, zawierające szczegółowy wykaz zużycia paliw przez poszczególne pojazdy.

Umowa zobowiązuje Y do udzielania spółce rabatów na sprzedaż towarów i usług za pomocą kart paliwowych w sieci stacji własnościowych ... w wysokości i na zasadach określonych w umowie. Z tytułu usług świadczonych na podstawie umowy przez Y spółka zobowiązana jest uiszczać na rzecz Y miesięczną opłatę zwaną ratą serwisową oraz należności za zakupione paliwa oraz inne towary i usługi przy pomocy kart paliwowych zgodnie z cennikiem obowiązującym w danej sieci stacji paliw oraz z uwzględnieniem rabatów określonych w umowie. Należności z tytułu transakcji dokonanych kartami paliwowymi płatne są dwa razy w miesiącu na podstawie zbiorczych faktur VAT wystawianych przez Y.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy spółce począwszy od dnia 1 lipca 2015 r. przysługuje prawo do odliczenia 50% kwoty podatku naliczonego, zgodnie z art. 86a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U z 2011 r., nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) wykazanego na fakturach VAT wystawianych na jej rzecz przez Y, a dokumentujących nabycie towarów i usług przy użyciu kart paliwowych, z których spółka korzysta na podstawie i na zasadach wskazanych w umowie zawartej z Y?

Zdaniem wnioskodawcy:

W myśl art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) (zwanej dalej „ustawą o VAT”), opodatkowaniu podatkiem VAT w Polsce podlegają dostawa towarów lub świadczenie usług dokonane na terytorium kraju.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel zgodnie z art. 7 ust. 8 ustawy o VAT, w przypadku gdy kilka podmiotów dokonuje dostawy tego samego towaru w ten sposób, że pierwszy z nich wydaje ten towar bezpośrednio ostatniemu w kolejności nabywcy, uznaje się, że dostawy towarów dokonał każdy z podmiotów biorących udział w tych czynnościach.

W art. 7 ust. 8 ustawy o VAT został uregulowany sposób opodatkowania specyficznych transakcji, w których uczestniczą więcej niż 2 podmioty przy czym towar jest wydawany przez pierwszego dostawcę bezpośrednio na rzecz ostatniego (finalnego) nabywcy. Są to tzw. transakcje łańcuchowe, w ramach których przyjmuje się, że każdy z podmiotów uczestniczących w łańcuchu dostaw wykonał czynność opodatkowaną VAT (odpłatną dostawę towarów). Nie ma przy tym znaczenia, że podmiot „środkowy” nigdy nie otrzymał fizycznie tego towaru. Ustawodawca przyjął bowiem pewnego rodzaju fikcję prawną skutkującą tym, że każdy z podatników uczestniczących w tego typu transakcji dokonał czynności opodatkowanej VAT, a w rezultacie jest zobowiązany do naliczenia podatku należnego i wystawienia faktury VAT dla dokonanej przez siebie dostawy towarów (interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 11 września 2012 r., sygn. IPPP2/443-811/12-2/BH).

Analogiczne regulacje zostały przewidziane w przypadku świadczenia usług. Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o VAT przez świadczenie usług rozumie się co do zasady każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów.

W myśl art. 8 ust. 2a ustawy o VAT, w przypadku gdy podatnik, działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, przyjmuje się, że ten podatnik sam otrzymał i wyświadczył te usługi.

Zgodnie z art. 86a ust. 1 ustawy o VAT, w przypadku wydatków związanych z pojazdami samochodowymi kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2 ustawy o VAT, stanowi 50% kwoty podatku:

 1. wynikającej z faktury otrzymanej przez podatnika;
 2. należnego z tytułu:
  1. świadczenia usług, dla którego zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 podatnikiem jest ich usługobiorca,
  2. dostawy towarów, dla której zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 podatnikiem jest ich nabywca,
  3. wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów;
 3. należnego, w przypadku, o którym mowa w art. 33a;
 4. wynikającej z otrzymanego dokumentu celnego, deklaracji importowej w przypadku, o którym mowa w art. 33b, oraz z decyzji, o których mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz art. 34.

Stosownie do art. 86a ust. 2 ustawy o VAT, do wydatków związanych z pojazdami samochodowymi, o których mowa w ust. 1, zalicza się wydatki dotyczące:

 1. nabycia, importu lub wytworzenia tych pojazdów oraz nabycia lub importu ich części składowych;
 2. używania tych pojazdów na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, związane z tą umową, inne niż wymienione w pkt 3;
 3. nabycia lub importu paliw silnikowych, oleju napędowego i gazu, wykorzystywanych do napędu tych pojazdów, usług naprawy lub konserwacji tych pojazdów oraz innych towarów i usług związanych z eksploatacją lub używaniem tych pojazdów.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 312) (zwanej dalej „ustawą nowelizującą”), obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika do dnia 30 czerwca 2015 r. paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu:

 1. samochodów osobowych;
 2. innych niż samochody osobowe pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, w których liczba miejsc (siedzeń) łącznie z miejscem dla kierowcy wynosi:
  1. 1 - jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 425 kg,
  2. 2 - jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 493 kg,
  3. 3 lub więcej - jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 500 kg.

W ocenie spółki, powołane powyżej przepisy mają zastosowanie w opisanym w niniejszym wniosku stanie faktycznym. Y odsprzedaje Spółce towary i usługi, które są nabywane przez Y od jej dostawców. Fizyczne wydanie towarów czy faktyczne świadczenie usług ma natomiast miejsce pomiędzy spółką a dostawcami, którzy współpracują z Y. Transakcje dokonywane pomiędzy spółką a Y, stanowią odpłatną dostawę towarów lub odpłatne świadczenie usług w rozumieniu ustawy o VAT. Y jest zobowiązana do udokumentowania tych transakcji fakturami VAT wystawianymi na spółkę.

Minister Finansów potwierdził prawidłowość stosowania rozliczeń transakcji dokonanych przy użyciu kart paliwowych, jako transakcji łańcuchowych w licznych interpretacjach podatkowych. Minister Finansów stoi na stanowisku, że transakcje dokonywane pomiędzy podmiotem, który oferuje swoim klientom możliwość dokonywania zakupów przy wykorzystaniu kart paliwowych, a jego klientami, polegające na obciążaniu klientów za towary i usługi wydane im bezpośrednio przez dostawców, stanowią odpłatną dostawę towarów lub odpłatne świadczenie usług w rozumieniu ustawy o VAT. Podmiot taki jest zobowiązany do udokumentowania tych transakcji fakt...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »