Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

17.10.2014

Zbiorcza faktura korygująca dokumentująca udzielenie bonusu

Pytanie podatnika: Czy wystawiane przez spółkę faktury korygujące dokumentujące udzielane przez nią bonusy, spełniają wymogi przewidziane w odpowiednich przepisach, tj. są zgodne z art. 106j ust. 2 lub ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług i, w konsekwencji, wspomniane faktury korygujące stanowią z formalnego punktu widzenia, przy zachowaniu pozostałych warunków, podstawę do obniżenia podstawy opodatkowania i podatku należnego udokumentowany nimi rabat (bonus)?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 20 maja 2014 r. (data wpływu 23 maja 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawidłowości wystawiania zbiorczych faktur korygujących - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 maja 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawidłowości wystawiania zbiorczych faktur korygujących.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie sprzedaży (dystrybucji) i promocji na terytorium Polski opon marek należących do grupy P. W celu uatrakcyjnienia współpracy Spółka wprowadza różne narzędzia wsparcia sprzedaży, w tym przyznaje klientom dilerom różnego rodzaju rabaty określane jako „bonusy".

Przedmiotowe rabaty są przyznawane klientom - w oparciu o wcześniej ustalone zasady - ex post, tj. po dokonaniu sprzedaży i wystawieniu przez Spółkę dokumentującej ją faktury. Rabaty są udzielane, zależnie od rodzaju bonusu, z uwagi na spełnienie przez klientów różnego rodzaju kryteriów lub też wystąpienia określonych okoliczności zewnętrznych, niezależnych od zachowania samych klientów. Przykładowo, rabaty mogą być przyznawane w związku z:

 1. dokonaniem w danym okresie rozliczeniowym (np. w miesiącu, kwartale) zakupu produktów danego rodzaju, w określonej ilości lub bez limitu ilościowego;
 2. regulowaniem płatności za faktury otrzymane od Spółki w ustalonych przez Spółkę terminach (np. nie później niż w terminie płatności lub w określonym czasie przed upływem tego terminu);
 3. osiągnięciem przez klienta określonego poziomu obrotów/zakupów towarów od Spółki (tzw. bonus od obrotu/ za wykonanie planu) w określonym okresie rozliczeniowym (np. miesiąc, kwartał, rok);
 4. wystąpieniem innych, zewnętrznych okoliczności (np. osiągnięcie przez kurs danej waluty określonego poziomu).

Wnioskodawca pragnie przy tym zaznaczyć, że z uwagi na fakt, iż niniejszy wniosek dotyczy również zdarzeń przyszłych, wskazane powyżej kryteria udzielenia rabatów mają charakter przykładowy i Spółka nie wyklucza, że w przyszłości rabaty będą udzielane w związku ze spełnieniem także innych, niewymienionych powyżej kryteriów i/lub wystąpieniem innych okoliczności, jednak w oparciu o zbliżone kryteria i cele.

Wszystkie bonusy udzielane przez Spółkę dokumentowane są fakturami korygującymi wystawianymi przez nią na rzecz poszczególnych klientów. Z uwagi na różnorodny charakter udzielanych bonusów oraz sposób kalkulowania ich wysokości faktury korygujące wystawiane przez Spółkę dla udokumentowania poszczególnych bonusów mogą różnić się między sobą treścią (tj. danymi zawartymi w danej fakturze korygującej) oraz formatem (np. niektóre faktury korygujące składają się jedynie z dokumentu samej faktury tzw. „części głównej", a niektóre - z „części głównej” oraz z załącznika, stanowiącego w każdym przypadku integralną część faktury korygującej).

Niezależnie od istniejących w tym zakresie różnic, każda z faktur korygujących zawiera/będzie zawierać w swojej „części głównej” następujące dane:

 • oznaczenie „Faktura VAT korekta”, „Faktura korekta” lub „Korekta”,
 • datę i numer kolejny faktury korygującej,
 • nazwy, adresy oraz numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy (Spółki) oraz nabywcy uwzględnione w fakturach korygowanych,
 • tytuł/podstawę korekty zawierającą opis bonusu (jego nazwę, okres, którego dotyczy),
 • łączną kwotę udzielonego rabatu (netto),
 • łączną kwotę zmniejszenia podatku należnego (z podziałem na stawki VAT, jeżeli rabat dotyczy sprzedaży,
 • łączną kwotę zmniejszenia należności (brutto),
 • referencję do załącznika (o ile występuje).

Część z pozostałych danych (omówionych poniżej) ujęta może być w „części głównej" faktury korygującej lub też w załączniku stanowiącym jej integralną część.

Tytułem przykładu, Spółka przedstawia poniżej specyfikę wybranych bonusów wraz ze wskazaniem treści faktur korygujących wystawianych przez Spółkę celem ich udokumentowania:

Bonus zakupowy.

Z uwagi na fakt, że tego typu rabaty są udzielane w zależności od rodzaju i ilości zakupionych w danym okresie rozliczeniowym (miesiącu, kwartale) produktów, może się zdarzyć, że jeden i ten sam klient otrzyma za dany okres z różnych tytułów kilka Bonusów zakupowych. Jest to uzależnione od tego, ile rodzajów premiowanych rabatami towarów klient zakupił w danym okresie.

W celu udokumentowania rabatu Spółka wystawia fakturę korygującą - osobną na każdy rodzaj bonusu zakupowego. Korekta odnosi się do wszystkich faktur wystawionych na klienta w danym okresie rozliczeniowym, zawierających daną pozycję/pozycje objęte rabatowaniem w ramach bonusu danego rodzaju. Przykładowo, jeżeli w danym okresie na klienta zostały wystawione 4 faktury, z czego 3 zawierały pozycje/towary objęte rabatowaniem, faktura korygująca dotyczy wyłącznie wspomnianych pozycji z tych 3 faktur.

Co do zasady, w załączniku do ww. faktury korygującej, stanowiącym jej integralną część, Spółka zamieszcza szczegółowe informacje dotyczące udzielonego rabatu. Dane te obejmują informacje dotyczące korygowanych faktur, przy czym - w zależności od sposobu kalkulacji/rodzaju bonusu - dane te mogą referować jedynie do wybranych faktur korygowanych lub też do poszczególnych pozycji wykazanych na fakturach korygowanych, które to pozycje podlegają korekcie.

Tym samym, w przypadku Bonusu zakupowego załącznik do faktury korygującej zawiera:

 • datę wystawienia i numery faktur/faktury korygowanej,
 • rodzaj i ilość towaru objętego rabatem, z podziałem na faktury korygowane, jeżeli korekta dotyczy większej liczby faktur,
 • wartość netto tego towaru przed i po rabacie,
 • kwotę przypadającego nań rabatu,
 • kwotę zmniejszenia podatku należnego (przypadającą na dany towar).

Jeżeli korygowana faktura dokumentowała dostawę więcej niż jednego rodzaju towarów objętych rabatowaniem w ramach danego bonusu, powyższe dane podawane są osobno dla każdego rodzaju towaru.

Bonus finansowy.

Bonusy finansowe przyznawane są klientom regulującym swoje należności wobec Spółki (w tym w drodze kompensaty) terminowo lub np. w określonym czasie przed upływem terminu płatności danej faktury. Warunki przyznawania bonusów finansowych mogą być zróżnicowane dla poszczególnych grup/typów opon dostarczanych przez Spółkę (np. opon do samochodów osobowych, ciężarowych lub opon do motocykli). Rabatem objęte są wszystkie faktury, które zostały w danym miesiącu uregulowane przez danego klienta z zachowaniem ustalonego terminu płatności. W zakresie pozycji których dotyczy dany bonus finansowy należy nadmienić, że co do zasady Spółka wystawia odrębne faktury na poszczególne rodzaje opon (np. opony do samochodów osobowych, ciężarowych lub do motocykli). Z tytułu przyznania Bonusu finansowego za dany (np. miesięczny) okres rozliczeniowy w odniesieniu do danego asortymentu, Spółka wystawia na danego klienta jedną fakturę korygującą (jeśli więc klient dokonuje zakupu więcej niż jednego asortymentu podlegającego rabatowaniu w ramach bonusów finansowych, na jego rzecz może być wystawiona z tego tytułu więcej niż jedna faktura korygująca).

W przypadku Bonusu finansowego, załącznik do faktury korygującej zawiera informacje dotyczące każdej faktury objętej rabatowaniem w ramach danego Bonusu finansowego w danym okresie rozliczeniowym (miesiącu), tj, wszystkich faktur uregulowanych w terminie/przedpłaconych. Informacje te podane w odniesieniu do każdej poszczególnej faktury korygowanej - obejmują:

 • datę wystawienia i numery faktur/faktury korygowanej,
 • rodzaj towaru objętego rabatem (opony do samochodów ciężarowych, opony do samochodów osobowych lub opony do motocykli),
 • wartość netto (ogółem) przed i po rabacie,
 • stawkę udzielonego rabatu (określony procent),
 • <...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »