Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

14.06.2012

Zbycie wierzytelności po skorzystaniu z ulgi na złe długi a korekta VAT

Z uzasadnienia: Podatnik, który zbył za wynagrodzeniem wierzytelność na rzecz podmiotu trzeciego, a wierzytelność ta uprzednio została objęta korektą podatku należnego, jako wierzytelność, której nieściągalność została uprawdopodobniona, w myśl art. 89a ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług, ma obowiązek dokonania zwiększenia podatku należnego uzyskanej ze sprzedaży wierzytelności w rozliczeniu za okres, w którym należność lub jej część została uregulowana.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, w składzie następującym:, Przewodniczący Sędzia: WSA Piotr Głowacki, Sędziowie: WSA Inga Gołowska (spr.), WSA Agnieszka Jakimowicz, Protokolant: Iwona Sadowska - Białka, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 lutego 2012 r., sprawy ze skargi K. Spółka jawna w K., na interpretację indywidualną Ministra Finansów, z dnia 16 września 2011 r. Nr [...], w przedmiocie podatku od towarów i usług skargę oddala.

UZASADNIENIE

W dniu 16 czerwca 2011 r. K. Spółka Jawna z siedzibą w K., złożyła wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku dokonania zwiększenia podatku VAT należnego, w związku ze zbyciem wierzytelności odpisanej uprzednio jako nieściągalna.

Skarżąca przedstawiła następujący stan faktyczny:

W deklaracji VAT-7 za sierpień 2010 r. Spółka skorzystała z ulgi na złe długi. Zasadność tej korekty VAT należnego została potwierdzona przez kontrolę Urzędu Skarbowego, która odbyła się w październiku 2010 r. Kwota ulgi wynosiła 312 tys. zł., a cała wierzytelność 1.730.000,00 tys. zł. W związku z pogarszającą się sytuacją finansową spółki i brakiem możliwości odzyskania wierzytelności, podjęto decyzję o jej zbyciu. Ostatecznie wierzytelność została zbyta poprzez zamianę na prawo wieczystego użytkowania gruntu wraz z dopłatą w lutym 2011 r. Cena za jaką zbyto wierzytelność wynosiła 700.000,00 zł. Umowa zamiany miała charakter ostateczny. Tuż przed zbyciem wierzytelności, znając już wyrok WSA w Warszawie sygn. akt: III SA/Wa 444/10, Spółka zasięgnęła informacji w KIP na temat konieczności zwrotu części VAT-u w sytuacji zbycia wierzytelności po skorzystaniu z ulgi na złe długi. Spółka uzyskała zdecydowaną odpowiedź, że podatku nie trzeba zwracać, a pogląd w tej sprawie jest ugruntowany. W tej sytuacji nie skorygowała VAT należnego w proporcji do uzyskanej kwoty w deklaracji za luty 2011 r. Spółka wskazała, że w sprawie tej nie toczy się postępowanie kontrolne ani podatkowe.

W związku z powyższym zadano pytanie: czy zbycie wierzytelności po skorzystaniu z ulgi na złe długi rodzi obowiązek korygowania VAT należnego, o którym mowa w art. 89a ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm. dalej-u.p.t.u.)?

Przedstawiając swoje stanowisko w tej sprawie Spółka powołała się na wstępie na wyrok z 3 listopada 2010 r., sygn. akt: III SA/Wa 444/10, który jej zdaniem powinien być wzięty pod uwagę również przez organ podatkowy z uwagi na art. 14a ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. nr 8 poz.60 ze zm. dalej -O.p.), nakazujący Ministrowi Finansów zapewnienie jednolitości stosowania prawa poprzez dokonywanie interpretacji z uwzględnieniem orzecznictwa sądowego. Wskazano, że zgodnie ze słownikiem języka polskiego "uregulować wierzytelność" znaczy tyle, co uiścić, zapłacić należność, dług. W sytuacji zbycia wierzytelności nie mamy do czynienia z zapłaceniem długu, tylko ze zmianą wierzyciela. Pomiędzy tymi podmiotami powstaje nowe zobowiązanie, w wyniku którego nabywca wierzytelności zobowiązany jest dokonać świadczenia na rzecz zbywcy wierzytelności. Podstawą prawną tego świadczenia nie jest jednak nieściągalna faktura wystawiona przez wierzyciela jego pierwotnemu kontrahentowi, ale nowy stosunek zobowiązaniowy. Oznacza to, że wpłaty otrzymane z tytułu cesji wierzytelności nie stanowią płatności z tytułu faktury czy też szerzej, z tytułu stosunku zobowiązaniowego łączącego wierzyciela z jego dłużnikiem, ale realizowane są w wykonaniu nowego zobowiązania pomiędzy innymi stronami i z innego tytułu prawnego. Oznacza to zdaniem Spółki, że zbycie wierzytelności nie jest rodzajem uregulowania wierzytelności. A skoro zbycie wierzytelności już po skorygowaniu podatku należnego z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług, o którym mowa w art. 89a ust. 1 u.p.t.u. nie może być utożsamione z uregulowaniem wierzytelności, to brak jest podstaw do stwierdzenia, że w razie zbycia wierzytelności już po dokonaniu powyższej korekty, podatnik zobowiązany jest zwiększyć podatek należny. Zmiana przepisów, która nastąpiła z dniem 1 grudnia 2008 r. nie spowodowała dezaktualizacji poglądu wyrażonego w cyt. wyroku, zgodnie z którym zbycie wierzytelności już po dokonaniu korekty podatku naliczonego, o której mowa w art. 89a ust. 1 u.p.t.u. nie skutkuje koniecznością zastosowania art. 89a ust. 4 u.p.t.u. Dodatkowo zauważono, że mechanizm korzystania z ulgi na złe długi polega na tym, że wierzyciel koryguje należny podatek od towarów i usług, a dłużnik obniża podatek naliczony. Po uregulowaniu należności wierzyciel ma obowiązek dokonania korekty odwrotnej, a dłużnik ma prawo do ponownego podwyższenia podatku naliczonego. O ile organy podatkowe wyciągają wniosek, że zbycie wierzytelności jest uregulowaniem długu w jakiejkolwiek formie i zbywający wierzytelność ma obowiązek zwrócić podatek należny, to u dłużnika, jak stanowi art. 89b ust. 4 u.p.t.u., tylko uregulowanie należności (a nie uregulowanie w jakiejkolwiek formie) daje podstawę do podwyższenia podatku naliczonego. Skoro dłużnik już nigdy nie ureguluje tych należności, nie będzie miał prawa do podwyższenia podatku naliczonego, a to oznacza, że budżet skorzystałby dwa razy. Zdaniem wnioskodawcy nie byłoby to sprawiedliwe, zwłaszcza, że spółka jeszcze długo będzie odczuwać skutki niewypłacalności swojego dłużnika.

W interpretacji indywidualnej z 16 września 2011 r. nr [...]uznano stanowisko wnioskodawcy za nieprawidłowe. Wskazując na treść ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »