Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

12.11.2012

Złomowanie samochodu a obowiązek w podatku od środków transportowych

Z uzasadnienia: Obowiązek podatkowy nie wygasa więc w przypadku złego stanu technicznego pojazdu, faktycznego braku możliwości korzystania z posiadanego środka transportu, fizycznej likwidacji poprzez jego rozmontowanie, pocięcie i sprzedaż na złom, utylizacji pojazdu (wykorzystania odpadów jako surowców wtórnych do dalszego przerobu), wywozu z kraju, czy też jego kradzieży. Konieczność opłacania podatku od środków transportowych nie jest bowiem uzależniona od użytkowania pojazdu ani od jego fizycznego posiadania, Jeżeli właściciel nie złoży stosownego wniosku, a starosta nie wyda decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu obowiązek podatkowy dalej istnieje i stosowny podatek należy płacić.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Halina Adamczewska-Wasilewicz Sędziowie: Sędzia WSA Dariusz Dudra (spr.) Sędzia WSA Izabela Najda-Ossowska Protokolant Asystent sędziego Waldemar Dąbrowski po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 21 sierpnia 2012 r. sprawy ze skargi J. L. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku od środków transportowych za 2008 r., 2009 r., 2010 r. i 2011 r. oddala skargę

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia [...] r. Prezydent Miasta W. określił J. L. wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od środków transportowych z tytułu I i II raty za lata 2008, 2009, 2010 oraz I raty za 2011 r. w kwocie łącznej [...] zł od pojazdu marki [...], nr rej. [...]. Organ wskazał, że przedmiotowy środek transportowy zarejestrowany jest od dnia [...] r. i w dniu [...] r. został wyrejestrowany. Współwłaścicielami środka transportu byli J. L. i H. B. Podatek za lata 2008-2011 nie został zapłacony.

W złożonym odwołaniu skarżący wniósł o uchylenie zaskarżonej decyzji i umorzenie postępowania. Wskazał, iż dokumenty o wyrejestrowanie samochodu złożył do Wydziału Komunikacji Urzędu Miejskiego we W. w dniu 29 grudnia 2002 r. i wniosek ten nie został rozpatrzony. Pojazd oddał w 1998 r. na złom. Sytuacja ta powinna skutkować nakazem wystąpienia przez Prezydenta Miasta W. do sądu powszechnego o stwierdzenie, czy istnieje stosunek prawny skutkujący powstaniem obowiązku podatkowego. W związku z tym, zdaniem skarżącego, dotychczasowe decyzje nakładające obowiązek podatkowy od pojazdu są nieważne, gdyż zostały wydane bez zasięgnięcia opinii organu lub sądu.

Decyzją z dnia [...] r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze we W. utrzymało w mocy zaskarżoną decyzję.

W uzasadnieniu organ powołując się na treść art. 9 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm., dalej: p.o.l.) oraz art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 ze zm., dalej: p.r.d.) wskazał, że przedmiotowy pojazd decyzją Prezydenta Miasta W. z dnia [...] r. został wyrejestrowany. W związku z tym obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych wygasł z dniem 31 marca 2011 r. Dopiero zaistnienie tej okoliczności jak wyrejestrowanie pojazdu miało wpływ na ocenę obowiązku podatkowego w zakresie podatku od środków transportowych. Dopóki nie doszło do wydania decyzji uchylającej decyzję o rejestracji spornego pojazdu, nie można stwierdzić, że ustał obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych, nawet jeżeli środek ten nie był już w posiadaniu skarżącego, nie był przez niego użytkowany i nawet jeżeli został fizycznie zlikwidowany. Brak jest zatem podstaw do stwierdzenia, że skarżący nie jest zobowiązany do zapłaty podatku od środków transportowych za lata 2008-2011. Dopiero wyrejestrowanie pojazdu stanowi podstawę do stwierdzenia, że obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych nie istnieje. Obowiązek ten będzie ciążył na podatniku tak długo, jak długo stosowna decyzja nie zostanie wydana przez właściwy organ w przedmiocie wyrejestrowania pojazdu. W tym zakresie organ powołał się na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjny w Bydgoszczy z dnia 14 października 2009 r. sygn. akt I SA/Bd 92/09 oddalający skargę J. L. i H. B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. z dnia [...] r. w przedmiocie podatku od środków transportowych z tytułu I i II raty za 2006 r. oraz I i II raty za 2007 r. oraz wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 maja 2011 r. sygn. akt II FSK 108/10 oddalający skargę kasacyjną strony. W rozpatrywanej sprawie ciążył na skarżącym obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych za lata 2008, 2009, 2010 oraz 2011. Ponieważ podatnik nie wywiązał się z obowiązków nałożonych ustawą i nie wpłacił kwoty należnego podatku w określonych ustawowo terminach, organ podatkowy zobowiązany był wydać decyzję określającą wysokość zobowiązania w podatku od środków transportowych za wskazane okresy.

W skardze strona wniosła o wznowienie postępowania z powodu naruszenia przez organ art. 240 § 1 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm., dalej: ord. pod.), poprzez wydanie zaskarżonej decyzji w wyniku przestępstwa oraz bez uzyskania wymaganego prawem stanowiska innego organu.

W uzasadnieniu skarżący podniósł, że przedmiotowy samochód mógł być wyrejestrowany dopiero po stwierdzeniu przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy bezczynności Prezydenta Miasta W. w przedmiocie załatwienia wniosku z dnia 12 grudnia 2002 r. o wyrejestrowanie pojazdu - wyrok z dnia 13 lipca 2010 r., sygn. akt II SAB/Bd 8/10. Odnosząc się do postawionych zarzutów strona podniosła, że w niniejszej sprawie obowiązek podatkowy jest wynikiem bezczynności Prezydenta Miasta W., przez co można stwierdzić, że powstał on w wyniku przestępstwa. Ponadto, skarżący wskazał, że w trakcie postępowania podatkowego podnoszony był argument o likwidacji samochodu poprzez jego złomowanie, jak również argument o niemożliwości wyrejestrowania pojazdu z powodu braku pokwitowania złomowania. W ocenie skarżącego powyższe okoliczności wypełniają dyspozycję art. 199a § 3 ord. pod.

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie, podtrzymując dotychczasowe stanowisko w sprawie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga nie zasługiwała na uwzględnienie.

Wstępnie Sąd zauważa, iż zgodnie z art. 184 Konstytucji RP w związku z art. 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269 ze zm.) oraz w związku z art. 135 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (jednolity tekst: Dz. U. z 2012 r. poz. 270), zwanej dalej p.p.s.a. kontrola sądowa zaskarżonych decyzji, postanowień bądź innych aktów wymienionych w art. 3 § 2 p.p.s.a., sprawowana jest o kryterium zgodności z prawem. W związku z tym, aby wyeliminować z obrotu prawnego akt wydany przez organ administracyjny konieczne jest stwierdzenie, że doszło w nim do naruszenia bądź przepisu prawa materialnego w stopniu mającym wpływ na wynik sprawy, bądź przepisu postępowania w stopniu mogącym mieć istotny wpływ na rozstrzygnięcie, albo też przepisu prawa dającego podstawę do wznowienia postępowania (art. 145 § 1 pkt 1 lit. a - c p.p.s.a.) lub stwierdzenia nieważności (art. 145 § 1 pkt 2 p.p.s.a.).

Zgodnie z przepisem art. 133 § 1 p.p.s.a. sąd wydaje wyrok po zamknięciu rozprawy na podstawie akt sprawy. Aktami sprawy są akta sądowe, jak i przedstawione sądowi akta administracyjne. Zatem sąd administracyjny rozpoznaje sprawę w zakresie stanu faktycznego, który legł u podstaw wydania zaskarżonej decyzji i znajduje się w nadesłanych aktach administracyjnych (por. wyrok NSA z dnia 28 sierpnia 2008 r., sygn. akt II OSK 1533/07, LEX nr 488467).

Wskazać dalej należy, że zgodnie z art. 134 § 1 p.p.s.a., Sąd rozstrzyga w granicach danej sprawy nie będąc jednak związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną. W tak określonym zakresie kognicji Sąd uznał, że decyzja będąca przedmiotem skargi nie narusza prawa.

Przedmiotem sporu w niniejszej sprawie jest obciążenie skarżącego podatkiem od środków transportowych z tytułu pierwszej i drugiej raty za 2008 r., pierwszej i drugiej raty za 2009 r., pierwszej i drugiej raty za 2010 r. oraz pierwszej raty za 2011 r. w łącznej kwocie [...] zł, mimo tego, że podatnik we wskazanych okresach nie posiadał już pojazdu, od którego naliczono podatek.

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy o p.o.l., obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych, z zastrzeżeniem ust. 2, ciąży na osobach fizycznych i osobach prawnych będących właścicielami środków transportowych. Jeżeli środek transportowy stanowi współwłasność dwóch lub więcej osób fizycznych lub prawnych, obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach (art. 9 ust. 2 p.o.l.). Natomiast art. 9 ust. 5 p.o.l. stanowi, że obowiązek podatkowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, wygasa z końcem miesiąca, w którym środek transportowy został wyrejestrowany lub wydana została decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu, lub z końcem miesiąca, w którym upłynął czas, na który pojazd powierzono.

Z powołanego wyżej art. 9 ust. 5 p.o.l. jednoznacznie wynika, że obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych wygasa z końcem miesiąca, w którym środek transportowy został wyrejestrowany. Tylko i wyłącznie wyrejestrowanie środka transportowego skutkuje wygaśnięciem obowiązku podatkowego. Zatem żadne inne zdarzenie nie powoduje ustania obowiązku podatkowego. Obowiązek podatkowy nie wygasa więc w przypadku złego stanu technicznego pojazdu, faktycznego braku możliwości korzystania z posiadanego środka transportu, fizycznej likwidacji poprzez jego rozmontowanie, pocięcie i sprzedaż na złom, utylizacji pojazdu (wykorzystania odpadów jako surowców wtórnych do dalszego przerobu), wywozu z kraju, czy też jego kradzieży. Konieczność opłacania podatku od środków transportowych nie jest bowiem uzależniona od użytkowania pojazdu ani od jego fizycznego posiadania, Jeżeli właściciel nie złoży stosownego wniosku, a starosta nie wyda decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu obowiązek podatkowy ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »