Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

29.07.2013

Zastaw skarbowy na udziałach spółki

Ustawodawca w przepisie art. 41 § 1 Ordynacji podatkowej nie ograniczył Skarbu Państwa, bądź jednostki samorządu terytorialnego w możliwości łączenia wartości udziałów w danej spółce z o.o. w celu przyjęcia wartości tych udziałów, jako jednego prawa majątkowego do ustanowienia na nim zastawu skarbowego - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Sławomir Presnarowicz (sprawozdawca), Sędziowie: NSA Tomasz Zborzyński, NSA Zbigniew Romała, Protokolant Szymon Mackiewicz, po rozpoznaniu w dniu 17 lipca 2013 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej M. P. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 20 kwietnia 2011 r. sygn. akt I SA/Gl 124/11 w sprawie ze skargi M. P. na czynność Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w K. z dnia 18 listopada 2010 r. nr [...], [...] i [...] w przedmiocie zastawu skarbowego oddala skargę kasacyjną.

UZASADNIENIE

Zaskarżonym wyrokiem z dnia 20 kwietnia 2011 r., sygn. akt I SA/GL 124/11, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach (dalej: "WSA"), oddalił skargę M. P. (dalej również: "skarżący") na czynność Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w K. (dalej: Naczelnik US), w przedmiocie zastawu skarbowego. Podstawą prawną powyższego orzeczenia Sądu I instancji był art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, ze zm.), określanej dalej, jako "p.p.s.a". Z ustaleń stanu faktycznego podanego w zaskarżonym wyżej przywołanym wyroku wynika, że Naczelnik US dokonał w dniu 18 listopada 2010 r. zabezpieczenia zobowiązania podatkowego M. P. z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za 2003 r., określonego decyzją z dnia 29 czerwca 2010 r., znak: UKS [...] Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w K. poprzez ustanowienie prawa zastawu skarbowego na następujących składnikach majątku podatnika: (1) 25 udziałach o łącznej wartości nominalnej 25.000,00 zł w H. Sp. z o. o. z/s M., ul. M., KRS [...]; (2) 50 udziałach o łącznej wartości nominalnej 25.000,00 zł w H. Obiekt 2 Sp. z o.o. z/s M., ul. M. KRS [...]; (3) 20 udziałach o łącznej wartości nominalnej 770.000,00 zł w S. Sp. z o. o. z/s N., ul. P.

Pismem z dnia 23.11.2010 r. pełnomocnik strony działając w trybie art. 52 § 3 w związku z art. 3 § 2 pkt 41 i art. 146 § 1 p.p.s.a. wezwał Naczelnika US do usunięcia naruszenia prawa poprzez wykreślenie z rejestru zastawów skarbowych zastawu ustanowionego na: (1) 25 udziałach w H. Sp. z o. o. z/s M., ul. M. KRS [...]; (2) 50 udziałach w H. Obiekt 2 Sp. z o. o. z/s M., ul. M., KRS [...].

W uzasadnieniu przedmiotowego wezwania pełnomocnik strony wskazał, iż ustanowiony zastaw skarbowy nie znajduje uzasadnienia w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.), dalej "o.p.", albowiem wartość poszczególnych udziałów zabezpieczonych wpisem wynosi: (1) 1.000 zł w przypadku H. Sp. z o. o. z/s M., ul. M. KRS [...]; (2) 500 zł w przypadku H. Obiekt 2 Sp. z o. o. z/s M., ul. M., KRS [...].

Powyższe stanowisko, pełnomocnik strony uzasadnił tym, że zgodnie z treścią art. 41 o.p. wartość jednostkowa prawa majątkowego w dniu dokonania zastawu musi wynosić co najmniej 11.300 zł. Ponadto pełnomocnik strony poinformował, iż podatnik nie posiada już udziałów w S. Sp. z o. o. z/s N., ul. P. W dniu 10 stycznia 2011 r. skarżący działając na podstawie art. 50, 52-54 i 57 p.p.s.a., złożył skargę na czynność Naczelnika US polegającą na wpisaniu do rejestru zastawów skarbowych praw majątkowych mocodawcy w postaci: 25 udziałów w H. Sp. z o.o. oraz 50 udziałów w H. Sp. z o.o. Obiekt 2. Skarżący czynności Naczelnika US zarzucił, że dokonał on jej z rażącym naruszeniem art. 41 § 1 o.p. Uzasadniając swoje stanowisko powtórzył argumentację zawartą w wezwaniu do usunięcia naruszenia prawa, że zgodnie z art. 41 § 1 o.p. wartość jednostkowa prawa majątkowego, w dniu dokonania zastawu musi wynosić co najmniej 11.300 zł. Tymczasem, wartość jednostkowa zajętych udziałów wynosi: 1.000 zł w przypadku spółki H. i 500 zł w przypadku Spółki H. Obiekt 2.

W odpowiedzi na zarzuty zawarte w skardze Naczelnik US stwierdził, iż zgodnie z treścią art. 41 § 1 o.p. zastaw skarbowy przysługuje na wszystkich będących własnością podatnika oraz stanowiących współwłasność łączną podatnika i jego małżonka rzeczach ruchomych oraz zbywalnych prawach majątkowych, jeżeli wartość poszczególnych rzeczy lub praw wynosi w dniu ustanowienia zastawu co najmniej 11.300 zł (kwota obowiązująca od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r., zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 11 sierpnia 2009 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 41 § 1 o.p.). Odnosząc się do argumentu, że zastawy zostały ustanowione wadliwie, albowiem wartość nominalna poszczególnych udziałów nie przekracza kwoty 11.300 zł, organ wskazał, iż Naczelnik US w dniu 18 listopada 2010 r. ustanowił prawo zastawu skarbowego łącznego na zbiorze praw tj. udziałach, których wartość nominalna wynosiła 25.000 zł - w przypadku obydwóch spółek - a zatem ich wartość przekraczała ustawową kwotę stanowiącą dolną granicę umożliwiającą ustanowienie prawa zastawu skarbowego i to ponad dwukrotnie. Błędny jest - zdaniem organu - pogląd strony, iż dla oceny legalności ustanowionego zabezpieczenia należy wziąć pod uwagę wartość jednostkową zajętych udziałów. Jak skonstatował organ, zgodnie z treścią art. 157 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kode...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »