Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

29.08.2014

Zawieszenie biegu przedawnienia po wszczęciu postępowania

Z uzasadnienia: Tymczasem zgodnie z 70 § 6 pkt 1 O.p. zawieszenie biegu terminu przedawnienia następuje nie z chwilą wszczęcia jakiegokolwiek postępowania, lecz z chwilą wszczęcia takiego postępowania, którego przedmiotem jest podejrzenie popełnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego wiążących się z niewykonaniem tego zobowiązania, którego dotyczy decyzja.

SENTENCJA

Dnia 12 sierpnia 2014 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi – Wydział I w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Paweł Kowalski Sędziowie: Sędzia WSA Cezary Koziński (spr.) Sędzia WSA Tomasz Adamczyk Protokolant: Starszy asystent sędziego Joanna Skrzypczak-Zajger po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 sierpnia 2014 roku sprawy ze skargi S. B. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia [...] roku nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za 2007 rok 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2. określa, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku; 3. zasądza od Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. na rzecz S. B. kwotę 7 217(siedem tysięcy dwieście siedemnaście) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

UZASADNIENIE

Zaskarżoną decyzją z dnia [...] nr [...] Dyrektor Izby Skarbowej w Ł. uchylił decyzję Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Ł. z [...] r. w części dotyczącej określenia S. B. zobowiązania w podatku od towarów i sług za miesiące styczeń i luty 2007 r., określając za ten okres zobowiązania odpowiednio w kwocie 488.192,- zł i 94.617,- zł i utrzymał ww. decyzję organu pierwszej instancji w zakresie zobowiązań w podatku VAT za miesiące: marzec – czerwiec, sierpień, październik i listopad 2007 r. oraz nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy za lipiec i wrzesień 2007 r.

Organ odwoławczy wskazał, iż w trakcie przeprowadzonej kontroli skarbowej zakwestionowano skarżącemu prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup złomu od następujących firm: "A" M. Z., M. T., ,,B" P. M., J. Z., R. S., "B" J.K., P.P.H.U. "D" K. S., "E" G. W., "F" B. A.,

Organ odwoławczy uznał, iż ww. przedsiębiorcy, oprócz firmy "A", wystawiali nierzetelne faktury VAT, niedokumentujące odpłatnych dostaw towaru (złomu). Cześć z tych firm uznano za podmioty nieistniejące. W związku z tym za podstawę zakwestionowania prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT wystawionych przez ww. kontrahentów przyjęto przepisy art. 86 ust. 2 pkt 1 oraz art. 88 ust. 3a pkt 1 lit. a oraz pkt 4 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.).

Dyrektor Izby Skarbowej uznał, że jeśli sprzedaż towarów (złomu) została udokumentowana fakturami wystawionymi przez podmioty niebędące sprzedawcą, nie stanowią one podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego, ponieważ tak wystawione faktury są fakturami wystawionymi nierzetelnie i dodatkowo dokumentami podrobionymi. W takim wypadku dla utraty prawa do odliczenia podatku naliczonego nie ma znaczenia to, że podatnik, na rzecz którego realizowana jest dostawa, nie wiedział lub nie mógł wiedzieć o tym. że dana transakcja była wykorzystana do celów oszustwa, które zostało popełnione przez wystawcę pustej faktury, niebędącego sprzedawcą. Decydujące znaczenie ma tutaj ustalenie obiektywnej okoliczności, że brak jest w obiegu prawnym prawidłowo wystawionej faktury VAT. Niezależnie od tego - w ocenie Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. - w rozpatrywanej sprawie organy podatkowe zgromadziły materiał dowodowy wskazujący niezbicie, że strona nie tylko nie dochowała należytej staranności przy weryfikowaniu swoich kontrahentów, ale również miała świadomość tego, że faktury VAT wystawiane przez podmioty dostarczające złom nie dokumentowały żadnego zdarzenia gospodarczego. Praktycznie w każdym piśmie kierowanym do organów podatkowych podatnik podkreślał, że Spółka wypracowała wewnętrzne procedury sprawdzania rzetelności dostawców złomu, które stosowane są w każdym punkcie skupu i stanowią warunek niezbędny do nawiązania współpracy z danym kontrahentem. Służyć temu miało każdorazowe żądanie przedstawienia przez danego kontrahenta określonych dokumentów rejestracyjnych i deklaracji podatkowych. Dopiero przedstawienie tych dokumentów miało decydować o przeprowadzeniu konkretnej transakcji z danym kontrahentem. Takie postępowanie - w ocenie organu II instancji - wskazuje, że podatnik miał świadomość tego, że w zakresie handlu złomem oszustwa w zakresie podatku od towarów i usług zdarzają się szczególnie często. Ponadto, wypracowanie tych wewnętrznych procedur wskazywałoby również na brak zaufania do osób dostarczających złom do punktów skupu. Część z ww. podmiotów nie przedkładała żądanych przez podatnika dokumentów, bądź ich dokumenty rejestracyjne VAT były nieaktualne.

Ponadto Dyrektor Izby Skarbowej uznał, iż w rozpatrywanej sprawie nie doszło do przedawnienia zobowiązań w podatku od towarów i usług za ww. okresy, gdyż nastąpiło zawieszenie biegu terminu przedawnienia, o którym mowa w art. 70 § 6 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa, na skutek wszczęcia w dniu 3 grudnia 2012 r. postępowania przygotowawczego, o czym strona została zawiadomiona pismem organu I instancji z dnia [...] r. nr [...] . Przedmiotowe pismo zostało odebrane przez S. B. w dniu [...] r.

Powołując się na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 lipca 2012 r., P 30/11 organ odwoławczy wskazał, że skutek w postaci zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, w związku z wszczęciem postępowania karnego lub postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe (art. 70 § 6 pkt 1 Ordynacji podatkowej), wystąpi wówczas, jeżeli o postępowaniu tym (prowadzonym w sprawie) podatnik zostanie poinformowany przed upływem terminu wskazanego w art. 70 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa. Skoro ani Trybunał Konstytucyjny, ani obowiązujące przepisy prawne, nie określają w jaki sposób podatnik winien być poinformowany o wszczęciu postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, Dyrektor Izby Skarbowej uznał – powołując się przy tym na wyroki sądów administracyjnych, że jeżeli podejrzenie popełnienia przestępstwa lub wykroczenia wiąże się z niewykonaniem tego zobowiązania, należy przyjąć, iż warunek ten zostanie spełniony, jeżeli w sprawie nie będzie wątpliwości, że podatnik wiedział o wszczęciu postępowania, bez względu na formę i okoliczności przekazania tej informacji podatnikowi. Warunkiem, by doszło do zawieszenia biegu przedawnienia, nie jest konieczne przedstawienie podatnikowi zarzutów, ale poinformowanie go o prowadzonym wobec niego postępowaniu karnym, czy karnym skarbowym o konkretne czyny, co może zostać dokonane w dowolnej formie (wyrok WSA w Gliwicach z dnia 26.07.2013 r., sygn. akt III SA/G1 417/13). Każde zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, o ile zostanie skutecznie doręczone stronie, wywoła skutek prawny w postaci zawieszenia biegu terminu przedawnienia (wyrok WSA w Krakowie z dnia 20.06.2013 r., sygn. akt I SA/Kr 556/13).

W skardze złożonej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi pełnomocnik S. B. wniósł o uchylenie ww. decyzji Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. oraz poprzedzającej ją decyzji Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Ł. i zasądzenie od strony przeciwnej na rzecz skarżącego kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego, a także opłaty skarbowej od pełnomocnictwa, według norm przepisanych.

Zaskarżonej decyzji zarzucono naruszenie:
- art. 208 § 1 Ordynacji podatkowej w zw. z art. 93a § 2 pkt 2 Ordynacji podatkowej w zw. z art. 133 § 1 Ordynacji podatkowej, przez jego niezastosowanie i odmowę umorzenia postępowania względem S. B., który nie mógł być stroną przedmiotowego postępowania bowiem wniósł przedsiębiorstwo FHUP "G" S.B. w drodze aportu do spółki jawnej, która z chwilą przejęcia przedsiębiorstwa wstąpiła we wszelkie prawa i obowiązki przewidziane w przepisach prawa podatkowego dotyczące podatnika, w związku z działalnością FHUP "G" S.B., a w konsekwencji bezprawne uznanie, że przepisy prawa upoważniają organ do odmówienia umorzenia postępowania w sytuacji, gdy w prawa i obowiązki podatkowe podatnika w sprawie wstąpiła spółka jawna;
- art. 59 § 1 pkt 9 Ordynacji podatkowej w zw. z art. 70 § 1 w zw. z art. 70 § 6 pkt 1 Ordynacji podatkowej w zw. z art. 2 i art. 32 ust. 1 Konstytucji RP poprzez uznanie, że do zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego dochodzi z chwilą wydania postanowienia o wszczęciu postępowania w sprawie lub zawiadomienia go w dowolnej formie o prowadzeniu postępowania przygotowawczego w sprawie dotyczącej jego rozliczeń podatkowych, a nie z chwilą przedstawienia osobie podejrzanej postanowienia o przedstawieniu zarzutów lub poinformowania go w inny sposób, ale uwzględniający całość informacji wynikających z postanowienia o przedstawieniu zarzutów;
- art. 121, art. 122 w zw. art. 187 § 1 i art. 191 Ordynacji podatkowej przez niepodjęcie wszelkich możliwych działań mających na celu wszechstronne wyjaśnienia stanu faktycznego sprawy oraz dowolną ocenę dowodów, w szczególności poprzez:
a) dokonanie szczegółowej analizy wyłącznie tej części materiału dowodowego, z której wynikały okoliczności dla skarżącego niekorzystne, przy jednoczesnym pominięciu lub nieuzasadnionym zbagatelizowaniu tej jego części (zwłaszcza zeznań świadków), która jednoznacznie potwierdzała fakt, że firmy wskazane w zakwestionowanych fakturach jako dostawcy złomu faktycznie prowadziły działalność gospodarczą w zakresie obrotu surowcami wtórnymi, a faktury przez nie wystawione potwierdzają rzeczywiste zdarzenia gospodarcze;
b) zakwestionowanie realności wydatków poczynionych przez skarżącego na zakup złomu wskazanego w negowanych fakturach wyłącznie z uwagi na brak stosownej infrastruktury niezbędnej do prowadzenia działalności w tym zakresie, przy jednoczesnym zaniechaniu ustalenia źródeł pochodzenia tego towaru, w szczególności tożsamości podmiotów, w imieniu których dostawy...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »