Zmiany w CEIDG a utrata prawa do karty podatkowej

Z uzasadnienia: Złożenie przez podatnika w Urzędzie Miasta wniosków CEIDG-1 o zmianę wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej nie oznacza, że podatnik wywiązał się z obowiązku terminowego złożenia naczelnikowi urzędu skarbowego zawiadomienia, o którym mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1 i ust. 7 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym. O zmianach podatnik zobowiązany był zawiadomić w formie pisemnej naczelnika urzędu skarbowego, a nie organ właściwy w sprawach ewidencji działalności gospodarczej. Skoro zatem podatnik nie wypełnił obowiązku z art. 36 ust. 1 pkt 1 i ust. 7 ww. ustawy, skutkowało to wygaśnięciem uprawnień do karty podatkowej.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia NSA Małgorzata Tomaszewska Sędziowie: Sędzia WSA Krzysztof Przasnyski (spr.) Sędzia NSA Elżbieta Rischka Protokolant sekretarz sądowy Dorota Kotlarek po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 18 grudnia 2013 r. sprawy ze skargi B. D. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w z dnia 5 sierpnia 2013 r., nr [...] w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji w sprawie ustalenia wysokości stawki karty podatkowej na 2012 rok oddala skargę.

UZASADNIENIE

Zaskarżoną decyzją z dnia 5 sierpnia 2013 r. Dyrektor Izby Skarbowej, po rozpatrzeniu odwołania B. D. utrzymał w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia 21 maja 2013 r. stwierdzającej z dniem 12 stycznia 2012 r. wygaśnięcie decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia 9 stycznia 2012 r., w sprawie ustalenia wysokości stawki karty podatkowej na 2012 r. z tytułu działalności gospodarczej prowadzonej w zakresie usług hotelarskich polegających na wynajmie pokoi gościnnych i domków turystycznych (w tym wydawanie posiłków), jeżeli łączna liczba pokoi (w tym także w domkach turystycznych) nie przekracza dwunastu. - ze względu za niezawiadomienie w ustawowym terminie o zmianie powodującej utratę warunków do opodatkowania w formie karty podatkowej, tj. o rozszerzeniu działalności gospodarczej o działalność prowadzoną w zakresie inżynierii i związanym z nią doradztwem technicznym oraz o działalność związaną z tłumaczeniami, od dnia 31 października 2012 r.

Podstawą rozstrzygnięcia był następujący stan faktyczny:

B. D. złożył wniosek o zastosowanie od dnia 28 kwietnia 2011 r. - opodatkowania w formie karty podatkowej działalności gospodarczej w zakresie obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania - wynajem pokoi.

Ponieważ podatnik do dnia 20 stycznia 2012 r. nie zgłosił likwidacji działalności gospodarczej, jak również nie dokonał wyboru innej formy opodatkowania na rok 2012, ostateczną decyzją z dnia 9 stycznia 2012 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego ustalił mu wysokość stawki karty podatkowej na 2012 r. z tytułu działalności gospodarczej prowadzonej w zakresie usług hotelarskich polegających na wynajmie pokoi gościnnych i domków turystycznych (w tym wydawanie posiłków), jeżeli łączna liczba pokoi (w tym także w domkach turystycznych) nie przekracza dwunastu w kwocie 203 zł miesięcznie.

W dniu 3 września 2012 r. podatnik złożył wniosek o zmianę wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej polegającą na: zmianie oznaczenia przedsiębiorcy z: B. D. Wynajem Pokoi na: B. D. BMD; dodaniu działalności o symbolu 71.12Z (Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne); zmianie adresu do korespondencji z: ul. (...), [...]-[...] J. na: ul. (...),[...]-[...] J oraz zmianie adresu oraz adresu miejsca wykonywania działalności z: ul.(...), [...]-[...] J. na: ul. (...),[...]-[...] G.

Następnie w dniu 4 września 2012 r. B. D. złożył wniosek o zmianę wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (zwanej również CEIDG) polegającą na:

- wykreśleniu działalności o symbolu 55.20Z (Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania);

- dodaniu jako przeważającej działalności o symbolu 71.12Z (Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne),

- dodaniu działalności o symbolu 74.30Z (Działalność związana z tłumaczeniami).

We wniosku wskazano ponadto Naczelnika Urzędu Skarbowego jako właściwego do spraw ewidencji podatników; podatek liniowy - jako formę opłacania podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatkową księgę przychodów i rozchodów - jako rodzaj prowadzonej ewidencji.

W toku postępowania podatkowego wszczętego postanowieniem z dnia 6 marca 2013 r., organ I instancji ustalił, że pierwszy przychód z działalności w zakresie inżynierii i związanego z nią doradztwa technicznego oraz działalności związanej z tłumaczeniami podatnik osiągnął w dniu 31 października 2012 r., na co wskazuje faktura nr [....] wystawiona dla "A" Sp. z o.o.

W tych okolicznościach, Naczelnik Urzędu Skarbowego stwierdził, że na podatniku spoczywał wynikający z treści art. 36 ust. 1 pkt 1 i ust. 7 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr 144, poz. 930 ze zm.), zwanej dalej "u.z.p.d.o.f.", obowiązek zawiadomienia Naczelnika Urzędu Skarbowego o utracie prawa do korzystania z opodatkowania w formie karty podatkowej w terminie 7 dni, tj. do dnia 7 listopada 2012 r.

Brak zawiadomienia przez podatnika o utracie prawa do opodatkowania w formie karty podatkowej w terminie, o którym mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1 i ust. 7 u.z.p.d.o.f., stosownie do treści art. 40 ust. 1 pkt 3 u.z.p.d.o.f.- skutkował stwierdzeniem wygaśnięcia decyzji ustalającej wysokość stawki karty podatkowej o czym organ I instancji orzekł w decyzji z dnia 21 maja 2013 r.

W odwołaniu od tej decyzji B.D. wniósł o jej uchylenie w całości, podnosząc zarzuty naruszenia przepisów: art. 121 § ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.), zwanej dalej "O.p." oraz art. 40 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 36 ust. 1 pkt 1 lit. a u.z.p.d.o.f.

W ocenie podatnika, organ podatkowy ze względu na nadmierną ostrożność i biurokrację dokonał rozszerzającej interpretacji przepisów prawa i działał na jego niekorzyść. Żaden przepis nie stanowi bowiem, że zawiadomienie, o którym mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1 lit. a u.z.p.d.o.f. należy złożyć bezpośrednio naczelnikowi urzędu skarbowego. Zawiadomienie przez system CEIDG zostało złożone na piśmie przed dniem utraty prawa do opodatkowania w formie karty podatkowej. Zawiera ono wszystkie informacje wskazane w tym przepisie.

W okresie objętym kartą podatkową podatnik nie prowadził innej działalności niż opodatkowana w tej formie. Nowy rodzaj działalności został rozpoczęty po zakończeniu wynajmu pokoi gościnnych. Zawiadomienie zostało złożone Naczelnikowi Urzędu Skarbowego przez CEIDG w okresie, gdy urzędy miast informowały o załatwianiu spraw przez jedno okienko, a urzędy skarbowe - w tym Urząd Skarbowy - wzywały podatników do zgłaszania wszelkich zmian przez system CEIDG. Podatnik postępował zgodnie z uzyskanymi informacjami, działając w zaufaniu do organów państwa.

Uzasadniając utrzymanie w mocy decyzji organu I instancji, Dyrektor Izby Skarbowej wskazał, że działalność w zakresie inżynierii i związanego z nią doradztwa technicznego o symbolu 71.12 Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), jak i Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU), oraz działalność związana z tłumaczeniami (o symbolu 74.30 PKD i PKWiU) nie stanowią działalności wymienionej w jednej z 12 części tabeli stanowiących załącznik nr 3 do u.z.p.d.o.f.

Rozszerzenie zakresu działalności o działalność niepodlegającą opodatkowaniu w formie karty podatkowej, czy też zmiana branży z działalności opodatkowanej w formie karty podatkowej na działalność niepodlegającą opodatkowaniu w tej formie skutkuje - zgodnie z dyspozycją art. 25 ust. 1 pkt 4 u.z.p.d.o.f. utratą prawa do opodatkowania w formie karty podatkowej, z uwagi na niespełnienie warunku nieprowadzenia, poza jednym z rodzajów działalności wymienionej w art. 23, innej pozarolniczej działalności gospodarczej.

W ocenie organu odwoławczego w związku z rozszerzeniem z dniem 3 września 2012 r. zakresu działalności o niepodlegającą opodatkowaniu w formie karty podatkowej działalność w zakresie inżynierii i związanego z nią doradztwa technicznego, na podatniku spoczywał obowiązek zawiadomienia Naczelnika Urzędu Skarbowego o utracie prawa do opodatkowania w formie karty podatkowej w terminie do dnia 10 września 2012 r.

Wbrew stanowisku organu I instancji, utrata prawa do opodatkowania w formie karty podatkowej miała miejsce w dniu rozszerzenia zakresu działalności o niepodlegającą opodatkowaniu w formie karty podatkowej, tj. 3 września 2012 r., a nie w dniu osiągnięcia pierwszego przychodu z tej działalności, tj. 28 września 2012 r. (organ I instancji nieprawidłowo ustalił, że był to 31 października 2012 r.) - zgodnie z fakturą nr [...] wystawioną dla "A" Sp. z o.o. tytułem koordynacji projektów.

Mimo tego uchybienia organ odwoławczy stwierdził, że wobec niedokonania pisemnego zawiadomienia Naczelnika Urzędu Skarbowego o zmianach powodujących utratę warunków do opodatkowania w formie karty podatkowej w terminie określonym w art. 36 ust. 7 u.z.p.d.o.f. organ I instancji prawidłowo decyzją z dnia 21 maja 2013 r., stwierdził wygaśnięcie z dniem 12 stycznia 2012 r. decyzji ostatecznej tego organu z dnia 9 stycznia 2012 r., w sprawie ustalenia wysokości stawki karty podatkowej na 2012 r. z tytułu działalności gospodarczej prowadzonej w zakresie usług hotelarskich...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »