Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

08.09.2016

Zastaw skarbowy wygasa po zapłacie całego długu

Tezy: Jedynie zapłata całej wierzytelności wynikającej ze zobowiązania podatkowego powoduje wygaśnięcie zastawu skarbowego, o którym stanowi art. 42 § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.).

SENTENCJA
Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący - Sędzia NSA Jerzy Rypina, Sędzia NSA Maciej Jaśniewicz (sprawozdawca), Sędzia NSA Małgorzata Wolf-Kalamala, Protokolant Joanna Bańbura, po rozpoznaniu w dniu 4 sierpnia 2016 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej C. [...] S.A. z siedzibą w K. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 13 lutego 2014 r. sygn. akt I SA/Gl 1457/13 w sprawie ze skargi C. [...] S.A. z siedzibą w K. na rozstrzygnięcie Naczelnika Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu z dnia 27 maja 2013 r. nr [...] w przedmiocie zastawu skarbowego oddala skargę kasacyjną.

UZASADNIENIE
1.1. Wyrokiem z dnia 13 lutego 2014 r. o sygn. akt I SA/Gl 1457/13 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach oddalił skargę C. S.A. w K. na rozstrzygnięcie Naczelnika [...] Urzędu Skarbowego w S. z dnia 27 maja 2013 r. w przedmiocie zastawu skarbowego.

1.2. W uzasadnieniu Sąd I instancji wskazał, że [...] Urząd Skarbowy w S. dokonał w dniu 3 sierpnia 2012 r. zabezpieczenia zobowiązań Spółki, wynikających z decyzji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 22 maja 2012 r., ustalającej wysokość podatku dochodowego od osób prawnych za 2003 r. Zabezpieczenie nastąpiło w formie zastawu skarbowego ustanowionego na ruchomościach zobowiązanej poprzez wpis do Rejestru Zastawów Skarbowych w poz. od [...] do [...]. Zapłata zaległości podatkowych wynikających z decyzji zabezpieczonych zastawem skarbowym została rozłożona na osiem rat decyzją z dnia 3 sierpnia 2012 r., a następnie – decyzją z dnia 19 lutego 2013 r. – warunki spłat ratalnych (szóstej, siódmej i ósmej raty) zostały zmienione co do terminu płatności. Powyższy układ ratalny jest w trakcie realizacji, przy czym terminy zapłaty ostatnich rat nie zostały dotrzymane.

1.3. Pismem z dnia 29 kwietnia 2013 r. Spółka złożyła wniosek o wykreślenie wpisów w Rejestrze Zastawów Skarbowych o numerach [...], [...] i [...] oraz o odpowiednie zmniejszenie ustanowionego zabezpieczenia na pozostałych wpisach, tj. o numerach [...] i [...], w związku z wygaśnięciem w tej części zaległości podatkowej z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych za 2003 r. W uzasadnieniu wniosku podniesiono, że Spółka dokonywała zapłaty zaległości podatkowej w wysokościach oznaczonych w decyzji o rozłożeniu spłaty zaległości na raty wraz z odsetkami i opłatą prolongacyjną. Jej zobowiązanie w tej części wygasło, co powoduje, że w tej części wygasła także podstawa ustanowienia zastawu. Powołując się na art. 42 § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm., dalej zwana: "Ordynacja podatkowa") oraz § 2 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie rejestru zastawów skarbowych oraz Centralnego Rejestru Zastawów Skarbowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 152, dalej zwane: "rozporządzenie MF w sprawie rejestru zastawów") Spółka wskazała, że Naczelnik [...] Urzędu Skarbowego nie wypełnił ustawowego obowiązku wykreślenia zastawu z rejestru w części wygasłego już zobowiązania, co uzasadniło skierowanie powyższego wniosku o dokonanie tej czynności.

1.4. Pismem z dnia 27 maja 2013 r. organ poinformował spółkę, że brak było podstaw do uwzględnienia jej żądania. Po przedstawieniu aktualnego stanu realizacji układu ratalnego wskazał, że zobowiązanie w podatku dochodowym od osób prawnych za 2003 r. nie zostało w całości wykonane, co powoduje, że nie wystąpiła żadna z przesłanek wygaśnięcia zastawu skarbowego, wskazanych w art. 42 ust. 5 Ordynacji podatkowej. Z kolei żądanie zmniejszenia ustanowionego zabezpieczenia na niektórych pozycjach zastawu skarbowego nie znajduje oparcia w żadnym przepisie prawa, który zezwalałby na aktualizację ustanowionego zastawu skarbowego nawet ze względu na częściowe zaspokojenie zaległości podatkowej, objętej zabezpieczeniem w postaci zastawu skarbowego.

2.1. Po uprzednim wezwaniu do usunięcia naruszenia prawa, Skarżąca wywiodła skargę, w której wniosła o uchylenie rozstrzygnięcia organu. Spółka zarzuciła naruszenie art. 42 § 5 pkt 1 w związku z art. 59 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej oraz § 2 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia RM w sprawie rejestru zastawów.

2.2. W uzasadnieniu podniosła, że zobowiązanie podatkowe Skarżącej wygasło w odniesieniu do zapłaconych 5 rat na podstawie art. 59 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej i w tej części wygasła z mocy prawa podstawa ustanowienia zastawu.

2.3. Odpowiadając na skargę organ podatkowy wniósł o jej oddalenie.

2.4. W uzasadnieniu Sąd I instancji uznał, że stanowisko organu podatkowego zostało oparte na prawidłowej interpretacji art. 42 § 5 pkt 1 Ordynacji podatkowej, a mianowicie na uznaniu, że wygaśnięcie zobowiązania podatkowego, zabezpieczonego zastawem skarbowym nastąpi z chwilą zapłaty całej należności głównej zaległego podatku dochodowego od osób prawnych za 2003 r. oraz całości odsetek za zwłokę od tej zaległości. WSA w Gliwicach podkreślił, że zastawem skarbowym zabezpieczono wykonanie całej decyzji podatkowej wraz z odsetkami, nie zaś poszczególne raty płatności tego zobowiązania, określone późniejszą decyzją. Nie przypisano też żadnej z objętych zastawem rzeczy do określonej raty spłaty podatku, zatem tak długo jak zobowiązanie nie wygaśnie w całości – możliwe jest wykorzystanie każdego z zabezpieczonych składników majątkowych do wyegzekwowania zobowiązania. Zapłata pięciu z ośmiu rat nie może skutkować uznaniem, że w tej części zobowiązanie podatkowe wygasło w rozumieniu art. 42 § 5 pkt 1 Ordynacji podatkowej. Zobowiązanie zabezpieczone zastawem wygaśnie dopiero z zaspokojeniem Skarbu Państwa w całości z tytułu należnego podatku za...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »