Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

07.07.2015

Zbiorcze faktury korygujące dokumentujące udzielone rabaty

Pytanie podatnika: Spółka zamierza dokumentować przyznanie rabatów poprzez wystawienie zbiorczych faktur korygujących za dany okres (np. miesiąc, kwartał lub rok). Rabaty będą wykazywane przez spółkę na fakturze kwotowo w odniesieniu do całości obrotu (wszystkich dostaw) zrealizowanych z określonym kontrahentem w danym okresie. Czy na podstawie tych faktur spółka będzie uprawniona do obniżenia podstawy opodatkowania i podatku należnego, przy zachowaniu pozostałych warunków określonych w art. 29a ust. 13 i ust. 15 ustawy o VAT?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 3 grudnia 2014 r. (data wpływu 8 grudnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wystawiania zbiorczych faktur korygujących dokumentujących udzielone rabaty - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 grudnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wystawiania zbiorczych faktur korygujących dokumentujących udzielone rabaty.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Sp. z o. o. (dalej: Spółka lub Wnioskodawca) jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT, którego przedmiotem działalności jest m.in. produkcja wyrobów izolacyjnych. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej, Spółka sprzedaje swoje towary kontrahentom. Przedmiotowe transakcje dokumentuje wystawiając na ich rzecz faktury VAT.

W celu intensyfikacji sprzedaży oraz utrzymania dobrych relacji z kontrahentami, zazwyczaj na mocy zawartych umów o współpracy bądź porozumień handlowych, Spółka udziela odbiorcom swoich towarów rabatów. Przedmiotowe rabaty udzielane są co do zasady z tytułu osiągnięcia przez nabywcę określonego poziomu zakupu towarów Spółki w danym przedziale czasowym. Przyznanie przedmiotowych rabatów kontrahentom wynika z przyjętej przez Spółkę strategii biznesowej (rabaty posprzedażowe).

Spółka zamierza dokumentować przyznanie wskazanych powyżej rabatów poprzez wystawienie zbiorczych faktur korygujących za dany okres (np. miesiąc, kwartał lub rok). Rabaty będą wykazywane przez Spółkę na fakturze kwotowo w odniesieniu do całości obrotu (wszystkich dostaw) zrealizowanych z określonym kontrahentem w danym okresie.

Zbiorcza faktura korygująca wystawiana przez Spółkę z tytułu udzielonych rabatów, będzie zawierać następujące informacje:

 • oznaczenie „korekta” lub „faktura korygująca”;
 • numer kolejny oraz datę jej wystawienia;
 • nazwy sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy;
 • numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy;
 • okres, do którego odnosi się udzielany rabat;
 • łączną kwotę udzielonego rabatu oraz kwotę korekty podstawy opodatkowania lub kwotę korekty podatku należnego z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku i sprzedaży zwolnionej;
 • przyczynę korekty.

Spółka wysyła kontrahentom przedmiotowe dokumenty w formie papierowej za pośrednictwem poczty lub w formie faktur elektronicznych. W przypadku papierowych faktur korygujących wysyłanych za pośrednictwem poczty, fakt ten jest każdorazowo odnotowywany w książce nadawczej Spółki.

Spółka gromadzi potwierdzenia otrzymania faktur korygujących przez kontrahentów, które mogą przybierać różne formy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy na podstawie faktur korygujących opisanych w zdarzeniu przyszłym Spółka będzie uprawniona do obniżenia podstawy opodatkowania i podatku należnego, przy zachowaniu pozostałych warunków określonych w art. 29a ust. 13 i ust. 15 ustawy z dnia 11 marca 2014 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.; dalej: ustawa o VAT)?

Zdaniem Wnioskodawcy, na podstawie faktur korygujących opisanych w zdarzeniu przyszłym Spółka będzie uprawniona do obniżenia podstawy opodatkowania i podatku należnego, przy zachowaniu pozostałych warunków określonych w art. 29a ust. 13 i ust. 15 ustawy o VAT.

Uzasadnienie.

1. Obniżenie podstawy opodatkowania VAT i kwoty VAT należnego.

Zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy o VAT „podstawą opodatkowania (...) jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika”.

Natomiast stosownie do art. 29a ust. 10 pkt 1 tejże ustawy, podstawę opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 13, obniża się m.in. o kwoty udzielonych po dokonaniu sprzedaży opustów i obniżek cen.

Jednocześnie, na mocy art. 106j ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT, w przypadku, gdy po wystawieniu faktury udzielono opustów i obniżek cen, o których mowa w art. 29a ust. 10 pkt 1 podatnik wystawia fakturę korygującą.

Przy czym, jak wynika z art. 29a ust. 13 ustawy o VAT, w przypadkach, o których mowa w ust. 10 pkt 1-3, „obniżenia podstawy opodatkowania, w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem, dokonuje się pod warunkiem posiadania przez podatnika, uzyskanego przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub usługobiorca otrzymał fakturę korygującą, potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę, dla którego wystawiono fakturę. Uzyskanie potwierdzenia otrzymania przez nabywcę towaru lub usługobiorcę faktury korygującej po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy uprawnia podatnika do uwzględnienia faktury korygującej za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie to uzyskano”.

Na mocy art. 29a ust. 15 przedmiotowej ustawy, warunku posiadania przez podatnika potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę nie stosuje się w przypadku:

 1. eksportu towarów i wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów;
 2. dostawy towarów i świadczenia usług, dla których miejsce opodatkowania znajduje się poza terytorium kraju;
 3. sprzedaży: energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej, gazu przewodowego, usług telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych oraz usług wymienionych w poz. 140-153, 174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy;
 4. gdy podatnik nie uzyskał potwierdzenia mimo udokumentowanej próby doręczenia faktury korygującej i z posiadanej dokumentacji wynika, że nabywca towaru lub usługobiorca wie, że transakcja została zrealizowana zgodnie z warunkami określonymi w fakturze korygującej.

W świetle powyższych przepisów, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że przyznawane przez niego rabaty stanowią opusty i obniżki cen udzielone po dokonaniu sprzedaży, w rozumieniu art. 29a ust. 10 pkt 1 ustawy o VAT, obniżające podstawę opodatkowania. W konsekwencji, prawidłowe jest dokumentowanie udzielanych rabatów poprzez wystawianie faktur korygujących.

Ponadto, mając na uwadze brzmienie art. 29a ust. 13 ustawy o VAT, należy stwierdzić, że możliwość obniżenia podstawy opodatkowania i podatku należnego przez wystawcę faktury korygującej jest uzależniona od posiadania przez niego potwierdzenia otrzymania tej faktury przez nabywcę. Celem powyższej regulacji jest zagwarantowanie, że obniżenie podatku należnego przez dostawcę towarów i usług znajdzie z drugiej strony odzwierciedlenie w obniżeniu kwoty podatku naliczonego u nabywcy w tym samym okresie.

Wnioskodawca podkreśla, że przepisy ustawy o VAT nie wskazują formy przedmiotowego potwierdzenia, co prowadzi do wniosku, że ustawodawca pozostawia podatnikom swobodę w tym zakresie. W ocenie Wnioskodawcy, jedynym warunkiem uznania, że dana metoda potwierdzania odbioru jest akceptowalna z perspektywy przepisów podatkowych jest możliwość ustalenia, że nabywca otrzymał fakturę korygującą wystawioną przez dostawcę.

W konsekwencji Spółka wskazuje, że formy potwierdzenia odbioru faktur korygujących, które zaimplementowała w stosunkach z kontrahentami, jej zdaniem, spełniają ww. warunek (przy czym Spółka zaznacza, że przedmiotem niniejszego zapytania nie jest potwierdzenie, czy stosowane przez Spółkę formy potwierdzeń odbioru faktur korygujących są wystarczające w kontekście możliwości obniżenia podstawy opodatkowania i kwoty VAT należnego).

2. Elementy faktury korygującej.

Dane jakie powinna zawierać faktura korygująca określa art. 106j ust. 2 ustawy o VAT. Są to:

 1. „wyrazy „FAKTURA KORYGUJĄCA” albo wyraz „KOREKTA”;
 2. numer kolejny oraz datę jej wystawienia;
 3. dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca:
  1. określone w art. 106e ust. 1 pkt 1-6,
  2. nazwa (rodzaj) towaru lub usługi objętych korektą;
 4. przyczyna korekty;
 5. jeżeli korekta wpływa na zmianę podstawy opodatkowania lub kwoty podatku należnego - odpowiednio kwota korekty podstawy opodatkowania lub kwota korekty podatku należnego z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku i sprzedaży zwolnionej;
 6. w przypadkach innych niż wskazane w pkt 5 - prawidłowa treść korygowanych pozycji.

Jednocześnie ust. 3 tego artykułu stanowi, że w sytuacji, „gdy podatnik udziela opustu lub obniżki ceny w odniesieniu do wszystkich dostaw towarów lub usług dokonanych lub świadczonych na rzecz jednego odbiorcy w danym okresie, faktura korygująca, o której mowa w ust. 2:

 1. powinna zawierać dodatkowo wskazanie okresu, do którego odnosi się udzielany opust lub obniżka;
 2. może nie zawierać danych określonych w art. 106e ust. 1 pkt 5 i 6 oraz nazwy (rodzaju) towaru lub usługi objętych korektą”.

Z uwagi na fakt, że rabaty udzielane przez Wnioskodawcę odnoszą się do wszystkich dostaw dokonanych na rzecz określonego kontrahenta w poszczególnych okresach rozliczeniowych - w ocenie Spółki - będzie ona mogła dokumentować przyznawania rabatów na podstawie uproszczonych faktur korygujących, o których mowa w cytowanym powyżej przepisie.

W ocenie Spółki, ponadto zakres danych zawartych w fakturze korygującej obejmujący:

 • oznaczenie „korekta” lub „faktura korygująca”;
 • numer kolejny oraz datę wystawienia faktury,
 • nazwy sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy,
 • numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy,
 • ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »