Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

18.04.2019

Zmiana roku podatkowego w spółce

Na gruncie ustawy o CIT skuteczna zmiana roku podatkowego ma miejsce w sytuacji, kiedy do końca dotychczasowego roku podatkowego zostanie podjęta stosowna uchwała o zmianie umowy lub statutu spółki. Fakt podjęcia takiej uchwały powinien być później zgłoszony właściwemu organowi podatkowemu, nie później niż 30 dni po zakończeniu dotychczasowego roku podatkowego.

Stan faktyczny i zdarzenie przyszłe

Wnioskodawca (dalej także: „Spółka”) jest spółką kapitałową z siedzibą na terytorium Polski, prowadzącą działalność w zakresie produkcji elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego, w tym w szczególności monitorów LCD.

Uchwałą nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników sporządzoną w formie aktu notarialnego z 25 czerwca 2018 r. dokonano zmiany roku podatkowego i obrotowego poprzez zmianę umowy Spółki. Dotychczasowy rok podatkowy Spółki trwał od 1 lipca danego roku do ostatniego dnia czerwca następującego po danym roku. Zmieniony rok podatkowy Spółki trwa dwanaście kolejnych miesięcy kalendarzowych licząc od 1 kwietnia do 31 marca.

Spółka postanowiła, że pierwszy rok podatkowy po zmianie rozpocznie się 1 lipca 2018 r., a zakończy 31 marca 2020 r.

Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym (dalej: „KRS”) został wniesiony przez Spółkę 25 czerwca 2018 r.

W dniu 11 lipca 2017 r. (winno być: 11 lipca 2018 r.) sąd rejestrowy wydał postanowienie o zmianie wpisu w KRS dotyczącego roku podatkowego Spółki.

Zawiadomienie o zmianie roku podatkowego zostało wysłane za pośrednictwem Poczty Polskiej do naczelnika urzędu skarbowego w dniu 13 lipca 2018 r. za potwierdzeniem odbioru.

Pytanie Wnioskodawcy

Czy w opisanym stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym pierwszy po zmianie rok podatkowy będzie trwać od 1 lipca 2018 r. do 31 marca 2020 r. a kolejne lata podatkowe będą obejmować odpowiednio okresy od 1 kwietnia do 31 marca następnego roku?

Stanowisko i uzasadnienie Wnioskodawcy

W opisanym stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym doszło do skutecznej zmiany roku podatkowego Spółki, a tym samym pierwszy po zmianie rok podatkowy rozpoczął się 1 lipca 2018 r. i będzie trwał do 31 marca 2020 r., natomiast każdy kolejny rok podatkowy Wnioskodawcy będzie trwał od 1 kwietnia do 31 marca następnego roku.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1036 z późn. zm. w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2018 r.; dalej: „ustawa o CIT”), rokiem podatkowym, z zastrzeżeniem ust. 2, 2a, 3 i 6, jest rok kalendarzowy, chyba że podatnik postanowi inaczej w statucie albo w umowie spółki, albo w innym dokumencie odpowiednio regulującym zasady ustrojowe innych podatników i zawiadomi o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego; wówczas rokiem podatkowym jest okres kolejnych dwunastu miesięcy kalendarzowych.

Natomiast, jak stanowi art. 8 ust. 3 ustawy o CIT, w razie zmiany roku podatkowego, za pierwszy po zmianie rok podatkowy uważa się okres od pierwszego miesiąca następującego po zakończeniu poprzedniego roku podatkowego do końca roku podatkowego nowo przyjętego. Okres ten nie może być krótszy niż dwanaście i dłuższy niż dwadzieścia trzy kolejne miesiące kalendarzowe.

Zgodnie z art. 8 ust. 4 ustawy o CIT, zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, należy dokonać najpóźniej w terminie 30 dni, licząc od dnia zakończenia ostatniego roku podatkowego.

Tym samym z powyższych przepisów wynika, iż istnieje możliwość zmiany roku podatkowego w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej, pod warunkiem spełnienia następujących przesłanek:

 • przyjęcie roku podatkowego innego niż kalendarzowy musi wynikać z postanowienia zamieszczonego w statucie, albo w umowie spółki, albo innym dokumencie odpowiednio regulującym zasady ustrojowe innych podatników,

 • o zmianie umowy spółki dotyczącej zmiany roku podatkowego trzeba powiadomić właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie 30 dni, licząc od dnia zakończenia ostatniego roku podatkowego (termin określony w art. 8 ust. 4 Ustawy o CIT jest terminem prawa materialnego i nie podlega przywróceniu - art. 162 ustawy Ordynacja podatkowa),

 • pierwszy rok podatkowy po zmianie („rok przejściowy”) nie może być krótszy niż dwanaście i dłuższy niż dwadzieścia trzy kolejne miesiące kalendarzowe,

 • początkiem pierwszego roku podatkowego po zmianie będzie pierwszy dzień miesiąca następującego po zakończeniu poprzedniego roku podatkowego i rok ten kończy się w ostatnim dniu nowo przyjętego roku podatkowego.

Zgodnie z art. 430 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1577 z późn. zm.; dalej: „KSH”), zmiana statutu wymaga uchwały walnego zgromadzenia i wpisu do rejestru. Natomiast jak stanowi art. 430 § 2 KSH, zmianę statutu zarząd zgłasza do sądu rejestrowego. Zgłoszenie zmiany statutu nie może nastąpić po upływie trzech miesięcy od dnia powzięcia uchwały przez walne zgromadzenie.

Odnosząc powyższe uwagi do przedstawionego przez Wnioskodawcę stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, że wszystkie przesłanki wynikające z przywołanych wyżej przepisów zostały w przedmiotowej sprawie spełnione. Wynika to przede wszystkim z następujących faktów:

 • zmiana roku została dokonana przez zmianę umowy Spółki, co zostało zarejestrowane w KRS w dniu 11 lipca 2018 r.,

 • właściwy naczelnik urzędu skarbowego został poinformowany o zmianie roku podatkowego w dniu 13 lipca 2018 r., a więc w terminie 30 dni licząc od dnia zakończenia ostatniego roku podatkowego, tj. od dnia 30 czerwca 2018 r.,

 • pierwszy rok podatkowy po zmianie („rok przejściowy”) trwać będzie dwadzieścia jeden kolejnych miesięcy kalendarzowych, tj. od 1 lipca 2018 r. do 31 marca 2020 r.,

 • początkiem pierwszego roku podatkowego po zmianie będzie pierwszy dzień miesiąca następującego po zakończeniu poprzedniego roku podatkowego i rok ten kończy się w ostatnim dniu nowo przyjętego roku podatkowego.

W świetle powyższych rozważań Wnioskodawca pragnie podkreślić, iż ustawodawca nie wprowadził w ustawie o CIT dodatkowych warunków formalnych niezbędnych do zmiany roku podatkowego podatnika. W szczególności, w ocenie Wnioskodawcy, za warunek dokonania skutecznej zmiany roku podatkowego nie może zostać uznany warunek zarejestrowania w KRS uchwały zmieniającej umowę lub statut Spółki do końca bieżącego roku podatkowego Wnioskodawcy. Zgodnie bowiem z regułą wykładni przepisów wyrażoną łacińską paremią Lege non distinguente nec nostrum est distinguere (tam, gdzie ustawa nie rozróżnia, nie naszą jest rzeczą wprowadzać rozróżnianie) brak jest podstaw do tego, aby stosować wykładnię rozszerzającą i uzależniać możliwość dokonania skutecznej zmiany roku podatkowego od dodatkowego warunku w postaci zarejestrowania w KRS uchwały zmieniającej umowę lub statut Spółki.

Wnioskodawca pragnie wskazać, iż jego zdaniem warunek ten celowo nie został wprowadzony do ustawy o CIT. W ocenie Wnioskodawcy, brak jest bowiem podstaw do uzależniania sytuacji podatnika od działań zewnętrznych organów sądowych, których szybkość działania nie jest w jakikolwiek sposób zależna od działań podatnika i których skutków ewentualnej opieszałości podatnik nie jest w stanie uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności.

W świetle powyższych rozważań Spółka stoi na stanowisku, iż na gruncie ustawy o CIT skuteczna zmiana roku podatkowego ma miejsce w sytuacji kiedy do końca dotychczasowego roku podatkowego zostanie podjęta stosowna uchwała o zmianie umowy lub statutu spółki. Fakt podjęcia takiej uchwały powinien być później zgłoszony właściwemu organowi podatkowemu, nie później niż 3...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »